Buurt in shock om Jennefer PZC Buiten Binnen VERMISSING Politie: Verdwijning tienjarig meisje zaterdagavond grootschalig aangepakt Peiling: invoering schooluniform Ingrijpen bij lakse tbs-klinieken' 'Grieken kopen geen tanks' Zalco-personeel weigert loonoffer Word ook abonnee! Detailhandel weert zich tegen agressie en geweld 2 en 3 Serie over de Gezondheidszorg: de marktwerking 10 en 11 Je kunt ook winterhard doorvaren DINSDAG 11 oktober 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 243 - los nummer 1,60, zaterdag 2,40 WALCHEREN rotterdam - Wat Rotterdam zon dag al vreesde, bleek gisteravond ook echt zo te zijn. De sinds zater dag vermiste tienjarige Jennefer van Oostende is om het leven ge komen. Aan het begin van de avond maak te de politie bekend dat het stoffe lijk overschot dat zondagnacht was gevonden in een Rotterdamse woning, het lichaam van Jennefer was. De politie zei niets te kunnen zeggen over de toedracht van het overlijden. Vandaag vindt sectie op het lichaam plaats. De 26-jarige ex-vriend van de oudere zus van Jennefer werd zon dagnacht aangehouden. Het stoffe lijk overschot van het meisje werd in zijn woning gevonden. Op zaterdagavond waren er meer dere kinderen aanwezig in de wo ning van de 26-jarige verdachte. Wie ze zijn en wat ze daar deden, wordt nog uitgezocht, meldde een woordvoerster van de politie. Ook is niet bekend om hoeveel kinde ren het gaat. Of de kinderen daar waren op het moment dat Jenne fer om het leven kwam, wilde de woordvoerster ook niet zeggen. Ongeveer honderd buurtgenoten van het meisje bezochten gister avond een bijeenkomst in de Fila- delfiakerk in Rotterdam-Zuid. Ook burgemeester Ahmed Aboutaleb was daarbij. Veel mensen waren geëmotioneerd. Het meisje was zaterdagavond voor het laatst gezien in de wo ning van de verdachte. Tegen de politie zei deze zondagmiddag dat Jennefer een dag eerder na onenig heid over een bioscoopbezoek zijn huis had verlaten om naar haar va der te gaan. Er waren toen nog niet genoeg aanwijzingen om hem aan te houden of huiszoeking te doen, aldus de politie. Telefoonge sprekken die de man na het be zoek voerde en die zijn afgeluis terd door de politie, leidden als nog tot zijn arrestatie. Zondag avond stuurde de politie een zoge heten Amber Alert uit om Jenne fer op te sporen. Volgens de politie is de vermissing zaterdagavond grootschalig opge pakt. Niet alleen politiemensen, maar ook buurtbewoners, taxi chauffeurs en medewerkers in het openbaar vervoer werd gevraagd uit te kijken naar het meisje. Ook werden flyers verspreid. Jennefer noch haar familie was be kend bij jeugdzorg. Dat zei stads deelvoorzitter Ed Goverde van Charlois gisteravond. pagina 7: politie verliest vaak tijd bij vermist kind den haag - Eén op de zes school leiders in het christelijk onderwijs zou het toejuichen als een school uniform voor leerlingen zou wor den ingevoerd. Dat leert een pei ling van de protestants-christelijke Besturenraad onder 170 schoollei ders in zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Aanleiding voor het onderzoek was dat het thema regelmatig terugkeert in het nieuws. Het belangrijkste argu ment van de schoolleiders die voe len voor invoering van het uni form (17 procent): geen verschillen meer tussen sociale klassen over wel of geen merkkleding. „Veel pestgedrag, zeker bij meisjes, komt hieruit voort", verklaarde een van de voorstanders. eindhoven - Staatssecretaris Fred Teeven van Justitie overweegt te la ten onderzoeken of zijn ministerie in de toekomst 'aanwijzingen' kan geven aan particuliere tbs-klinie ken. Via de Raad van Toezicht zou dan de positie van een directeur ter discussie kunnen komen te staan. Teeven zei dit gisteravond over het mogelijk binnensmokke den haag - Griekenland is niet be zig voor vele honderden miljoe nen euro's Amerikaanse tanks te kopen. Dat schrijft minister Jan Kees de Ja ger (Financiën) aan de Tweede Ka mer. SP en PVV hadden zich opgewon den over berichten dat de Grieken vierhonderd tanks zouden willen kopen, juist nu het land met Euro pese miljardenleningen overeind wordt gehouden. De Jager stelt dat naar verluidt de VS de Grieken de tanks gratis wil den leveren. Maar omdat de kos ten voor het transport en logistiek zeer aanzienlijk zouden zijn - en voor rekening van Griekenland - heeft de deal niet plaatsgevonden. middelburg - De werknemers van aluminiumsmelter Zalco in Vlissin- gen-Oost willen niets weten van een loonoffer. Dat zouden ze moe ten brengen als bijdrage om de ver slechterde financiële situatie van het bedrijf te helpen verbeteren. Tijdens een door de vakbonden ge organiseerde ledenraadpleging ver boden ruim tweehonderd werkne mers van Zalco hun vertegenwoor digers met de directie te praten over welke vorm van inleveren dan ook. Dat betekent dat de vakbondsbe stuurders morgen uit het overleg met de directie stappen zodra die een aanpassing van de arbeidsvoor waarden ter sprake brengt. pagina 22: Zalco-personeel le vert niet in. Zalco mag offer vragen van personeel reageer op www.pzc.nl l 'v CSUinSK reacties: 314 Ik vertrouw websites van de overheid niet meer Een buurmeisje wordt getroost voorafgaand aan een bewonersbijeenkomst over Jennefer in de Filadeifiakerk in Rotterdam-Zuid. Het stoffelijk overschot van het vermiste meisje werd in de nacht van zondag op maandag gevonden. foto Jerry Lampen/ANP I 76% 24% ■«•uu—11! gnaraaasa len van wapens en drugs in tbs-kli nieken. Tv-maker Alberto Stege- man liet zondag zien hoe 'kinder lijk eenvoudig' allerhande contra bande de Eindhovense tbs-kliniek Woenselse Poort werd binnenge loodst. Teeven: „Als een instelling laks omspringt met veiligheidspro tocollen, moet er een mogelijk heid zijn om verhaal te halen." Zie bon op pagina 2 of bel 088 - 013 99 10 ióss'issssso11

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1