O Basisonderwijs mist mannen Leers 'welwillend' jegens visumaanvraag Mauro PZC 12 en 13 Spectrum FEMINISERING 85 procent van de Zeeuwse leerkrachten is vrouw Robuust en aantrekkelijk ,J Drie doden bij kettingbotsing Duitse snelweg Van jole www.vanjole.com \IU In de middag zon, 10° Amerikaans Congres besluit: pizza is groente De Kamer is van ons OverNieuw is een tweewekelijkse serie over nieuwe architectuur in Zeeland ZATERDAG 19 november 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 277 - los nummer 1,60, zaterdag 2,40 WALCHEREN door Cornelleke Blok middelburg - Het Zeeuwse basis onderwijs is een vrouwenzaak. Van alle leerkrachten op basisscho len is 85 procent vrouw. Op een vijfde van de Zeeuwse basisscho len staan helemaal geen mannen voor de klas. Dat blijkt uit onder zoek van de PZC. Onder directeuren van basisscho len zijn mannen juist in de meer derheid: 70 procent van de Zeeuw se schoolhoofden is man. De man-vrouw verdeling op basis scholen wordt in de toekomst hoogstwaarschijnlijk nog schever. Het percentage mannelijke studen ten dat begint met de pabo van de Hogeschool Zeeland is de laatste tien jaar gedaald van 18 naar 11. Bo vendien zijn de mannelijke leer krachten die op basisscholen wer ken veelal ouder dan vijftig jaar. De feminisering van het basison derwijs in Zeeland loopt ongeveer gelijk op met de landelijke trend: bijna 87 procent van de leerkrach ten in Nederland is vrouw, blijkt uit cijfers van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt. Onder di recteuren is de man-vrouw verde ling landelijk gezien evenwichtiger dan in Zeeland: 55 procent van de directeuren is man en 45 procent vrouw. Deskundigen maken zich zorgen over de feminisering van het basis onderwijs. Volgens hen is het hoge aantal vrouwelijke leerkrachten vooral na delig voor jongens: zij missen man nelijke rolmodellen. Staatssecretaris Halbe Zijlstra van Onderwijs wil dat het aantal man nen in het basisonderwijs in 2020 verdubbeld is. pagina 2 en 3: mannen zijn schaars op scholen; commentaar CKClorc Will u ook genieten van een unieke beleving en heerlijk ontsponnen |jjdens de feestdagen? Beleef uw feestdagen dan samen met Amadore: u bent van harte welkom! Voor alle informatie en direct reserveren www.amadorekerst.nl Anvidore; Grenzeloos Gastvi ij! den haag - Minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) zal 'met be trokkenheid en wetende wat er al lemaal gebeurd is' kijken naar de aanvraag voor een studievisum door Mauro Manuel en de moge lijkheden om die in ons land af te wachten. Dat zei Leers gisteren na afloop van de ministerraad op de berichten dat de Limburgse Ango lees de laatste hand legt aan de aanvraag. Eigenlijk mag zo'n aanvraag niet munster - Op de Duitse snelweg A31, net over de grens bij Ensche de, is gisteravond een grote ketting botsing gebeurd. Meer dan dertig voertuigen bots ten in dichte mist op elkaar. Zeker drie personen zijn om het leven ge komen. Meer dan twintig mensen raakten gewond. Enkele mensen zaten ingeklemd in hun voertuigen. De snelweg is in beide richtingen afgesloten. Het ongeluk gebeurde in noordelijke richting tussen Heek en Gronau. Over de identiteit en de nationali teit van de slachtoffers is nog niets bekend. Advies en Management VLISSINGEN - Een step die past bij het robuuste karakter van Vlissingen en die geschikt is voor de verhuur aan toeristen. Dat was de opdracht voor veer tig eerstejaars HZ-studenten van de nieuwe opleiding Engineering, Design erUnnovation. foto Ruben Oreel /sbu pagina 25: Vlissingen góed thema voor step Opgroeiende kinderen hebben ook meesters nodig reageer op www.pzc.nl ÜSmi reacties: 306 Ik voel me onzeker over de toekomst 'ÉÈÊÊl WÊË 60% 40% in Nederland worden gedaan. Leers wees erop dat hij wel een 'af wijkingsbevoegdheid' heeft. Hij gaat 'welwillend' bezien of het nou wel echt nodig is om deze aan vraag in het buitenland te doen. Mauro Manuel moet nu, op zijn 18de, volgens de regels terug naar Angola, ook al woont hij hier al 8 jaar. Zijn zaak deed de emoties hoog oplopen. Alleen een studie visum kan hem de kans op langer verblijf hier bieden. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 8 711688 555547

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1