lllllilill Twijfel over experts Bleker PZC Stil protest tegen lage prijs uien Gratis vinvis Minirok-protest Kanttekeningen van hoogleraren Heip en Meire bij wetenschappelijk waarmerk op Hedwige-alternatief Vader overleden patiënte: alles ging fout ZATERDAG 21 januari 2012 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - editie: Walcheren 254e jaargang nr. 18 - los nummert 1,60 - zaterdag 2,40 Onstuimig weekeinde, 9° BINNENLAND CDA wil zich opnieuw profileren met nieuwe toekomstvisie 10 EN 11 GELD LOOPBAAN Afgestuurde dierverzorgers kunnen zo ineen bedrijf stappen werken GRONINGEN - De Rijksuniversiteit Groningen zit met het twintig me ter lange skelet van Doortje de Vin vis in de maag. Het ligt nu nog in bubbeltjesplastic in een fietsenkel- der van het Biologisch Centrum van de universiteit, maar moet daar zo snel mogelijk weg omdat het gebouw is verkocht. Directeur Rolf ter Sluis van het Universiteitsmuseum hoopt dat er een museum of bezoekerscentrum te vinden is dat plek heeft voor het twee ton zware dier. Doortje mag dan gratis weg. BLANTYRE - Honderden Mala- wische vrouwen, onder wie enke le prominente politici, hebben vrij dag in de stad Blantyre geprotes teerd tegen criminelen die vrou wen onder dwang ontdoen van hun broeken en minirokjes. De criminelen menen dat de kle ding van de vrouwen een teken is van losse zeden of werk in de pros titutie. Van 1963 tot 1994 was Malawi een dictatuur, en was het voor vrou wen bij wet verboden om broeken of minirokjes te dragen. UW MENING 394 reacties Verhoging studiekosten is redelijk Wild wonders of Europe 8-deligeDVD serie Kijk op www.pzc.nl/DVD 8 711688 555547 door Ben Jansen en Jeffrey Kutterink MIDDELBURG - Deskundigen op het gebied van de Westerschelde heb ben twijfels over het wetenschap pelijke waarmerk dat staatssecreta ris Henk Bleker op zijn alternatief voor de ontpoldering van de Hedwigepolder heeft gedrukt. Bleker heeft: het plan om onder meer de Schorerpolder en het Wel- zingegebied bij Ritthem onder wa ter te zetten en zo de Hedwigepol der te sparen, voorgelegd aan Har- ro Heyer en Justus van Beusekom, twee wetenschappers die in Duits land werken. De hoogleraren Car lo Heip, jarenlang directeur van het Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie (voorheen het Delta-instituut) in Yerseke, en Pa trick Meire, Schelde-specialist aan de Universiteit van Antwerpen, achten de reputatie van de Blekers experts hoog, maar ze betwijfelen of het tweetal voldoende verstand van zaken over de Westerschelde heeft. „Twee mensen met de ver keerde expertise", menen ze, welis waar met de kanttekening dat ze geen kennis hebben genomen van de inhoud van de beoordeling van Heyer en Van Beusekom. In een brief aan Eurocommissaris Janez Potocnik heeft Bleker het evenwel over 'conclusies van prominente wetenschappers die de weten schappelijke basis voor het besluit van de Nederlandse regering bui ten elke twijfel hebben gesteld'. Wat hem betreft kan het Hedwi ge-alternatief dan ook verder wor den uitgewerkt. Uit een gisteren openbaar gemaakte brief die de Vlaamse premier Kris Peeters deze week naar Bleker stuurde, blijkt dat Vlaanderen ervan uitgaat dat Nederland de Hedwigepolder on der water zet. Ook heeft Bleker de Kamer laten weten dat hem niets bekend is van een schadeclaim. pagina 2 en 3: 'Twee mensen met de verkeerde expertise', commentaar MIDDELBURG - Niet alleen door de meldkamer van de Ambulance zorg van de Veiligheidsregio Zee land, maar ook door de Huisart senpost in Vlissingen is nooit een ambulance gestuurd naar Sunita Keer, de 36-jarige Middelburgse vrouw, die om hulp riep in de nacht van 6 april vorig jaar. De am- bulancentrale werd deze week met onmiddellijke ingang door de In spectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onder verscherpt toezicht ge steld. De Veiligheidsregio betreurt het dat ze eerder meldde dat er na bemiddeling van een huisarts als nog een ambulance was gestuurd. „In de basis ging het helemaal fout", reageert Joe Keer, de vader van de Middelburgse. Sunita over leed tweeënhalve week na de roep om hulp. Joe Keer is arts van be roep. Hij legde zijn klacht neer bij de IGZ. pagina 26/27: Noodkreet genegeerd DE STELLING Europa moet zich neerleggen bij visie Bleker over Hedwige Reageer op pzc.nl LAMSWAARDE - Wie gratis een partij uien wil hebben, moet aan de Lange Nieuwstraat 4 in de polder bij Lamswaarde zijn. Akkerbouwer Gabriël Boënne is de gulle gever. „Bij wijze van stil protest", verklaart hij. Zoals zo veel boeren kan Gabriël zijn uien niet aan de straatstenen kwijt. Handelaren laten het afweten. Ze hebben genoeg in voorraad. De kiloprijs is inmiddels gezakt tot één eurocent. „Terwijl je in supermarkten vaak nog vijftig tot ze ventig cent per kilo moet betalen." Gabriël vindt dat bizar en biedt daarom zijn uien gratis aan, zolang de voorraad strekt. foto Peter Nicolai

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1