Een mannetje met een gun op zak zeeland 13 mm 2 commentaar Wapencultus Oogartsen Zorgsaam en ADRZ werken samen in één maatschap Prinsjesdag: Zeeland krijgt acht ton minder EB |ll|p||||i Wn'--pi llPi,:v? dinsdag 20 september 2011 verdachten heeft de politie tot dus ver aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de schietpartij. 'Vergeet niet dat straatcultuur ook iets is van jongeren die niet crimineel zijn. Straatcultuur is gewoon jongerencultuur.' Rodney Bos schreef een boek over Antillianen en straatcultuur De Zeeuwse politie houdt het voorlopig op een incident: zon dagmiddag werd een jonge Vlissinger op straat neergeschoten. Voor de ogen van voorbijgangers troffen de kogels doel. Zelfs als een inci dentele confrontatie de aanlei ding is, blijft Vlissingen achter met flinke zorgen. Want met dit misdrijf komen verhalen los, die een bedenkelijke wa pencultuur blootleggen. In som mige sociale groepen geeft het dragen, liever nog het gebrui ken, van een vuurwapen je sta tus. Het is te gemakkelijk om hier bij uitsluitend te wijzen op de jonge Antillianen die bij de schietpartij betrokken zijn. De ze wapencultus komt ook in an dere groepen voor. Het gaat ook niet aan, er sociaal-econo mische omstandigheden bij te betrekken. Die zijn geen excuus voor dit geweld. Uiteindelijk gaat het om moreel besef en be heersing. Als die onvoldoende worden aangeleerd, komen de excessen vanzelf. foto Manfred Berrevoets Direct na de schietpartij begon de politie een uitgebreid sporenonderzoek in de omgeving. Archell Thompson was vroeger ook zo'n mannetje met een gun op zak. Zo'n Antilliaan die in drugs handel de en niks van je pikte. Nu verdient hij keurig zijn brood als storingsmonteur bij de NS. En in zijn vrije tijd geeft Thompson in sa menwerking met de stichting Wi Ka Sa voor lichting aan en over Antillianen. „Toen ik maandag las dat er weer een schietpartij ge weest was, zei mijn vrouw gelijk: straks bellen ze weer. Hangt Pauw en Witteman aan de tele foon. Of een gemeente die opeens iets voor An tillianen wil gaan doen." Mooi natuurlijk, maaT Thompson is niet snel onder de indruk. Negen op de tien keer is het een prestigeproject, zegt hij. „Het draait alle maal om subsidie. Laatst weer eentje, daar was 20.000 euro mee gemoeid. Belachelijk! Wat ze moeten doen is Papiaments leren, zodat ze de Antillianen in hun eigen taal kunnen aanspre ken, en de straat opgaan om hen op te zoeken. Ik doe het ook, ik ga met ze naar de gemeente om dingen te regelen, geef heel concreet hulp. Zeg tegen mij niet dat het de schuld is van Ne derland! Bullshit. Je moet gewoon hard wer ken, net zoals iedereen." Een paar weken gele den was hij in Zeeland. „Daar zie je hetzelfde als overal. Veel Antillianen zijn gewoon tijd- bommetjes. Ze hebben al jong schulden, of veel problemen thuis, ze zijn gefrustreerd en hebben korte lontjes. Wat ze nodig hebben is goede rolmodellen en persoonlijke hulp. Bij gebrek daaraan zoeken ze vaak hun heil bij de straatcultuur, waarin alles draait om status: om uiterlijk vertoon en vooral niet over je heen laten lopen. „Op een feest zag ik een jon gen die iemand neergeschoten had en net weer op vrije voeten was. 