4 In de Maarstraat kan land 18 Goedereede onderzoekt social media Sikko is na vijf maanden weer terug Fliplandse groenteboer is op twee na beste Verkoop tweedehands winterkleding Dorcas Vrouw met rokende wagen aan de kant Brandweerploeg is landskampioen 112 NIEUWBOUW Het was veel mensen jarenlang een doorn in het oog: het gapende gat aan de Maarstraat waar ooit oude geveltjes het het straatbeeld sierden. Eindelijk is nieuwbouw nabij. Vierkante meters Afsluiting verlichte routes met lezingen Cultuurbus rijdt naar Theater de Maagd Boerenborrel voor Zeeuwse agrariërs dinsdag 20 september 2011 OLYMP OXFORD BAILEYS BLUE WILLI'S FELLOWS MODE PLEIN 1940-MIDDELBURG www.lavooymode.nl door Rob Paardekam sint Philipsland - Groentebroer uit Sint Philipsland is er gisteren niet in geslaagd om de titel 'beste groenteboer van Nederland' in de wacht te slepen. Het bedrijf strand de op de derde plaats. De Fliplandse groenteboer, die op heel wat Thoolse markten staat, was genomineerd in de categorie ambulante handel. Twee jaar gele den werd het bedrijf van de broers Gert en Theo den Haan al eens tweede. Daarom werd dit jaar op een overwinning gehoopt. De finale was gisteren in Houten. „We hoopten echt op de overwin ning", zegt Gert den Haan. „Dat we derde en laatste werden was een grote teleurstelling. Niemand begreep het. Kennelijk hebben we het laten liggen in het derde onder deel. Daarvan is de uitslag niet be kendgemaakt." door Joeri Wisse OUODORP - De gemeente Goedere ede onderzoekt hoe ze in de toe komst social media als Twitter, Facebook, Linkedin en Hyves kan inzetten in de communicatie met haar burgers. De gemeente maakt nu alleen nog gebruik van Twitter. Het account van de gemeente stuurt verwijzin gen naar eigen nieuwsberichten. Ook stuurt de gemeente tweets over calamiteiten zoals een stroom storing. „De communicatie blijft echter beperkt tot eenrichtingsver keer, terwijl dat nou niet bepaald het kenmerk van social media is", stelt Bert Brand, beleidsmedewer ker communicatie bij de gemeen te. Om na te gaan of het zin heeft om deze nieuwe vorm van contact met de burger uit te breiden, kun nen 1400 willekeurig gekozen in woners deze week een enquête in de brievenbus verwachten. Brand: „Daarin vragen we bijvoorbeeld wie er een pc of een mobiele tele foon met internet heeft." Naar aanleiding van de resultaten, past de gemeente het social media beleid aan. Mogelijk gaat ook het college actief aan de slag met socia le media. „De burgemeester en wethouders hebben sinds kort alle maal een iPad, dat verlaagt de drempel in elk geval", zegt Brand. ZIERIKZEE De verkoop van tweedehands win terkleding in het Dorcasdepot aan de Zandweg 30 in Zierikzee begint op vrijdag 23 en zaterdag 24 septem ber. Vanaf dat moment wordt de wintercollectie aangeboden. Zowel voor volwassenen als kinderen ligt er veel klaar. De opbrengst is be stemd voor water- en sanitatiepro- jecten in Afrika. Beide dagen gaan de deuren van het depot open van 9.30 tot 15.00 uur. ZIERIKZEE Een 22-jarige automobiliste uit Zie rikzee is gistermiddag rond 17.30 uur met rokende wagen in de berm van de N59 bij Zierikzee be land. De vrouw werd er door mede weggebruikers op gewezen dat er rook uit haar auto kwam. De brand weer Zierikzee werd gealarmeerd, maar er bleek van brand geen spra ke. Mogelijk is er een defect aan de remschijven. De auto is weggeta- keld. 'S-GRAVENPOLDER De brandweerploeg 's-Gravenpol der is zaterdag in Oisterwijk lands kampioen geworden tijdens de wedstrijden in de categorie 112. De ploeg van de Borselse brandweer haalde een totaalscore van 1400 punten bij de brandweervaardïg- heidswedstrijden in de bossen rond voormalig restaurant Groot Speijk. door Esme Soesman Restauratie van de pak- huisjes in de Maar straat in Zierikzee was hét ideaal van galerie houdster Erna lurg. Die lang door haar bevochten droom gaat niet lukken, maar Jurg is positief gestemd over de invul ling die bouwbedrijf Boogert uit Oosterland aan de verpauperde - inmiddels al jaren dichtgetimmer de - locatie gaat geven. „Ik denk dat er weer een soort bezieling in de Maarstraat kan komen. Dat is toch beter dan dat er zomaar iets zielloos wordt neergezet." Van die 'bezieling' is op de hoek Maarstraat met de Melkmarkt in middels al iets zichtbaar. Het