binnenland 15 bijdrage kinderopvang boven te sterven' Kabinet moet fors snijden in pgb-budget Boek op cruisewinkel.nl Bel 020 421 11 15 St. Petersburg en Scandinavische hoofdsteden hogere inkomens gaan extra betalen Zuid-Europese kusten 560,- Griekenland Turkije Tijdsduur bepaalt prijs taxirit Bedrijfsleven wi A58 overnemen Afsluitdijk niet verder verhoogd vrijdag 3 juni 2011 AANBIEDINGEN 3EWINKEDNL dat de kinderopvangtoeslag voor ouders met kinderen op de crèche of bij een gastouder vanaf volgend jaar wordt gekoppeld aan de ge werkte uren. Daarbij wordt geke ken naar de uren van de minst werkende partner. Bij kinderen tot 4 jaar kunnen ouders of verzorgers maximaal 140 procent van de gewerkte uren de clareren. Gezinnen met een inkomen bo ven de 130.000 euro per jaar krij gen voor het eerste en het tweede kind nog maar 33 procent van de kosten vergoed. Nu is dat in veel gevallen voor het tweede kind nog ruim 80 procent. De kosten van de kinderopvang zijn steeds verder gestegen. In 2005 kostte de kinderopvang nog 1 miljard, nu is dat gestegen naar 3,7 miljard. Om te voorkomen dat die kosten nog verder stijgen, grijpt Kamp in. Aanvankelijk brachten ouders, overheid en werkgever alle drie een derde deel van de kosten op, maar het aandeel van de overheid is de laatste jaren flink gestegen. In grijpen vindt het kabinet dan ook noodzakelijk, maar Kamp kondig de onlangs in een debat al aan de laagste inkomens te willen ont zien. Vakcentrale FNV liet eerder weten dat onderzoek aantoont dat veel ouders minder zullen gaan wer ken als de bezuinigingen op de kin deropvang doorgaan. Boink, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang en peu terspeelzalen, vindt de bezuini ging 'buitengewoon kwalijk'. „Ouders betalen dit jaar al 1200 tot 2000 euro meer. Komend jaar wordt dat verdubbeld", zei voorzit ter Gjalt lellesma in een reactie. Hij noemt het straf voor gezinnen waar zowel man als vrouw een baan heeft. Vrouwen zullen stop pen of minder gaan werken, ver wacht hij. „Dit is wat je niet moet doen als je de arbeidsparticipatie wilt verho gen en de effecten van de vergrij zing op de arbeidsmarkt wilt te gengaan." lellesma vindt dat er een econo- mendebat moet komen over de vraag waarom in andere landen goede en betaalbare kinderopvang samengaat met een hoog percenta ge werkende vrouwen. „We spannen het paard achter de wagen. Nu is dit een bezuiniging, op lange termijn gaat dit de over heid geld kosten als de toestroom op de arbeidsmarkt terugloopt" Rotterdam, Kopenhagen, Warnemunde, Tallinn, St. Petersburg (2 dagen), Helsinki, Stockholm, Rotterdam Holland America Line - ms Rotterdam***** Vertrek: 14 juni, 21 juli, 2, 14, 26 aug en 7 sept Duur: 13 dagen <j -j g g tricht. De demonstranten claimen dat bij medische experimenten van UM-onderzoekers meer dan zeshonderd honden zijn gebruikt. Ze willen dat dit stopt. De honden hadden bordjes om hun nek met onder meer 'test niet op mijn vriendjes'. foto Marcel van Hoorn/ANP zijn stem kwijt en ademde zwaar." Op weg naar kamp 1 bij de afda ling van een ijswand gaat het mis. De sherpa daalt als eerste af en wacht op Naar. Die bindt zich nog in aan het touw, maar gaat daarna zitten. Om niet meer op te staan. De sherpa roept naar Ronald, maar krijgt geen antwoord. Bakker: „We zijn zo snel mogelijk afgedaald, een half uur later waren we er. Ronald was toerr al overle den. Reanimeren had geen enkele zin. Zelfs al krijg je iemand aan het ademen, een ambulance komt er nooit. Helikopters? Die vliegen niet zo hoog." Er zijn er die zeggen dat sterven op een berg een mooi einde is voor een klimmer. Vindt Bakker dat ook? „Nee, niemand klimt om boven te sterven. Je kent de risi co's, maar staat er niet bij stil. Ro nald zat ook nog vol plannen." Amsterdam, La Rochelle, Bilbao, La Coruna, Cherbourg, Southampton, Amsterdam MSC Opera**** Vertrek: 7, 15. 23, 31 juli, 8, 16. 