Gemeente werkt aan erfgoednota Steenbakkerij Vocht en vorst vijand van het Gravensteen 221 zeeland Videotheekeigenaar beroofd in Middelburg Jeugddetentie voor overvallers van supermarkt in Scharendijke Opruiming Moderne en Erosie doet eeuwenoude natuursteen schilferen Perzische tapijten korting tot 70% Tienduizend euro boete voor roekeloze kapitein chemietanker vrijdag 20 januari 2012 Daar waar nodig worden complete stenen vervangen. Geen enkel probleem volgens aan nemer Dick Quant „In Kerkdriel is een steenbakkerij die gespecialiseerd is in het bakken van oude stenen. Die hebben we bij restauratiewerk aan Slot Moermond ook gebruikt" door Piet Kleemans ZIERIKZEE - Creatief en flexibel om gaan met (her)gebruik van cultuur historisch erfgoed. Dat heeft de ge meente Schouwen-Duiveland zich ten doel gesteld. In het kader van dat streven komt er een erfgoed no ta. De gemeenteraad dringt al ge ruime tijd aan op een nota waarin de gemeente duidelijk maakt hoe met monumenten omgegaan dient te worden. De gemeente Schouwen-Duive land heeft heel wat monumenten. Zoveel zelfs dat de gemeente in de top 10 van cultuurhistorische ge meenten in Nederland staat. Wil Schouwen-Duiveland tot de top blijven behoren dan moet er een toekomstvisie voor het cultuurhis torisch érfgoed komen. Allereerst moet'de nota inzicht ge ven in het erfgoed dat het eiland rijk is. Volgende stap is uitdokte ren hoe dat het beste beheerd kan worden en op welke manier mo numenten bij kunnen dragen aan de aantrekkelijkheid en het imago van de gemeente. Daarbij gaat het niet alleen om mo numentale woningen, kerken en poorten maar ook over groene mo numenten, varende monumenten g smmss sim - ,vjsjss s 11 -■&«. t mm MIDDELBURG - De ondernemers in winkelcentrum Dauwendaele ne men binnenkort een besluit over het plaatsen van beveiligingscame ra's. Woensdagavond werd de eige naar van de videotheek door drie mannen in het winkelcentrum be roofd. Zij hebben geld meegeno men. Volgens de politie zouden de da ders niet ouder zijn dan 25 jaar. Ze droegen donkere kleding. De poli tie kon niet zeggen of zij de eige naar van de videotheek met één of meerdere wapens hadden be dreigd. De daders gingen er lo pend vandoor. De politie heeft woensdagavond en historische boerderijen. Bij het opstellen van de nota wil de ge meente graag gebruik maken van de expertise die er op dat vlak al is bij verenigingen als Stad en.Lande en andere maatschappelijke par tijen en particulieren die zich in zetten voor het behoud van cul tuurhistorisch erfgoed. Eilanders worden via sociale me dia als Twitter uitgenodigd mee te denken over wat er in die nota moet komen te staan. In april wordt voor alle meedenkers een 'erfgoedarena' op poten gezet. Daarbij kan iedereen zijn of haar zegje doen over hoe om te gaan met monumenten. Van 7 februari tot 27 maart gaat de gemeente via haar Twitter-account (www.twitter.com/gemeentesd) el ke dinsdag een vraag stellen. Vol gens de gemeente worden mensen uitgenodigd te reageren door in het bericht de hashtag erfgoedsd (#erfgoedsd) te gebruiken. Twitte- raars kunnen ook zelf met gebruik van genoemde hashtag ideeën aan dragen over het te voeren erfgoed- beleid. De gemeente heeft adviesbureau BMC in de arm genomen om de erfgoednota te produceren. De raad gaf eerder al aan dat de nota er voor eind juni moet zijn. forensisch onderzoek gedaan en is op zoek naar getuigen van het mis drijf Wie iets gezien heeft van de overval of informatie heeft over de daders kan zich melden op het po litiebureau in Middelburg of bel len naar 0900-8844. Naar aanleiding van een inbraak in vijf winkels in Middelburg klonk afgelopen november ook al de roep om plaatsing van came ra's. De gemeente heeft hiertegen geen bezwaar. Bij de eerstkomende vergadering van de winkeliersvereniging zal een besluit worden genomen over de aanschaf van de beveiligingsca mera's. Voormalig gevangenis het Gra vensteen staat compleet in de steigers. Het imposante gebouw wordt van kelder tot nokvorst gerestaureerd. Rond april moet het werk afgerond zijn. Dan neemt de Wereldwinkel Zierik- zee er zijn intrek. door Piet Kleennaros Op het eerste gezicht lijkt het allemaal best mee te vallen, maar als je beter kijkt zie je de onverbiddelijke tand des tijds. Van de imposante natuurstenen mop pen waaruit de voormalige gevan genis is opgebouwd, zijn schilfers gesprongen. In de kelders doet zich een weg naar buiten banend zout, de verf op de stuclaag afblad deren. En de topgevel zit - al een tijdje - vast met een 'noodver band'. Jan Quist, projectleider namens de gemeente Schouwen-Duiveland, aannemer Dick Quant en Sjaak Haaij van de dienst gemeentewer ken draaien er niet omheen: er Sjaak Haaij van de dienst openbare werken van de ge meente laat een kennersblik langs het gebouw glijden. Hij wijst naar de