'Al lachend liepen de vrouwen i8l zeeland Zeeuws-Vlaanderen bood onderdak aan enkele honderden Molukkers Oktoberfest in Craauw met Anton aus Tirol Dochter van Frelleke heet Froukje almanak Gadgets Fanfare Vrijheid Eendracht werft weer donateurs dinsdag 20 september 2011 ZESTIC JAAR IN NEDERLAND Leo Pietersz nog enige Molukker in Breskens Minggus Tapilaha en Max Salawane bij woonoord Wilgenhof waar van april 1951 tot februari 1963 Molukkers verbleven. Woonoord Wilgenhof aan de zuidkant van Oostburg, in een driehoek waar de Nieuwstraat en de Grotendam in elkaar overgaan. door Harmen van der Werf Vreemd was het zeker in het begin, weet Sonja Pietersz (74) uit Breskens zich te herin neren, dat er 'opeens' donkergekleurde mensen door het dorp liepen. „Ik was zelfs een beet je bang." Maar dat veranderde al snel. Ze liet haar oogje vallen op een Molukse jongen, Leo Pietersz, en trouwde met hem in 1957. In middels is Leo (84) nog de enige Molukker die Breskens trouw is ge bleven. „En voorzover wij weten, zijn er niet veel meer Molukkers in Zeeuws-Vlaanderen." Sonja zat al op de middelbare school in Oostburg, de ulo, toen de eerste Molukkers in Zeeuws-Vlaanderen arriveerden in 1951. Ze heeft dus nooit met kinde ren uit het 'Ambonezenkamp' De Haven bij Breskens op de lagere school gezeten. „Ze gingen, geloof ik, allemaal naar de christelijke school. En ze werden daar ook ge accepteerd, heb ik het idee. Ze spraken thuis dan wel Maleis, maar konden ook Nederlands pra ten. En ze waren goed in sport. Dat sprak aan." Leo was als vrijgezel uit Indonesië naar Nederland gekomen. „Bij aan komst in Rotterdam, 12 april 1951, kregen we direct te horen: 'jullie zijn nu allemaal uit militaire dienst'. Bij vertrek was ons dat niet verteld. We waren allemaal zo kwaad, maar wat kon je eraan doen? Niets." Via het centrale meldpunt in Amersfoort kwam Leo in een op vangkamp voor vrijgezellen te recht aan de Seisweg in Middel burg. „Ons verblijf in Nederland zou maar tijdelijk zijn, twee, hoog uit drie jaar. Het zijn er nu wel zes tig geworden." Leo kwam wel eens in Bres kens, in woonoord De Haven, waar hij mensen kende. „En wij stonden als meisjes vaak bij de boot uit Vlissingen te kijken. Er was niet zoveel te doen op het dorp, in die tijd. Zo heb ik Leo le ren kennen, in 1955. TWee jaar la ter zijn we getrouwd." Hoe reageerden haar ouders? „Ik had geen moeder meer. Mijn va der stond ervoor open. Hij vond het fijn om met andere mensen in contact te komen." Leo werkte eerst bij scheepswerf De Schelde in Vlissingen, later bij Gusto in Rijnmond. „We hebben zeven jaar in Ridderkerk ge woond, tot mijn vader vroeg of Leo bij hem wilde komen werken. Hij had een fabriek voor Zpeuwse suikerwafels, Verduijn." Het Ambonezenkamp in Breskens liep toen al op de laatste benen of was al gesloten. Sonja: „Het be stond uit nissenhutten, van die koepels, heel primitief Binnen la gen gewoon stoeptegels, een kolen- kachel stond in het midden, met rondom stapelbedden met strozak ken." Uit de begintijd diept Sonja ook nog op dat Molukse vrouwen gere geld naar de haven gingen. „Ze gin gen er vis halen, onderweg hoorde je ze lachen en kwebbelen." Leo is inmiddels drie keer terug ge weest naar de Molukken. Hij komt van het eiland Saparua. Sonja is één keer meegegaan. Ze zou er nog wel eens heen willen. „Het is zo overweldigend." Leo is slecht ter been. „Ik zou niet weten hoe ik er nog moet komen." Vergeten is hij de Molukken niet, al verlangt hij er niet meer naar te rug. „Als ik om boodschappen ga, zet Leo altijd een dvd met Moluk se liedjes op", vertelt Sonja. „Dat is genieten." Ze kwamen onverwacht en vertrokken ook weer even onverwacht, de hónderden Molukse mannen, vrouwen en kin deren die te beginnen in 1951 on derdak vonden in woonoorden in West-Zeeuws-Vlaanderen. De Molukkers, van wie de man nen in het Nederlandse leger had den gevochten, moesten Indonesië verlaten na de onafhankelijkheid van de oude kolonie. Na aankomst per schip werden ze over heel Ne derland verspreid. Zeeuws-Vlaan deren kreeg ook zijn deel, maar niet voor lang. In West-Zeeuws-Vlaanderen was huisvesting