24 aug, 1 of 9 Duur: 9 dagen 50% korting is reeds in prijs verwerkt sept Venetië, Bari, Katakolon, Izmir, Istanbul, Dubrovnik, Venetië MSC Magnifica****+ Vertrek: elke zaterdag van 18 juni t/m 24 september Duur: 8 dagen Inclusief vluchten met transavia.com en transfers DEN HAAG - De prijs van taxiritten wordt vanaf dit najaar bepaald door de tijdsduur van een rit in combinatie met de afgelegde af stand. Ook krijgen klanten na af loop een geprint bonnetje. Minis ter Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) heeft een voorstel voor het nieuwe dubbeltarief naar de Kamer gestuurd. Het verschil met het huidige systeem is dat nu alleen de afgelegde afstand meetelt in de prijs. De gemiddelde taxirit mag voor de klant niet duurder worden en de gemiddelde omzet van de taxiondernemers niet da- len.De nieuwe tarieven gaan per 1 oktober in met een overgangster mijn van 4 maanden. TILBURG - Het bedrijfsleven in Bra bant en Zeeland wil verbetering, onderhoud en exploitatie van de A58 zelf ter hand .gaan nemen. De werkgevers vinden het onverant woord om nog 20 jaar te moeten wachten voordat de overheid vol doende geld beschikbaar stelt voor de aanpak van knelpunten op het traject Venlo-Vlissingen. Door het heft in eigen hand te nemen kan dat allemaal veel sneller en ook nog eens goedkoper. De Brabants Zeeuwse Werkgevers- vereenging(BZW) en de Kamers van Koophandel hebben hun voor stel neergelegd in een gelikt 'bid- book' dat minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastruc tuur) moet overtuigen van dit voor Nederland unieke voorstel. Later deze maand bespreekt zij het aanbod met de Tweede Kamer. In het plan komt het beheer van de weg in handen van ZuidNet A58. Dit nieuwe bedrijf zal voor 49 in handen zijn van provincie, gemeenten en rijkswaterstaat en voor 51 procent bij investeerders. ZuidNet 58 wil de automobilisten een goede doorstroming op het tra- jen garanderen en van de weg te vens een soort 'showroom' maken van technisch vernuft. DEN HAAG - Het kabinet is woens dag akkoord gegaan met het voor stel van staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) om in te grijpen in de steeds maar stijgende kosten van het pgb. In 2010 werd er 2,2 miljard euro uitgegeven aan de pgb's, waarmee mensen zelf zorg kunnen inko pen. Zonder ingrijpen zouden de uitgaven voor het pgb tot boven de 3 miljard euro stijgen, becijfert het kabinet. Sinds 2002 stegen de uitgaven voor dit zorgbudget elk jaar met ruim 20 procent. Waar het gebruik van de regeling flink wordt beperkt, kondigt Veld huijzen van Zanten ook aan dat er voor de groep van ruim 13.000 mensen die wel recht houden op een pgb een ruimer budget (5 pro cent) komt. Dat zijn onder meer mensen in de kleinschalig opgezet te Thomashuizen en mensen met ernstige alzheimer. Wie geen pgb meer krijgt, kan terugvallen op de zogenoemde zorg in natura. De be windsvrouw vindt dat er een goed alternatief is voor het pgb, aange zien het zorgaanbod flink is ver nieuwd en verbeterd. Om fraude te voorkomen, wordt het pgb-geld vanaf 1 januari 2012 alleen overge maakt op een betaalrekening die speciaal voor dit doel moet wor den geopend. Vanaf dat moment kunnen nieuwe pgb-houders geen geld meer inzetten voor bemidde lingsbureaus. Premier Mark Rutte gaf aan dat in grijpen nodig is gezien de stijgen de kosten in de zorg. „We moeten het pgb beperken tot voor wie het echt nodig is. Dit is niet vol te hou den." Beperking van het pgb en an dere ingrepen in de AWBZ sche len volgens hem vele honderden miljoenen euro's. Het pgb werd in 1996 ingevoerd. Volgens het So ciaal en Cultureel Planbureau (SCP) groeide het gebruik elk jaar met een kwart. Inmiddels zijn er circa 130.000 pgb-gebruikers. Dat kunnen ouderen, gehandicapten en chronisch zieken zijn, maar ook kinderen met bijvoorbeeld autis me of andere psychische proble men. Het SCP constateerde dit jaaf dat de toegang tot het pgb makke lijker is dan in andere landen. KORNWERDERZAND - De commis- sie-Nijpels adviseert de Afsluitdijk voorlopig niet te verhogen. Verster king van de dijktop is goedkoper. Voorzitter Ed Nijpels overhandig de zijn eindadvies woensdag aan staatssecretaris Joop Atsma van in frastructuur en milieu. Uitgangs punt is asfaltering van de 32 kilo meter lange dijk. va. 775,- Prijzen zijn vanaf, per persoon op basis van beschikbaarheid en wijzigingen, inclusief volpension, havengelden en tax.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 5