61 binnenland Wereld vol dwang en uitbuiting Politiek mort over sniper-training Massagraf uit WOU voor kinderen in legermuseum geopend in Oosterbeek PROSTITUTIE In Nederland heerst een zwijgcultuur rond de gruwelen in de seksbranche, stelt de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher. Hierdoor gaan de misstanden ongehinderd door. zaterdag 15 oktober 2011 'Nederlandse politici en opiniemakers moeten ophouden met het romantiseren van het beroep van prostituee' Lodewijk Asscher De Wallen, de Amsterdamse rosse buurt bekend door de raamprostitutie. Nederland heeft volgens de Amsterdamse wethou der Lodewijk Asscher nog één kans voordat er aan een verbod op prostitutie moet worden gedacht. door Arjen de Boer Dan maar over het bal kon en wegwezen, dacht een 33-jarige Bul gaar afgelopen woens dag. De politie zat hem op de hie len en de sprong van vijf meter hoog leek te doen; maar hij ver wondde zichzelf en kon worden opgepakt. Als hij had weten te ont komen was een maandenlang on derzoek van de politie Haaglanden naar seksuele uitbuiting in rook opgegaan. De Bulgaar ligt in het ziekenhuis. Waarvan hij precies wordt verdacht en om hoeveel vrouwen het gaat, zegt de politie niet, in belang van het onderzoek. Achter zo'n bericht gaat waar schijnlijk een wereld aan ellende schuil, is de ervaring van Maria Genova. In de drie jaar dat de schrijfster de seksbranche in Ne derland onderzocht, kwam zij veel verhalen tegen over seksuele uit buiting, misleiding, verkrachting, afjaersing en bedreiging. „Ik wist niet dat het een wereld was waar in zoveel dwang en criminaliteit voorkomen. Volgens het Open baar Ministerie wordt 60 tot 80 procent van de meiden gedwon gen te werken, of moet hun geld aan de pooier afstaan." Ze is het volkomen eens met de Amsterdamse PvdA-wethouder Lo dewijk Asscher die gisteren de stormbal hees over de misstanden in de prostitutie. Zijn boodschap: Nederland kijkt de andere kant op als het gaat om uitbuiting in de seksbranche, er heerst zelfs een zwijgcultuur die ervoor zorgt dat criminelen hun gang kunnen gaan. De opheffing van het bor deelverbod zo'n tien jaar geleden is in zijn ogen mislukt. Bij de Eer ste Kamer ligt een wetsvoorstel dit te veranderen en volgens Asscher is het de laatste kans de boel goed te reguleren. 'Als dat met deze wet nog steeds niet lukt, dan moeten we het Zweedse model maar over wegen', zei hij in dagblad Trouw. In Zweden is prostitutie verboden, de hoerenloper is strafbaar. In de stem van Metje Blaak klinkt ongeloof als ze hoort van Asschers betoog. Zelf werkte ze 25 jaar in de prostitutie en ze runt nu Vakwerk, een vakbond voor sekswerkers. „Ik ben al gebeld door wat meiden; of die kerel helemaal van de pot is ge rukt, vragen ze. Natuurlijk moet je iets aan gedwongen prostitutie doen, maar niet op deze manier. Zo ontstaat een vergeten groep: de vrouwen die wel vrijwillig voor dit vak hebben gekozen." De Zweedse optie vindt Blaak niks. Maar zo ver is het nog lang niet, ook niet als het aan Asscher ligt. De crux is volgens hem dat Nederlandse politici en opiniema kers moeten ophouden met het ro mantiseren van het beroep en moeten afstappen van de idee dat alles hier zo goed is geregeld. Uitbuiting, stelt Asscher, is aan de orde van de dag, zowel in het lega le als illegale circuit. Zo werden bij CoMensha, het Coördinatiecen trum Mensenhandel, in 2010 bijna 800 slachtoffers van uitbuiting in de seksbranche aangemeld. Tot en met augustus staat de teller dit jaar op 442 personen. Volgens nationaal rapporteur men senhandel Corinne Dettmeijer-Ver- meulen is de prostitutiesector nog 'ver verwijderd' van een situatie waarin het risico op uitbuiting bin nen de perken is te houden. Dat schrijft ze in haar jongste rappor tage. Al tien jaar onderzoekt, analy seert en adviseert Dettmeijer-Ver- meulen over mensenhandel en (seksuele) uitbuiting. De truc is volgens haar om handhaving en toezicht beter te organiseren, voor al als het gaat om het illegale deel. Ze is voorstander van het nieuwe wetsvoorstel. Dat regelt dat alle prostituees zich moeten laten regis treren. In een gesprek met een ambtenaar krijgen ze dan te horen wat de risico's van het vak zijn en waar ze terecht kunnen voor hulp. Hoerenlopers worden strafbaar als zij niet nagaan of een prostituee in