Recreatie vreest hoge btw Op=Op Voordeelshop met 3 Zeeuwse filialen 23 brieven Informatie over schildklierziekten Schijf dinsdag 20 september 2011 Sinds deze week worden die weer uit de Oosterschelde gevist. Het in halen van de oesters werd gedaan in het gezelschap van prominente ver tegenwoordigers uit het zakenleven, GOES - De Schildklierstichting Ne derland houdt op 2i september een informatieaovond in het Ad miraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes. Internist-endocrinoloog P. Leurs geeft informatie over de schild klier en schildklierziekten. Volgens de stichting lijden in Nederland 850.000 mensen aan een schild klieraandoening. De schildklier is belangrijk voor de hormoonhuis houding. De bijeenkomst begint om 20.00 uur; aanmelden is nood zakelijk. Dat kan bij het patiënten- servicebureau: 0113-234881. onder welke Transavia, KLM, Sofitel en hotel The Grand en de Telegraaf. Ook Hanja Maij-Weggen (oud-minis ter, Europarlementariër en commis saris van de koningin in Noord-Bra bant), oud-minister Willem Ver meend en televisiepersoonlijkheid Jacques d'Ancona en acteur Geert Hoes waren aanwezig. foto Niels Brevet MIDDELBURG - De Op=Op Voor- deelshop opent vestigingen in Mid delburg, Vlissingen en Terneuzen. Het bedrijf verkoopt restanten van de meest uiteenlopende artikelen. Het kan gaan om artikelen die overblijven nadat een bepaald pro duct een actie heeft gehouden. Of als bijvoorbeeld een product een nieuw uiterlijk krijgt, dan koopt Op=Op Voordeelshop op wat res teert van het oude product. Op die manier kunnen ook producten uit het buitenland in de schappen te rechtkomen. De winkels verkopen vooral wasmiddelen, drogisterij-ar tikelen als shampoo en gel en schoonmaakartikelen. Het is de bedoeling dat de keten aan het eind van het jaar uit vijftig winkels bestaat. Momenteel is het bedrijf vooral gevestigd in het noorden van het land. Het bedrijf heeft vorige week bekendgemaakt als sponsor op te gaan treden van de nieuwe vrouwenschaatsploeg van coaches Renate Groenewold en Peter Kolder. door René Schrier RENESSE - Verhoging van de btw voor de dag- en verblijfsrecreatie van 6 naar 19 procent zou een ramp zijn. Dat zegt Recron-be- stuurder Ed Troost, voorzitter van de afdeling Schouwen-Duiveland. Het kabinet is van plan die verho ging in te voeren. Nederland is een van de weinige landen in de EU waar voor deze twee recreatie sectoren een lager btw-tarief geldt. Onder het motto dat de tarieven in heel Europa uniform moeten zijn wil het kabinet de btw verho gen. Nederland is daar overigens niet toe verplicht. Een van de be langenorganisaties in de recreatie sector, de Recron, is niet van plan dat zonder slag of stoot te laten ge beuren. Ze is van plan massaal naar het overleg met staatssecreta ris Henk Bleker te komen, waarin dit voornemen wordt besproken. Dat overleg is al enkele keren ver zet en is nu voorzien voor woens dag 26 oktober. Troost heeft het over een aderla ting als het voornemen van het ka binet door gaat. Hij rekent voor dat het een forse koopkrachtdaling voor de consument wordt. „Ge middeld heeft de recreatiesector door de slechte zomer 1 procent minder gedraaid. Daar komt een kostenstijging van 2 procent bij en dan nog eens een btw-verhoging van 13 procent. Als we dat doorbe rekenen aan de klanten die ook al meer en meer op de kleintjes moe ten letten betekent dat dus 15 pro cent minder vakantie." In het debat tussen de staatssecre taris en de Tweede Kamer komen ook zaken aan de orde als het te rugdringen van regeldruk, de voor genomen korting op Holland-pro- motie en het belang van een goe de kennisinfrastructuur aan de or de. Brieven (max. 150 woorden) richten aan: Lezersredacteur PZC Postbus 91 4330 AB Middelburg 0118-434005 lezersredacteurfaipzc.nl De schijf van vijf uit het Handboek voor de Moderne Vrouw (16 sep tember), klinkt amusant. Men kan zich vervolgens afvragen: Hoe zou de schijf van vijf voor de ideale uit het Handboek voor de Moderne Man er uit zien? Zo maar een paar ideeën: Ze is lief in en buiten het bed. Ze heeft sexappeal. Ze heeft charme. Ze ziet er graag goed uit en ze ruikt lekker. Ze kan goed met geld om gaan. Ze heeft er begrip voor als een kaart- of biljartavondje wat uit de hand loopt. Ze kan goed overweg met je vrienden én vrien dinnen. Ze is niet jaloers als je naar een andere vrouw kijkt. Ze kan weerbarstige kinderen temmen, ook als papa niet in de buurt is. Maar vooral! Ze beseft heel goed dat de Prins op het Witte Paard niet bestaat. Wim van Gilst, Boogerdlaan 23, Kortgene Keuzevrijheid Het artikel (16 september) over het ontbreken van keuzevrijheid van patiënten is in wezen een