De akkerrand bloeit straks niet meer N59 heeft primeur met houten vangrail 181 zeeland Niet het pesthuis, wel gasthuis gevonden in Oude Stad Vlissingen Werk voor gehandicapten beloond met koninklijke onderscheiding Tegemoetkoming Veel nieuwe buurtbemiddelaars gezocht! Iets voor u? woensdag 18 juli 2012 door Wendy van den Hurk VLISSINGEN - Archeologen zijn in de Oude Stad van Vlissingen ge stuit op de funderingen van het voormalige gasthuis. Het gaat om toppen van de muur- funderingen. Die zijn, zoals ver wacht, niet dieper dan een meter onder het maaiveld aan de Gast huisstraat gevonden. Dieper gaan de archelogen ook niet. Dat is niet nodig en zo span nend is de vondst eigenlijk niet. Ook in de twee putjes die er nog waren, is niets bijzonders aange troffen. Die zijn waarschijnlijk al heel vroeg vol gestort met puin. Het gasthuis heeft er gestaan van af het begin van de achttiende eeuw tot het begin van de vorige eeuw. In het gemeentearchief lig gen nog mooie kaarten uit 1780. Archeologen gaan die nu vergelij ken met wat ze hebben aangetrof fen, om te kijken of dat overeen komt. Voordat het gasthuis werd opge- MIDDELBURG - Voor haar activitei ten als vrijwilliger voor onder an deren gehandicapten is Maria Maas - de Visser dinsdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nas- sau. Zij kreeg de onderscheiding in de Ter Hoogekerk in Middelburg op de dag dat ze tachtig werd. Locoburgemeester Albert de Vries reikte de onderscheiding uit. Vanaf 1973 was ze bestuurslid van de vrouwenvereniging 'Persis'. Zij heeft zich 20 jaar belangeloos inge zet voor deze vereniging. In 1975 is ze als vrijwilligster gaan helpen bij gehandicaptenclub 'Ben jamin'. Datzelfde jaar werd ze con tactpersoon voor de landelijke or ganisatie van gehandicaptenzorg 'Helpende Handen'. In 1978 begon ze een maandelijkse bijbeluurtje bij Stichting Arduin. Verder was ze betrokken bij de op richting met de vakantie bijbel- Mevrouw Maas. club voor niet kerkelijke kinderen. En ze is vrijwilligster bij Eben Hae- zer om er te helpen bij activiteiten en voor te lezen aan mensen die niet meer goed kunnen lezen. door Joeri Wisse OOSTERLAND - De werkzaamheden aan de rijksweg N59 bij Ooster- land zijn op de helft. Rijkswater staat voorziet twee kruispunten van verkeerslichten. Ter hoogte van Molenweg is de weg er al hele maal klaar voor. Zo zijn detectielus- sen aangebracht, ligt er nieuw as falt en staat er tussen de hoofdrij baan en de parallelweg een hou ten vangrail. Met deze vangrail heeft Ooster- land een Zeeuwse primeur. Rijks waterstaat heeft voor hout geko zen omdat dit goed in de omge ving past. Doordat in de houten balken een stalen constructie ver borgen zit, is het hekwerk net zo stevig als een gewone vangrail. In Veere hebben dit jaar ruim dertig boeren bloemen in gezaaid op akkerrandenin Middelburg tien. Nu krijgen die daar nog een tegemoetkoming voor van gemiddeld zeshonder euro, vergelijkbaar met de opbrengst van tarwe. Vlissingen heeft er nooit aan meegedaan. richt, stonden op die plek brouwe rij De 3 Tonnekes en een pesthuis. Eigenlijk hoopte archeoloog Ber nard Meijlink resten van dat laat ste te vinden. „Uit het afval in de beerputten kun je veel opmaken. Kregen de patiënten een speciaal dieet of wer den ze op water en brood gezet? Of misschien liggen er wel attribu ten van chirugijnen in. Of al had den we maar de contouren van het gebouw gevonden, zodat je wist of ze bijvoorbeeld ook kel ders hadden." Maar, helaas. „We hebben ze niet gevonden. Misschien liggen de put ten meer richting het zuiden, waar de parkeerplaats komt.-Maar daar komen we nu niet. Dat bewa ren we dan maar voor onze colle ga's over honderd jaar." De archeologen zijn weer even klaar in de Oude Stad. De voorbe reidingen van de bebouwing van de Gasthuisstraat, het zogenaam de bouwblok E, gaat nu van start. Na de zomer begint de bouw. door Henk Postma Bloemen plukken langs de akkers, dat kan straks niet meer op Walcheren. Als Middel burg en Veere niet op hun stappen terugkomen, zaaien boeren straks geen bloemen meer in de akkerranden. In Middelburg bloeien de akkerranden dit jaar dan voor het laatst, in Veere stopt het na volgend jaar. Daarmee komt ook een eind aan de plukbon. Jaarlijks schaffen meer dan duizend mensen die aan. De bon kost 12,50 euro. Je mag er langs de akkers de hele zomer bloe men mee plukken. Maar als de ge meentesubsidie stopt, dan houdt het op, zegt de Agrarische Natuur- vereniging Natuurlijk Walcheren (ANNW), die de regeling uitvoert. Dankzij bijdragen van de twee ge meenten staan iedere zomer tal van akkerranden in bloei, al met al over een lengte van zo'n twintig ki lometer. Middelburg heeft aangekondigd daar vanaf komend jaar geen subsi die meer in te steken. Veere wil de bijdrage van 19.000 euro in vier jaar afbouwen tot nul. Volgens Charlotte van Sluijs, woordvoerder van de Agrarische Natuurvereni- ging, betekent