zeeland 117 Grandeur van de Franse barok 'Schrijven is een kwestie van ervoor gaan zitten' BAROKMUZIEK maandag 5 maart 2012 9SSX&fSSaX6SB&BSSSSeSS/£&Z!Wl!Stt'StttZ4%S!3g83gg£5aS&S8BB3S!/5SSS3GSSf8tt}SSS5(£GC$SÏ^38!S^J9S&& door Jeanette Vergouwen London Baroque met Ingrif Seifert, Richard Gwilt (vio len), Charles Medlam (gam ba) en Steven Devine (klavecim bel) vormt een eenheid en er wordt gemusiceerd in volledige harmonie. Het was in Vlissingen nog even zoeken naar de perfecte balans in de tweede suite in D van Gaspard Le Roux, een werk be staande uit een reeks dansen die in de Spiegelzaal van Versailles on getwijfeld grote indruk hebben ge maakt. Emma Kirkby (63) zong twee aria's van Lully. Haar stem klonk jong en helder en vertolkte op na tuurlijke wijze de emotie van twee verliefde vrouwen. Haar vibrato-ar- me sopraanstem klinkt helder en strak. Zij zingt nooit gekunsteld. Haar interpretatie is intelligent, de hoge tonen zijn dan niet meer zo aria's over het lot van Lucretia kwam als geheel niet echt span nend over. Dat lag aan de composi tie van Michel de Montéclair. Zijn Le Retour de la Paix met een grote re afwisseling, het sprankelende slot en de prachtige begeleiding van violen en gedreven basso con tinuo partijen, klonk veel beter. Het hoogtepunt van het recital was voor mij de sublieme vertol king van Tombeau de Sainte Colom- be van Marin Marais. Een zo gepas sioneerde compositie met donkere bastonen en subtiele vibrato's, die door gambist en klavecinist schitte rend werd vertolkt. La Guitare was dan weer virtuoos en speelser. De uitvoering van de Sonate in d van Jean Marie Leclair was een echt mooi voorbeeld van de wijze waarop in de Franse barok de thril lers werden gespeeld (samen met de halve toon onder de toon). Inte ressant was ook de stimulerende begeleiding van de klavecinist. Emma Kirkby London Baroque Une soirée a Versailles met wer ken van Le Roux, Lully, Couperin, Montéclair, Marin Marais en Le clair. Gehoord, vrijdag 2 maart, Sint Ja- cobskerk in Vlissingen. glanzend als enkele jaren terug, maar omdat zij kiest voor werken met een niet al te grote tessituur en omdat dictie en uitspraak ver zorgd zijn, is het een lust om haar te horen zingen. De Sonate La Paix de Pamasse voor 2 violen en basso continuo van Couperin klonk echt Frans, mede door de goede afwisseling van langzame en snelle delen en de mooie affecten. La Morte di Lucre tia bekoorde me minder. De canta te met afwisselend recitatieven en door Rolf Bosboom Zijn jongste boek ligt net in de winkel. De Put heet het, een onderhoudende 'literai re polderthriller', zoals de subtitel luidt. Jan J.B. Kuipers uit Kattendij- ke, zonder twijfel de meest produc tieve auteur in Zeeland, voegt daar mee een nieuwe titel aan de al lan ge lijst boeken die hij op zijn naam heeft staan. Kuipers (Zaamslag, 1953) houdt zelf nauwkeurig bij wat hij alle maal publiceert. Alles meegere kend is hij onlangs de grens van 750 publicaties gepasseerd. Daaron der zijn meer dan vijftig boeken. Een indrukwekkend aantal, zeker voor iemand die pas op zijn 35e de buteerde. Alleen al de afgelopen vijfjaar verschenen er twaalf boe ken van zijn hand. Dat is veel, vindt Kuipers ook zelf. Tegelijk relativeert hij zijn produc tie, die tot stand komt naast zijn deeltijdbaan bij Stichting Cultu reel Erfgoed Zeeland. „Het is voor al een kwestie van keuzes maken en ervoor gaan zitten. Ik kijk bij voorbeeld niet naar flauwe shows op televisie. Als je consequent be zig bent, kun je veel werk verzet ten." Hij probeert ook, waar mogelijk, zaken te combineren. „Als ik er gens op reis ben, schrijf