meningen 115 brieven Cor de Jonge zaterdag 16 juli 2011 Brieven (max. 150 woorden) richten aan: Lezersredacteur PZC Postbus 91 4330 AB Middelburg 0118-434005 lezersredacteur@pzc.nl Waterdunen Tijdens de statenvergadering van vrijdag meldde gedeputeerde Van Heukelom, dat onze provincie nu 'ruim een hectare' vruchtbare land bouwgrond in de OudBreskensPol- der heeft verworven. Toen onze Provinciale Staten 17 december 2010 een besluit moesten nemen over het indienen van een onteige- ningsvoorstel voor Plan Waterdu nen bij de Kroon, kwam de toen malige gedeputeerde met heel an dere getallen. Het zou nog slechts gaan om enkele tientallen hectares en er waren zelfs al principeover eenkomsten gesloten. 29 leden van de toenmalige Provinciale Staten stemden op basis van deze gemani puleerde informatie voor het ontei- geningsvoorstel. Zouden ze dat nu weer doen? Zijn besluiten op basis van incorrecte informatie geldig? 't Onteigeningsinstrument inzetten op basis van leugens, de gezond heids- en verziltingsrisico's opzij schuiven en de afkeer tegen ontpol- deren bij velen af doen met 'ge zeur', dat is ondemocratisch, volks vertegenwoordigers onwaardig. Guus Langeraert 't Schuttebocht 21, Oöstburg Hedwigepolder Een meerderheid van Provinciale Staten heeft ingestemd met het be stuursakkoord tussen Rijk en Pro vincies, met extra bezuinigingen en tal van onduidelijkheden over taken en geld Gedeputeerde Sjoerd Heijning (WD) drukte de Staten op het hart zich niet tegen dit bestuursakkoord te verzetten (andere provincies deden dat wel), omdat Zeeland het Rijk nog wel eens nodig zou kunnen hebben bij het drooghouden van de Hedwige polder. Dat is heel raar. Er ligt een kabinetsbesluit, waarmee de Twee de Kamer heeft ingestemd. Daar valt niet aan te tornen. De hou ding van de gedeputeerde wekt de indruk dat Zeeland de rijksover heid in al zijn beslissingen, hoe pijnlijk ook, dient te volgen. An ders zou die omstreden Zeeuwse polder s alsnog onder water kun nen verdwijnen. Als dat zo is heb ben de Staten zich laten chanteren. Johan Robesin Kreeksingel 43, Hoek Zorg uitgekleed Het artikel van huisarts Slock is ons uit het hart gegrepen. Als ouders van een dochter met een verstandelijke beperking, zien ook wij met lede ogen aan hoe de zorg volledig wordt uitgekleed. Zorg, die onze dochter haar hele leven nodig zal hebben. De zorgverle ners op de werkvloer worden volle dig uitgeknepen en dat blijft niet zonder gevolgen. Dat er een over daad aan goed betaalde directeu ren, managers en andere bobo's in I de zorg is, die de dans van de be- j zuinigingen ontspringen, is inmid- dels een bekend gegeven. Maar zijn het niet juist de (ex-)politici die hun carrière voortzetten als be- j stuurder van een van deze instellin gen, verzekeraars etcetera, waar zij hun ambities kunnen verzilveren over de ruggen van de mensen die daadwerkelijk zorg nodig hebben? Welke besluiten zouden zij nemen als zij zelf of een van hun naasten afhankelijk zijn van deze zorg! Conny van Dixhoorn Hoogaarsplein 5, Yerseke Covra In opdracht van Den Haag, een mooi plaatje in de krant van een Covra-berging onder Vlissingen. Dit soort oplossingen zijn niet meer als een moderne variant op de oude chemische vuilstortplaat sen uit de vorige eeuw. De 'onder zoeksfase' in zoutlagen is in Duits land recent ook bepaald niet posi tief afgesloten. Veilige kernenergie prima, maar eerst moeten alle pro blemen meer fundamenteel en duurzaam worden opgelost. De huidige technologie is niet intrin siek veilig, maar lijkt op een rijden