meer dan nodig is Kinderen het pad op en de natuur in land 12i SP wil opheldering over huldiging sportlieden professor demografie over bevolkingskrimp op"merk"elijke collectie beroo Filmhuis Hulst wordt dit seizoen wegens succes geprolongeerd Workshops samen creatief schrijven z dinsdag 20 september 2011 vermogende, maatschappelijk ac tieve senior die hoge eisen stelt aan zijn leefomgeving. Hij waar schuwde ook voor een scherpe tweedeling: een grote groep oude ren zal, met slechte gezondheid, pover inkomen en alleenstaand, al le zorg en aandacht van de overhe den nodig hebben. „Praat niet over starterswoningen. Die jonge ren hou je toch niet hier. Praat over sociale woningbouw voor ouderen." De verwarring over de krimp is groot, beaamde de professor. De voorspellingen over de bevol kingsontwikkeling variëren nogal per verzender. Het Centraal Bu reau voor de Statistiek, het minis terie van Volkshuisvesting, de provincie en de gemeenten, ze houden er elk een eigen schatting op na. Wat blijkt: hoe lokaler de prognose, hoe optimistischer; ze ker in Zeeland. Hoe meer omge ving er tot 'butendieks' gerekend archieffoto Peter Nicolai FR'ANKWALDER, GERRY WEBER, TAIFUN, OL5EN, MAC, ZERRES en nog vele andere door Eugène Verstraeten hulst - Het Filmhuis Hulst krijgt vanwege het succes van het eerste jaar een vervolg. „Veel mensen hebben inmiddels op vrijdagavond hun weg gevon den naar het Reynaertcollege aan de Zoutestraat in Hulst", zegt coör dinator Cor Crans van het Film huis Hulst. „Voor het komende winterseizoen 2011-2012 zijn er op nieuw zes eerste vrijdagavonden van de maand gereserveerd voor de betere kwaliteitsfilm." De filmavonden beginnen telkens om 20.00 uur en de zaal is open om 19.30 uur, zodat er tijd is voor een kop koffie of thee. Leerlingen van het Reynaertcollege staan ook dit seizoen, in het kader van hun kan worden, hoe meer overhe den instroom van buitenaf tot de mogelijkheden rekenen. „Als je al le prognoses van de gemeenten optelt, dan komt de helft van de Nederlandse groei in Zeeland te recht." Van Wissen adviseert meer rea lisme. Hij wijt het te grote op timisme van gemeenten ook aan de provincie. Het dagelijks provin ciebestuur gaat in zijn 'regerings verklaring' Nieuwe Verbindingen uit van een bescheiden groei van een half procent per jaar. „Dat zijn jaarlijks 1900 nieuwe Zeeuwen. Dat zou ik nooit zo opgeschreven hebben. Dat geeft het verkeerde signaal af Zet groei uit je hoofd. Het gaat om de leefbaarheid, daar is geen groei voor nodig." Over tien jaar wel, dan heeft Zee land last van een teruglopend in wonertal. „Geen probleem als je er op tijd bij bent." En dat is Zee land, vindt van Wissen. Het grote verschil met de krimpre- gio die hij het beste kent, Gronin gen, is het ontbreken van een ster ke stad. Groningen groeit, maar het ommeland stroomt leeg. Is Middelburg stad of platteland? „Op het gevaar af van het podium gestenigd te worden: nee. Voor de Zeeuwse steden geldt dat de groei niet sneller gaat dan die van de omgeving." Het CBS voorspelt dat er nog een miljoen Nederlanders bijkomen, maar die vestigen zich volledig in de Randstad. Ook de jongeren zul len steeds meer naar de Randstad trekken, onderwees Van Wissen. Verzet is zinloos, antwoordde hij wethouder Leo Kosten van Rei- merswaal. Inspanningen om meer van die jongeren terug te krijgen, redden het platteland evenmin. Er zijn namelijk geen banen voor hen. Dat winkelbestanden verdwij nen ligt niet aan krimp, maar aan onze winkelgewoonten. Noodzake lijk vindt Van Wissen wel dat Den Haag een Randlandnorm naast de heersende Randstadnorm moet in stellen. „Leefbaarheid van dorpen vergt maatwerk. Randstedelijk ge richte regelgeving staat dat nu te vaak in de weg. Of een school met twintig leerlingen goed lesgeeft, hangt af van omstandigheden. Die moeten lokaal kunnen worden be paald." Rini Fenijn probeert de scholieren duidelijk te maken dat de voormalige grafkelder toch echt