OM laat DNA-bewijs buiten beschouwing 221 zeeland Prinsjesdagdebat: In Den Haag is te weinig oog voor Zeeland Oplettende rechercheur herkent crimineel in Rotterdams ziekenhuis Kamer: hoezo een nieuwe kazerne? Lezing over bevolkingsgroei Alleenstaanden bijeen op vliegveld ILONKA TOTH Advocaat hekelt werkwijze onderzoekbureau IFS Ze zijn er weer, Zeeuwse platte Zeeuws Innovatie Evenement vernieuwd dinsdag 20 september 2011 door Emile Calon DEN HAAG - Hofaanklager M. van der Horst zorgde gisteren voor een verrassing. Tijdens de behandeling van het hoger beroep tegen de Vlis- singer (55), verdacht van moord op Ilonka Toth, noemde hij geen enkele keer het DNA-bewijs dat er tegen de man zou zijn. Die mini male sporen op het moordwapen, een marmeren grafrand, droegen destijds juist bij aan zijn veroorde ling hoewel raadsman M. Dunsber- gen toen al vraagtekens plaatste bij dat onderzoek. Persadvocaat-generaal L. Wüsten zei ter verklaring dat het DNA niet werd genoemd omdat de deskun digen niet gelijkluidend denken over de waarde die gegeven mag worden aan de gevonden sporen. Ze voegde eraan toe dat er deson danks voldoende ander bewijs is om de schuld van de Vlissinger vast te stellen. Zo werd op de Noorderbegraafplaats een AH-tas gevonden die aan hem kon wor den gelinkt, aldus Van der Horst, Ook noemde hij het opvallend dat hij de dag na haar dood zijn snor afschoor, 'zodat hij niet herkend kon worden' en dat hij hele wisse lende verklaringen aflegde over wat de uren voor haar dood had gedaan. In een zeer uitgebreid betoog gaf Dunsbergen andere verklaringen voor die handelingen. Zo merkte hij op dat zijn cliënt, na het afsche ren van zijn snor, die' direct weer liet groeien. „Hij wilde alleen maar kijken of hij zonder snor knapper was." De raadsman ging wel uitgebreid in op het DNA. Vooral ook omdat volgens het NFI het DNA op het moordwapen niet van zijn cliënt kan zijn. Dunsber gen had zeer veel kritiek op het IFS, het onderzoekbureau dat stel de dat zijn cliënt het moordwapen wel had gehanteerd. Volgens de raadsman blunderde dat bureau op tal van terreinen en had het op een enorme schaal last van tunnel visie. De advocaat stelde ook dat politie en Openbaar Ministerie daar last van hadden. Maar zijn kri tiek betrof toch vooral het IFS dat volgens hem geen geldige vergun ningen had om zulke onderzoeken uit te voeren. Ook maakte het in aanloop naar de behandeling van deze zaak door het hof andere bu reaus zwart en verklaarde het 'ge dreven door fanatisme en complot- denken' zijn cliënt op voorhand schuldig. Dinsdag 11 oktober wordt de rechtszaak voortgezet. MIDDELBURG Drs. Nico van Nimwegen houdt woensdag op uitnodiging van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen een lezing over bevolkingsgroei. Van Nimwe gen is verbonden aan het Neder land Interdisciplinary Demografie Institute. Dat gebeurt iri de aula van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg vanaf 16.45. Kaarten zijn ook aan de zaal verkrijgbaar. ARNEMUIDEN De regio Zeeland van ABC-Amice, een niet-commerciële landelijke vriendenclub voor singles, komt zondag 2 oktober bij elkaar. De deelnemers verzamelen rond 13.00 uur in het restaurant van Vliegveld Midden-Zeeland aan de Calandweg 30 in Arnemuiden om vliegtuigjes te spotten. Daarna gaan zee wande len in het nabijgelegen natuurge bied en/of een museum bezoeken. door Nadia Berkelder MIDDELBURG - Het huidige kabinet doet bar weinig voor Zeeland. De provincie komt er in vergelijking met andere bekaaid vanaf Het ka binetsstandpunt over de Hedwige- polder is bovendien schadelijk. Dat zei gedeputeerde Ben de Reu (PvdA, economie) gisteravond tij dens het Zeeuwse Prinsjesdagde bat. „We hebben onder aanvoe ring van onze koningin - die van Zeeland - de ambtenaren van mi nister Verhagen gestalkt", zei hij. Het resultaat? De minister die met anderhalf miljoen euro naar de Ab dij komt. „Dat is heel veel als je het zelf in je portemonnee hebt, maar het stelt voor een hele pro vincie niet zoveel voor." Bovendien heeft Zeeland last van de opstelling van het kabinet ten aanzien van de Hedwigepolder. „Men vindt in Vlaanderen oprecht dat de Nederlandse overheid onbe trouwbaar is", zei De Reu na het debat. „En dat heeft effect als je nog moet onderhandelen over de bouw van een nieuwe zeesluis bij Terneuzen of over een nieuwe ver dieping van de Westerschelde." Het Prinsjesdagdebat ontpopte zich tot het zoveelste in een reeks waarin de deelnemers probeerden een succesvol scenario voor Zee land te bedenken. Zeeland moet nieuwe bedrijven aantrekken, vond Peter Swinkels van de Bra bants Zeeuwse