io grote gezinnen Altijd iemand zielen, Gezinnen met meer dan twee kin deren worden bui tensporig zwaar ge troffen door de be zuinigingen, zeggen SGP en Christen- Unie. „Dit kabinet lijkt grote gezinnen te willen straffen." dinsdag 20 september 2011 reageren? nieuwsredactie@wegener.nl Jacqueline en Jeroen van der Vinne met hun I Jacqueline en Jeroen van der Vinne zijn dit voor jaar verhuisd naar een gro ter huis. Geen overbodige luxe met vijf jonge kinde ren. Oh wat druk, hoort Jac queline van der Vinne (41) vaak van mensen die horen dat ze vijf kinderen heeft. De meeste men sen vinden het al lastig om alles te regelen voor twee kinderen. „Zelf vind ik het alleen maar gezellig en leuk. Het is maar net hoe je het kunt organiseren." Jacqueline is thuis voor de kinde ren: David (14), Sietze (11), Ruben door Monique Prins Heb jij niets beters volgens Slob buitensporig zwaar deren in stand. Dijkgraaf vroeg het te doen?' en 'Geef getroffen door bezuinigingen in de kabinet 'of het gepast is dat de jij niets om het kinderbijslag, op heffingskortin- overheid met financiële instru- milieu?' dat soort gen voor gezinnen en de pleeg- menten stuurt op gezinsgrootte', reacties hoort zorg. „Dit kabinet lijkt grote gezinnen te Nell Coumans Ook Ebert Dijkgraaf, Kamerlid willen bestraffen. En dat terwijl (59) de laatste jaren wel vaker als voor dt SGP en hoogleraar empiri- we met tal van problemen kam mensen horen dat ze acht kinde- sche ec anomie, verzet zich tegen pen door de vergrijzing; pensioen, ren heeft. Mensen zijn nu veel ne- de bezuiniging op gezinnen. En AOW en het zorgstelsel staan gatiever over kinderen dan vroe- met su< ces. Gisteravond werd be- zwaar onder druk. Dan ga je men ger, zegt Coumans, mede-oprich- kend dat de bezuiniging op het sen toch niet terechtwijzen als ze ter van de website Grote Gezin. kindgebonden budget onder druk meer dan drie kinderen willen? „Mensen ergeren zich snel aan de van de 5GP waarschijnlijk wordt Wij zien kinderen als een zegen, 'overlast' die kinderen veroorza- afgezwakt. Als het plan van de En elk kind is welkom." ken. De politiek stimuleert dit SGP wordt aangenomen krijgen De houding ten opzichte van vrou- door te focussen op individualis- ouderstraks voor het eerste kind wen die ervoor kiezen thuis te blij- me, niet op solidariteit. 'Als jij zo- 40 euro minder, maar blijft de tege- ven is volgens Dijkgraaf erg nega- veel kinderen wilt, betaal je er zelf moetkoming voor de volgende kin- tief Minister Kamp van Sociale Za- maar voor', is tegenwoordig de ge- ken stelt dat iedereen moet inleve- dachte." Minder grote gezinnen ten, ook de grote gezinnen. Hij Het kabinet wil de kinderbijslag wijst erop dat een gezin met twee verlagen met 35 euro per maand f alïa' geJ nnen met 'veel'thuiswonentle kinderen het meest voorkomt, per kind en het kindgebonden kinderen 1.000). igg? -joio De minister gaat echter voorbij budget beperken tot twee kinde- 80- - -aan samengestelde gezinnen. San- ren. Dit jaar maken circa 190.000 dra van Houts (40) heeft een ge- gezinnen met een lager en midden- 70zin met zes kinderen: drie van het inkomen gebruik van deze bijdra- eerder huwelijk van haar man, ge die bovenop de kinderbijslag 60 - - twee van haar vorige huwelijk en komt. een baby van negen maanden van Het is een dom plan, zegt Cou- 50 hen beiden. „De kinderen wonen mans. „Het gaat om een tegemoet- bij ons. Wij werken allebei partti- koming voor met name minima. 40me. De bezuinigingen op de kin- Het geeft hen net dat beetje lucht derbijslag en kindgebonden bud- voor sportclubs en schoolreisjes. 30"1 get zullen ons hard treffen." Straks moeten ouders gaan kiezen Dijkgraaf vermoedt dat dit kabinet welk kind nog wel naar de voetbal- jggf met gedoogpartner PW met de club kan, en welk kind niet." bezuinigingen vooral grote allocht- De Christenunie verwijt het kabi- one gezinnen wil aanpakken. Als net dat het een 'tweekindpolitiek' 0 Widat de achterliggende gedachte is, voert en presenteerde gisteren een 4 5 of 6 7 of meer is dat een achterhaald idee. Al- alternatieve begroting. Gezinnen kinderen kinderen kinderen lochtonen hebben zich ook wat ge- met drie of meer kinderen worden infographic crw j bron cbs zinsgrootte betreft steeds meer aangepast aan de Nederlandse ge woontes, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statis tiek (CBS). Het aantal grote gezin nen is de laatste tientallen jaren flink afgenomen. Ook onder al lochtonen. „Met de introductie van de pil in de jaren '60 is er veel veranderd. Kinderen krijgen werd kinderen plannen, liefst twee of drie", zegt hoofddemograaf Jan Latten van het CBS. „De tweede generatie allochtonen heeft zich aangepast aan onze maatschappij. Echt grote gezinnen van vier of meer kinderen zijn nu ook bij im migranten een zeldzaamheid. Je ziet het tegenwoordig eigenlijk al leen nog in de bible belt." De cijfers zijn al jaren stabiel, licht Latten toe. „Een vijfde is kinder loos, een vijfde heeft één kind, een vijfde heeft drie kinderen of meer en twee vijfde heeft er twee. Opvallend is dat ouders die twee zonen of twee dochters hebben, eerder geneigd zijn nog een derde kind te nemen. Ze willen er graag van beide soorten een." Al jaren krijgt de Nederlandse vrouw gemiddeld 1,8 kind. Op ter mijn zal de bevolking ondanks de immigratie onvermijdelijk dalen, stelt Latten. Binnen Europa klinkt een roep om het krijgen van kin deren te stimuleren. Frankrijk, België en Duitsland hebben meer gunstige financiële condi ties voor ouders dan Neder land. Maar een dergelijke fami- liepolitiek is in Nederland poli tiek onbespreekbaar.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 10