Zeeland PZC Brandweer werkt aan regionalisering Aquaduct dicht door storing WALCHEREN 22 en 23 24 en 25 VEERE Vrijwilligers ondergaan samenvoeging korpsen gelaten ZEELRflD Vreemde postzegels fleuren leeg postkantoor op Nehalennia wint Beste Lipdub van 2011 Jonge bruinvis levend gevonden op strand almanak Opgevoed Vrijdag 10 juni 2011 Onderzoek naar asbest Hoogerzael begon weken na melding Terrein van de Zeester mag niet verstenen 21 Tip? walcheren@pzc.nl TimTinrrrfiiiiiWiiniitrinnMMmrrnraiTWMMHWiffBMHHMMBM door Annemarie Zevenbergen DOMBURG - Het brandweerkorps Veere zet de laatste stappen op weg naar regionalisering van de Zeeuwse brandweer begin volgend jaar. Voor de vrijwilligers zal er overigens vrij weinig veranderen. Die 108 Veerse vrijwilligers stap pen op januari 2012 allemaal over naar de Veiligheidsregio Zeeland. Voorlopig blijven de zeven kazer nes in de gemeente Veere open. Het enige dat nu praktisch gezien nog gedaan moet worden, is het aanpassen van de bepakking van de blusvoertuigen. Brandweercommandant Cor Bos geeft aan dat er voor 'zijn' vrijwilli gers weinig zal veranderen. Los van het feit dat ze hun brandweer commandant per 1 januari kwijtra ken. „Er komt één regionale brand weercommandant en een aantal managers. Dus de afstand tussen de brandweerlieden en de 'top' zal wel wat groter worden. De vrijwil ligers hier ondergaan de overstap gelaten en wachten rustig af wat er na 1 januari gebeurt. Er zijn geen mensen die hebben aangege ven dat ze willen stoppen. In het begin vreesde men dat Middel burg alles zou regelen vanuit een een ivoren toren. Maar nu blijkt dat dit niet het geval is." Cos Bos geeft aan dat er nu al sa mengewerkt wordt tussen het Veerse korps en het Stadsgewest Vlissingen - Middelburg. „Oplei ding en preventie doen we bijvoor beeld al samen. En het Stadsge west verzorgt onder meer het on derhoud van alle voertuigen." De huidige commandant van het Veerse korps verwacht niet dat er op korte termijn kazernes in de ge meente gesloten worden. „Maar we hebben er 68 in heel Zeeland, ik denk niet dat die allemaal nog open zijn over een paar jaar." Het Veerse korps moet nu nog een aantal aanpassingen verrichten aan de 'bepakking' van de tank autospuiten. Die moet aan een be paalde standaard voldoen. Zo be horen een meter om radioactivi teit te meten, een warmtebeeldca- mera en ventilatoren onder meer tot de vaste uitrusting. Bos: „Dat zijn spullen die wij niet of heel weinig gebruiken, dus het is niet zo dat ons korps op dit mo ment niet goed is uitgerust." I info@zeelandp!ant.nl fwww.zeelandplant.nl 1 HET adres voor tuinplanten haagplanten lei/dakbomen heesters Mediterraan Kwekerij open: elke zaterdag 9:00-16:00 uur Ravesteinweg 2a Crijpskerke door Carla van de Merbel MIDDELBURG - De N57 langs Mid delburg is gisteren tussen Ar- nestein en afslag centrum/Veere in beide richtingen uren afgeslo ten geweest voor verkeer. Dat kwam door een technische storing in de beveiligingscamera's bij het Dampoortaquaduct. De camera's deden het niet en daarom werd voor de veiligheid het aquaduct af gesloten. De afsluiting duurde van 14.10 tot 21.00 uur. Het verkeer werd omgeleid via de oude doorgaande route over de Sloeweg en door Middelburg. Ver wijsborden en medewerkers van Rijkswaterstaat hielpen de wegge bruikers hierbij. Door de afsluiting van het aqua duct was het gistermiddag weer ouderwets druk op de doorgaande route door Middelburg. Vooral op de kaaien stond het soms vol, me de door de tijdelijke stoplichten die zijn neergezet wegens de res tauratiewerkzaamheden aan de ka demuur. die tot doel heeft het tekenonderwijs te bevorderen, heeft de werken bij een gebracht onder de titel 'Vreemde postzegels'. Al vijftien jaar lang orga niseert de Teekenacademie een jaarlijkse tentoonstelling van leerlingen. De tekeningen blijven de hele zomer hangen. foto Izaak Verkeste MIDDELBURG Scholengemeenschap Nehalennia in Middelburg heeft de wedstrijd Beste Lipdub van 2011 gewonnen. Daarmee sleepten ze vijftig toe gangskaartjes voor Movie Park Ger many in de wacht. Een lipdub is een videoclip die in één keer is opgenomen en waarop iedereen playbackt. Aan de wed strijd die georganiseerd is door Edu'Actief, hebben negentien scho len meegedaan. De winnende clip is te zien op: www.nehalennia.nl ZOUTELANDE Op het strand bij Zoutelande is gis terochtend een nog levende jonge bruinvis gevonden. Strandwachten van de Stichting Strandexploitatie Walcheren hebben zich rond 9.30 uur na een melding over een gesig naleerde 'dolfijn' over het dier ont fermd. Volgens de strandwachten gaat het om een pasgeboren bruin vis. Een medewerker van de Eerste Hulp bij Zeezoogdieren (EHBZ) heeft de bruinvis opgehaald en naar de zeehondenopvang in Pie- terburen gebracht. •••••••••••••••••a Tip? redactie@pzc.nl Die moeder uit Ouwerkerk doet - zo als ze zelf zegt - haar 'stinkende best' om zoon Dillon van zes en dochter Eva van drie netjes op te voe den. Zo leert zij het kroost altijd met twee woorden te spreken en netjes 'dank u wel' te zeggen als er iets wordt aangeboden. De praktijktest vond gisteren plaats in de buurtsuper. Eva staat samen met mama aan de kassa als de caissière vraagt: „Wil je een snoep je?" Bij het overhandigen ervan voegt mama er pedagogisch verant woord aan toe: „En, wat zeg je dan?" Het antwoord van de peuter volgt zonder blikken of blozen: „Twee graag." MIDDELBURG - Het leegstaande postkantoor in de Lange Noordstraat in Mid delburg heeft tijdelijke gasten. Zo'n 350 kleurige gezichten kijken door de ramen naar buiten. Ze zijn getekend door leerlingen van de Walcherse mid delbare scholen die tekenles hebben. De Middelburgse Teekenacademie,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 21