Demp de valkuilen dat strafblad 7 spectrum Zaterdag 17 december 2011 Het 'enkelbandje', elektronische detentie thuis. Vroeger werd een afgestrafte plompverloren buiten de deur gezet. Tegenwoordig worden gedetineerden op allerlei manieren voorbereid op hun rentree in de maatschappij. Want als die slaagt, is de kans op terugvallen kleiner. Hij herinnert zich het gevangeniswereldje als keihard. „En ik was een buitenbeentje, geen doorsneecrimineel. Ieder mens, van hoog tot laag kan door bepaalde omstan digheden in het gevang belanden, weet ik nu. Van havenarbeider tot en met tand arts." Vanwege zijn zelfmoordgedachten wordt Bram op een afdeling voor kwetsbare inge- slotenen geplaatst. „Als ik een gordijnrail zag, vroeg ik me af of die sterk genoeg was om me eraan op te hangen. Dat was het enige waar ik mee bezig was. Ik kan me herinneren dat ik er alleen maar niet meer wilde zijn, maar niet de kracht had om er daadwerkelijk een eind aan te maken." Aanvankelijk verloopt de terugkeer naar het normale leven redelijk soepel. „Ik kwam die poort uit met een paar grote tas sen aan mijn arm. Kleren, een tandenbor stel... veel meer zat er niet in. Aanzienlijk minder dan als ik nu op vakantie zou gaan. Ik had een taxi gebeld en die bracht me naar het station." Naar zijn oude huis kan Bram niet meer terug. De huur is opgezegd, zijn bezittin gen liggen opgeslagen. En ook al heeft de rechter geoordeeld dat zijn daad hem niet volledig kan worden aangerekend, in zijn oude buurt is hij niet meer welkom. Iedereen weet wat hij in zijn verwarde toestand gedaan heeft. De politie waarschuwt: kom maar niet meer terug. Als hij uit de trein stapt, staat een goede kennis hem op te wachten. Bij hem mag Bram logeren tot hij, een paar weken later, wat anders gevonden heeft. ALTIJD ZWIJGEN De euforie van dat vriendelijke begin ebt snel weg. „Als onder nemer kon ik niet meer aan de slag. Ik pak te alles aan wat ik kon krijgen: groenvoor ziening, lopendebandwerk, losser in de ha ven... Voor veel banen heb je een Verkla ring Omtrent Gedrag nodig, en die krijg ik niet Je verleden blijft: je parten spelen. Ook als het gaat om relaties. Ik had me voorgenomen: als ik een relatie krijg ga ik het niet verzwijgen. Toen ik iemand leerde kennen waarmee het wat serieuzer werd, heb ik het na een aantal dagen inderdaad verteld. Gelukkig had zij zelf ook een gete kend leven achter de rug, dus kon zij mij wel enigszins begrijpen." Hij berust erin dat hij de rest van zijn le ven aan de zijlijn zal staan, terwijl hij voor heen door zijn werk veel in de openbaar heid trad. „Dat durf ik niet meer. Af en toe zie ik een programma op tv en denk ik: daar zou ik ook wel een bijdrage aan wil len leveren. Maar dat kan niet meer, ik blijf bewust in de schaduw. In dat opzicht zit ik nog steeds in een gevangenis. Mijn eigen gevangenis. Een isolement." In zekere zin is zijn detentie heilzaam ge weest, verklaart Bram. Het laatste deel van zijn straf bracht Bram door op een thera pieafdeling. „Soms was het moeilijk en ver velend, al dat praten en af en toe vlogen de stoelen door de lucht, maar achteraf was die therapie ook heel leerzaam. Boven dien stelde een psychiater eindelijk vast welke stoornis ik precies had en kreeg ik de juiste medicijnen voorgeschreven. Sindsdien ben ik nooit meer psychotisch geweest." DIENSTVERLENER Natalie is medewerker maatschappelijke dienstverlening (MMD). Inwoners van het Huis van Bewaring of van de gevangenis die twee weken of langer blijven, krijgen bezoek van Natalie. Onderwerp van gesprek: hoe was de situatie voor de deten tie? En hoe zal het zijn na de deten tie? „Ik vraag hoe het staat met de huisvesting, met het inkomen. Ik ga na of er schulden zijn, of er zorg nodig is. Sinds een jaar delen we