201 zeeland Levende Delta wil ook polder Ritthem redden Summergames voor jongeren in Veerse dorpen ONTPOLDERINC Gecontroleerd water inlaten is wel acceptabel Ondernemersplein Tempo-Team klaar voor de toekomst Vrijwilligerswerk en stages in India Passief Verbouwen bij De Gaaij Architectuur Expo duurzame energie en elektrisch vervoer 9 n Dat is financieren anno nu DE BANKANNO NU ABN'AMRO dinsdag 28 juni 2011 SEROOSKERKE - In vier Veerse ker nen worden deze zomer weer Summergames voor jongeren ge houden. Dat is een sport- en spel- week van de gemeente Veere, de Stichting Welzijn Veere en de jeugdraad. Er staan een buikglijbaan, een ech te Wipeout-baan en een klim- palm. Ook is er een divers aanbod aan sporten. Zo kan er aan Taek wondo worden gedaan, maar ook aan tennis, voetbal, hockey en buikdansen. Er kunnen glitter-tat- toos worden gemaakt en kinderen kunnen geschminkt worden. De Summergames zijn maandag 11 juli in Serooskerke van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur; dinsdag 12 juli in Veere van 14.00 tot 17.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur; woensdag 13 juli in Zou- telande van 14.00 tot 17.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur; donderdag 14 juli in Koudekerke van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. door Maurits Sep RITTHEM - Ook de Schorerpolder en het Welzingegebied bij Rit them mogen niet onder water wor den gezet. Stichting De Levende Delta is weliswaar blij dat de Hedwigepolder landbouwgebied blijft, maar dat wil niet zeggen dat de polders bij Ritthem dan maar opgegeven moeten worden. De stichting is principieel tegen het ontpolderen van landbouw grond. Zij pleit er dan ook 'nadruk kelijk voor om af te zien van ont poldering door middel van ontgra ving van de Schorer- en Welzinge- polder'. Minimaal een deel van de polders moet worden ontzien, om dat die cultuurhistorische waarde hebben, vindt de stichting. Afgraven mag dus niet, maar voor De Levende Delta is het wel accep tabel om via in- en uitlaatsluizen water in de polders toe te laten. Zij noemt dat 'gecontroleerd geredu ceerd getij'. Daardoor ontstaat nat te natuur in de Schorerpolder en het Welzingegebied. Met dat standpunt komt de stich ting in de buurt van de opstelling van de dorpsraad Ritthem en de gemeente Vlissingen. Die zijn niet tegen ontpoldering van de Schorer polder, maar wel tegen het afgra ven en onder water zetten van het Welzingegebied. Vooral het Wel zingegebied heeft cultuurhisto rische waarde, vinden ook de dorpsraad en de gemeente. Dat ge bied is namelijk Walchers oud- land. Door er natte natuur van te maken, ontstaat weer een poelge- bied zoals dat er vroeger was. Ontpoldering van de Schorerpol der stuit op veel minder verzet in Ritthem. Al wordt daarbij ook wel de kanttekening gemaakt dat het Rammekensschor - het laatste stuk schor op Walcheren - waarde vol is en dat die waarde wordt aan getast als de polder erachter wordt ontgraven. De Levende Delta schrijft in haar nieuwsbrief van deze maand dat ze tegen ontpoldering van agrari sche gronden is, maar dat ze ook bereid is keuzes te maken die 'rea listisch en haalbaar zijn'. tips: walcheren@pzc.nl VLISSINGEN De vestiging van uitzendbureau Tempo-Team in Vlissingen is inten sief verbouwd. Met de nieuwe in richting sluit het bedrijf aan op de ontwikkelingen van deze tijd: mi lieuvriendelijk, transparant en flexibel. MIDDELBURG Connie de Nood uit Middelburg heeft een organisatie opgezet die stagiairs en vrijwilligers begeleidt bij het vinden van een stageplaats of vrijwilligerswerk in zuidoost-In- dia. De onderneming heet Banyan Bui tenland Stages en is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar. Dat kunnen studenten zijn, maar ook gediplo meerden, herintreders of mensen die er een jaartje tussenuit willen. Projecten variëren van drie maan den tot een jaar bij schooltjes, weeshuizen, een biologisch dyna mische boerderij of bij een design studio. Voor meer informatie: www.banyanbuitenlandstages.com MIDDELBURG De Gaaij Architectuur aan de Dam in Middelburg stapt over op 'Pas sief Verbouwen'. Dat is verbouwen op een zeer duurzame, milieuvrien delijke manier. Essentieel daarbij is dat gevels, dak en vloeren heel goed geïsoleerd zijn, zodat de ener giekosten laag zullen zijn. Verder zijn alle materialen zo min moge lijk milieubelastend. Een woon huis in Grijpskerke wordt op dit moment op deze wijze verbouwd onder begeleiding van Wouter de Gaaij. De hele ruwbouw bestaat uit geprefabriceerde elementen, waar door de bouwtijd heel kort is. www.degaaij.nl VLISSINGEN - Bij het Dok in het Vlissingse Scheldekwartier wordt zaterdagmiddag een expositie ge houden van verschillende duurza me energie-systemen en elektri sche voertuigen. De presentaties zijn van 12.00 tot 15.00 uur. De expositie hangt samen met de zonnebootrace die donderdag in Veere begint en die zaterdag een etappe heeft in Vlissingen. Die dag leggen de zonneboten tussen 12.00 en 14.00 uur een sprint en een sla lom afin Vlissingen. Meer informatie over de zonne bootrace is te vinden op: Q www.dutchopensolarboatchallen- ge.org BH Jat nB| i «41 w dé 1 1 f v*Ar 4 B§S§|g 1 ,-J Als ondernemer maakt u plannen. U wilt vooruit en u kijkt vooruit. Dan mag u dat ook van uw bank verwachten. Daarom kijkt de relatiemanager van ABN AMRO niet alleen naar cijfers uit het verleden, maar vooral naar de mogelijkheden voor uw plannen van morgen. En om uw plannen te realiseren, gaat hij voor een financiering altijd samen met u op zoek naar de ja. Kennismaken? Kijk voor meer informatie op abnamro.nl/financieren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 20