io zorgpremie -18 euro per maand De controversiële zorgplannen van het nieuwe kabinet kunnen wel eens een verrassend effect hebben op de zorgpremie. In theorie valt zelfs niet uit te sluiten dat verzekeraars een premie aan hun klanten gaan betalen. donderdag 1 november 2012 De premie? door Sander van Mersbergen en Paulus Smits illustratie Mark Reijntjens Een zorgverzekering af sluiten voor nul euro per maand. Of, gekker nog, iedere maand geld toe krijgen als je je als klant aan een be paalde verzekeraar verbindt. Het klinkt onwaarschijnlijk. Maar toch zou het, als alle stofwolken zijn opgetrokken, wel eens het re sultaat kunnen zijn van de afspra ken in het regeerakkoord omtrent de zorgkosten. Dat stelt Erik Schut, hoogleraar zorgeconomie aan de Erasmus Universiteit. Waf verandert er precies voor de zorgverzekeraars? Om bij het begin te beginnen: het regeerakkoord. Dat voorziet er in dat zorgverzekeraars een veel klei ner deel van hun inkomsten direct bij de consument op gaan halen. Nu is dat nog de helft, het wordt 15 procent. In euro's: consumenten maken nu rond de 110 euro per maand over op de rekening van de verzekeraar, in 2014 zal dat ongeveer 22 euro per maand zijn. Dat wordt de no minale premie genoemd. Het andere deel van haar inkom sten haalt de zorgverzekering uit inkomensafhankelijke premies. Die worden door de Belasting dienst geïnd bij de burger en in een fonds gestort Via een ingewik kelde verdeelsleutel krijgt iedere zorgverzekeraar uit dat fonds het bedrag waar zij op basis van het aantal verzekerden recht heeft. Die uitkering is niet te herleiden tot in dividuen, zodat de privacy van de verzekerden gewaarborgd is. Het aandeel dat zorgverzekeraars op deze manier ophalen stijgt in 2014 van 50 naar 85 procent. Ok. Maar hoe zit het nou met die nul euro premie? Iedere zorgverzekeraar is in begin sel vrij om zijn eigen nominale premie te bepalen, ook nu al. Prijs vechters als Zekur.nl en Anders- zorg bieden premies aan die per maand 10 tot 15 euro goedkoper zijn dan gemiddeld. Dat kunnen ze doen door te besparen op de in koop van zorg. Bovendien geven ze extra kortingen in ruil voor een hoger eigen risico. Dat loopt op tot 25 euro per maand. Het Centraal Plan Bureau (CPB) re kent voor dat consumenten in de huidige situatie, wanneer zij de al lergoedkoopste verzekering afslui ten, bijna 40 euro per maand kun nen besparen. Vergeleken met een nominale pre mie van 110 euro resulteert dat in een maandbedrag van 70 euro. Vergelijk je dat echter met een maandbedrag van 22 euro, de nieu we nominale premie, dan blijft er onder de streep een positief be drag van 18 euro staan. Met andere woorden: verzekerden betalen niet aan de verzekering, maar krijgen iedere maand geld op hun rekening gestort. De verzeke raar heeft door zuinig inkopen ge noeg aan de bulk geld die de Belas tingdienst op haar rekening bij schrijft. Een extra bijdrage van de individuele verzekerde is dus niet nodig. Integendeel. Gaat dit ook gebeuren Dat is aan de verzekeraars. In een reactie stelt VGZ, dat de afgelopen jaren onder meer de prijsvechters Zekur.nl en VGZ Blue in de markt heeft gezet, dat het 'theoretisch in derdaad kan'. „Maar op dit mo ment is het allemaal nog zo vers en zo pril, dat we nog niet kunnen zeggen of we het ook daadwerke lijk gaan doen." Marcel Canoy, hoogleraar Zorgeco nomie op de Universiteit van Til burg, denkt dat verzekeraars 'er niet zo'n trek in zullen hebben'. „Het leidt ook tot een aparte dyna miek. Daarom is dit een controver sieel systeem. De waarheid is dat niemand weet hoe het precies gaat uitpakken." Hoogleraar Schut stelt dat het voor de verzekeraars een mooi marketingmiddel is. „Doordat hèt een kleiner bedrag betreft, komt er een vergrootglas op te liggen. Een besparing van tien euro per verze kerde heeft relatief veel meer ef fect op een premie van 20 euro dan op een premie van 120 euro." Volgens Schut zijn mensen gevoe lig voor de grote relatieve prijsver schillen, en zou de concurrentie tussen de verzekeraars op deze ma nier toenemen. Ook dat wordt be streden door Canoy. „Het is niet aangetoond dat mensen bij zo'n la ge premie extra gevoelig zijn voor prijsveranderingen. Ik denk juist dat de concurrentie minder wordt. Doordat verzekeraars grote bedra gen automatisch binnenkrijgen, worden het betaalkantoren. De prikkel om scherp in te kopen ver dwijnt." Stel: die nulpremie komt er. Ben ik dan goedkoper uit dan nu? Niet per definitie. Dat hangt er maar net van af welke verzekering je nu hebt, en vooral wat je ver dient. Doordat de premie voor een groter deel dan nu inkomensafhan kelijk wordt, bepaalt vooral je sala ris je toekomstige zorgkosten. Hoogleraar zorgeconomie Marcel Canoy: 'Dit is een controversieel systeem. De waarheid is dat niemand weet hoe het precies gaat uitpakken' Elke Nederlander betaalt op dit mo ment (en ook nog in 2013) een maandelijks bedrag: de nominale premie. Elke zorgverzekeraar re kent hiervoor een eigen bedrag, rond de honderd euro voor een ba sispakket. Daarnaast kennen we het 'inkomensafhankelijke deel van de Zorgverzekeringswet'. Dat wordt geïnd door de Belasting dienst. In 2012 bedroeg dat deel van de zorgbijdrage 7,1 procent van de eerste 50.000 euro ('het pla fond') van het inkomen. Die bijdra ge wordt bij mensen in loondienst, uitkeringsgerechtigden of gepensio neerden elke maand rechtstreeks ingehouden van het salaris. Men sen met inkomen uit een eigen be drijf of alimentatie voldoen dit inko- mensgerelateerde deel zelf aan de Belastingdienst.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 10