Rilland krijgt echt geen skatebaan BEVELANDEN/THOLEN Kolveniershof en Bleekveld Goes heropend Fleuril wasmiddel Politie pakt man op na dreiging met zelfmoord Nut marathon almanak Haar DONDERDAG 23 augustus 2012 17 Zeldzame vogel als nieuw in het water 18 en 19 Kinderen mogen zelf speeltuininrichting kiezen door Nadia Berkelder RILLAND - Het was een belofte van minstens zes jaar oud, maar na ja ren van uitstel volgt nu dan toch echt afstel: Rilland krijgt definitief geen skatebaan. In plaats daarvan komen er nieuwe speeltoestellen op het speelveldje aan de Sint Fe- lixstraat. Volgens het dagelijks gemeentebe stuur is er in Rilland geen geschik te locatie voor een skatebaan te vinden, maar de gemeente heeft de zoektocht ook extra lastig ge maakt door als voorwaarde te stel len dat er minstens vijftig meter vrije ruimte rondom de skatebaan moest zijn. „Dan moet je zo'n baan ongeveer in het middenin het open landschap zetten", zegt Els Geelhoed, die zich altijd heeft ingezet voor de komst van een ska tebaan naar Rilland. In 2006 beloofde het gemeentebe stuur van Reimerswaal dat elk dorp een eigen skatebaan zou krij gen. Daarvoor was ruim twee ton nodig. Kruiningen, Yerseke en Waarde hadden er toen al één: in Hansweert, Rilland, Oostdijk en Krabbendijke moesten nieuwe ba nen komen. Die in Oostdijk ging vier jaar geleden open, de overige drie skatebanen zijn er nooit geko men. „Ik ben in ieder geval blij dat het geld voor Rilland behouden is en ten goede komt van de jeugd", zegt Geelhoed. „In Krabbendijke is de baan wegbezuinigd." Voor de speeltoestellen in Rilland is bijna veertigduizend euro beschikbaar. De gemeente heeft een aantal leve ranciers van speeltoestellen ge vraagd om een plan in te dienen. Hoe het speelveld aan de Sint Fe- lixstraat er definitief komt uit te zien, bepaalt de jeugd zelf. De kin dergemeenteraad van Rilland, die bestaat uit basisschoolleerlingen uit het dorp, maken ontwerpen met toestellen van de verschillen de leveranciers. De kindergemeen teraad beslist vervolgens welk ont werp moet worden uitgevoerd. Of het speelterrein er dan ook echt zo uit komt te zien, is nog de vraag: want de gemeente heeft het laat ste woord. GOES - Het Bleekveld en Kolve- niershof in Goes zijn woensdag heropend na de herinrichting. Daarmee is de eerste fase van het masterplan Binnenstad officieel af gerond. Beide pleinen zijn nu auto- luw en met name het Bleekveld (dat gesaneerd moest worden) moet de functie van cultuurplein krijgen. Een vast podium is echter mede vanwege te hoge kosten geschrapt; een jaar geleden was er nog een te kort van drie ton voor de herin richting van het Bleekveld door on der meer de hoge prijs van natuur steen. In het plein zijn meer elf fonteinen aangebracht, die dage lijks - in de zomer - aanstaan. Ook is er een watertappunt. Burgemees ter René Verhulst stelde de fontei nen bij wijze van openingshande ling in gebruik. Het plein wordt nog voorzien van bomen en heggen. Het is nu wach ten op invulling van de winkel ruimten van de parkeergarage. Oud-wethouder Charles Linssen, in 2000 het brein achter het mas terplan, is tevreden met het resul taat. „Het was hier altijd een gri bus. En iets met water was altijd een hartewens van me." Leerlingen van balletstudio Free zetten de heropening van het Bleekveld luister bij met een dansvoorstelling. foto Willem Mieras Diverse varianten. Flacon 1 litpr Kijk voor onze aanbiedingen elders in deze krant! SINT PHILIPSLAND - Politieagenten zijn woensdag massaal naar de Achterstraat in Sint Philipsland ge gaan omdat een man zichzelf van het leven dreigde te beroven. Hij kon uiteindelijk van deze daad worden weerhouden en is meege nomen door de politie. Het gaat om de man die een jaar geleden werd opgepakt wegens wapenbe zit. De politie trof in zijn woning toen messen, speren en andere ver boden wapens aan. Volgens inwoners is de man alleen dit jaar al vier keer opgepakt, om dat hij voor veel problemen zorgt. Hij zou erg agressief zijn. Ook nu zouden wapens zijn aangetroffen. MIDDELBURG - Er komt een onder zoek naar het economisch nut van de Kustmarathon. SportZeeland hoopt te kunnen aantonen dat het evenement de regio veel extra om zet oplevert. Dat kan van belang zijn voor de werving van sponsors en subsidiegevers. Rijkse&Zwemer AR Accountants l.v.m. onze personeelsreis zijn wij vrijdag 24 augustus a.s. gesloten. Torenstraat 15 - Serooskerke Tel. (0118) 592610 - Fax (0118) 591325 Tip? redactie@pzc.nl Haar levenlang ging ze getooid met diepdonkere krullen. Soms durfde ze het wel aan de schaar in die dikke bos te laten zetten, maar donker bleef het! Met het verscheiden der ja ren sloeg het grijs aan de wortel toe en moest de Zierikzeese steeds meer moeite doen om haar kleur 'naturel' te houden. Dus besloot ze heel rigou reus de dos te laten bleken en de zil- vergloed vervolgens vrij baan te ge ven. Op dag twee van haar nieuwe dracht lag ze te zonnen in de tuin en kwam de buurman thuis van vakan tie. Hij opende het raam, keek, wreef z'n ogen eens f ink uit en sprak be zorgd: Je kan beter naar binnen buurvrouw, want je slaat wit uit!"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 55