versierde stenen omran ding van de imposante betraliede toegangsdeur van de voormalige gevangenis. Eeuwen erosie door weer en wind hebben hun tol geëist. „Kijk, hier is het profiel nog goed. Maar hier is het weg. Er zijn echt hele stukken af En kijk eens naar het schilderwerk van de lui ken. De verf bladdert behoorlijk af Nee, het is echt wel nodig." moet heel wat gebeuren. In de kel der aangekomen wordt op slag dui delijk wat de mannen bedoelen. Van het stucwerk van de gewelven is over de volle lengte een strook van enkele tientallen centimeters hoog weggehakt. Nodig vanwege het in Zierikzee alom tegenwoordi ge zout in de muren na de Waters noodramp. In combinatie met op trekkend vocht een bijna onoplos baar systeem. „Echt weg. krijg je het nooit", zegt Haaij. Dus worden de wanden schoongehakt en gerepareerd, zo dat ze opnieuw gestuct en gesausd kunnen worden. Haaij: „Op som mige plekken zaten de stenen zo los dat je ze met de hand uit de muur kon trekken. Dus voordat er weer gestuct kan worden moet dat eerst aangeheeld worden." Ook aandacht vragen de zandste nen kozijnen die overal in het ge bouw terug te vinden zijn. Het ty perende ijzeren traliewerk voor de 'De afgelopen jaren heb ben we wel twee koude winters gehad. Daardoor is veel kapot gevroren' vensters is al weggehaald om ge straald en opnieuw gelakt te wor den. Daarna kunnen de kozijnen schoongemaakt, waar nodig gere pareerd en geïnjecteerd met specia le mortel. Nu het gebouw toch compleet in de steigers staat wordt alles nagelopen. Niet zonder re den. Haaij: „Nu is het niet koud, maar in de afgelopen jaren hebben we wel twee koude winters gehad. En daardoor is veel kapot gevro ren." Haaij legt uit dat vocht dat in de muren trekt behoorlijk schade aan kan richten. Door de voi'st zet het water uit en kunnen scheuren of barsten ontstaan. Ook het dak krijgt aandacht bij de restauratie. De nokvorst wordt op nieuw gelegd en alle dakpannen worden nagelopen en herlegd, en indien nodig vervangen. De goten worden vernieuwd en ook het zinkwerk ontsnapt niet aan de ij ver van de restaurateurs. Als het. karwei afgerond is moét het Gravensteen weer een aardig tijdje meekunnen. „Klaar ben je nooit, maar als het werk hier klaar is kunnen we denk ik toch wel zo'n 25 jaar vooruit", zegt Haaij. de tyfaf .H\ ReParRe\niging Bosstraat 24 Bergen op Zoom 0164 242216 mmm&smmmmmssmï door Ad Roos MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft gisteren een 16-jarige jongen uit Renesse ver oordeeld tot een jeugddetentie van 180 dagen, waarvan 164 voor waardelijk. De jongen was betrok ken bij de overval op een super markt in Scharendijke, op 4 juli vo rig jaar. Naast gevangenisstraf kreeg de jongen een taakstraf van 200 uur en een leerstraf van dertig uur. Ook moet de jeugdige Renes- senaar samen met zijn ouders in gezinstherapie. Tegen hem was acht maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk, en een taak straf van honderd uur geëist. Een toen 16-jarige jongen uit Den Haag kreeg gisteren in plaats van de ge vorderde anderhalf jaar jeugdde tentie, waarvan een half jaar voor waardelijk, zes maanden jeugdde tentie plus een gedragsbeïnvloed- ende rnaatregel van een jaar opge legd. Ook moeten de overvallers bijna 9000 euro schadevergoeding betalen. Een nu 15-jarige jongen uit Renesse zal zich later deze maand voor de rechtbank moeten verantwoorden. De jongens stormden de super markt binnen, bedreigden de jon ge caissières met een vuurwapen en een mes en eisten geld. Snel na de overval konden twee van de drie door de eigenaar van een duik centrum en de eigenaar van een te genover de supermarkt gelegen eet café worden overmeesterd. De der de overvaller werd door de politie opgepakt. De jeugdige overvallers maakten 465 euro buit. De overval aan het eind van deze maandagmiddag en de daarop vol gende actie van de politie zorgden voor opschudding in het toeris tische Schouwse dorp. De twee inwoners van Scharendij ke die de aanhoudingen verricht ten en een getuige werden enkele dagen later op het politiebureau van Zierikzee gehuldigd. GOEDEREEDE - De 40-jarige kapi tein van de chemietanker Athiri heeft woensdagavond 10.000 euro boete gekregen voor onnodige ma noeuvres en slecht zeemanschap. Het zeeschip vertrok rond 21.00 uur van zijn ankerplaats ter hoog te van Goedereede en zette koers naar Rotterdam. Bij een uitwijkma noeuvre voor een andere vracht vaarder ramde de Athiri de tanker Sloman Themis. Beide schepen lie pen schade op. Van de Sloman Themis brak de ankerketting. Bij de aanvaring kwamen geen gevaar lijke stoffen vrij. Een stuk verderop voer de kapi tein opnieuw onnodig dicht langs een andere tanker, waarna de Rot terdamse havenpolitie ingreep. De Athiri voert de vlag van de Marshall Eilanden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 58