bouwbord geeft een glimp van het toekomstige plaatje prijs. Er ko men vier winkels te liggen met daarboven evenzoveel (starters-)ap- partementen en achter een voor de bewoners bedoelde binnen tuin. De gevels onderscheiden zich van elkaar qua vorm en steensoort en dat geeft een historisch cachet aan de panden. Het ontwerp van de Zierikzeese architect Willem Kort sluit zo naadloos bij de omge ving aan. „Dat schreef het pro gramma van eisen voor, maar dat was ook onze eigen gedachte. Je bouwt tenslotte op één van de oudste delen van Zierikzee", zegt projectontwikkelaar Gert-Jan Oost- wouder van bouwbedrijf Boogert over de uitgangspunten. Daarin speelt ook het grotere geheel een grote rol. „Zierikzee is een prachti- De vier startersappartementen va riëren in grootte van 51 tot 88 vier kante meter. Ze zijn te koop vanaf 119.000 euro vrij op naam. De winkelpanden lopen in vloer oppervlakte uiteen van 43 tot 50 vierkante meter en hebben een in houd van 112 tot 130 kuub. In het hoekpand Maarstraat/Meeistraat mag ook horeca komen. Het project bestaat verder uit drie woningen (alles vanaf het kleine trapgeveltje rechts). Meer informatie is verkrijgbaar via www.bouwbedrijfboogert.nl en www.deltamakelaardij.nl. ge monumentenstad. Daar valt veel meer uit te halen", is Oost- wouder van mening. In zijn ogen wordt maar 30 tot 40 procent van de potentie van de stad benut. Eén van de zaken die hij mist, is de mogelijkheid om 'rondjes te lo pen'. „Kijk je naar steden als Den Bosch of Gent, dan zie je dat dat daar wel kan. We willen hier ook een bloedsomloop creëren", wijst hij op de winkelpandjes (waaron der één mogelijk horecabedrijf) die in het project zijn opgenomen. Straks kan er een rondje Melk markt - Maarstraat - Meelstraat worden gedaan. Tot groot genoegen van Jurg, die ja ren heeft gestreden voor herstel van de (achter haar galerie gele gen) pakhuisjes. Dat deed zij on der meer door jaarlijks met Open Monumentendag uit protest bloe men neer te leggen bij de schut ting. „Ik heb dit niet voor mezelf gedaan maar voor een heleboel mensen. Elk jaar weer kreeg ik ver halen te horen over de Maarstraat. Dat heeft me wel bemoedigd. Maar het is mooi dat het uiteinde lijk zo uitpakt. Nu is het een afge rond proces." OUDDORP Boerderijenkenner Gerbrand Hoek houdt donderdag 22 september een presentatie over boerderijen in en rondom Ouddorp in de Overkant in Ouddorp. Op maandag 26 sep tember is er een avond over wind energie vroeger en nu in molen De Korenbloem in Sommelsdijk. Met deze lezingen (aanvang 20.00 uur) wordt de verlichte molen- en boer derijenroute afgesloten. Opgeven en info via 06-30013037. ZIERIKZEE De Cultuurbus rijdt dinsdag 13 de cember naar Theater de Maagd in Bergen op Zoom via de opstapplaat sen Renesse, Zierikzee en Bruinis- se. De Cultuurbus is een initiatief van het Welzijnshuis Schouwen- Duiveland. In De Maagd wordt die avond de klucht Kantje Boord van John van Eerd opgevoerd. Busver voer en entreekaart kosten in to taal 40 euro. Opgeven moet voor 15 oktober, via 0111-453444. HOEK Stichting De Hoekse Rakkers houdt vrijdag 23 september een boerenborrel in het dorpshuis van Hoek. De 'borrel' is bedoeld voor al le Zeeuwen, die in de agrarische sector werken en hun partners. Veel (ook jonge) agrariërs hebben behoefte hebben aan 'praatjes on der elkaar'. De boerenborrel begint vrijdag om 20.30 uur. De sloop van de pandjes aan de Maarstraat in oktober 2006. archieffoto Dirk-Jan Gjeltema WOLPHAARTSDIJK - Toon Breeweg (85) uit Wolphaartsdijk kan zijn geluk niet op. Na bijna vijf maan den heeft hij zijn pratende pape gaai Sikko weer terug. Het beestje, een grijze roodstaart, was uit zijn kooi gevlogen omdat Breeweg het deurtje per ongeluk open had la ten staan. Hij had de vogel al vijf tien jaar. Afgelopen donderdag werd Sikko aangetroffen in een schuur in Wolphaartsdijk, maar waar hij daarvoor heeft gezeten is niet duidelijk, vermoedelijk op een adres in Goes. Ook Breewegs zus Corrie Tavenier, die naast hem woont, is blij. „Dit hadden we echt niet verwacht." De vogel ver keert in blakende gezondheid en praat weer de oren van het hoofd van zijn baasje. Sikko is na vijf maanden weer terug bij z'n baasje. foto Willem Mieras

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 48