beschikbaar voor wer kers die hadden geholpen bij de wederopbouw van zwaar gehaven de plaatsen als Oostburg, Breskens en Sluis. Uiteindelijk zijn er vier Molukse woonoorden geweest: Wilgenhof bij Oostburg (april 1951-februari 1963), Rodanborgh aan de Akkerstraat bij Aardenburg (april 1951-november 1959), De Ha ven aan de Golpolderseweg bij Breskens (januari 1952-december 1964) en Duinoord aan de Woord- weg vlakbij Groede (mei 1954-de- cember 1958). De bebouwing bestond uit nissen- hutten en houten barakken. In de vier woonoorden verbleven in 1957 op het hoogtepunt 411 Moluk kers, waarna het aantal snel daal de. De regering wilde hen weg heb ben uit Zeeuws-Vlaanderen, om dat er onvoldoende werk zou zijn. terneuzen - Het nieuwste veulen tje op de Terneuzense kinderboer derij luistert naar de naam Frouk je. De dochter van ezelin Frelleke kreeg haar naam zaterdag tijdens de Ezeltjesdag. De werknemers en gehandicapte cliënten schreven een wedstrijd uit voor een naam. Froukje werd uit meer dan drie honderd inzendingen gekozen. Tip? redactie@pzc.nl Dat gezin in Vlissingen heeft in de loop van de jaren ongemerkt een be hoorlijke voorraad moderne snufjes verzameld. Zo kon het gebeuren dat op een avond, na afloop van het di ner, iedereen op de bank zat uit te buiken met iets elektronisch in de hand. Vader surfde op het internet via de Ipad, moeder las een boek op de e-Reader, de zoon van zeven deed een spelletje op de Nintendo DS en de vierjarige dochter bekeek kinder filmpjes op YouTube. Vader vroeg zich zuchtend af waar eigenlijk de tijd gebleven is dat mensen 's avonds gewoon allemaal met een boek op de bank zatenDe zoon had maar half geluisterd en verstrooid vroeg hij zon der zijn ogen van de Nintendo af te halen: „Een boek? Wat is dat?" graauw- In München is afgelo pen weekend het jaarlijkse Okto berfest begonnen, het grootste bierfestival ter wereld. Maar Stich ting Graauwrock blijft niet achter en houdt op vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober voor het eerst ook een Oktoberfest. De voorverkoop voor deze Tiroler avonden is inmiddels begonnen. Het oktoberfest wordt gehouden op de voetbalvelden van w Graauw. In een passend ingerichte tent, voorzien van banieren en guirlandes, schilderingen aan de zijkant van de feesttent en met li vemuziek van de originele Anton aus Tirol en Harry's partyband, eveneens uit Oostenrijk. Anton aus Tirol brengt op 10 oktober zijn nieuwe cd uit en in Graauw wor den daarvan verschillende num mers gespeeld. De bezoekers zit ten aan lange tafels en banken. Per soneel bedient eten en drinken in traditionele klederdracht. Op vrijdag 7 oktober wordt er in de pauze een boomzaagwedstrijd gehouden. De stichting zoekt nog teams van twee deelnemers. Op za terdag 8 oktober treedt buutreed- ner Sloeber van Fiel van Camiel op in de pauze. Beide avonden be ginnen om 20.00 uur en per avond kunnen maximaal vijfhon derd personen deelnemen. De meesten gingen naar Walche ren, waar scheepswerf De Schelde om personeel 'schreeuwde'. Een groep uit Oostburg trok naar Moor drecht. Vrijwel alle sporen van de Moluk se aanwezigheid in Zeeuws-Vlaan deren zijn uitgewist. Het tot vakan tieoord omgetoverde Ambonezen kamp' De Haven in Breskens is in de herfst van 2009 afgebroken. De enige tastbare herinneringen schij nen nog te zijn: de palen van de toegangspoort van Wilgenhof en een tot loods verbouwde kantine- barak van Duinoord. Bron: Molukkers in Zeeland 1951- 2009, door Henk Smeets en Corzas Nanuruw. lamswaarde - De fanfare Vrijheid Eendracht in Lamswaarde gaat vanaf donderdag 22 september weer op zoek naar donateurs. De actie begint om 19.00 uur met een muzikale rondgang door Lams waarde. Niet-spelende leden bel len vanaf 18.30 uur bij de mensen aan om te vragen of ze donateur willen blijven of worden. De fanfa re telt ruim veertig spelende le den, merendeels jeugd. De jeugdle den zijn voorzien van een instru ment en moeten in de toekomst ook een uniform krijgen. Een flin ke kostenpost. De donateursgel- den gaan dan ook naar het instru menten- en uniformenfonds.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 38