'In de zomer naar school is land EXTRA VAKANTIEGELD! 22 Voettocht voor tehuis in Gambia Achterstanden inlopen en terugval voorkomen Vlissingen haalt meer luifels weg uit Walstraat Jan Stins Terwijl de meeste kinderen ergens vakantie vieren, zitten 53 Vlissingse kinderen gewoon in de klas. Ze doen mee aan de Zomerschool om beter te leren rekenen en spellen. zaterdag 16 juli 2011 uurwerkmaker/ instrumentmaker - V.POR AL UW UURWERK RESTAURATIE^, „URATOREN NEDERLAND" :ensen die vakwerk KUNNEN WAARDEREN 3 - DAMPLEIN 7, MIDDELBURG T. 0118-636635 WWW. JANSTI NS. NL ONDERWIJS MIDDELBURG - Stefan Mes begint vanochtend om half negen in Mid delburg aan een voettocht naar Eindhoven om geld in te zamelen voor-een project in Gambia. Hij zal dinsdag aankomen in Eindho ven, de plaats waar hij geboren is. Mes heeft met Jolanda Moens het project Talokoto opgezet in een klein dorpje in het Noord west-Afrikaanse land. Het omvat een kindertehuis voor kinderen met een verstandelijke en/of licha melijke handicap. Er wordt een te huis gebouwd voor zestig kinde ren en er komen zes kleine wonin gen bij voor 24 ouderen met een handicap. Verder komen er een ga ragewerkplaats, een elektrotech niek timmerwerkplaats, een naai atelier, een overkapte kinderspeel plaats, een verpleegpost en een gastenverblijf Mes vertrekt om 08.30 uur op de Dam in Middelburg. 8 www.stefanenjolanda.waarbenjij.nu www.stichtinggambia.nl MEEST GELEZEN 1.Treinenloop nadelig voor reiziger 2.Kermis (foto) 3.Tegeldieven aangehouden STUUR UW TIPS NAAR redactie@pzc.nl Zet uw foto in een album op www.pzc.nl/foto De kinderen op de Zomer school hebben behalve de wijk waarin ze wonen nog iets gemeen: ze zijn na de zo mervakantie vaak weer een deel vergeten van wat ze in een jaar hebben geleerd. Dat geldt wel voor meer kinderen, maar omdat zij toch al een achterstand hebben met vooral taal en rekenen, zijn de lessen in de zomer extra nuttig. door Maurits Sep VLISSINGEN - De reacties op het weghalen van de overkapping in de Sint iacobsstraat zijn zo posi tief, dat de gemeente nu ook lui fels gaat weghalen in de Walstraat. Dat gaat in het najaar gebeuren, laat de gemeente weten. De luifels verdwijnen in een deel van de Walstraat. Het gaat om het stuk van de Kleine Markt tot de Kolvenierstraat en de Hellingbaan. Dat deel sluit aan op de Sint Ia cobsstraat en de Walstraat-Zuid. Die straten zijn al heringericht. Daar is bijvoorbeeld ook de bestra ting vervangen. In plaats van witte „Als we die terugval kunnen voor komen én achterstanden kunnen inlopen, boeken we veel vooruit gang", verklaart directeur Lyanne Telussa het belang van de Zomer school. „Door toetsen af te ne men, kunnen we meten of er voor uitgang is. Ook de andere kinde ren, die wel op vakantie zijn ge gaan en niet op de Zomerschool hebben gezeten, worden getoetst tegels, zoals in het eerste gedeelte van de Walstraat en het Schelde- plein, liggen daar nu stenen. In het stuk Walstraat dat nu wordt aangepakt, wordt ook de bestra ting vervangen. Zo ontstaat één ge heel met de andere straten. En door de luifels weg te halen, wor den de panden en gevels ook beter zichtbaar, vindt de gemeente. Er is al overleg geweest met een verte genwoordiging van de onderne mers in het betreffende gedeelte van de Walstraat. Het stuk Walstraat-Noord en het Scheldeplein worden - in ieder ge val voorlopig - niet aangepakt, al dus de gemeente. om te kijken of er verschillen zijn. We hebben aan het begin van de Zomerschool ook gekeken wat elk kind individueel kan en nodig heeft en daar passen we de lessen op aan." De kinderen zijn heel ge motiveerd om mee te doen, is haar ervaring. „Ze zijn daarom ook heel eerlijk over wat ze willen leren en hoe ze het vinden." De kinderen moeten minimaal twee weken meedoen en mogen de maximale zes weken blijven. De meesten kiezen voor drie we ken. Die moeten wel aaneengeslo ten zijn, zegt Telussa. „Dan kun nen we ze beter volgen en boeken we-meer resultaat." De ervaringen worden na afloop doorgegeven aan de eigen school. En de kinderen krijgen een certifi caat. Bij exploot van gerechtsdeurwaarder P.J. Dielen te.Terneuzen d.d. 13 juli 2011 is op verzoek van de coöperatie COÖPERATIEVE RABOBANK HULST U.A. gevestigd te Hulst, ondermeer overbetekend aan IVAN BED- RICH, zonder bekende woon- en of verblijf plaats in Nederland en daarbuiten, als paulia- neus derde-verkrijger van de aandelen in de besloten vennootschap Erwin de Block Holding B.V., statutair gevestigd te Hulst, mede kantoor-houdende te 4565 ER Kapellebrug aan de Gentsevaart 21, de dag vaarding om te verschijnen, niet in persoon, maar vertegenwoordigd door een advocaat, ter terechtzitting van de rechtbank Middelburg op woensdag 26 oktober 2011 te 10.00 uur, alsdan aldaar zitting houdende aan de Kousteensedijk 2, teneinde te doen horen eisen en concluderen op de gronden als in die dagvaarding nader staan omschre ven. Van dit exploot kan belanghebbende een afschrift verkrijgen op onderstaand adres. Van Damme c.s. Axelsestraat 12 4537 AJ TERNEUZEN Tel.: 0115 *.613651. Gerechtsdeurwaarders AutoTeam trakteert IJO^Jrortmg^og^nieuwemjtols^uit^vooaaadén nu 1.000,- cash retour op uw rekening. /TXAutoTeam LJLA voel je v r i j Ondordocl van dc Automations Groep Bergen op Zoom, Roosendoal, Steenbergen, Goes, Vlissingen www.autoteam.nl 10°o voordeel geldig met registratie uiterlijk 30 september 2011Alleen op vootroodmodellen en niet in combinatie met ondere acties. De 1.000 cash wordt rechtstreeks door General Motors Nederland B.V. uitgekeerd op de bank/girorekening van de koper, na aflevering/registratie van een nieuwe Opel, Dit aonbod geldt voor nieuwe klantenorders (partlculier/KZM) van 1 juli t/m 30 september 2011 met een uiterlijke kentekenregistratiedatum van 30 november 2011Kijk voor de voorwoorden op www.opel.nl. Wijzigingen voorbehouden. Chessedy (rechts) en Boutaina (met hoofddoek) hebben wat moeite met lezen en rekenen. Ze doen mee aan de Zomerschool, zodat ze het na de zomer op de 'gewone' school wat gemakkelijker krijgen. foto Ruben Oreel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 22