de vrachtwagen op een steile berg helling met slechte en soms niet werkende remmen. Zelfs een afge schakelde kerncentrale is niet veilig hebben we net via Japan geleerd. De kans op een kernramp is nu al ongeveer 1 per 15 jaar. Als in een ge wone centrale het vuur dooft gaat alleen het licht uit en is niet de he le wereld in paniek. H. Steehouwer Zuidsingel 69, Middelburg Top ADRZ Het salaris van de top ADRZ deugt, vindt het provinciebestuur en zij spelen het onder bestuur ders wijdverbreide spel van het 'le galiseren van de hebzucht', hoog hartig verder. Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden die de - ronduit overdreven - 30% 'oprek- premie' - zou rechtvaardigen. De beloningscodes hebben een bedoe ling maar, men trekt zich er niets van aan; gevolg: het uit de hand la ten lopen van de salarissen (eigen belang) in plaats van het in de hand houden ervan (algemeen be lang Bestuurders polderen en ge- EufO dogen graag net zolang tot 'alle ko len en alle geiten weer gespaard zijn': met name hun eigen kolen en geiten dan. Hoe decadent kun je zijn. Als een interim-manager een veel te hoge onkostenvergoe ding wil in plaats van een legaal sa laris dan moet men dat niet accep teren: andere managers genoeg. Wanneer breekt de dag aan dat kie zers dit niet meer accepteren? J.F. Quatfass Strobbelhoekstraat 14, Ovezande Er is met de introductie van de eu ro een fundamentele fout gemaakt. Het resultaat is dat we nu met de gebakken peren zitten. Voor 2002 had elk Europees land zijn eigen munt. Deze kon, al naar gelang de situatie, worden gedevalueerd of gerevalueerd. Daardoor had elk land direct invloed op de stabiliteit van de eigen munt. Dat kan nu he laas niet meer. Omdat Europa geen politieke eenheid is, zoals in de USA, heeft Europa ook geen direc te invloed op de koers van de euro. Men zal een modus moeten beden ken om Griekenland, en wellicht ook andere landen, uit de euro te laten stappen. Zo niet, dan is de eu ro ten dode opgeschreven. Peter H. de Dreu Ruigendijk 10, Driewegen ■BBnpMHBHH Extra onderhoudswerkzaamheden Westerscheldetunnel Tunnel blijft open via tegenverkeer in één buis Onlangs werd in de Oostbuis van de Westerscheldetunnel asfalt gemorst over een lengte van meer dan 3 kilometer. Om veiligheidsredenen dient dit zorgvuldig verwijderd te worden. Daarvoor moet de Oostbuis volledig worden afgesloten tijdens een nachtelijke onderhoudsstop. Geprobeerd wordt om dit in één nacht op te 'lossen, eventueel worden de werkzaamheden in de daaropvolgende nacht voortgezet. Van 19 op 20 juli (eventueel ook nog van 20 op 21 juli) 2011 wordt de Oostbuis, richting Zuid-Beveland, afgesloten in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt. WESTEB ÏUNNEL CHELDE f- iM<e<2v Tijdens deze werkzaamheden wordt tegen verkeer ingesteld in de andere tunnelbuis. Het instellen en opheffen van tegenverkeer neemt een half uur in beslag, in die periode is helmaal geen verkeer mogelijk in beide tunnelbuizen. Instellen van tegenverkeer gebeurt tussen 20.30 en 21.00 uur, opheffen heeft plaats tussen 03.30 en 04.00 uur In de tussen liggende periode, 21.00 - 03.30 uur, hebben de werkzaamheden plaats. De maximale snelheid in de geopende buis is dan 70 km/uur Houdt u dus rekening met een iets langere reistijd. Wilt u meer informatie? Bel de Klantenservice Vanuil Nederland 0900-2358866 <€0.05/min) Vanuit België: 0031-113 232 844 of stuur een e-mail naar info@westerscheldetunnel.nl of kijk op www.westerscheldetunnel.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 15