Laatste strohalm Thermphos Pensioeningreep in 2013 minder drastisch pZC Truckersprotest Gratis theater in op vertoon van strafblad DINSDAG I PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - editie: Walcheren Jg I Zon, enkele 25 september 2012 I 254e jaargang nr. 227 - los nummer 1,95, abonneeprijs 1,01 I buien, 19° NIEUWE EVANGELISATIE BUITEN Deze herfst begint het Vaticaan aan de 'herkerstening' 10 en 11 De schepen bepalen het gezicht van Zierikzee Fosforproducent Therm phos bij Nieuwdorp zweeft tussen hoop en vrees, nu het uitstel van betaling heeft aangevraagd. Is het be drijf nog te redden? De fosforproducent heeft op verschillen de fronten de wind tegen. Aan de inkom stenkant heeft het 'last van Kazactistaanse producen ten die fosfor tegen dumpprijzen aanbieden op de Europese markt. Thermphos heeft de Europese Unie eind vorig jaar om een anti- door Frank Balkenende dumpingmaatregel gevraagd. Een uitspraak is er nog niet. Opmerke lijk is dat één van de prijsvechters, Kazphosphate, tot-2007 eigendom was van Nahum Galmor, Therm phos' enige aandeelhouder en voorzitter van de Raad van Be stuur. Waar Thermphos eerst ver zekerd was van voordelige aanvoer van Kazachstaans fosfaaterts, bijt Kazphosphate nu Galmor cum suis in de staart. Daarnaast is de markt momenteel' slecht voor een aantal Therm- phosproducten. Kortom: er komt te weinig geld binnen. Aan de uitgavenkant is het plaatje ook donkerrood. Thermphos moet fors investeren om de uit stoot van dioxine en ammoniak te rug te dringen en te voldoen aan toekomstige, strengere milieu-ei sen. Deze filtertechniek kost het bedrijf twintig miljoen euro. Het moest dit jaar al voor een kwart miljoen euro aan boetes betalen voor pieken in de uitstoot van di oxine en cadmium. Verder heeft Thermphos tiental len miljoenen euro's nodig voor zijn groene strategie. Over dertig, m&mmssimsBissmmmisesgmsBsmsmi^sssssssssseeisssssswsssmessmsmsmimsmm veertig jaar is het fosfaaterts op, al thans in gebieden waar Therm phos nog toegang toe heeft. Som mige landen zoals de Verenigde Staten beschermen hun voorra den. Thermphos wil nu fosfaten hergebruiken uit afval, met name uit as, rioolslib, beendermeel, mest en industriële afvalstromen. Dat gebeurt al voor vijf procent, maar in 2020 moet de fabriek volle dig op reststromen draaien. Dat vergt een dure ombouw en investe ringen, maar het bedrijf mist het geld om het roer om te gooien. Die groene strategie wordt door Rijk, provincie, milieuorganisaties en vakbonden toegejuicht. Fosfaat- recycling kan Thermphos toe komstperspectief bieden, mede omdat de enige fosforproducent in nSaHBMHnSBaMaiHaHtRemNHgBMHHaBaBBBH BRUSSEL - Verkleed als de 'doodgraver van het Eu ropese transport' loopt een actievoerder op stel ten naar protesterende truckers in Brussel. Enke le honderden truckers en sympathisanten uit Bel gië, maar ook uit Nederland en Frankrijk, demon streerden gisteren in België tegen oneerlijke con currentie door Oost-Europese vrachtwagenchauf feurs. Vanaf vijf parkeerplaatsen reden zij in kon vooi over snelwegen richting de Belgische hoofd stad. Daar kwamen zij bijeen voor een manifesta- DEN HAAG - Nieuwe pensioenre- gels verzachten in 2013 de eerder dit jaar aangekondigde pensioen kortingen. Ook de pensioenpre mies hoeven in veel gevallen toch niet omhoog. Hiermee wordt de koopkracht van miljoenen huis houdens volgend jaar ontzien, va riërend van enkele euro's tot een paar tientjes per maand. Het kabi net heeft bekendgemaakt dat de pensioenfondsen meer ruimte krij gen om hun tekorten weg te wer ken, en mogen rekenen met een iets hogere rente. Fondsen die hun Europa zich er mondiaal mee kan onderscheiden. In de periode van de surseance van betaling komt het erop aan: zijn er bedrijven/investeerders die brood zien in de groene strategie? Zo ja, dan is er hoop op behoud van de 450 arbeidsplaatsen en kan Thermphos zijn imago als milieu delinquent ombuigen in groene pionier. Zo nee, dan lijken de dagen van Thermphos geteld. Dat zou - met Zalco in herinnering - weer een klap zijn voor de Zeeuwse indus trie en werkgelegenheid. pagina 2 en 3: Thermphos leeft nog en hoopt dus pagina 3: commentaar AMSTERDAM - Mensen met een strafblad kunnen in september en oktober gratis naar de voorstelling Murder Ballads, over moord en misdaad. Plannen "om de voorstel ling in gevangenissen te draaien, bleken onhaalbaar, vandaar de ac tie. Dat heeft producent Via Rudol- phi gisteren laten weten. Makers van de voorstelling zijn Vincent van Warmerdam en Mi- chel Sluysmans. „Onze voorstel ling laat zien dat een misstap snel begaan is. Een strafblad blijft je ja ren achtervolgen. Nu hebben men sen met een strafblad er een keer voordeel van." tie. De verwachte verkeershinder op en rond de ring van Brussel bleef vrijwel uit. De chauffeurs stellen dat steeds meer transportbedrijven Oost-Europeanen inschakelen, die zeker de helft goedkoper zijn. foto Yves Logghe/AP DE STELLING Provincie moet alles op alles zetten om Thermphos te redden Reageer op pzc.nl UW MENING 416 reacties Zeeuwse landschap leent zich prima voor houseparty's eens nm 28% oneens mmbmbmbhü 72% regeling snel toekomstbestendig maken, kunnen verder afzien van premieverhogingen als de toe stand van het fonds dat toelaat. pagina 12: stormbal kan weer omlaag

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1