Rivalen werken samen Berlusconi wil 'verraders in de ogen kijken' 9 81 buitenland Papademos 'on-Grieks, evenwichtig en rustig' Papandreou gaat weg, Papademos komt waarschijnlijk. De nieuwe premier moet leiding geven aan een 'nationaal' kabinet' 'Hij geniet groot vertrouwen van de financiële markten en bij Europese regeringsleiders' dinsdag 8 november 2011 GRIEKENLAND Sylvester Eijffinger over Lukas Papademos door Maurice Wilbrink ATHENE - De als nieuwe Griekse premier getipte Lucas Papademos moet zijn land de komende maan den terugleiden naar Europa. De wetenschapper/centrale bankier Papademos, die is getrouwd met een Nederlandse, zal zo snel moge lijk proberen het geschonden ver trouwen tussen Griekenland en de rest van de EU te herstellen. Daarnaast moet hij zijn gezag ge bruiken om het Griekse volk te overtuigen van de harde waarheid. Daarbij zal Papademos de toe komst van zijn land willen zeker stellen binnen de eurozone. Een keuze voor een exit uit de euro is onder de monetair econoom vol strekt ondenkbaar. De keuze voor Papademos is het eerste goede nieuws dat Grieken land in lange tijd brengt, zegt Syl vester Eijffinger, hoogleraar mone taire economie aan de Universiteit van Tilburg. „Hij geniet groot ver trouwen van de financiële mark ten en bij Europese regeringslei ders." Eijffinger omschrijft Papade mos als 'on-Grieks, rustig, bezon ken en evenwichtig'. Papademos heeft zijn sporen verdiend in de wetenschap - hij promoveerde aan het Massachussetts Institute of Technology - en maakte carrière als centrale bankier, eerst bij de Griekse centrale bank en later bij de ECB, waar hij van 2002 tot 2008 vicepresident was. Met de keuze voor Papademos kan er hopelijk wat rust worden ge bracht in de Griekse democratie, zegt Eijffinger. Lukas Papademos, hier in 2010, wordt waarschijnlijk de nieuwe Griekse premier. zuinigingen aan te vullen, en ver volgens door het parlement te loodsen. En dat alles voor eind de cember, wil Griekenland acht mil jard euro nieuwe steun ontvangen. Bij de bezuinigingen gaat het on der meer om het ontslaan van tien duizenden ambtenaren, verkoop van staatsbezit en het diep snijden in de welvaartsstaat inclusief socia le zekerheid en gezondheidszorg. De stembusgang zullen Pasok en ND beiden aangrijpen om zich als 'redder van Griekenland' te mani festeren. Bij ND heeft men al te kennen gegeven dat bij alle bezui nigingen Grieken met een klein pensioen en kinderrijke gezinnen ontzien moeten worden. Het mor relen aan het pakket is begonnen. De internationale gemeenschap heeft te kennen gegeven dat het voor de Grieken slikken of stikken is: het akkoord van 26 oktober wordt naar letter en geest uitge voerd, of de Grieken moeten de eu ro maar opgeven en op eigen hout je zien hoe ze uit het financiële moeras komen. De worst die de Grieken wordt voorgehouden is vet: 130 miljard nieuwe steun, kwijtschelding van de helft van opgebouwde schul den, en een kapitaalinjectie voor noodlijdende banken. In ruil daar voor moet Athene zelf ook tiental len miljarden per jaar ophoesten. De Grieken zelf zijn het helemaal zat. De politieke elite heeft afge daan. Dat weten ze bij Pasok en foto Orestis Panagiotou/EPA ND ook. Het vergroot de druk op beide partijen om de gunst van de kiezers te herwinnen. En dat in de wetenschap dat er eigenlijk geen nationale bewegingsvrijheid meer is. De Grieken zijn helemaal afhan kelijk van de gunsten van EU-lid- staten, het IMF en de banken. Veel zal afhangen van de overtui gingskracht die de nieuwe minis tersploeg aan de dag legt, willen de Grieken alle ingrepen accepte ren zonder al te grote onrust. Om nog maar te zwijgen van een ver kiezingsboycot begin 2012. Het Griekse leed is nog niet geleden. zie onze website:buitenland Grieken reageren verdeeld op vorming principeakkoord De sociaaldemocraten en de conservatieven in Grieken land moeten gaan samen werken. Het volk heeft het inmiddels wel gehad met de politici. door Carel Goseling George Papandreou gaat weg. Gestruikeld over zijn eigen ambitie. Zijn plan, het volk in een re ferendum te