'Jij hebt geschoten, hè', zei den ze bewonderend tegen hem. Alsof hij de universiteit afgerond had!" Rodney Bos, schrijver van het boek 'Antillia nen: crimineel of gewoon anders?' en verbon den aan de Politieacademie, benadrukt dat straatcultuur niet exclusief Antilliaans is. „Vroe ger vormden zich groepen op basis van af komst, nu is de buurt vaak het samenbindende element. Jongeren waar het niet goed mee gaat; die onderaan de sociale ladder bungelen, zoeken elkaar op. Ze handelen puur vanuit emotie en hebben vaak niet-erkende psy- cho-traumatische problemen. Die moet je be handelen. Verder: zero tolerance en een goed af gestemde ketenaanpak. En soms- helpt alleen het justitiële traject nog." MEEST GELEZEN 1. Schip op Westerschelde vast 2. Maandagmorgen druk op A58 3. Gezocht: getuigen schietpartij STUUR UW TIPS NAAR redactie@pzc.nl Zet uw foto in een album op www.pzc.nl/foto GOES - Oogartsen van ziekenhuis Zorgsaam in Terneuzen en het Ad miraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) werken per 1 oktober sa men. De nieuwe maatschap be staat uit zeven dokters. Tegelijkertijd stoppen vijf oogart sen met hun werk: twee gaan er met pensioen en drie vertrekken naar het ziekenhuis in Dirksland, op Goeree-Overflakkee. Het gaat om artsen die eerder bij het Oos- terscheldeziekenhuis werkten. Bij de maatschap komen twee nieuwe artsen werken. Volgens het ADRZ verandert er niets aan de zorg voor patiënten: de poliklinieken in Vlissingen, Middelburg, Goes en Zierikzee blij ven gehandhaafd. In Goes komt bovendien een nieuwe polikliniek oogheelkunde. De maatschap onderzoekt of het mogelijk is om voor patiënten die vanuit Schouwen-Duiveland ko men vervoer te regelen. Uit een exploot van kandidaat- deurwaarder M. ^Weertman dd 12-09-2011 blijkt, dat* t.vv de beslo ten vennootschap Standby Services B V., gevestigd te Rotterdam, is ge dagvaard ERCAN SEVER, geboren op 12-03-1977, zonder bekende woon- of verblijfplaats, ter terechtzitting van de Kantonrechter te Middelburg van 19-12-2011 te 10.00 uur, gehouden wordend aldaar aan de Kousteensedijk 2 te Middel burg. Bij dit exploot waarvan E. Sever een af schrift kan krijgen op één van onderstaande adressen, wordt o.m. geëist veroordeling tot betaling van een som geld GGN Zeeland Dam 2 Westsingel 132 4331 GJ Middelburg 4461 DR Goes 0118-633880 0113-250925 Uit een exploot van kandidaat-deurwaar der M. Weertman d.d. 12-09-2011 blijkt, dat t,vv. de stichting Stichting Pensioen fonds voor Personeelsdiensten, gevestigd te Amsterdam en de stichting Stichting Fonds Uitzendbranche, gevestigd te Haar lemmermeer aan CORNELIS JOHAN NES FEIJEN geboren op 09-01-1951, als bestuurder van de besloten vennootschap Power Utilities BV, zonder bekende woon- of verblijfplaats, is betekend een verzoekschrift tot faillietverklaring waarin Power Utilities B.V. is opgeroepen om op dinsdag 4 oktober 2Ó11 te 10.00 uur, in persoon of bij gemachtigde, te verschij nen ter falllissementszitting in de Raad kamer der Rechtbank Rollerdam, zitting houdende in het gerechtsgebouw aan het Wilhelmmaplein 100-125. Genoemde C J Feijnen kan een afschrift van dit exploot met bijlage verkrijgen op één van onder staande adressen. GGN Zeeland Dam 2 Westsingel 132 4331 GJ Middelburg 4461 DR Goes 0118-633008 0113-250925 mxsxta&Me6ami& den haag - De plovincie Zeeland krijgt vanaf 2012 acht ton minder van het Rijk. Dat blijkt uit de begrotingsstukken voor Prinsjesdag. Zeeland moest al negen miljoen euro bezuinigen. Dat kwam door de nieuwe verde ling van het provinciefonds; een fonds met belastinggeld van het Rijk. Provincies krijgen elk jaar geid uit het fonds om een deel van hun uitgaven te betalen. De kor ting van acht ton komt daar boven op. Afhankelijk of uitgaven van het Rijk stijgen of dalen, bewegen de rijksbijdragen aan gemeente en provinciefonds mee. Hoe de provincie de bezuiniging gaat op vangen is nog niet bekend. De be groting van Zeeland omvat 362 mil joen euro. Daarin zitten bedragen van het Rijk voor bijvoorbeeld openbaar vervoer. Voor de provin cie is 90 miljoen beïnvloedbaar. jjisr mMtmm ip llff MiWlWMHiWt m |||giil§l|i||li| list#! ISIS 'I

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 3