Vör in je kledingkast service 129 Bijzonder paalhoofd hersteld kerkdiensten bezoektijden weekenddiensten zaterdag 16 juli 2011 WESTKAPELLE - Helemaal af is de restauratie van het Zuiderhoofd of, zoals de Westkappelaars zeg gen Groothoofd, nog niet, maar dat stond de opening gistermor gen niet in de weg. Heel wat partijen betaalden mee aan de 450.000 euro kostende res tauratie van het historische paal hoofd: de gemeente Veere, het mi nisterie van Infrastructuur en Mi lieu, Sportvisserij Zuidwest Neder land, Sportvisserij Nederland, wa terschap Scheldestromen en ook de Europese Unie deed een flinke duit in het zakje. Er was dan ook een flink gezelschap bestuurders bij de opening aanwezig. Daarbij hoorde onder meer het vastschroe ven van de laatste nieuwe plank. Provinciebestuurder Kees van Be- veren citeerde daarom uit het Westkappels volkslied waarin het zicht op de 'Belse kust' wordt, het land waar Brussel ligt. Die Bel gische kust is juist vanaf het Zui derhoofd goed te zien. Alle palen krijgen nog een meta len 'muts', aan het einde van de kleine pier komt een trap en er wordt nog een bankje geplaatst bij het Zuiderhoofd. Zaterdag 16 en zondag 17 juli BEVELANDEN: Baarland Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur dhr Bosselaar; Biezelinge Mo- zeskerk 10.00 uur ds Hogeweg; Christelij ke Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds Trimp en 17.00 uur ds Boogaard; Borsse- le Protestantse Kerk 10.00 uur ds Oos tende; Gereformeerde Gemeente 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst; Colijns- plaat Protestantse Gemeente 10.00 uur ds Spaans; Driewegen Protestantse Kerk 10.00 uur mw Bredijk Ellewoutsdijk 't Kerkje 3e zo.v.d. maand 14.30 uur euke- menische bieëenkomst; Geersdijk Protes tantse Kerk 10.00 uur ds Van den Broe- ke; Goes Protestantse Gemeente Grote Kerk 10.00 uur ds den Hollander, 17.00 uür ds Jobsen; Oosterkerk 9.30 uur ds Jobsen; De Hoogte 10.00 uur ds de Groot; Ter Valcke 10.00 uur dhr Dron- kers; Ziekenhuis ADRZ 10.00 uur RK dienst; Hervormde gemeente Goes (De Levensbron)10.00 uur ds v. Veldhuizen, 17.00 uur ds. de Mots; Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Ontmoetingskerk) 9.30 uur ds Boogaard, 16.30 uur ds Syts- ma; Christelijke Gereformeerde Kerk 10.00 uur en 17.00 uur ds Schenau; Vrije Evangelische Gemeente 10.00 uur en 18.30 uur ds Karelse Doopsgezinde Gemeente/Vrijzinnig Hervormden 10.00 uur ds Punt; Leger des Heils 10.00 uur Kapt E. en F. Heerlien; Kerkgenootschap Huis van Elia (Oostererk, J.D. van Mel- lestraat), 13.15 uur dienst; Evangelische Gemeente Rafaël Goes (Goese Lyceum) 10.00 uur samenkomst; Rooms-Katholie- ke Kerk H. Maria Magdalena za 19.00 uur past Buijssen, zo 10.45 uur pater Paul; Oud-katholieke gemeenschap (ieder 2e za v.d. maand in dagkapel naast rk M.M.kerk)10.30 uur dienst. 's-Gravenpol- der Protestantse Kerk 10.00 uur mevr Bakker; Oud-Gereformeerde Gemeente 9.30, 14.00 en 18.00 uur dienst Hans- weert Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur dienst Schore; Rooms-Katholie- ke Kerk 11.00 uur past Hacking; 's-Heer Abtskerke Protestantse Gemeente dienst Nisse; 's-Heer Arendskerke Pro testantse Kerk 10.00 uur ds v.d. Jagt; Ver gadering van Gelovigen (Hr.Arendshuis) zon. 10.00 uur; 's-Heerenhoek Rooms-Katholieke Kerk 9.00 uur liturgie- groep; 's-Heer Hendrikskinderen Protes tantse Gemeente 9.30 uur ds Kamer mans; Heinkenszand Protestantse Ge meente (Dorpskerk) 10.00 uur dhr de Jong; Rooms-Katholieke Kerk za 19.00 uur past Hacking, zo 9.00 uur pater Paul; Hoedekenskerke Protestantse Gemeen te 10.00 uur ds Timmers; Kamperland Protestantse Gemeente 9.30 uur ds Ka- kes; Kapelle Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds Deventer Gerefor meerde Kerk (Ontmoetingskerk); Kats