laten oordelen over nieuwe, zware bezuinigingen in ruil voor financiële hulp van de eu rolanden, viel slecht. Een 'nationaal' kabinet moet Grie kenland nu van het bankroet red den. Begin 2012 -19 februari wordt genoemd - mogen de Grieken naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. En daarmee een nieuwe regering. Een 'nationaal' kabinet is een voor de Grieken onbekend fenomeen. Het zijn de sociaaldemocraten (Pasok) die regeren, of de conserva tieve Nieuwe Democratie (ND). De nieuwe ministersploeg zal uit vertegenwoordigers van deze twee aartsrivalen gaan bestaan. Pasok en ND moeten een eenheid gaan vormen, iets dat in de Griek se verhoudingen onmogelijk lijkt. De twee partijen moeten de disci pline opbrengen het akkoord van 26 oktober middels nationale be- Gaat hij of gaat hij niet? Ie dereen was gisteren al over tuigd van het einde van Sil vio Berlusconi, maar Silvio wil vandaag het eindspel spelen - op zijn manier. door onze correspondent Eelco van der Linden Het lijkt een citaat uit The Godfather„Ik wil mijn verraders in de ogen kijken." Silvio Berlusconi is voor iedereen afgebrand, weet dat hij moet op stappen, maar accepteert niet dat hij, Silvio, Italië's zonnekoning, valt door toedoen van de mensen die hem tot voor kort eeuwige trouw zwoeren. Het goede Italiaan se woord dat door Berlusconi's hoofd speelt, luidt vendetta. De man die zeventien jaar lang de po litiek heeft opgevat in puur per soonlijke termen, die honderden, misschien wel duizenden Italia nen aan zich wist te binden in ruil voor beloftes maar ook banen, aan bestedingen, geld en politieke car rières, wU terugslaan. Berlusconi wil het vandaag laten aankomen op de ultieme confron tatie. De afgelopen dagen heeft hij één voor één de 'deserteurs' - ge schat op een dozijn - bij zich geroe pen en wie weet met wat voor ar gumenten of dreigementen om de oren geslagen. In theorie is Berlus coni zijn meerderheid in de 'Twee de Kamer' van het parlement kwijt, maar gistermiddag hield een minister het er toch op dat de regering het weer zou gaan red den. Vandaag moet worden gestemd De 75-jarige Silvio Berlusconi wei gert op te stappen. over de balans van vorig jaar, een herkansing, want de regering gleed vorige maand pijnlijk uit over deze wet, die cruciaal is voor 's lands financiële huishouden. Vervolgens wil Berlusconi de ver trouwenskwestie stellen - num mer 52 - over de njaatregelen die hij in een brief aan de Europese Unie heeft opgesomd. Daarna zou hij zijn ontslag aanbieden en vra gen om verkiezingen in januari. Met deze constructie denkt Berlus coni vooral te kunnen voorkomen dat president Napolitano een door velen bepleite regering van techno craten of nationale redding be noemt. Hij rekent erop dat in deze voor Italië barre economische tijden de oppositie, die bovendien altijd de lijn van 'Brussel' heeft verdedigd, zich zal onthouden van stemming. Naar een Berlusconi die het toch weer redt, moet worden geluis terd, zo is de analyse van zijn voor malige spindoctor en minister Giu- liano Ferrara. Het is het soort poli tieke alchemie waar Italianen een patent op lijken te hebben en die zeker niet de ontketende markten zal weten te kalmeren. Gisteren werd opnieuw pijnlijk duidelijk dat het probleem in Europa Italië heet en daarbinnen Berlusconi. De 'spread' (het renteverschil) tus sen Italiaanse en Duitse obligaties stoof naar een absoluut en gevaar lijk record. Veelzeggend was dat die spread meteen met een pro cent daalde toen het gerucht steeds sterker werd dat Berlusconi zou opstappen. Berlusconi stapte echter niet op, maar vloog naar Mi laan om met zijn familie en de top van zijn zakenimperium te overleg gen. „Misschien moet hij de fami liejuwelen nog veilig stellen voor dat alles instort", zei Massimo Giannini van de krant La Repub- blica gisteren. Of alles instort, of dat Berlusconi zijn zoveelste ko nijn uit de hoed weet te toveren, moet vandaag blijken. zie onze website-.buitenland Berlusconi via Facebook: Ge ruchten ontslag zijn ongegrond

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 8