informatie met gemeenten; hulp vragen komen zo automatisch te recht bij de gemeente. Zo kunnen we actief samenwerken om proble men te tackelen. Het is de bedoe ling dat iemand na zijn vrijlating een goede start kan maken. En na tuurlijk, dat terugvallen vookomen wordt." Als maatschappelijk dienstverlener beperkt Natalie zich tot praktische hulp. „Als het verder gaat, verwij zen we door; naar een psycholoog of psychiater, naar de medische dienst. Ook met de reclassering werken we nauw samen, om dub bel werk te voorkomen." BINNEN BEGINNEN Wie na de uitspraak van de rechter nog vier maanden of langer moet 'zit ten', komt in aanmerking voor het programma Binnen Beginnen. Dat is erop gericht recidive (terugvallen in het criminele gedrag) te voorko men. Daarbij biedt het gedetineer den de kans om hun detentie zin vol door te brengen. Martin begeleidt gedetineerden daarin: „Het probleem met veel van onze cliënten is dat ze wel wil len zijn maar niet willen wórden. Anders gezegd: ze willen wel status Zeker na een lange straf is aanpassing aan het leven buiten niet eenvoudig. hebben, maar de weg ernaartoe, de moeilijke weg, willen of kunnen ze niet gaan. Of ze zien wel het eind punt, maar niet de weg die erheen leidt. En daar zijn wij dan voor." Wie wil meedoen, ondertekent een deelnameformulier. „Bij goed gedrag mag je na verloop van tijd door naar een plek waar je meer vrijheid hebt. Een halfopen, Be perkt Beveiligde Inrichting - BBI - en later naar de Zeer Beperkt Bevei ligde Inrichting of ZBBI. De laatste fase is het 'enkelbandje' ofwel de elektronische detentie. Dan mag je de rest van je straf onder voorwaar den vanuit je eigen huis werken of studeren." Maar het omgekeerde kan ook ge beuren: iemand die in de fout gaat, kan weer teruggezet worden. De kans om terug te vallen of weer drank of drugs te gebruiken, wordt aan het begin van het traject inge schat. Martin: „Het gaat erom de valkui len in beeld te brengen. We probe ren de oorzaken van recidive weg te nemen. Bij alcohol- en drugsge bruik ligt een leefstijltraining voor de hand. Wat doen die drugs met je? Wat zijn je 'trekmomenten'? We bieden ook cognitieve vaardig heidstrainingen aan, zeg maar een opfriscursus voor denken en ge drag. Eerst denken, dan doen." Soms blijkt dat iemand zo veel pro blemen heeft, dat hij moet worden doorverwezen naar een gespeciali seerde instelling. „Daar zoeken ze dan uit wat er precies aan de hand is welke behandeling het beste is." DE NEDERHOF Om de over gang naar volledige vrijheid te ver gemakkelijken, brengen de bewo ners van ZBBI De Nederhof hun dagen vooral 'buiten' door. Een langdurig verblijf in de gevangenis kan de bewoners heel passief heb ben gemaakt. „In de gevangenis wordt bijna alles voor je geregeld en besloten. Zelfs uit bed komen kan dan al moeite kosten", legt groepswerker Anton uit. In de ZBBI helpen groepswerkers dit patroon te doorbreken en van 'gehospitaliseerde' gedetineerden weer zelfstandige mensen te ma ken. Doordeweeks wordt gewerkt aan de terugkeer naar de maatschappij. De bewoners hebben een baan, wat hen helpt weer een dagritme te krijgen, en kunnen naar openba re gelegenheden zoals een sport school, bibliotheek of zwembad. El ke vrijdagmiddag om 17.30 uur mo gen de bewoners van ZBBI De Ne derhof op weekendverlof. Zondag om 21.30 uur moeten ze terug zijn. „Wij onderhouden de contacten met werkgevers en zorgen dat be zoeken aan openbare gelegenhe den goed verlopen", zegt Anton. „Wij ondersteunen hen bij het zoe ken naar een baan of bij de inschrij ving voor een opleiding. Wij hel pen hen bij het regelen van een uit kering, inschrijving bij een gemeen te of woonruimte. We helpen hen weer een toekomst te zien."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 55