Kroegentocht der tochten zeeland 15 Mirella Simons: Gouden windhaan siert Buurtschapje was veel liever Turks dan Paaps weer de Martinustoren KBO viert Pasen Stichting Reyntje krijgt knuffeleik van waterschap maandag 26 maart 2012 De gulle gever, Tilly Menu- van Waterschoot (links), en Karla Peijs onthul len de nieuwe windhaan voor de Martinustoren. foto Mark Neefemans Executieverkoop Voor alle executieverkopen van de Belastingdienst regio Zuidwest Zie Veilingdeurwaarder.nl Be\astingdienst SINT JANSTEEN - De KBO Sintjan steen houdt morgenmiddag een paasviering met aansluitend de jaarvergadering. De viering begint om 13.30 uur in De Warande met een dienst van pastor Walter Pop- pe. In de vergadering wordt inge gaan op activiteiten voor het 60-ja- rig bestaan in 2013. Vlaming Louis Cleppe sluit met cabaret de dag af door Wilma Valk IJZENDIJKE - Met het verwijderen van twee papieren plaatsnaambor den met daarop respectievelijk Tur key e en Turkije, maakten commis saris van de koningin Karla Peijs, PvdA Tweede Kamerlid Nebahat Albayrak en de Turkse ambassa deur Uhur Dogan zaterdagmiddag de weg naar de deur van museum Het Bolwerk in IJzendijke vrij. Zij openden hiermee symbolisch de wisseltentoonstelling Turkije-Tur- keye. Voorafgaand aan de openingshan deling hadden tijdens een bijeen komst in de Hervormde Kerk een aantal sprekers over de verbinding tussen Nederland en Turkije ge sproken. Albayrak (van Turkse komaf) en ambassadeur Dogan gingen nader in op de Turkse ge meenschap in Nederland en de ge schiedenis tussen beide landen. Burgemeester Jacques Suurmond van de gemeente Sluis vertelde meer over het gehucht Turkeye, vernoemd naar een voormalige schans, en Karla Peijs benadrukte nog een keer de speciale relatie tus sen beide landen. Bülent Türker uit den Haag, be trokken bij de landelijke organisa tie van tentoonstellingen in het ju bileumjaar '400 Jaar Nederland- Turkije', had voor de genodigden bijzondere geschenken zoals wand borden en sjaals meegebracht. De belangstelling van de zijde van de Turkse gemeenschap in Zeeland was groot. De band tussen Neder land en Turkije ontstond door hun gezamenlijke afkeer van de ko ning van Spanje. Liever Turks dan Paaps was dan ook de leus. Het buurtschap werd vernoemd naar een gelijknamig fort. De thematentoonstelling in het IJ- zendijkse museum brengt de Zeeuws-Vlaams/Turkse geschiede nis beeldend tot leven. De tentoon stelling is nog te zien tot en met 11 november van dit jaar. Wilfried van Neste van Het Bolwerk en Karla Peijs tonen PvdA Tweede Ka merlid Albayrak (links), waar Turkeye nou precies ligt. foto Peter Nicolai HULST - Gezworene Denis Steijaert van waterschap Scheldestromen heeft zaterdag samen met kinde ren die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken een knuffeleik geplant op het terrein van kinder villa Reyntje in Hulst. De statige zomereik is een gift van het schap aan Stichting Reyntje, een stichting die sociaal zwakkere kinderen uit Hulst en omgeving leuke speelmiddagen aanbiedt. De eik heeft een centrale plaats gekre gen op het speelterrein en zal, hoe groter hij wordt, een grote rol gaan spelen in de activiteiten op het plein. „Vandaar de term knuf feleik", zegt Jean Paul Mahu van Reyntje. „De kinderen gaan hem vertroetelen en zorgen dat hij goed groeit." Maatschappelijke sta- giaers en vrijwilligers hebben zater dag ook geholpen om de eik een goede start te geven. III 1 jinmiinnjBMM „Petje af voor de organisatoren, het was allemaal super geregeld. Ze moeten hier een traditie van maken! De sfeer onderling was geweldig en een half uur per café is lang genoeg voor het afstempelen van je pint" door Sheila van Doorsselaer KLOOSTERZANDE - Met het zege nen en het plaatsen van een fon kelnieuwe windhaan is de restaura tie van de toren van de Heilige Martinuskerk in