Tropical Zoo wil met i8l zeeland LV wow Na zes dagen huwelijk moest Adrie alweer weg Istimewa elektro viert veertigjarig jubileum m - i iïgMi Nut kan honderd gasten afzeggen door Guzman Derde boerenborrel opnieuw in dorpshuis Geen loterijmars, maar loterijconcert Meinie van Bommel opent nieuw atelier ATTRACTIE Berkenhof s Tropical Zoo in Kwadendamme is begonnen met de verwezenlijking van het ambitieuze uitbreidingsproject, dat 40.000 extra bezoekers per jaar moet gaan trekken. Tropical Zoo dinsdag 20 september 2011 OLYMP OXFORD BAILEYS BLUE WILLI'S FELLOWS MODE - i 1 'Xfa, PLEIN 1940-MIDDELBURG www.lavooymode.nl KAMPERLAND - Het Nut van Noord-Beveland kan aan de slag om honderd mensen af te zeggen via e-mail en telefoon. Cabaretier Javier Guzman besloot dit week einde onverwacht om de komen de drie maanden niet op te treden omdat zakelijke problemen teveel energie en aandacht zouden ver gen. Maar in Kamperland hadden al honderd mensen gereserveerd voor zijn optreden bij de Zeeland- netstudio. Betaald hadden de men sen nog niet; dat gebeurt bij de Nut-voorstellingen aan de zaal. Niettemin een domper bij aan vang van het nieuwe seizoen, vindt Nut-penningmeester Ko de Schipper. Op de zaalhuur bij Zee- landnet na heeft het Nut geen fi nanciële strop door de plotse afzeg ging door Guzman. „Ik weet niet wat Zeelandnet nu zal rekenen. Guzman zou komen op courtage basis: tachtig procent van de kaart jes ad twintig euro. Dus die ver dient gewoon helemaal niks." HOEK Stichting De Hoekse Rakkers houdt vrijdag voor de derde keer dit jaar een boerenborrel in het dorpshuis van Hoek. De 'borrel' is bedoeld voor alle Zeeuwen, die in de agrarische sector werken en hun partners. In maand en juni dit jaar bleek dat veel, vooral ook jon ge, agrariërs behoefte hebben aan 'praatjes onder elkaar'. De borrel begint vrijdag om 20.30 uur. YERSEKE Muziekvereniging Mozart uit Yerse- ke heeft de mooie gewoonte om de prijzen van de loterij van de mu ziekvereniging rond te brengen tij dens een loterijmars. De onzekere weersberichten hebben de vereni ging doen besluiten het zekere voor het onzekere te kiezen en dit maal een 'uitreikingsconcert' te ver zorgen: vanavond, in zaal Tehaere aan het Moerplein vanaf 19.30 uur. LEWEDORP Beeldend kunstenaar Meinie van Bommel opent zaterdag 24 septem ber een nieuw atelier aan de Post weg 16a, net buiten Lewedorp. In het voormalige kantoor is een schil deratelier gevestigd, dat ook ge schikt is voor het geven van lessen en workshops. Atelier Meinie is tij dens de open dag zaterdag te bezoe ken van 13.00 tot 17.00 uur. Het ate lier doet op 1 en 2 oktober mee aan de route 'Kunst speuren in de Zak'. door Lilian Oominicus YERSEKE - Ze zijn net een lang weekeinde op stap geweest met hun twee kinderen, vier kleinkin deren, drie achterkleinkinderen. Om te vieren dat ze afgelopen zon dag 65 jaar getrouwd zijn verble ven ze met een gezelschap van ze ventien mensen op een landgoed in België. En misschien ook wel een beetje om te vieren dat het nog kan, want Adrie (84) en Marie (85) Bra- ber-Schot uit Yerseke zijn beide nog goed van geest en gezond heid. "Eigenlijk had ik zelf willen door Luc Oggel Berkenhofs Tropical Zoo in Kwadendamme was afgelopen juni al uitgeroepen 'het leuk ste uitje van Zeeland', in een ANWB-verkiezing, maar als het aan eigenaar Jeroen Antes ligt, kan straks echt niemand meer om de attractie heen. Letterlijk bijna, want het familiebe drijf is namelijk begonnen aan een forse uitbreiding die de Tropical Zoo (voorheen Berkenhof s Vlin dertuin) écht op de kaart moet zet ten. „Dit is ons grootste en meest serieuze project tot nu toe", zegt Antes met gepaste trots. Na ander halfjaar plannen maken en uitwer ken is inmiddels begonnen met de bouw van een overdekt complex van 1850 vierkante meter, waar mee de attractie qua overdekte op pervlakte meer dan verdubbelt. 