Nederlandse Hervormde Kerk 9.30 uur dhr Blok; Kattendijke Nederlandse Her vormde Kerk 10.00 uur ds Constandse; Kloetinge Protestantse Kerk 10.00 uur ds Baggerman; Kortgene Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds v. Schup- pen; Krabbendijke Nederlandse Her vormde Kerk 10.00 uur kand de Bruijn, 18.00 uur ds v. Bennekom; Gereformeer de Kerk 9.30 en 14.30 uur ds Blaauw Protestantse Gemeente 9.30 uur dienst; Kruiningen Protestantse Gemeente (Jo- hanneskerk) 9.30 uur ds Quak; Hersteld Hervormde Gemeente 9.30 uur kand Ter- reehorst, 18.00 uur ds v.d. Bas; Kwaden- damme Rooms-Katholieke Kerk 10.45 uur past Buijssen; Lewedorp Protestantse Kerk 10.00 uur ds Wisse; Rooms-Katho lieke Kerk 10.00 uur (in Prot. kerk)ds Wis se; Nieuwdorp Protestantse Kerk 10.00 uur ds Wüllschleger; Nisse Protestantse Gemeente 10.00 uur ds Brakema; Oude- Dande Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur mw Datema; Ovezande Rooms-Katholieke Kerk 9.30 uur past Buijssen; Rilland-Bath Protestantse Kerk 10.00 uur mwe Roggeband; Vrije Evangeli sche Gemeente 10.00 uur ds den Hartog Rooms-Katholieke Kerk 9.30 uur liturgie groep; Schore Nederlandse Hervormde Kerk 9.30 uur dhr Verduijn; Waarde Ne derlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds v. Ruiten; Wemeldinge Protestantse Kerk 10.00 uur ds Stel; Vrije Evangelische Ge meente 10.00 uur br Kras Wilhelmina- dorp Protestantse Gemeente 10.00 uur ds de Graaf; Wissenkerke Protestantse Kerk dienst Geersdijk; Wolphaartsdijk Protestantse gemeente 10.00 uur mw Ke- ijzer (openluchtdienst); Yerseke Neder landse Hervormde Kerk 10.00 uur mw Boersma Hervormde Gemeente Reho- both 9.30 uur ds Beider, 17.00 uur ds de Groot Gereformeerde Kerk 9.30 uur dhr Janse, 14.30 uur kan de GRoot; Vrije Evan gelische Gemeente 10.00 uur dhr Goe- maere, 14.30 uur dhr Dronkers(HA); THOLEN Oud-Vossemeer Hervormde Gemeente 10.00 uur ds Tedema en 18.00 uur ds Tromp Gereformeerde Kerk 10.00 uur mw Droogers; Rooms-Katholieke Kerk zo 9.30 uur viering; Scherpenisse Vrije Her vormde Gemeente 9.30 en 14.30 uur ds v.d. Sleen; St Annaland Hervormde ge meente 10.00 uur ds Tadema, 18.00 uur ds Tromp; Tholen Christelijke Gerefor meerde Kerk 10.00 uur leesdienst, 17.00 uur ds.den Boert; Immanuël 10.00 uur; ZEELAND Admiraal De Ruyter Ziekenhuis 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113) 234000 en Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel.(0118)425000 Alg. verpleegafdelingen 16.00- 20.00 uur; Acute Opname 8.00-22.00 uur; Moeder- en Kind afdeling 16.00-20.00 uur (doorlopend bezoek tot 21.30 uur voor partners en ouders); Intensive Care en CCU/hartbewaking 11.00-11.30 uur, 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur; Psychiatrie 19.00-20.00 uur, en woens dag, zaterdag en zondag 14.00-16.30 uur en vrijdag 14.30-16.30 uur. ZORGSAAM Locatie Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen Tel.0115-688000 Verpleegafdelingen 14.30-16.00 en 18.30:20.00 uur. Dagverblijven op gang 14.30-20.00 uur. IC/CCU 14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur. RGZ kliniek(PAAZ) ma,di,do,vr 18.00-20.00 uur, wo, za, zo+feestdagen 14.00-16.30 en 18.00 en 20.00 uur. Kinder/jeugdafd.14.00-19.00 uur. Couveuse 11.00-20.00 uur. Kraam/gynaecologie familie 24 uur, ove rig 10.30-21.00 uur. Locatie Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg Tel. 0117-459000 Alle afdelingen 9.00-21.00 uur. GOEREE-OVERFLAKKEE Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Stationsweg 22 3247 BW Dirksland, tel. (0187) 607300 dag. 15.30-16.30 en 18.00-19.30 uur. msBmsmsmamssBBsiaKSsmmmaauBsamKaaBmmmsmmsasasmsmBSsms Zaterdag 16 en zondag 17 juli 2011 Huisartsen Huisartsenpost De Bevelanden 's Gravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785 (geopend ma. t/m vr. van 18.00 tot 8.00 uur, in weekeinde of tij dens feestdagen, alleen na telefonische af spraak) Patiënten huisartsenpraktijk de Pijlers v. Dusseldorpstraat 3, Goes, tel. 0113-272000 Spreekuur zat. en zon. 10.00-10.30 en 17.00-17.30 uur. Tholen/St. Phlipsland Van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur: Huisartsenpraktijk Bergen op Zoom, Para- selsuslaan 2, tel. 0164 273855. Tandartsen Noord- en Zuid-Beveland A. Edomskis, Biezelingsestraat 18, Kapel le, tel. 06-22347209. Spreekuur 10.00-11.00 uur. Tholen en Bergen op Zoom (leden NMT): telefonisch contact opnemen met eigen tandarts. Verloskundigen Verloskundige Maatschap Goes, tel. 0113 224099 of via spoedlijn 06-11606640. vrij. 19.30-zon. 19.30 uur:C. Schalckens Verloskundigenpraktijk Gemeente Borse- le 06-53156391 (24-uur bereikbaar) L. Kluijfhout. Verloskundigen Reimerswaal M. Lindenbergh en A. de Putter, tel. 0113-503842 bgg 06-65071049. Apotheken Avond- en weekenddiensten worden ver zorgd door Mediq Apotheek Goes-Zuid Stationspark 35, tel. (0113) 270620. Thuiszorg Allévo: tel. 0113- 249111. Buurtzorg (24 uur bereikbaar) Goes noord 06-10446240, Goes zuid 06-30698535 en regio Yerseke 06-13248886. RST Zorgverleners: tel. 0342-405454 Dierenartsen Beveland Dierenartsenpraktijk Mosselman, Ver boom en Boer: B. J. Boer, tel. (0113) 313050 of (0113) 228866. Dierenartsenpraktijk Karelse, van Dijk, Stokman, van Anrooy: H. van Dijk, Simonswei 2, Heinkenszand, tel. (0113) 561290. Dierenkliniek Yerseke en dierenkliniek Goes, praktijken voor gezelschapsdieren: Dierenkliniek Goes,'s Gravenpolderseweg 92, Goes,(0113)270072, za 10.00-15.00 uur, behandeling volgens afspraak; Tholen Dierenarts W. Brons, tel. (0166) 612596. Weekend-spreekuur Poortvliet, Kalfsdam- seweg 2, zat. van 8.30-9.00 uur en Tho len, Regentessestraat 17, spreekuur za 11.30-12.00 uur, tel 0166-662596 Dierenambulance 0900-7673437 (24 uur bereikbaar). BERGEN OP ZOOM Ziekenhuis Lievensberg Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom, tel. (0164)278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur. ROTTERDAM Erasmus MC (Dijkzigt) Parkeren: Westzeedijk 361 3015 AA Rotterdam, Hoofdingang: 's-Gravendijkwal 230 tel. (010) 7040704 (voor inlichtihgen be zoektijden van alle afdelingen) Erasmus MC Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam, tel. (010) 7040704 Bezoektijden ouders: 07.00-12.00 uur Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur; Afd. Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur Voor partner/echtgenoot: 09.00-12.00 en 15.00-21.00 uur. Erasmus MC Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam, tel. (010) 7040704 dag. 16.00-20.00 uur. BELGIË Alg. Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan 10 tel. (0032) 50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC én hartbewaking) Alg. Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hartbewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel. (0032) 93322111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem tel. (0032) 3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16.00-20.00 uur, weekeinde en feestdagen 14.00-20.00 uur Afd. B1 (cardiologie) dag.16.00-17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30 uur. Deze handige en hippe zomertas hebben*? Kom dan nu naar Rosada Factory Outlet! Kids Joenit Outdoor Nu nóg meer korting Elke woensdag, zaterdag en zondag in juli en augustus waanzinnig bij al onze topmerken. leuke kinderactiviteiten! Bv. bungee trampolines, diverse luchtkussens en een Mega Wipe Out baan! Check de website voor het programma. 7 dagen per week open van 10:00 tot 18:00 uur www.rosada.nlrosada 30 MINUTEN VAN ROTTERDAM factory outlet

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 63