dit dat er in 2014 ook in Veere niet meer genoeg geld is om de boeren tegemoet te komen. In Veere doen dit jaar ruim dertig boeren mee, in Middelburg tien. Die krijgen daar een tegemoetko ming voor van ongeveer tweedui zend euro per hectare, vergelijk baar met de opbrengst van tarwe. Vlissingen heeft nooit aan de rege ling meegedaan. De plukbon is zo'n succes dat die ieder jaar zo'n 13.000 tot 15.000 euro in het laatje brengt. Maar dat is lang niet ge noeg om de kosten te dekken. Na de bouwvak gaat de aannemer verder met het kruispunt Oud Hei- ligeweg-Bredeweg. Zodra ook hier de infrastructuur is aangepast, wor den de verkeerslichten op beide kruispunten geplaatst. Dit gebeurt in één keer, zodat weggebruikers niet in korte tijd twee keer aan een nieuwe situatie moeten wen nen. Dit gebeurt 's nachts, omdat de hele weg hiervoor dicht moet. Naar verwachting is het werk aan de N59 eind oktober klaar. Rijkswaterstaat plaatst de stoplich ten bij de afslagen naar Oosterland en Sirjansland om de weg veiliger te maken. Ook verbetert de door stroming voor vekeer dat vanaf de dorpen de weg op wil. Nu moeten auto's, zeker bij drukte, soms lang wachten. Zo past Veere jaarlijks 19.000 euro bij. De Agrarische Natuur Vereni ging kwam daarmee de afgelopen jaren wel wat ruimer in de finan ciële middelen te zitten, erkent Charlotte van Sluijs. Er werden zoveel plukbonnen ver kocht dat er nog geld overbleef om de vergoeding voor de boeren mee te laten stijgen met de tarweprij- zen, en om hier en daar ook nog wat akkerranden te laten inzaaien met gewassen die niet geschikt zijn voor de pluk, maar bijdragen aan een beter natuurbeheer. „Wat minder subsidie, bijvoor beeld 25 procent korting, dat zal nog wel gaan", zegt Van Sluijs. „Maar met vijftig procent, is het al gauw einde verhaal." De aankondiging dat ook Veere er mee stopt, zij het geleidelijk, is haar rauw op de maag gevallen. Te meer omdat de gemeente zwart op wit toezegde dat de subsidie nog zeker tot in 2014 overeind zou Stopzetting bijdrage ge meenten betekent dat de boer geen bloemen meer langs zijn akker zaait blijven, met een korting van slechts enkele procenten per jaar. „Het verbaast me dat daar nu, zon der voorafgaand overleg, aan wordt getornd. De gemeente was altijd erg positief was, als we er mee in gesprek kwamen." De gemeenten hebben nog wel de suggestie gedaan dat misschien de provincie en het Rijk, al dan niet met steun van Europa, bereid zijn om te subsidiëren. Maar Van Sluijs verwacht daar vooralsnog niet veel van. „Ook die zijn aan het bezuinigen. En als die wel subsidiëren, krijgen we te ma ken met allerlei voorwaarden op het gebied van natuurbeheer. Dan kunnen de akkerranden wel wor den ingezaaid, maar niet met een plukbloemenmengsel." De BloemenPlukBon is dit jaar in ieder geval nog verkrijgbaar via www.natuur- lijkwalcheren.nl, en bij streekproducten- winkels: Arne's Kaasboerderij, Arnemuiden; Bras- ser's Korenmolen, Biggekerke; Yoghurt- boerderij Hoogelande, Grijpskerke; lm- kerij Poppendam, Grijpskerke; IJsboerderij de Koehoorn, Mariekerke; Schapenkaasboerderij Mariekerke; Landwinkel Weststrate, Middelburg; Kaasboerderij Schellach, Middelburg. Aan de Oranjepolderseweg bij Arnemuiden is het plukseizoen al begonnen. Advertentie Wilt u maatschappelijk betrokken zijn en uw (levens)ervaring inzetten om inwoners van de gemeente Missingen te ondersteunen bij vastgelopen burenconflicten? Dan is een vrijwilligersfunctie als buurtbemiddelaar vast iets voor u! Buurtbemiddeling bestaat sinds april 2011 in Vlissingen. Bewoners kloppen dagelijks aan bij buurtbemiddeling voor ondersteuning. Ook krijgen wij via diverse woningcorporaties als l'escaut woonservice en Woonburg en van politie Zeeland conflicten tussen buren en buurtgenoten aangemeld. Door onze succesvolle aanpak doet een steeds grotere groep burgers een beroep op Buurtbemiddeling. Daarom zoeken wij veel nieuwe enthousiaste collega's - met name ook jonge mensen - die ons team willen komen versterken. Het is bijzonder boeiend vrijwilligerswerk en u Buurtbemiddeling is een project ism: Politie Zeeland. l'escaut woonservice. Gemeente Vlissingen, Woonburg, en Stichting Welzijn Middelburg en is mede mogelijk gemaakt door een startsubsidie van Provincie Zeeland krijgt gratis een professio nele basistraining in bemiddelen (mediationvaar- digheden) aangeboden. De eerstvolgende trainingen vinden plaats op 10 en 11 augustus 2012. Will u vooraf kennismaken, u direct aanmelden of meer informatie, neem dan gerust contact met ons op. Ook kunt u meer lezen over dit boeiende en inspirerende vrijwilligerswerk op onze website www.buurtbemiddelingvlissingen.nl. Sam van Bakergem. projectleider Buurtbemiddeling Vlissingen, telefoon 0118-751400 of mail s.vanbakergem@welzijnmiddelburg.nl. Ons motto is: samen komen we er wel uit!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 18