Facebook is onze nieuwe 241 zeesand Internationale school nodig in Terneuzen Onderscheiding voor drie brandweerlieden Auto gratis bovengronds parkeren in Terneuzen op tolvrije zaterdagen ADM JÊÊPf* mms" zaterdag 3 maart 2012 Drie scheidende brandweerlieden René Bode, Ko de Bruijn en Ronald Mar tens. foto Mark Neelemans door Eugène Verstraeten TERNEUZEN - Drie scheidende brandweerlieden van de vrijwilli ge brandweer Terneuzen zijn ko ninklijk onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burge meester Jan Lonink reikte de bijbe horende versierselen gisteren uit tijdens de jaarlijkse bindingsavond van de brandweer in de brand weerkazerne aan de Koegorsstraat bij Terneuzen. De gedecoreerden zijn Ko de Bruijn (59) uit Terneu zen, René Bode (57) uit Sas van Gent en Ronald Martens (52) uit Koewacht. Ko de Bruijn is sinds 1974 bij de vrijwillige brandweer en is nu be velvoerder bij de blusploeg Terneu zen. Vanaf 1969 is hij beroeps brandweerman bij de bedrijfs brandweer van Industrial Park Vlissingen. Verder is hij instruc teur en examinator brandweerop- ieidingen bij de vrijwillige brand weer van Goes en Terneuzen. René Bode was vanaf 1984 tot april vorig jaar lid van de vrijwilli ge brandweer, laatst als bevelvoer der. Jarenlang voerde hij het onder houd van de voertuigen op de post Sas van Gent uit. Vanaf 1998 was hij instructeur en examinator brandweeropleidingen bij de brandweer Terneuzen. Ronald Martens was van 1979 tot begin 2011 lid van de brandweer, blusploeg Koewacht. Voorts is hij vanaf 2001 tot heden lid en vrijwil liger bij de EHBO-vereniging Koe wacht. Tijdens de bindingsavond werden 29 medailles uitgereikt voor lang durig dienstverband bij de brand weer. Verder kregen dertig men sen die al vele jaren vrijwiligger openbare orde zijn een medaille. De brandweer kon negen nieuwe leden welkom heten bij het korps. Van dertien leden werd afscheid genomen, hoofdzakelijk vanwege het bereiken van de uittreedleef- tijd van 55 jaar. door Harmen van der Werf TERNEUZEN - In Terneuzen moet een echte internationale school ko men, voor Zeeuws-Vlaanderen én Midden-Zeeland. Voor de econo mische ontwikkeling van met na me de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzo ne is dat van groot belang, vindt de Terneuzense gemeenteraad. Be drijven kunnen dan gemakkelijker hoogopgeleid personeel werven, is de verwachting. CDA-raadslid Jack Begijn lanceer de het voorstel nu eens goed werk te maken van de vestiging van een internationale school in de Kanaal zone. Er is er al wel één in basis school De Stelle in Philippine, maar die telt slechts één leerling. Het potentieel is veel groter, min- P&atjz. verzorgt uw aangifte Inkomstenbelasting is tevens gespecialiseerd in grensarbeid dus ook voor uw Belgische aangifte verzorgt uw toeslagen of aangifte Erfbelasting en geeft altijd een passend advies Wilhelminastraai 52 - 4S64 AG Sint Jansteen Telnr. 0514-313102 - Faxnt. 0114-321438 Email, particulieren@admweb.nl - Website: yiww.admweb.nl In de rubriek De dag van staat elke zaterdag een dag uit het leven van een meer of minder bekende Zeeuws-Vlaming centraal. Vandaag de dag van Marjo- lijn Antheunis uit IJzendij- ke, wetenschapper aan de Universiteit in Tilburg. Als Marjolijn Antheu nis (34) maar lang ge noeg colleges blijft ge ven, komt er vanzelf een dag dat ze haar studenten moet uitleggen dat je vroeger posters van idolen ophing in de slaapkamer. Nu weten de meesten dat nog wel, al nemen social media in rap tem po die 'slaapkamerrol' over. Op Facebook plaats je wat je leuk vindt, op