een aardappelkelder is. foto Peter Nicolai door René Hoonhorst aardenburc - De leerlingen van de basisscholen Op Dreef en Vors- terman van Oyen wonen in de oudste stad van Zeeland. Van de rijke historie is nog veel bewaard gebleven en daarnaast ligt Aarden burg middenin de natuur. Jonge (en oudere) Aardenburgers en geïnteresseerden van buiten het stadje krijgen een goede in druk van historie en natuur als ze de Omloper, een op initiatief van een groepje bewoners uitgezette zeven kilometer lange tocht door en om Aardenburg, wandelen. Om na te denken over wat ze alle maal (kunnen) zien, hebben enke le Aardenburgers - met hulp van milieu-educatiecentrum Natuur 8t Zo - een natuurleerpad uitgezet. In een bij het pad horend boekje vin- maatschappelijke stage, klaar om de jassen van de filmliefhebbers in ontvangst te nemen, cateringactivi teiten te ondersteunen en kaartjes te verkopen. De toegang is 6 euro per voorstel ling en nieuw is dat er vooral kaar ten kunnen worden gereserveerd via de website van Hulst cultureel. Tot oktober is er ook een moge lijkheid om in het bezit te komen van een speciaal (Rabo) abonne ment waarbij de filmliefhebber zes films krijgt voor de prijs van vijf. De eerste film van het nieuwe sei zoen is The King's Speech. De film, overladen met Oscars, vertelt hoe de Britse koning George VI (ge speeld door Colin Firth) in de jaren dertig van zijn stotterproblemen af kwam. door Eugène Verstraeten hulst - De SP-fractie in de Hulster gemeenteraad is er niet over te spreken dat de jaarlijkse huldiging van sportkampioenen dit keer plaatsvindt in het Reynaertcollege. De laatste jaren vond dit evene ment traditiegetrouw plaats in het gemeenschapscentrum Den Dul- laert. In schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders vraagt fractievoorzit ter Ger van Unen opheldering. Ze wil weten waarom er dit jaar voor het eerst besloten is offertes aan te vragen voor de organisatie van de sporthuldiging, terwijl in voorgaande jaren de organisatie als vanzelfsprekend aan Den Dul- laert werd gegund. Van Unen wijst er op dat de dorpshuizen veel inkomsten hebben zien weg vallen, omdat ze veel commerciële activiteiten niet meer mogen orga niseren. „Aangezien de sporthuldi ging hier niet onder valt, is het vol gens de SP zeer stotend dat u daar deze bron van inkomsten ook nog weghaalt. Het is gezien het feit dat het college er, volgens eigen woor den, alles aan doet om Den Dullae- rt te helpen en te steunen vreemd dat deze beslissing zonder enig overleg met de commissie of de raad is genomen." den kinderen (en volwassenen) vragen en tips die hen bewust ma ken van dieren, planten en (cul- tuur-)historische bezienswaardig heden dichtbij huis. Acteur Rini Fenijn liet de groepen 6, 7 en 8 van beide basisscholen gisteren kennismaken met de aard appelkelder, die ruim anderhalve eeuw terug werd aangelegd als graf kelder. Een ludiek en luguber ver haal uit het verleden, is zodoende al bij de jeugd bekend. Met het boekje over het natuurleerpad kun nen de leerlingen zelf nog meer ontdekken. Leerkrachten beloof den dat ze hun leerlingen een eind je op weg zullen helpen. Een juf van de Vorsterman van Oyen: „Ik bekijk het boekje op geschikte les stof en dan lopen we binnenkort tijdens de biologieles een stukje van het natuurleerpad." biervliet - Schrijfster en schrijfdo- cente Marjon Sarneel biedt op en 15 oktober in Biervliet een nieuwe workshop aan: personages ontwik kelen. De deelnemers onderzoe ken wat een personage nodig heeft om een verhaal te kunnen dragen. Want zonder personage is er geen verhaal. In Hulst wordt op 5 en 19 novem ber de tweede workshop Kort Ver haal gegeven. Uitgangspunt is daar bij de vraag wat een tekst tot een verhaal maakt. Wie-zijn schrijftalent wil verdie pen, kan vanaf donderdag 6 okto ber in Biervliet terecht voor en achtdelige cursus schrijftraining. www.marjonsarneel.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 41