valt slecht binnenland 17 24r 12 maanden 50% korting op bellen en internet Nederland haalt doelen van Kyoto Protocol -I Grote korting dreigt bij pensioen ABP O kpn winkel kpn.com 0800 Oil5 Justitie wil 25,7 miljoen van zakenman Paarlberg krijgen VEILIGHEIDSWAARSCHUWING ZWITSAL BESTEKSETIE donderdag 23 augustus 2012 'De uitruil tussen meer hypotheekrisico en een hogere rekenrente is vreemd. Dat zijn geheel verschillende dingen die geen verband met elkaar hebben' Woordvoerder van een groot pensioenfonds Volgens John van Markwijk, direc teur beleggingen bij PME, is dat 'een hoog percentage'. „Maar wij stellen onze voorwaarden. We fi nancieren niet de volledige waarde van een woning en zijn dus be- Bernard Wientjes, voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW, verraste gisteren vriend en vijand met zijn idee om pensioenfondsen hypotheken van banken te laten op kopen. foto Valerie Kuypers/ANP schermd tegen een waardedaling." Volgens Van Markwijk lijkt die risi coselectie niet mogelijk in het voorstel van Wientjes. Hij kan zich niet voorstellen dat pensioen fondsen daarmee genoegen ne men. APG, de pensioenuitvoerder van ambtenarenfonds ABP, heeft op zijn totale belegde vermogen (261 miljard euro) circa 3 procent uit staan op de hypotheekmarkt. Dat zijn deels beleggingen die al heel lang lopen. Een APG-woordvoer- der stelt dat Nederlandse hypothe ken een prima beleggingsklasse zijn, maar ziet de pensioenwereld niet zomaar een derde van de tota le hypotheekmarkt (500 miljard) opnemen. PGGM, het pensioen fonds voor zorg en welzijn, toont al enige tijd weer interesse in hypo theken, nadat het deze markt voor de crisis van 2008 geheel verliet. Hoofd beleggingen Eloy Lindijer verklaarde onlangs dat de marges op de hypotheekmarkt sindsdien zijn verbeterd. „Het is beleggings papier van hoge kwaliteit met een heel laag kredietrisico." HEERLEN - Als de rente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen niet wordt aangepast, moet het ABP zijn pensioenen in 2014 met 14 procent korten. Dat blijkt uit een uitgelekte notitie van het ABP. Die is onder meer opgesteld om te lobbyen voor een andere bereke ning van de dekkingsgraad. Dat be vestigde woensdag de woordvoer der van het fonds. De dreigende korting van 14 procént in 2014 volgt op een eerder aangekondigde verlaging van een half procent in 2013. Ambtenaren en onderwijs personeel krijgen ook een forse verhoging van de pensioenpre mies te verwerken, het zou om een totale premiestijging van bijna 30 procent gaan. Andere grote fondsen wacht vol gens de notitie hetzelfde lot: fors afstempelen op de uitkeringen en flinke premieverhogingen. Dat is rampzalig stelt het ABP: de econo mie krimpt dan 1,1 procent, de werkgelegenheid daalt 1,8 procent en het legt een extra beslag van 1,4 procent op de financiën van de overheid, de grootste werkgever. Om de forse afstempelingen op ba sis van de 'huidige uitzonderlijke situatie' te voorkomen dringen de fondsen onder aanvoering van het ABP al jaren aan op een aanpas sing van de berekening. Er wordt achter de schermen stevig gelob byd. Daarom lijkt het niet slecht uit te komen dat de ABP-notitie uitlekte. De woordvoerster van het ABP ontkent echter met klem dat de notitie bewust is gelekt. Minis ter Kamp (Sociale Zaken) werkt aan een nieuwe rekenmethode, waarbij de rente waarschijnlijk 4,2 procent bedraagt. Gmatt Talk Market Maps Bijvoorbeeld met de Samsung Galaxy Ace Bel-SMS250 20: 10r/mnd 250 MB i&r 5r/mnd KPN ToestelLease 9r/mnd Totaal le 12 maanden 24r/mnd Telecom Retailer 2012 DEN HAAG - Nederland gaat waar schijnlijk voldoen aan het zogehe ten Kyoto Protocol uit 2008, waar in is afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008-2012 met 6 procent moet zijn verminderd. Dat heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) woensdag be kendgemaakt. Naar verwachting zal Nederland de toegestane emissie met 38 me gaton overschrijden. Ten tijde van het kabinet-Balkenende is echter besloten uit het buitenland emis sierechten aan te kopen om deze overschrijding te compenseren. Het PBL heeft nu doorgerekend dat de milieuprojecten waarin Ne derland heeft geïnvesteerd, vol doende emissierechten gaan ople veren om aan de vereisten van de Japanse klimaattop te voldoen. Ook aan de emissieplafonds van de Europese Unie kan naar alle waarschijnlijkheid worden vol daan, voorspelt het planbureau. Al leen op het gebied van hernieuw bare energie scoort Nederland on voldoende. Als het huidige over heidsbeleid wordt doorgezet, zal in 2020 hoogstens 7 tot 10 procent van de Nederlandse energiepro ductie op duurzame wijze plaats vinden. Wanneer het voorgenomen beleid uit het in mei gesloten Lente-ak koord de komende jaren wordt uit gevoerd, dan kan het aandeel duur zame energie volgens het PBL eventueel nog tot 11 procent wor den opgekrikt. Daarmee kan Ne derland niet voldoen aan het Euro pese doel een aandeel van 14 pro cent van de totale energieproduc tie te realiseren. HAARLEM - Het Openbaar Ministe rie (OM) wil zakenman Jan Dirk Paarlberg 'plukken' voor 25,7 mil joen euro. Dat maakte de officier van justitie woensdag tijdens een regiezitting bij de rechtbank in Haarlem bekend. Het gerechtshof veroordeelde Paarlberg in mei tot vier jaar celstraf voor het witwas sen van 17 miljoen euro die Wil lem Holleeder van de in 2004 ver moorde vastgoedmagnaat Willem Endstra had afgeperst. Ook vond het hof bewezen dat de zakenman zich schuldig maakte aan oplich ting en belastingfraude. Unilever Benelux waarschuwt consumenten voor een mogelijk kwaliteitsprobleem met Zwitsal besteksetjes (vork/lepel/mes) die recent gratis te verkrijgen waren bij aankoop van drie Zwitsal producten. Helaas is gebleken dat bij grote kracht of wanneer het bestek op hoog vermogen in de magnetron wordt verwarmd, de tandjes van het vorkje kunnen afbreken. Hoewel alle controles vooraf lieten zien dat de besteksetjes volledig aan de kwaliteitseisen voldoen en op de verpakking vermeld staat dat het setje niet geschikt is voor gebruik in de magnetron, willen we geen enkel risico nemen en vragen we consumenten die in het bezit zijn van één of meerdere Zwitsal besteksetjes het volledige besteksetje (mes, vork en lepel) op te sturen naar: Zwitsal, Antwoordnummer 1075, 6200 VB Maastricht U wordt verzocht daarbij uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Wij zorgen dan dat u binnen drie weken een mooi pakketje met Zwitsal producten ontvangt. Indien u vragen of opmerkingen heeft, neem dan tussen 9.00 - 19.00 uur contact op met Zwitsal Consumenten Service via het gratis telefoonnummer: 0800 - 2500052. Wij bieden u onze welgemeende excuses aan voor het ontstane ongemak. Unilever Benelux

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 7