triest ver haal. Een noodkreet van een pro fessional uit de dagelijkse praktijk. Knap dat hij dat durft. Ingaan te gen de bobo's van boven de Wes- terschelde, daar heb je moed voor nodig. Was het niet dezelfde Mid delburgse wethouder De Vries die tijdens een conferentie zei tegen de Zeeuws-Vlaamse aanwezigen: jullie moeten naar ons (Goes) ko men voor behandelingen in een bij ons te bouwen dottercentrum. Zo hoort dat. Het keuzerecht van de patiënt wordt niet gehonoreerd, het totaal is duurder via Antwerpen, er wordt onnodig beslag gelegd op ambulances en het is ongemakke lijk voor bezoekers van patiënten. De onwil van de bobo's om patiën ten van boven de Schelde te laten behandelen in Terneuzen is ge woon te gek. Blij dat CZ-zich nu ook een keer uitspreekt. Blij dat de besturen van Zorgsaam en ADRZ nu met elkaar praten. Jos van Eek Oude Galgenstraat 25, Sint Jansteen Keuzevrijheid (2) Al jaren worden overal dotterpa tiënten over afstanden naar hart- centra vervoerd. Met het nieuwe beleid van minister en verzeke raars zullen veel meer patiënten naar gespecialiseerde ziekenhuizen worden vervoerd. Antwerpen, Bre da en Gent zijn de gespecialiseerde hart/dottercentra, Terneuzen niet. De beroepsgroep zelf is ook geen voorstander van dotteren in gewo ne ziekenhuizen. Bij complicaties zijn er niet te verwaarlozen risi co's, dit wordt regelmatig aange toond. Dit soort ingrepen doe je niet in een buitenpoli op 35 kilo meter afstand van het hartcen- trum. Als men de patiëntveiligheid voorop stelt, verhuist de dotterka mer naar Gent. Wel een rijtijd van uit Koudekerke van in plaats van 50, nu 80 minuten. Het ADRZ maakt in het belang van kwaliteit en patiëntveiligheid voor Antwer pen de juiste keuze. Nog meer sa menwerking zou goed zijn. Een 'foutje' is nog hartkatheterisatie in Goes, dit belast de patiënt onnodig en kost meer. H. Steehouwer, vm. lid/adviseur cliëntenraad ZW Zuidsingel 69, Middelburg Kaloot Naar aanleiding van het artikel Redt de Kaloot tegen dijkwerken. De vereniging maakt onder meer bezwaar omdat het betreffende dijkvak zal worden geasfalteerd. Hier wordt een uitzonderlijk eco systeem vernietigd (met onder meer de zeldzame Blauwe Zeedis tel) zonder enige garantie dat er in de toekomst een vergelijkbaar her stel kan plaatsvinden. Maar het staat wel vast dat asfalt nooit een zelfde soortenrijkdom kan genere ren als de traditionele steenbekle ding die we nu kennen. Juist dit zou voor de Provincie Zeeland aan leiding moeten zijn, om op locaties waar het niet absoluut nodig is, de ze traditionele dijkbekleding in stand te houden! Hiermee kunnen de bestaande ha bitats voor de toekomst verzekerd worden. Men denkt de dijk onder asfalt te stoppen om het achterlig gende gebied voor overstroming te behoeden. De dijk is echter niet functioneel als primaire waterke ring, vanwege het lager liggend in dustriegebied en de open toegang via de haveningang. Vereniging Redt de Kaloot Ring 22, Nieuwdorp Doggybag Vooral ouderen onder ons hebben vaak veel moeite ons bord leeg te eten, zoals wij daarin (14 septem ber) zijn opgevoed. Dan is zo'n doggybag wel handig. Je kunt de resten van je menu meenemen en voeren aan je huisdier. Of het aan jezelf voeren de volgende dag. Spaart weer een maaltijd. Als oudere, met een beperkte maaginhoud, zou hetzelfde menu op de kaart geminimaliseerd mo gen worden tot een kindermenu. Maar nee, menig restaurant doet dat niet. Menu is menu. Want be ter voor de volle prijs een half me nu naar de vuilnisbak brengen en het restaurant blijft bestaan. De slo gan is: gooi geen overtollig voedsel weg. Dat geldt voor huishoudens, maar nog veel meer voor bistro's, restaurants en en eetcafés. En mocht het te weinig zijn, dan kun nen de bedienden altijd nog vra gen: Is het (naar) genoeg(en)? E. Verboom Singel 231, Vlissingen Thermphos Hoe lang al moeten wij Zeeuwen over dwangsommen en dreigingen ten aanzien van Thermphos lezen zonder dat er eindelijk eens actie wordt ondernomen? Er wordt echt een 'hand' boven deze fabriek ge houden, door wie dan ook. Al zo lang wordt er heen en weer ge praat over deze fouten, maar waar blijven dan de feiten aangaande ons milieu en de stofdeeltjes in de lucht die wij en alles wat leeft in-ademt? En dan die zin 'Thermp hos mag zelf zijn proefdagen bepa len'. Is dit serieus? Het schijnt zo te zijn, geregeld in de wet. Er had al lang iets gedaan moeten zijn. Een regering die deze verontreiniger blijft handhaven is net zo misda dig. Er had al veel langer schoner gewerkt kunnen worden, een aan slag wederom op onze planeet. A. Franzen Koudekerkseweg 30, Vlissingen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 43