Kloosterzande za terdag officieel bekroond. De 61 meter hoge toren staat al lan ge tijd in de steigers. De bouwkun dige staat van de toren was zo abo minabel slecht dat dringend geres taureerd moest worden. Het baken van de uit 1871 daterende kerk is nu weer als nieuw. Het terugplaatsen van een wind haan, uit de werkplaats van koper slager Jobse uit Middelburg, mar keerde zaterdag letterlijk het hoog tepunt van de restauratie. De nieu we vergulde haan is, evenals de oude haan, geschonken door wel doenster Tilly Menu-van Water schoot. Samen met commissaris van de koningin Karla Peijs onthul de zij de windhaan. Pastor Ralf Grossert zegende het goudhaantje en vertelde het pu bliek, nadat hij „de heilige Wikipe- dia" had geraadpleegd, dat juist al tijd een haan een kerktoren siert omdat deze het symbool is van waakzaamheid. Vervolgens ging de haan de hoogte in. Die eer was gegund aan Peijs, maar haar hoog tevrees hield haar aan de grond. „Ik ben heel blij dat ik hier mag zijn vandaag, maar ook blij dat ik niet naar boven hoef" De fonke lende haan is nu van verre te zien. De Terneuzense wethouder Pim Broekhuysen (Recreatie) kwam de meute uitzwaaien. Zelf deed hij niet mee. „Ik heb de route vrijdaga vond al verkend en ben op mijn knieën klunend naar huis gegaan." Onder begeleiding van de Totje- blauwband werd eerst koers gezet naar De Paerdestal. Een beetje on wennig nog, want de deelnemers kenden elkaar immers niet alle maal, maar dat veranderde snel. Toen de tweede stempel gehaald was, ging het gezelschap als eend jes (en ook steeds meer wagge lend) achter de dweilbende aan naar achtereenvolgens Du Com merce, 't Bierwinkeltje, De Pub en Café Bee. Toen op de stempelkaarten zes stempels prijkten, was het tijd voor soep; krachtvoer geserveerd door Ronald Meyer van Pays du Mer. Vier deelnemers hielden het toen voor gezien. Niet omdat de man met de hamer was langsgeko men, maar vanwege fikse rugklach ten van een van de deelnemers. Diens drie vrienden waren soli dair en stapten ook uit de tocht. Vervolgens ging het gezelschap naar Wilhelmina, De Kroeg, De Schelde, de Haan en was daar de fi nish bij Het Bolle Schaep, waarbij de Korte Nieuwstraat fungeerde als de Bonlcevaart, of beter; Dronk- evaart. In Het Schaep kregen de bikkels, de meesten in vrolijke kennelijke staat, hun medaille. De reacties wa ren lovend. „De sfeer was super", aldus Frits. „Zo kom je nog eens in cafés waar je normaal nooit komt", zei Mirella. Tonnie schreef zich al in voor volgend jaar. „Ik ben 65, maar bikkels houden vol!" De eerste Terneuzense Tocht der Tochten is zaterdag voor het eerst afgelegd. Het was voor sommigen afzien, anderen wa ren wat beter getraind. Voor de genen met een volle stempel kaart wachtte een medaille, en eeuwige roem. En een kater. door Sheila van Doorsselaer Het was niet de Elfste- denkoorts, maar de Elfkroegenkoorts die de afgelopen weken in Terneuzen woed de. Vanwege de teleurstelling over het niet doorgaan van de Elfste dentocht, besloten de twee horeca- onderneemsters Monique Harte (De Paerdestal) en Sascha Snap (Du Commerce) een alternatieve tocht op touw te zetten, met een vette knipoog naar de schaats tocht; de Elfkroegentocht. Na de eerste editie is nu al duidelijk; dit is een blijvertje. Ruim dertig kroegtijgers en de Sas- se dweil- en voor de gelegenheid begeleidingsband Totjeblauwband verzamelden zich zaterdagnamid dag bij het startpunt; café De Vriendschap. Harte en Snap kon den toen uitroepen: „Ut haot deu!" De deelnemers kregen hun stem pelkaart uitgereikt en na het zin gen van het Zeeuws-Vlaams volks lied kon de tocht beginnen. Monique Harte hangt aan de finish de medaille om bij bikkel Mirella Simons. Zij liep de eerste Elfkroe gentocht succesvol tot het eind uit. foto Mark Neelemans

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 71