Werkgeversvereni ging. En zich niet blind staren op havenactiviteiten. „Een container levert maar vijftig cent op. Het gaat om de bedrijven die de contai ners hier heen halen. Zeeland heeft gigantisch veel potentie voor bedrijven." Maar daarvoor zijn voorzieningen op het gebied van cultuur en onderwijs ('een interna tionale school') en goede bereik baarheid nodig. Zijn BZW krijgt, zei hij, waarschijnlijk over ander halve week groen licht om de A58 over te nemen en de bereikbaar heid te verbeteren. Dat men in Den Haag te weinig oog heeft voor de regio was Swin kels met De Reu eens. „Dit land wordt geregeerd door anderhalve kilometer in Den Haag. Terwijl hier de boterham wordt ver diend." Tegelijkertijd schuift het kabinet problemen - vooral op het gebied van zorg - richting gemeen ten, constateerde Rob van der Zwaag, burgemeester van Veere. „Er komt een enorme discussie aan omdat het niet genoeg is." ROTTERDAM - Een oplettende re chercheur van het korps Politie Zeeland heeft in een ziekenhuis in Rotterdam een gezochte crimineel herkend, waarna die kon worden aangehouden. De man, een Rotter dammer, was door de rechtbank in Middelburg tot tien jaar gevan genisstraf veroordeeld, maar hij was nog steeds voortvluchtig. De rechercheur belde twee Zeeuwse collega's en zorgde zaterdag voor zijn aanhouding De 65-jarige Rotterdammer werd op 31 januari 2011 veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie en de handel in drugs. De man had in Kerkwerve een groot drugslaboratorium opgezet voor het produceren van crystal meth, een zeer verslavende hard drug. Het lab was het grootste ooit aangetroffen in Nederland. Twee andere mannen werden veroor deeld tot vijf en acht jaar voor hun betrokkenheid. De man was na de inval in het drugslab voortvluch tig. Ook tijdens de behandeling van de zaak kwam hij niet opda gen; zijn advocaat behartigde zijn belangen. Hij stond als gezocht ge registreerd bij de politie. De Rotter dammer ging in hoger beroep te gen het vonnis. Die zaak ligt bij het ressortsparket Den Bosch. De rechter-commissaris van het ge rechtshof in Den Bosch besloot de Rotterdammer in bewaring te stel len na diens aanhouding. Hij wordt donderdag 22 september voorgeleid aan de raadkamer van het gerechtshof in Den Bosch. Het Openbaar Ministerie wil de man vasthouden, in elk geval tot aan de E zitting in hoger beroep. door Jeffrey Kutterink DEN HAAG - Voor de Tweede Ka mer staat het nog niet vast dat de nieuwe kazerne die het ministerie van Defensie wil bouwen, in Zee land moet komen. Dat bleek gisteren tijdens een de bat in de Tweede Kamer. Vlissin- gen is in beeld voor de vestiging van een kazerne voor duizend ma riniers. De Kamer stelt de plaats Vlissin- gen op zichzelf niet ter discussie. Maar de fracties willen wel meer inzicht hebben in de keuzes die minister Hans Hillen (Defensie) maakt. In opmerkelijk scherpe be woordingen maakten alle partijen gisteren duidelijk onvoldoende in formatie te hebben. Daardoor zijn de plannen - ook voor de bouw van een kazerne in Vlissingen - niet tegen elkaar af te wegen, aldus fle fracties. Door de bezuinigingen op defensie worden veel kazernes gesloten. Dat heeft grote personele consequenties en gevolgen voor de regionale werkgelegenheid. „Waarom een nieuwe kazerne in Zeeland bouwen terwijl elders in het land kazernes gesloten moeten worden?", vroeg PW-Kamerlid Marcial Hernandez (PW) aan de minister. „In het kampement in Doorn moet enorm worden geïn vesteerd", antwoordde Hillen. „In Zeeland zitten niet veel defen sie-onderdelen. Het idee is om de fensie zo breed mogelijk over het land gespreid te houden. Als nieuwbouw in Vlissingen net zo duur uitvalt als de verbouw van het complex in Doorn, dan is Vlis singen een optie." Een werkgroep zoekt dat nu uit. Voor eind oktober moet er meer duidelijk worden. GOES Het Zeeuwse Innovatie Evenement 2011 is vernieuwd. De nadruk ligt op de sectoren: Zorg, Toerisme, Lo gistiek en Biobased. Op de derde dag wordt de winnaar van de Emergo 2011, de Zeeuwse Innova tieprijs, bekendgemaakt. Op 18 ok tober is het in Medisch Centrum Goes. De dag er na bij Heros Sluis kil en donderdag 20 oktober in het provinciehuis. Steeds om 13.30 uur. YERSEKE - Ze zijn er weer, de echte Zeeuwse platte oesters. Onder het toeziend oog van (links, met opge stoken haar en bril) de moeder van oud-premier Balkenende en Claudia Brevet van restaurant Inter Scaldes in Kruiningen (rechts) kreeg Carol Dona van het Brabantse bedrijf Ri coh op de Beatrix 2 het eerste mandje overhandigd van de YE-95.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 42