ik bijvoor beeld ook wel eens een artikeltje voor een archeologiemagazine. Zo maar een beetje ontspannen, dat heb ik na een halfuurtje wel beke ken." Kuipers proeft soms kritiek op zijn aanhoudende stroom boeken. „Ik krijg wel eens signalen dat men denkt dat de kwaliteit eronder lijdt. Maar dat is echt niet zo. Ver der trek ik me er niets van aan. Te gen een bakker zeg je toch ook niet: je bakt te veel brood?" Dat het met de kwaliteit wel dege lijk goed zit, bleek bijvoorbeeld eind 2005, toen hij samen met Robbert Jan Swiers de Zeeuwse Boekenprijs ontving voor Het ver haal van Zeeland. Het duo troefde daarmee gevestigde namen zoals Margriet de Moor, Rinus Ferdinan- dusse en Floortje Zwigtman af „Dat vond ik heel leuk. Zo'n prijs is wel stimulerend." Hij noemt zichzelf multi-genreau- teur. Ofwel: hij beperkt zich aller minst tot één soort boeken. Thril lers, jeugdliteratuur, fantasy (on langs kwam Hubake's Huis uit), his torische boeken, poëzie, archeolo gie, science fiction: op al die terrei nen heeft hij zich ruimschoots be wezen. „Ik heb wel geprobeerd me te beperken, maar dat gaat ge woon niet. Dat vloeit voort uit een brede belangstelling - al speelt het verleden altijd een belangrijke rol - en het niet kunnen kiezen. Daar door spring ik van het ene naar het andere. Vaak werk ik aan meer dere boeken tegelijk. Ik vind het fijn om steeds te kunnen overscha kelen." Een vaste uitgever heeft Kuipers nooit gehad. Afhankelijk van het onderwerp en genre vonden zijn boeken altijd wel een weg naar het publiek. „Ik heb daar nooit proble men mee gehad. Nu merk ik wel dat het moeilijker wordt, vooral doordat als gevolg van de bezuini gingen steeds meer subsidiemoge lijkheden wegvallen. Dat begin je echt goed te merken." In zijn nieuwste boek, de thriller De Put, komen we een oude beken de tegen: de antiheld Siebe Edens, die ditmaal de moord op een Zeeuwse uitgever probeert op te lossen. Edens was eerder de hoofd persoon in Kuipers' boeken Moord aan boord van de PSD (verschenen in 1998) en In de schaduw van Michiel (2007). „Je hebt personages die steeds terugkeren, die een soort schaduwbestaan leiden. Naar verloop van tijd is het plezie rig om te kijken hoe het met zo ie mand staat." Het antwoord daarop moest hij ook zelf, al schrijvende, ontdek ken. „Ik begin wel met een opzet, maar na een pagina of tien heb ik dat al helemaal aan de kant ge gooid. De personages hebben toch hun eigen dynamiek. Op een gege ven moment weet ik zelf ook niet meer hoe het verder moet" Kuipers laat het verhaal afspelen in het Zeeland van nu. Veel loca ties zijn voor Zeeuwen herken baar. Enkele personages zijn ook duidelijk geïnspireerd op bestaan de personen. Toch is De Put niet zozeer bedoeld als sleutelroman, zegt de auteur. „Sommige figuren zitten inder daad heel dicht bij de realiteit, maar het blijft fictie. Je kunt het ook lezen zonder dat je die perso nen kent. Door dicht bij de reali teit te blijven, maak ik het mezelf wel mogelijk de boel een beetje op de hak te nemen. Dat is geen on prettig aspect. Je kunt ook zaken een beetje aanzetten, maar als je goed om je heen kijkt, zie je dat de werkelijkheid vaak toch nog net wat erger is." 'De Put' is verschenen bij Uitgeverij Li- verse. Meer over het werk van Jan J.B. Kuipers op www.janjbkuipers.nl. 'Multi-genreauteur' Jan J.B. Kuipers: „Ik heb wel geprobeerd me te beper ken, maar dat gaat gewoon niet." foto Lex de Meester 40 Strings in 't Beest. BasiagaagsaaiMaisiagazMW^^M^^ Optreden Hou(t)vast X(X)L in de Grote Kerk. foto's Willem Mieras

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 37