Peijs wil nieuwe visie op Schelde Vrouwen massaal verkracht PZC 10 en 11 spectrum 'Geen einde aan gedoogbeleid' Maxima bij heropening Orientalis Voorrang natuur Kwartiermakers De regen van dit moment komt net op tijd ZATERDAG 25 juni 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 151 - los nummer 1,55, zaterdag 2,30 Vandaag als bijlage bij uw krant ^spectrum m mt aaasaw nsi s 88555358^85mm mÊammmmmmmm TOEKOMST ESTUARIUM CdK neemt initiatief MIDDELBURG - Commissaris van de koningin Karla Peijs wil een ronde tafelconferentie over de Wester- schelde. Nederland, België, Zee land, Vlaanderen en de Europese Commissie moeten zo tot een nieuwe visie op de toekomst van het estuarium komen.- Peijs: „We zitten gewoon .met het feit dat de Westerschelde te diep is voor zijn breedte. In Zeeland wil len we niet iets aan die breedte doen door te ontpolderen, voor Antwerpen is het onbespreekbaar dat de Westerschelde minder diep zou worden gemaakt. En dus gaan we elke vijf jaar met elkaar in de slag: verdiepen, ontpolderen, ver diepen, ontpolderen. Dat kan zo niet doorgaan. Dat leidt op den duur tot opstand in Zeeland." In de Staten van Zeeland erkende Peijs gisteren dat het lastig is te tor nen aan het Scheidingsverdrag van 1839. „Dat is nu eenmaal de ge boorteakte van België. Maar we DEN HAAG - Zware wiet en hasj aan merken als harddrug hoeft niet het einde te betekenen van het ge doogbeleid, Het assortiment van de coffeeshops zal wel moeten ver anderen. Dat zei Henk Garretsen, voorzitter van een adviescommisie over drugs, vrijdag. De hoogleraar Tegen inlevering van deze bon ontvangt u het 2e kopje koffie GRATIS bij één van de Amadore aangesloten bedrijven. Geldig Vm 20 juli 2011. moeten het er wel over eens zien te worden hoe we er mee omgaan. Natuurlijk is de ontwikkeling van de haven van Antwerpen van on gelooflijk groot belang voor Vlaan deren. Maar het kan toch niet zo zijn dat Zeeland omwille van die groei letterlijk steeds kleiner moet worden." Volgende week gaat Peijs de minis ter-presidenten van Nederland, België en Vlaanderen, voorzitter José Manuel Barroso van de Euro pese Commissie en haar eigen da gelijks provinciebestuur van Zee land voorstellen de rondetafelcon ferentie te houden. pagina 3: commentaar pagina 26: Blekers plan roept twijfels op in Staten pagina 29: twee gastschrijvers over Westerscheldeperikelen bijlage Spectrum www.pzc.nl/ontpoldering gezondheidszorgbeleid stelt voor hennep en hasjiesj waarin meer dan 15 procent van de werkzame stof THC zit, als harddrugs te be stempelen. pagina 4 en 5: 'ook gedogen als wiet harddrug is' DEN HAAG - Aan alle onduidelijk heid voor de natuur moet een eind komen. Daarom presenteerde Na tuurmonumenten gisteren een plan om de komende vier jaar aan 58 natuurgebieden aandacht te be steden. Juist in tijden van bezuini gingen moet duidelijk zijn waar de natuurorganisatie haar prioriteiten wil leggen. Ze noemt het plan een handreiking voor staatssecretaris Bleker. Voor Zeeland betekent dat dat op Schouwen, bij Hoedekens- kerke en De Poel met voorrang na tuurgebied moet komen. pagina 2: 'richt drie Zeeuwse na- tuurgebieden in'. WALCHEREN HEILIG LANDSTICHTING - Prinses Maxima en secretaris-generaal H.E. Sayyid Bader al Busaidi van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Oman waren gisteren aanwezig bij de heropening van het deels gerenoveerde Museum park Orientalis in Heilig Landstichting. Het park is anderhalf jaar dicht ge weest. Het Arabische dorp in het park is uitgebreid met een moskee. Maxi ma kreeg ook een rondleiding door het Joodse dorp. foto Robin Utrecht/ANP DEN HAAG - Op vliegbasis Eindho ven zijn gisteravond iets meer dan honderd kwartiermakers terugge keerd uit Kunduz, meldde het mi nisterie van Defensie. De groep trof de afgelopen drie maanden praktische voorberei dingen voor de politietrainingsmis- sie in de Afghaanse provincie. In die tijd zijn op het Nederlandse stukje op de Duitse legerbasis werk- en slaapverblijven opgezet, kilometers kabels getrokken en verbindingen gelegd voor de Ne derlandse militairen en politie mensen die Afghaanse agenten gaan opleiden. KINSHASA - Niet 100, maar zeker 170 vrouwen zijn in het oosten van de Democratische Republiek Congo slachtoffer geworden van een massaverkrachting. Dat meld de VN-vluchtelingenorganisatie Unhcr gisteren. Het getal van 100 werd eerder de ze week genoemd door hulporga nisatie Artsen Zonder Grenzen. Het medisch personeel van de or ganisatie helpt veel slachtoffers. De VN stuurt een team naar het gebied waar de verkrachtingen zijn gebeurd om hulp te bieden en onderzoek te doen. De verkrach tingen hadden eerder deze maand plaats in de dorpen Nyakiele en Abala. Volgens de autoriteiten zijn de misdaden vermoedelijk uitge voerd door voormalige rebellen die in het nationale leger zouden worden opgenomen. Een groep van 100 mannen is onlangs gede serteerd uit een opleidingskamp. Een aantal gewapende groepen ligt in het oosten van Congo al ja ren met elkaar in de clinch, hoe wel in 2003 een einde kwam aan een burgeroorlog, waarbij 5 mil joen mensen omkwamen. Vorig jaar werden in de regio Noord-Kivu in een paar dagen tijd meer dan 300 vrouwen verkracht. Milities gebruiken de verkrachtin gen als wapen in de strijd. Het we tenschapsblad American Journal of Public Health stelde in mei dat er in een periode van 12 maanden in 2006 en 2007 elke dag meer dan 1100 vrouwen en meisjes zijn ver kracht. Dat zijn er ruim 400.000 in totaal, veel meer dan de 15.000 verkrachtingen die de Verenigde Naties in hetzelfde tijdsbestek had den gerapporteerd. De elektrische fiets is een gevaar op de weg zie pagina 4 reageer op www.pzc.nl SEM S3II ^acties: 310 Juridisch gelijk Wilders is nog geen moreel gelijk 55% 45% Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 711688 555547"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1