Kabinet zet banktaks door economie 115 Lufthansa zit KLM dwars Aanpak schuldencrisis HEFFING Raad van State kraakt heffing Nieuwe biodieselfabriek Rotterdam ECT dreigt 900 miljoen te claimen LEAF fuseert PARTICIPATIES ZIB AQUADELTA CV SUCCESVOL GEPLAATST fe. zaterdag 17 december 2011 DEN HAAG - Ondanks de forse kri tiek van de Raad van State zet het kabinet de invoering van een ban- kenbelasting volgend jaar door. Mi nister Jan Kees de Jager (Financi ën) maakte dat gisteren duidelijk na afloop van de ministerraad. In een advies heeft de Raad van State, het belangrijkste adviesor gaan van het kabinet, het voorstel tot een bankenbelasting gisteren gekraakt. De raad stelt niet over tuigd te zijn van de motieven voor zo'n heffing. Zo wijst de raad erop dat alle banken er door worden ge troffen, terwijl maar een aantal van hen in crisistijd steun heeft ge kregen van de overheid. Voordat er 'op verantwoorde wijze' een bankenbelasting zou kunnen ko men, zou het kabinet volgens de raad eerst een visie moeten ont wikkelen op de rol van banken in de samenleving. Daarnaast is er ook kritiek op het streven van het kabinet om via de bankenbelasting de bonussen in de financiële sector aan te pakken. mmmmm mmmmmmtmmtHHmKKtKnmmmmmm De raad vindt de timing ongeluk kig omdat volgens onderzoek ban ken en verzekeraars juist goed op weg zijn met hun beloningsbeleid. Ook vraagt de raad zich af of de maatregel wel effectief is. Maar volgens De Jager is er een maatschappelijk belang en zet het kabinet daarom door. „De maat schappelijke weerstand tegen per verse bonussen is voor mij aanlei ding om door te gaan." Hij kon digt aan de Raad van State verdere uitleg te geven. In het advies stelt de raad dat er in tegenstelling tot wat het kabinet nastreeft wel spra ke is van een stapeling van meerde re maatregelen voor banken. Dan gaat het om strengere kapitaalei- sen, bijdragen aan het depositoga rantiestelsel en strenger toezicht. De raad vreest dat kredietverle ning door banken duurder en moeizamer wordt, terwijl die juist nu door de crisis van groot belang is. Gevreesd wordt ook dat er gro te verschillen bestaan tussen lan den waar bankenhefïïngen wor den ingevoerd. ROTTERDAM - Vrachtwagens met een vleugje slachtafval in de tank, vliegtuigen met soja in de kerosine. Het kan dankzij biodiesel uit Rotterdam. Maandag opent minis ter Verhagen de grootste biodieselfabriek van Europa, gebouwd door het Finse Neste Oil. Neste verkoopt zijn biodiesel aan Shell, Esso en Total. Zij zijn op grond van Europese regels verplicht een deel biodiesel toe te voe gen aan de fossiele diesel. foto gpd DEN HAAG - Containeroverslagbe- drijf ECT eist een schadevergoe ding van 900 miljoen euro van het Rotterdamse Havenbedrijf. ECT vreest een grote overcapaciteit in de haven als al in 2014 twee nieu we containerterminals opengaan op de Tweede Maasvlakte. Het be drijf wil daarom uitstel van ope ning. Hiermee escaleert de ruzie tussen het havenbedrijf en ECT, dat tot nu toe amper concurrentie heeft •in Rotterdam. „We zijn niet tegen concurrentie, maar accepteren niet dat andere bedrijven andere voor waarden krijgen", aldus ECT. Topman Hans Smits van Havenbe drijf Rotterdam legt die kritiek naast zich neer. „We behandelen al onze klanten gelijkwaardig." ECT denkt veel geld te gaan-verlie zen en ziet zich bedreigd in zijn voortbestaan. OOSTERHOUT - Snoepfabrikant LEAF, die merken heeft als Red Band, King en Venco, fuseert met de Zweedse branchegenoot Cloet- ta. Dit hebben beide ondernemingen gisteren bekendgemaakt. LEAF heeft een jaaromzet van 525 mil joen euro en telt 2400 medewer kers in 12 landen. Cloetta (450 me dewerkers) heeft een omzet van 117 miljoen euro. schiphol - Het kabinet eist dat Lufthansa zo snel mogelijk stopt met het vervoer van bloemen uit Colombia en Ecuador naar Schip hol en daarmee de bloemenveiling in Aalsmeer. Volgens staatssecreta ris )oop Atsma (Infrastructuur) mag alleen KLM rechtstreekse vluchten uitvoeren. Sinds een halfjaar heeft de Duitse maatschappij zich gestort op het lucratieve vervoer van bloemen naar Nederland. Een groot deel er van komt uit landen in Zuid-Ame- rika en Afrika. Op zich heeft de KLM geen alleenrecht op dat bloe- mentransport. „Maar er zijn wel luchtvaartverdragen. Zo heeft Ne derland een verdrag met Colom bia voor rechtstreekse vluchten tussen de twee landen. Dan kan niet opeens Lufthansa ook vliegen op die route", legt de woordvoer der van de staatssecretaris uit. De Duitse maatschappij heeft ech ter een maas in de wet gevonden. Het vrachttoestel van Lufthansa maakt een tussenstop op Puerto Rico. Voor de vlucht van Puerto Rico naar Schiphol beroept Luft hansa zich op het luchtvaartver drag tussen de VS en EU. Maar dat klopt niet, zegt de landsadvocaat. Met de vracht wordt namelijk al leen een tussenstop gemaakt. Een Lufthansawoordvoerder is ver rast. „De KLM kan hetzelfde doen. Dit is normaal in de luchtvracht." rome - Het Europese noodfonds EFSF heeft 600 miljard euro be schikbaar om de schuldencrisis te bestrijden. Dat is meer dan de fi nancieringsbehoefte van Italië en Spanje in 2012. Dat heeft het hoofd van het EFSF, Klaus Regling, gisteren gezegd in Rome. Volgens Regling beschikt het EFSF over 400 miljard euro aan finan ciële middelen en heeft het Inter nationaal Monetair Fonds (IMF) aangegeven 200 miljard euro be schikbaar te stellen om zwakke eu rolanden te ondersteunen. Als meer nodig is, kan het noodfonds in maart verder worden vergroot, aldus Regling. Volgens hem zullen de eurolanden er alles doen om de euro en de financiële stabiliteit in Europa te behouden. Op 15 december 2011 is het 22e fonds van Zeeland Investments Beheer BV geplaatst. Het betreft een totale investering van 18.850.000 in Vakantiepark Aquadelta te Bruinisse. Alle 2.740 participaties van 2.500 zijn succesvol uitgegeven (bijeengebracht participanten vermogen 6.850.000). Wij bedanken de 300 participanten voor het door hun gestelde vertrouwen en de betrokken partijen voor hun bijdrage aan de realisatie van ZIB Aquadelta CV. ZuidWest Bedrijfsadviseurs BV te Kruiningen Rabobank Walcheren/Noord-Bevetand UA De Heij Investments BV te Zoetermeer te Vlissingen VAD Notarissen te Rotterdam BDO Audit Assurance BV te Amstelveen Indien u geïnformeerd wilt worden over nieuwe fondsen, stuur dan een e-mail naar info@zibcv.nl of kijk op www.zibcv.nl Investments beheer l Grenadierweg 13, 4338 PG Middelburg, TeL 0118-652270, Fax 0118-652271 isnMru Ml DE LAATSTE 3 LUXE STADSAPPARTËMENTEN IN HARTJE GOES IN HET UITSTEKEND GELEGEN D0MMLLE IS HET LUXE, COMFORTABEL ÉN VEILIG WONEN! BEL NU VOOR EEN AFSPRAAK EN KOM BINNENKIJKEN- TEL (0113) 2719770 TEL (0113) 251000

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 15