650 vierkante meter van het ge- bouwzal worden ingericht als edu catief hart met een gespecialiseerd opleidingscentrum voor work shops en masterclasses op het ge- Berkenhof s Tropical Zoo begon in 1994 als sier- en fuchsiatuin. Na enkele jaren kwam er een kas bij en ontstond het idee voor een overdekte vlindertuin. In 1997 werd Vlindertuin Berken hof geopend. in 2003 werd de vlindertuin uitge breid met een grote kas van nog eens 1200 m2. Tevens werd het restaurant vergroot naar 100 bin- nenzitplaatsen en 80 terraspiaat- sen. in 2006 werd het oude vlinderkas je afgebroken om plaats te maken voor-een nieuw entreegebouw. Ook werd het restaurant fors uitge breid en kreeg Berkenhof een volle dige dierentuinvergunning. In 2010 werd de naam veranderd in Berkenhof s Tropical Zoo. wuammmsmmm rijden, want dat doe ik nog zo graag, maar mijn dochter en schoonzoon hebben ons opge haald en ook terug thuis ge bracht", zegt Adrie. De twee genie ten nog met volle teugen van el kaar en dat mag, want het huwe lijk was nog maar zes dagen oud toen Adrie vertrok naar voormalig Nederlands-Indië. „Dat was in 1946, in 1950 kwam ik terug. Dat kan men zich nu niet meer voor stellen." Eenmaal terug is Adrie te rug in dienst gegaan bij zijn oude werkgever, de gemeente Rotter dam. Op latere leeftijd verhuisden ze naar de gemeente ReimeFswaal. MEEST CELEZEN 1Politie zoekt getuigen vuurwerk 2. Aanhoudingen na winkeldiefstallen 3. Zeeland bouwt 2,5 keer te veel Z2 Volg het Zeeuwse nieuws drie keer per dag via het videojournaal van de PZC op www.z2.nl STUUR TIPS NAAR bevelanden@pzc.nl Zet uw foto in een album op www.pzc.nl/foto bied van dierkunde en -verzor ging. Daarnaast zal hier een na tuurhistorische) expositie wor den opgebouwd. „We moeten die nog samenstellen, maar je kunt dan denken aan mammoet- en di nosaurusfossielen, opgezette die ren en bijzondere natuurboeken", zegt Antes. Een enorm skelet van een Tyrannosaurus Rex, zoals afge beeld op één van de impressies, is financieel niet haalbaar. „Dat kost tienduizenden euro's en dan heb je nog maar een kleintje." In de overige ruimte van 1200 vier kante meter komt, zoals Antes het noemt, het 'klapstuk van een uit de hand gelopen hobby'; een kids- en ontdekjungle, compleet met klimtorens, expeditiekamp, touw- bruggen en zelfs een rivier waar met vlotten op gevaren kan wor den. „Je kunt in de huid van India na Jones of Robinson Crusoe krui pen", illustreert Antes. „Spelen met zand, water en hout Eigenlijk oer-Hollands buitenspelen, maar dan binnen." Hoewel de Tropical Zoo vol gens Antes wil gaan 'mee doen met de grote jon gens', blijft hij wel realistisch. „Neeltje jans trekt 300.000 bezoe kers en komt daarmee net in top- vijftig van best bezochte attracties in Nederland. Wij zitten nu op zes tigduizend en hopen met de uit breiding te kunnen groeien naar 100.000." Volgens Antes is Berken hof s Tropical Zoo straks helemaal compleet en geschikt voor alle doelgroepen en weersomstandig heden. „Jong en oud kan zich hier straks uitleven, iets opsteken over de natuur en de dieren bewonde ren." De uitbreiding wordt gerealiseerd in twee fases, met een nu nog open deadline. Antes: „We ver wachten de exporuimte in april volgend jaar te kunnen openen en de kidsjungle een paar maanden la ter. Er kan altijd iets tegenzitten, maar in de zomervakantie hopen we toch wel helemaal klaar te zijn." www.tropicalzoo.nl VUSSINCEN-OOST - Het elektrotech nisch bedrijf Istimewa Elektro in Vlissingen-Oost bestaat veertig jaar. Ter gelegenheid van dit jubi leum wordt op 29 september een open dag gehouden voor zakelijke relaties. Het bedrijf werd in 1971 in Hein- kenszand opgericht door Adrie Jan- se. Het begon als winkel in wit goed en groeide onder leiding van Janses dochter Scarlett Kwekke- boom uit tot een onderneming met ruim honderdvijftig medewer kers en diverse vestigingen in Ne derland. In 2000 haalde Istimewa Elektro de opdracht binnen voor de aan leg van de elektrotechnische instal laties voor het productieplatform Esso Ringhorne. Het was de groot ste opdracht die het bedrijf tot dan toe in de wacht sleepte. Een jaar later werd Kwekkeboom uitge roepen als Zakenvrouw van het jaar. Eind 2007 werd het bedrijf overge nomen door Stork Industry Servi ces. Tijdens de open dag voor zake lijke relaties laat het bedrijf zien welke nieuwe technieken er wor den toegepast. Kwekkeboom heeft inmiddels een eigen bureau in organisatieontwikkeling, Ianse8c]anse, en adviseert en on dersteunt jonge ondernemers. Adrie en Marie Braber-Schot moesten veertig maanden op elkaar wachten, maar ze hebben de schade dubbel en dwars ingehaald. foto Willem Mieras

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 58