het register is opgenomen. „Die wet zal niks veranderen", is de overtuiging van Genova. De wij zigingen zorgen er volgens haar niet voor dat de illegale tak wordt aangepakt. Ook zouden pooiers, net als nu, manieren vinden om er voor te zorgen dat de vrouwen in het legale circuit worden uitgebuit. „En een klant die vóór een bezoek eerst gaat bellen of een prostituee in een register staat? Dat zie ik niet zo gauw gebeuren." door Marjolijn de Cocq DEN HAAG - Politiek Den Haag rea geert afwijzend op de 'sniper-boot- camps' die het Legermuseum in Delft deze herfstvakantie organi seert. Kinderen vanaf acht jaar kunnen drie keer per dag deelne men aan veertig minuten scherp- schuttertraining. Ook krijgen ze de oproep in camouflagekleding naar het museum te komen. „De museale en educatieve waarde ont gaat me ten enenmale", aldus Han ten Broeke, woordvoerder defensie van de WD. Het sniper-bootcamp hangt sa men met een fototentoonstelling in het museum over de speciaal ge trainde schutters. Kinderen kun nen een parcours volgen met con ditietraining, zich leren camoufle ren en waarnemingsoefeningen doen. Schieten gebeurt met speel goedwapens met piepschuimen pijltjes, waarbij wordt gericht op doelen - niet op elkaar. De fototentoonstelling Snipers van Casper van Bruggen is gemaakt tij dens verschillende trainingen van het Korps Commando Troepen. „Daar is niks mis mee", aldus Ten Broeke. „Ik heb er ook geen enkel bezwaar tegen dat kinderen cow- boytje en indiaantje spelen. Maar zo'n sniper-bootcamp vind ik, op z'n zachtst gezegd, ongelukkig." Het museum begrijpt dat de activi teit tot discussie kan leiden, aldus hoofd communicatie Christel So- hier. „Maar we willen niemand er gens toe aanzetten. De kinderen komen ook niet in de buurt van echte wapens." Ze erkent dat het spelen van scherpschutter minder onschuldig overkomt dan het na spelen van riddertoernooien, een andere activiteit in het museum. „Wij vinden het ook niet onschul dig. Maar waar wij over vertellen, ons onderwerp, als Legermuseum, is ook niet onschuldig." Volgens PvdA-defensiewoordvoer- der Angelien Eijsink schort het vooral aan de voorlichting bij het Legermuseum. „Met goede begelei ding kan ik me voorstellen dat het een educatieve activiteit kan zijn. Maar daar is, zeker voor deze leef tijdscategorie, meer uitleg bij no dig. Zoals het nu wordt gepresen teerd, riekt zo'n sniper-bootcamp toch vooral naar sensatie." Over de sniper-bootcamps is in tern goed nagedacht, bezweert So- hier. „Ons doel is niet kinderen op te leiden tot wat dan ook. Maar we gaan over het leger, ook over het moderne leger, en dat willen we la ten zien. We brengen het leven van een sniper in beeld zoals het is - maar dan in een kindervariant." OOSTERBEEK - De Koninklijke Landmacht heeft onlangs een mas sagraf met 32 stoffelijke overschot ten geopend op de algemene be graafplaats in Oosterbeek. De ge meente Renkum heeft hiervoor toestemming gegeven. In het graf liggen burgerslachtof fers van de Slag om Arnhem, sep tember 1944. Van 24 van de 32 om gekomen burgers is de identiteit bekend. Het gaat om een rij naast elkaar liggende graven. De wel en niet geïdentificeerden liggen door elkaar. „Na de Slag om Arnhem werd Oos terbeek op last van de Duitsers geë vacueerd. Toen negen maanden la ter de bevolking terugkeerde en een begin werd gemaakt met het opgraven van de tijdelijk begraven burgerslachtoffers, bleek het in een aantal gevallen niet meer mo gelijk hun identiteit vast te stellen, hoofdzakelijk door verteringsver schijnselen", zegt een woordvoer der van de Bergings- en Identifica- tiedienst van de Landmacht (BID- KL). Daarnaast was het ook niet volle dig duidelijk wie er ten tijde van de gevechten in Oosterbeek wa ren. Zo waren er ook niet-Ooster- bekers in de gevechtshandelingen verzeild geraakt, onder wie vluch telingen, evacués uit het westen, gevangenen uit de Arnhemse Koe pelgevangenis die vanwege de bombardementen op vrije voeten waren gesteld en onderduikers die uit hun schuilplaatsen kwamen. Met de huidige onderzoeksmetho den, waaronder dna-techniek, ver wacht de BIDKL een aantal naam loze slachtoffers alsnog een naam te kunnen geven. Degenen die niet-geïdentificeerd blijven, gaan terug naar het massagraf

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 6