21 zeeland 'Het is rustig in Antilliaans wijkdeel' KFC eist ontmanteling KFC Middelburg PZC dinsdag SCHIETPARTIJ De schietpartij waarbij in Vlissingen een Antilliaanse man levensgevaarlijk gewond raakte, was volgens de politie niets meer dan een ordinaire ruzie. Herfst De krant 6 weken voor 18 euro! Wapenmisdrijven dinsdag 20 september 2011 door Marleen Blommaert Deze week begint de herfst, maar mijn sei zoenenritme is wat van slag. Voor mijn ge voel is de herfst al twee maanden gaande en staat de winter voor de deur. In mijn hoofd zijn de pepernoten en kerstbomen al tevoorschijn ge kropen. Ze wuiven naar mij ook al zijn ze nog twee, drie maanden verwijderd. Mijn dochter wil al lootjes trekken en is op zoek naar recepten voor pepernoten zonder suiker en glutenvrij voor een goe de vriend met een boel allergieën. Ik kan me niet voorstellen dat het smaakt maar het gaat om de ge dachte natuurlijk. Bij ons blijkt het niet mogelijk om zomaar een seizoen uit een jaar te trekken. De natuur is dat met me eens want de walnoten- oogst staat al een paar weken naast de kachel te pronken. Over vloedig dat wel, maar een stuk eerder dan normaal voor mijn ge voel. Als ik de prijzen in de win kel bezie staat hier een klein for tuin van die twee oude notelaars. De noten zijn goed gevuld en sma ken goed en hebben dus niet te lij den gehad onder deze zompige zo mer. Ergens heb ik nog een Frans kookboekje uit de Périgord met al leen maar walnotenrecepten. Dus ik kom als een echte Eek die win ter wel door met tal van heerlijk heden. Deze week komt de schoorsteen- véger langs. Ook het stookseizoen is al lang weer begonnen, veel eerder dan normaal. Al vele avonden, zelfs in augustus, hebben we de kachel aangenaam laten branden. Maar ondanks alle heerlijkheden, warmte, lichtjes en zoetigheden is er ook een keerzijde. De gang naar het voorjaar zal op deze manier wel erg lang worden. Op het tandvlees zal ik in mei de eerste warme zonnestralen ver welkomen. Die dan precies een jaar lang op zich hebben laten wachten. Ek boek in ieder geval de komen de maand een zonvakantie om ko mend jaar toch ergens aan vitami ne D te komen. Om de herfst die duurde van juni 2011 tot mei 2012 te ontvluchten. Voor meer columns: www.pzc.nl/columns COLOFON o PZC Park Veldzigt 35, Middelburg Postbus 91, 4330 AB Middelburg 0118- 43 4000 Uitgever Charles van den Oosterkamp Hoofdredactie Peter Jansen pjansen@pzc.nl Arie Leen Kroon (adjunct) alkroon@pzc.nl Centrale redactie T: 0118- 43 4010 E: redactie@pzc.nl Redactie Walcheren Postbus 91,4330 AB Middelburg T: 0118- 43 4050 E: walcheren@pzc.nl Redactie Bevelanden-Tholen Postbus 162, 4460 AD Goes T: 0113-31 5670 E: bevelanden@pzc.nl tholen@pzc.nl Redactie Zeeuws-Vlaanderen Postbus 145,4530 AC Terneuzen T: 0115- 64 5740 E: zeeuws-vlaanderen@pzc.nl Redactie Schouwen-Duiveland Postbus 80,4300 AB Zierikzee T: 0111-45 4650 E: schouwen-duiveland@pzc.nl Advertenties VerkoopteamZeeland Merken en Diensten, Business-to-Business/ de Ondernemer, Zorg, Onderwijs, Onroerend Goed T: 0118-434070 E: teamzeeland@bndestem-pzc.nl Familieberichten: 088- 0139 999 Personeelsadvertenties: 055- 5388 000 Kleintjes: 0900- 6743 836 Krant niet ontvangen? Wijziging van uw adresgegevens? Gebruik maken van de vakantieservice? Abonnement opzeggen? Vul het formulier in op: www.pzc.nl/lezersservice of bel: 088- 013 9910 Toets 1: bezorgklachten (vanaf 07.00 uur) nabezorging bij melding voor 12.00 uur Toets 2: informatie over uw abonnement Toets 3: informatie over abonneevoordeel Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00 uur Zaterdag: 08.00 - 12.00 uur PZC Lezersservice Postbus 3229, 4800 MB Breda U kunt uw abonnement beëindigentot uiterlijk vier weken voor het einde van de betaalperiode. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Abonnementsprijzen Maand 26,45 (acceptgiro n.v.t.) Kwartaal 74,65 (acceptgiro €77,75) Jaar €285,25 (acceptgiro €288,35) Auteursrechten Alle auteursrechten voorbehouden Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant, onderdeel van Koninklijke Wegener NV. Publicatierecht beeldende kunst vla Beeldrecht. Gegevensbescherming PZC is een uitgave van Wegener NV. Wegener legt van abonnees gegevens vast voor de uitvoering van de abonnementsovereenkomst Deze gegevens kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van andere onderdelen van Wegener en zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op informatie van de PZC of indien u uw toestemming voor het gebruiken van uw e-mail adres wilt intrek ken, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij PZC Lezersservice. Zie ook het privacy statement op www.pzc.nl