Lachgas terug bij bevalling PZC Weerbericht op regio's gericht Mensen met laag middeninkomen voor dichte deur Onderzoek fraude bij afkickkliniek 8 en 9 25 Navo-militairen nemen grenspost Kosovo over VERLOSKUNDE Mogelijk alternatief voor ruggenprik als pijnbestrijding VLISSINGEN - Verloskundigen bekij ken of het mogelijk is om lachgas weer in te voeren als pijnbestrij ding bij de bevalling. Er zijn al ex perimenten mee uitgevoerd en die zijn tot nu toe goed verlopen. Dat zei gisteren een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Orga nisatie voor Verloskundigen (KNOV). Nu is het nog zo dat veel vrouwen kiezen voor een ziekenhuisbeval ling, omdat ze dan een ruggenprik kunnen krijgen. Die kan alleen door een anesthesist gezet wor den. Lachgas mag door de verlos kundige worden toegediend. Vroeger werd lachgas ook gebruikt bij de bevalling, maar omdat zwan gere verloskundigen en ziekenhuis personeel daar hinder van onder vonden, is daarmee gestopt. De proeven die nu gedaan zijn, waren in geboortecentra waar goede af- zuigmogelijkheden zijn voor het gas, zodat de omstanders er wei nig last van hebben. De Vlissingse verloskundige Judith van Dierendonck, kringvoorzitter van de Zeeuwse verloskundigen, vertelt dat haar collega's en zij nog niet over dit onderwerp hebben gesproken. Ze weet dat lachgas in het verleden wel werd toegepast, maar dat er ook wel nadelen aan kleefden. „Misschien moeten we er ons naar aanleiding van deze proeven, weer eens verder in ver diepen. Het heeft wel voordelen, bijvoorbeeld dat verloskundigen het lachgas zelf kunnen toedienen, zonder dat er een gynaecoloog aan te pas moet komen. Dat zit er mis schien ook wel achter, met al die discussie over de verloskunde." Van Dierendonck kan zich niet aan de indruk onttrekken dat er ook wel sprake is van een golfbe weging. Sommige dingen komen simpelweg af en toe terug. KORTGENE - Het KNMI belicht de regionale verschillen in zijn weer bericht te weinig, vindt het Twee de Kamerlid Michiel Holtackers. Holtackers krijgt steun voor zijn idee uit Zeeland. Recreatieonder nemers storen zich eraan dat het weerbericht te algemeen is en daar door vaak niet 'klopt voor Zee land'. „Het weer is alleszins rede lijk. Als je het weerbericht mag ge loven, is het herfstachtig", zegt Ar jen Brinkman van de Paardekreek inj^ortgene. l pagina 3: commentaar pagina 2 en 3: goed weerbericht belangrijker dan goed weer AMSTERDAM - Afgelopen halfjaar heeft 82 procent van de woningcor poraties huishoudens die meer dan 33.614 bruto verdienen een so ciale huurwoning geweigerd. Bij 18 procent van de corporaties wordt meer dan een kwart van deze groep huishoudens afgewezen. Dit blijkt uit onderzoek van Ae- des, de branchevereniging van wo ningcorporaties. Hieraan werkten ruim 150 woningcorporaties mee. Sinds 1 januari moeten woningcor poraties 90 procent van de wonin gen met een huur tot ongeveer 650 euro per maand verhuren aan huishoudens met een inkomen van maximaal 33.614 euro. Vooral lagere middeninkomens ko men zoals verwacht in de proble men. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning, maar te weinig om te huren in de particu liere sector of een woning te ko pen, aldus Aedes. Onder meer starters en gezinnen met één inkomen vallen tussen wal en schip. Veel corporaties plei ten ervoor om de inkomensgrens te verhogen naar 45.000 euro. JARINJE - Militairen van de Navo-vredesmacht KFOR bezetten een brug in de verdeelde stad Mi- trovica (foto). Ook de grenspost Jarinje in het noorden van Kosovo is in hun handen. Die grens post werd woensdag door extremistische Ser viërs in brand gestoken. De spanningen aan de grens liepen deze week op, toen de Kosovaarse speciale politie de controle over grensposten met Servië probeerde over te nemen. Dat leidde tot gevechten met lokale Serviërs. Een Kosovaar se agent kwam daarbij om. De grensposten Jarin je en Brnjak werden door Serviërs met de grond gelijkgemaakt. Gisteren was de rust aan de grens teruggekeerd. De Servische politie voorkomt dat nationalistische Servische relschoppers de grens kunnen bereiken. foto Visar Kryeziu/AP pagina 8: in Kosovo is nog niets opgelost WEMELDINGE - Het Zorgkantoor in Goes onderzoekt of opgetreden moet worden tegen de afkick kliniek van stichting In de Vrij heid in Wemeldinge. Volgens (ex-)cliënten sjoemelt de kliniek met geld dat voor zorg bestemd is. Volgens de ex-verslaafden komen er maandelijks duizenden euro's binnen bij de stichting, maar wordt er nauwelijks geld besteed aan de cliënten. Ook de Inspectie voor de Volksgezondheid heeft la ten weten de zaak te willen onder zoeken. pagina 20: 'Van mijn geld win nen ze zieltjes' Bevallen wordt nooit leuk reageer op www.pzc.nl W/J MENING reacties: 328 Het is weer voor stamppot 69% 31% Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 8 711688 555530" VRIJDAG 29 Noorwegen zoekt nog steeds naar vermisten 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 180 - los Jong Ajax komt na rust op stoom nummer 1,60, zaterdag 2,40 WALCHEREN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1