Facebook laat je een beeld zien dat je graag met ande ren wilt delen. Het gros van de 240 eerstejaarsstudenten slikt de mate rie tijdens het hoorcollege als zoe te koek, ook al is het tijdstip (van 16.45 tot 18.30 uur) niet echt een lekker moment. Bij gebrek aan col legezalen moeten Antheunis en de studenten op de late maandagmid dag opdraven. Even doorbijten nog, vanavond kan ze het rustig aan doen. Op maandag- en donderdagavond blijft ze namelijk in Tilburg. Op al le andere dagen kachelt ze terug naar IJzendijke, het dorp dat ze maar niet kan loslaten. „Ik moet mij daarvoor vaak verantwoorden bij vrienden en collega's. Die vra gen dan 'goh, ga jij nou nog steeds heen en weer naar Zeeuws-Vlaan deren, ben je dat nou nog niet beu'. Nee dus. Ik blijf dan wel twee nachten in Tilburg om niet continu in de auto te zitten, maar verder hoef ik er niet veel voor op te offeren. In de winter twijfel ik soms, maar zodra het voorjaar weer begint, pieker ik er geen mo ment over om IJzendijke te verla ten." Na haar studie in Amsterdam keer de ze meteen terug naar Zeeuws-Vlaanderen. Omdat ze de anonimiteit in de grote stad beu was, omdat ze verlangde naar een rustige omgeving. Drie jaar werkte de uit Koewacht afkomstige Antheunis voor Lievens Communi catie, toen nog gevestigd in IJzen dijke. In die periode werd ze ver liefd op 'petit Paris', maar na drie jaar gaf ze alsnog toe aan een lok roep van haar scriptiebegeleider: promoveren. „Ik ging terug naar Amsterdam voor mijn promotieon derzoek naar de effecten van onli ne communicatie op vriendschaps vorming. Maar op een of andere manier kon ik het niet over mijn hart verkrijgen om mijn huisje in IJzendijke te verkopen. Dus ging ik doordeweeks bij mijn broer in Am sterdam wonen. En in het week end ging ik lekker terug naar de kust." In de textielstad houdt Antheu nis zich op de afdeling commu nicatie- en informatieweten schappen hoofdzakelijk bezig met social media. Een populair onder werp, merkt ze aan de opkomst tij dens de colleges en de vele tele foontjes die ze van journalisten krijgt. „Je kunt social media als Twitter, Facebook en Hyves niet meer los zien van de samenleving. Het geeft impulsen aan vriendschappen en zorgt voor sociaal kapitaal. Het is niet zo dat jouw driehonderd Face- book-vrienden hechte vrienden zijn, maar het zijn wel bekenden van je. En die contacten kunnen jou ten goede komen. Denk aan werk of het vinden van een huis. 'Facebook en Hyves zorgen voor sociaal kapi taal en geven impulsen aan vriendschappen' door Raymond de Frel En begrijp mij niet verkeerd, er blijft ook altijd behoefte aan con tact van mens tot mens." Antheunis richt zich nu met een onderzoek voor de lange termijn op de sociaal-psychologische effec ten van sociale media op jongeren. Daarvoor volgt ze een jaar lang 3800 middelbare scholieren van vijftien scholen in Nederland. Word je gelukkiger van Hyves? Krijg je meer zelfvertrouwen door het gebruik van social media? Het antwoord kan Antheunis nog niet geven, omdat alleen nog maar de resultaten van de eerste van drie metingen in kaart zijn gebracht. „Daaruit blijkt onder meer dat 88 procent van de ondervraagde leer lingen een Hyves-account heeft. En het gebruik van dat account heeft een positief effect op sociale steun van vrienden. Het bevordert dus de kwaliteit van vriendschap pen. Ook opvallend is dat tot een paar jaar geleden Hyves vanaf de brugklas populair werd. Nu is dat al in de laatste klassen van de basis school." Het onderzoek gaat via vragenfor mulieren, die per post worden ver stuurd. Behalve naar