Summersale Grieken krijgen korting Swiss%Sense Zorgen over broedval mosselen Condoleances voor Kraaijkamp stromen binnen Eekhoorn stoort treinverkeer Buiig zomerweer, 20° Label Frank blijkt een stunt van Zeeman 7 NU €900,- op onze Summersale aanbiedingen VOORDEEL I kijk op www.swisssense.nl www.swiss sense.nl MIDDELBURG - Zeeuwse vissers ma ken zich zorgen over de hoeveel heid mosselzaad die dit jaar op de percelen in de Waddenzee en Oos- terschelde is gevallen. De eerste ze ventig proefslepen op de belang rijkste stekken zijn tot dusver wei nig bemoedigend. Daar komt bij dat veel mosselzaa- dinvanginstallaties (mzi's) zijn ge troffen door een zeesterrenplaag. De zeesterren hebben zich tussen de jonge mosseltjes genesteld en vreten in hoog tempo de touwen kaal. Secretaris Hans van Geesber- gen van de Producentenorganisa tie Mossel hoopt dat er op andere plekken toch nog genoeg broedval op de bodem wordt gevonden. „Anders komt het niet goed dit jaar en is er een groot probleem. Na een slecht vorig seizoen, toen er ook al nauwelijks mosselzaad was gevallen, hebben we het dit jaar echt nodig." Waar zeesterren de zaadoogst tot op zo'n vier meter diepte bedrei gen, doen krabben dat op de bo dem. Ook die zijn er meer dan an dere jaren, aldus Van Geesbergen. pagina 20 en 21Zeester vreet mzi's kaal. Ik krijg tabak van tabaksfabrikanten 79% HM 21% Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 1 88 555530 WALCHEREN EUROCRISIS Plan voorziet in daling staatsschuld door terugkopen obligaties door Maurice Wilbrink DEN HAAG - Financiële experts van de eurolanden zoeken koortsach tig naar een 'definitieve' oplossing om de groeiende euroschuldencri sis in te dammen. Het gaat vooral om de politieke vraag wie de reke ning betaalt. Kansrijk is een programma waar bij Griekenland zijn staatsobliga ties met korting terugkoopt. Zo daalt de staatsschuld, een belangrij ke voorwaarde voor herstel van kredietwaardigheid. Volgens Syl vester Eijffinger, hoogleraar finan ciële economie, laat dit de private beleggers vrij hun staatsobligaties aan te bieden. Het voordeel is dat de kredietbeoordelaars dat niet hoeven te kwalificeren als wanbe taling. Zo kan verdere besmetting van de eurozone uitblijven. De terugkoopactie is in wezen vrij simpel: eurolanden lenen Grieken land kapitaal, waarmee het staats obligaties terugkoopt die nu in handen zijn van private beleggers, zoals banken en verzekeraars. Het eerste voordeel is voor Athene, dat de obligaties voor (bijvoorbeeld) zeventig procent van de oorspron kelijke waarde terugkoopt. Een deel van de staatsschuld wordt daarmee weggestreept. Athene betaalt niet de marktwaar de van de obligaties, die (bijvoor beeld) slechts vijftig procent be draagt. De reden dat de beleggers de obligaties met verlies aanbie den is dat ze twintig procent meer krijgen dan op de kapitaalmarkt. Het lijkt er op dat banken en verze keraars rijp zijn voor deze optie. Het risico verschuift zo verder naar de landen die Griekenland het kapitaal lenen. Dat moet belas tingbetalers worden uitgelegd. Het risisco blijft namelijk bestaan dat Athene ook deze verplichtingen niet kan nakomen. De politici den ken echter dat deze aanpak verde digbaar is, omdat de banken mee betalen en dus pijn lijden. pagina 6: test maakt geen indruk Johnny Kraaijkamp sr. AMSTERDAM - Op internet laten duizenden mensen een bericht achter op condoleancesites voor John Kraaijkamp sr. Aan het eind van de middag stonden er 3600 reacties op CondoleanceRegis- ter.nl en Condoleance.nl. Daarbij waren teksten als: 'een groot ver lies voor Nederland' en 'een gebo ren clown en groot man, humorist en acteur heengegaan'. De acteur stierf zondag op 86-jarige leeftijd. pagina 10/11: Een leven lang kwajongen UW reacties: 343 Andy heeft zijn grote broer nog nodig 22 DINSDAG 19 juli 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 171 - los nummer 1,60, zaterdag 2,40 FRANKFURT - Een eekhoorn die met een klimpartij in de bovenlei ding kortsluiting veroorzaakte, heeft gisteren het treinverkeer rond de Duitse stad Frankfurt ont regeld. Treinen vielen uit of ver trokken later. Op het centraal sta tion stonden lange rijen wachten den. Het verkoolde lichaampje van de eekhoorntje werd op de rails ge vonden. Honderden taxichauffeurs in Athene staakten gisteren uit protest tegen het openstellen van de branche. Toeristen zijn de dupe. foto Simela Pantzartzi/ANP Kabinet moet opbrengst van hongerend Afrika verdubbelen zie pagina 6 reageer op www.pzc.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1