Ja, ik neem de PZC en ontvang de eerste 4 weken gratis en neem aansluitend: een doorlopend abonnement met automatische betaling van 74,65 per kwartaal (na28) een doorlopend abonnement met betaling per accept van 77,75 per kwartaal (nazs) ik neem een proefabonnement van 6 weken voor 18,-. Na deze periode stopt de bezorging vanzelf, (ik heb de laatste 3 maanden geen proef gehad) (és) Stuurde bon naar: PZC, Afdeling Lezersservice, Antwoordnummer 54050,5004 VB Tilburg. Bellen kan ook: 088 -013 9910 m/v Straat Postcode Woonplaats Telefoonnummer Emailadres Ik machtig de PZC om het abonnementsgeld van mijn rekening af te schrijven. Rekeningnummer Handtekening De PZC gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. In het colofon treft u nadere informatie aan. door Theo Ciele MIDDELBURG - Kentucky Fried Chicken Holdings en Yum! Restau rant International willen dat de uitbater van de KFC in Middel burg onmiddellijk de zaak ontman telt. Vandaag dient hierover een kort geding voor de rechtbank in Middelburg. KBS Middelburg BV is de franchi senemer van het fastfoodrestau- rant op het Zep in Middelburg. KBS heeft ook in Breda, Eindho ven, Venlo, Hengelo en Arnhem KFC-vestigingen. Vorige week wer den deze KFC-restaurants en die in Middelburg gesloten vanwege de juridische verwikkelingen tus sen KFC/Yum en de BV's van fran chisenemer KBS. Volgens KFC/Yum is KBS zijn fi nanciële verplichtingen niet nage komen en heeft het bedrijf een be talingsachterstand van 54.414 eu ro. Pogingen de afgelopen maan den om tot een minnelijke schik king te komen zijn volgens de KFC/Yum mislukt. Daarop is de overeenkomst met KBS opgezegd. KFC en Yum hebben het faillisse ment van KBS Middelburg aange vraagd en hebben zij beslagen la ten leggen. De KBS-BV's zijn van de onderne mer Johan Bruinsma uit Lelystad. KBS heeft op zijn beurt op 14 sep tember in een kort geding ophef fing van de beslagen en het verbod op doorzetten van de faillisse mentsaanvraag geëist. Hierin is nog geen uitspraak gedaan. door Marcel Modde en Ondine van der Vleuten Een incident, benadrukt po litiewoordvoerder Alwin Don de vermoedelijke ach tergrond van de schietpar tij zondagmiddag vlakbij de Vlis- singse bioscoop. De suggestie dat de oorsprong ligt in rivaliteit tus sen Antilliaanse groepen uit Vlis singen, blijkt volgens Don niet uit de gegevens van de politie. „De wijkagent is nog die zelfde avond de buurt ingegaan om de thermometer er in te stoppen en het viel juist op hoe rustig het was. Niets wijst op rivaliteit." Don schrijft die status quo toe aan ge richte projecten van de gemeente de afgelopen jaren in de Antilliaan se gemeenschap. Wél is de politie op zoek naar meerdere betrokkenen bij de schietpartij. Ze maakten deel uit van de groep die zich had verza meld op het parkeerterrein aan de Kenau Hasselaarstraat. In dat groepje ontstond ruzie, waarbij een 26-jarige Vlissinger door drie kogels uit een pistool levensgevaar lijk gewond raakte. Of de 21-jarige verdachte die kort na de schietpar tij werd aangehouden ook de schutter is, staat volgens Don nog niet vast. Ook de rol van de 22-jari- ge man uit Middelburg die gister middag werd gearresteerd, wordt nog onderzocht. „We hebben heel veel getuigenverklaringen van mensen die vlak in de buurt wa ren op het moment dat het gebeur de. Maar al die verklaringen moe ten eerst naast elkaar worden ge legd om te vergelijken. Pas dan kun je met zekerheid een signale ment opbouwen van de hoofdver dachte. Vooralsnog houden we het dus even breed en focussen we niet op één man." De Zeeuwse politie houdt niet bij hoeveel (vuur)wapens er jaarlijks in totaal in beslag worden geno men bij misdrijven of doorzoekin gen. Die registratie beperkt zich tot het specifieke dossier van een zaak, legt Don uit. Maar daar komt verandering in. Sinds 1 september geldt een centrale werkwijze en worden wapens overgebracht naar het registratiebureau in Breda. Het CBS geregistreerde in 2009 in totaal 6384 zogeheten wapens- en munitiemisdrijven in Neder land, meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2000. Het wetenschappelijk onderzoeks centrum van het ministerie van Jus titie signaleert een stijging van het aantal aangehouden verdachten. Die registratie loopt tot 2007. Van de verdachten was toen 63,2 au tochtoon. Van de 36,8 allochto nen kwam 3,4 van de Antillen. R B en straatcultuur worden vaak in een adem genoemd. De R B- feesten in Middelburg werden als bron van 'toenemend uitgaangsgeweld' verboden. Maar straatcultuur is ook gewoon (niet-criminele) jongerencul tuur, betoogt publicist Rodney Bos.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 2