haar oude school, het Zeldenrust-Steelantcol- lege in Terneuzen. „Daar geef ik ze zelf af. Ik vind het altijd hartstikke leuk om die gezichten van vroeger weer te zien." Terug naar de collegezaal, waar iets minder dan 240 studenten naar een bord met eten verlangen. Antheunis incluis, ook al zal ze vanavond in het restaurant van de Universiteit alleen een kostje veror beren. Het is tenslotte maandag, Tilburg-dag. Morgen gaat ze weer lekker naar huis. Heerlijk. Over die vervelende tweebaansweg naar de kust. Ze kan er geen genoeg van krijgen. stens honderd, is eerder uit onder zoek gebleken. Begijn had ook Gent als wervingsgebied meegere kend, maar daar begint juist in sep tember een internationale school. Volgens de CDA'er hoeft dat een initiatief in Terneuzen niet in de weg staan. Het is niet de bedoeling dat Ter neuzen geld in een internationale school steekt. De al bestaande stuurgroep internationale school met onder meer scholengroep Leertij, Dow en de gemeente moet stevig aan de bak om een initiatief van de grond te tillen. Binnen vijf jaar zou een zelfstandige interna tionale school tachtig leerlingen moeten tellen om in aanmerking te komen voor financiering door de rijksoverheid. door Harmen van der Werf TERNEUZEN - Terneuzen speelt in op de tolvrije tunneldagen. Auto mobilisten mogen dan gratis bo vengronds parkeren bij de Terneu zense binnenstad. De Terneuzense gemeenteraad heeft dit donderdag avond in meerderheid besloten op voorstel van D66-raadslid Charles ten Hengel. Voorzitter Nicole Rie- mens van ondernemersvereniging Bizzy Stad Terneuzen reageert en thousiast. „We hadden dit in onze stoutste dromen niet kunnen be denken." De Westerscheldetunnel NV biedt iedereen dit jaar vier za terdagen de kans om gratis van Zuid-Beveland naar Zeeuws-Vlaan deren of andersom te rijden. Eén tolvrije zaterdag is al gepasseerd, 28 januari. De drie andere tolvrije zaterdagen zijn 31 maart, 29 sep tember en 24 november. De eerste tolvrije dag was een succes. Er pas seerden twee keer zoveel auto's als op een gewone zaterdag, te weten 15.000. Of Terneuzen hiervan veel heeft geprofiteerd, is niet duide lijk, maar het kan volgens raadslid Ten Hengel altijd beter en wel door op de tolvrije tunnel in te spelen met gratis parkeren. Ten Hengels collega-raadsleden reageer den over het algemeen enthou siast op het idee, maar ze wilden wel eerst weten wat dit de gemeen te zal kosten. Wethouder Co van Schaik had dit uit laten rekenen. Alles vrij parkeren maken, ook de parkeergarages, kost per zaterdag negenduizend euro. Als het gratis parkeren beperkt blijft tot de bo vengrondse terreinen, zijn de kos ten drieduizend euro per dag. Van Schaik voegde toe dat het vanwege de parkeersystemen erg ingewik keld is de parkeergarages vrij te ge ven. De gulden middenweg was na Van Schaiks verhaal snel gevon den: wel gratis parkeren boven gronds en 'gewoon' betalen voor de parkeergarages. Zo is het ook ge regeld op koopzondagen. PvdA en GroenLinks gingen toch - als enige partijen - niet met het voorstel ak koord. „We kunnen dat geld beter besteden aan voortzetting van gra tis openbaar vervoer voor 65-plus- sers", haalde Nazli Atmag (PvdA) er een heel ander onderwerp bij. Een ruime meerderheid stemde wel in met het idee, met de kantte kening dat van de ondernemers wordt verwacht dat zij dan ook iets speciaals doen. „We zijn daar mee bezig", meldde Nicole Rie- mens van Bizzy gisteren, „onder meer door Terneuzen aan 'de over kant' te promoten." www.pzc.nl/video

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 112