Sea of Art moet kunst dicht 181 zeeland Inspelen op ander klimaat Bouwproject 'Pr8plan' Ellemeet blaast kleine kern nieuw leven in Tweede editie van het vierdaags Hemelvaart-kunstfestival op Schouwen-Duiveland biedt beeldende kunst op 26 locaties en een scala aan optredens. De Betho herbouwt op Klein Frankrijk Mishandeling in Vlissingen vrijdag 3 juni 2011 OUWERKERK - Om het hoofd te bie den aan de klimaatverandering, moet de inrichting van Zeeland veranderen. Het eiland Schou wen-Duiveland is een proefgebied waar, door middel van kleine pro jecten, naar oplossingen wordt ge zocht voor toekomstige proble men als gevolg van klimaatveran dering. Deze verschillende projec ten zijn gebundeld in een dynami sche informatiestand die tot eind 2013 op verschillende plaatsen te zien zal zijn. Dé presentatie is tot 30 augustus te zien in het Waters noodmuseum te Ouwerkerk en is onderdeel van het project 'Climate Proof Areas'. De expositie bestaat uit een grote presentatiewand waarop wordt uit gelegd welke oplossingen er in het algemeen en op Schouwen-Duive land zijn voor een aantal klimaat problemen. Nu al ontstaat er tijdens droge zo mers op Schouwen-Duiveland vaak schade aan gewassen door een tekort aan zoetwater. Klimaat verandering doet daar nog een schepje bovenop: er zijn langere periodes van droogte en er als buien komen, zijn die vaak weer heel hevig. Het slim bewaren van water kan schade aan gewassen be perken of voorkomen. Door middel van een quiz kunnen bezoekers testen wat ze weten over de verschillende klimaatplan nen. SEA OF ART door Ali Pankow Waar blijven ze nou?",vroeg Henriëtte van Gent zich gistermiddag een beetje bezorgd af Als initiatief neemster van het vierdaags Hemel- vaarts-kunstfestival Sea of Art had zij op meer publiek gehoopt bij de muzikale opening aan het Prun- jewekken in Serooskerke. Van Gent wil kunst in de brede zin van het woord zo dicht moge lijk bij de mensen brengen. Zij nam daartoe vorig jaar het initia tief met de eerste editie van Sea of Art. Het festival biedt een mix aan kunstuitingen: tentoonstellingen van beeldende kunst op 26 locaties verspreid over Schouwen- Duiveland, muziekoptredens, to neel, dans, poëzie en mode. Dat lijkt een beetje op het nadoen van 'De Kunstschouw'?. „Nee, dat is absoluut niet mijn bedoeling. Ik ben er van overtuigd dat er op dit prachtige eiland ruimte is voor meerdere kunstfestivals. Twee we ken geleden hadden we ook nog de Week van de Amateurkunst, nu Sea of Art en straks de Kunst- schouw. Dat kan allemaal best naast elkaar bestaan. Er komen zo mers zoveel bezoekers naar ons ei land. Het is toch leuk dat er wat te beleven valt", betoogt Van Gent. Zelf manifesteert zij zich als kunst- schilderes en ze maakt en presen teert haar werk in haar eigen gale rie Atelier Aphrodite in Seroosker ke. Zij gunt ook vele andere beziel de kunstenaars graag een plek waar zij hun werk kunnen tonen. „Ik wil ook laten zien dat beelden de kunst echt niet alleen beschik baar is voor mensen met een grote beurs, maar dat voor heel schappe lijke prijzen vaak al iets moois ge kocht kan worden. Veel mensen vinden het eng om zomaar ergens binnen te stappen waar kunst wordt geëxposeerd. Daarom heb ik mijn best gedaan op zoveel mo gelijk locaties ook podiumvoorstel lingen te organiseren. Dat maakt het voor het publiek veel toeganke lijker. En mensen vinden het echt leuk om tussen de optredens in dan ook kunst te kunnen bekij ken", vertelt Van Gent. Een blik op het kleurrijke program maboekje leert dat zij in de opzet van Sea of Art goed geslaagd is. Het werk dat op diverse locaties - campings, restaurants, ateliers - wordt geëxposeerd, omvat veel genres: schilderijen, beelden, sculp turen, hoeden, sieraden, tassen en opmerkelijke objecten. Wat dat laatste betreft: een deelnemer die zich nadrukkelijk onderscheidt is houtkunstenaar Bart Ensing uit Culemborg. Hij maakte een 4 me ter hoge figuur van hout en betonijzer en gaf dat de naam De Wandelaar. Ensing trekt er letter lijk mee het land door en wil zijn Wandelaar dit weekend op het Schouwse strand presenteren. Voorlopig staat het gevaarte echter nog opgesteld bij mini-camping De Zwenk aan de Groeneweg bij Ellemeet. Daar exposeert Ensing ook zijn andere kunstwerken ge maakt van in de natuur gevonden hout en wortels. Ook het muzikale deel van dit fes tival is zeer divers. Aan Djem- beegroep Bedlam onder leiding van Klaus Streitwolf uit Borssele 1 de eer Sea of Art gistermiddag te openen. Vandaag en morgen vol gen nog een scala aan artiesten: zangeres Sjoek, jazztrio East of the Sun, duo Follie a deux met Marina Eckhardt (mandoline) en Monty van Belzen (accordeon), zangeres en contrabassiste Renée Stevense, J het duo Wilmar 8c Ludo, Theater groep Zierik, Dansshow onder lei ding van Elly Geelhoed, optredens van De Reizende Dichters en Heidi Bakker die voorleest uit ei gen verhalen. Tijdens een theater- feest morgenavond op Camping Schouwen deelt Van Gent 'Sea of Art harten' uit aan enkele mensen die een pluim verdienen. Voor het volledige programma zie: www.seaofart.nl GOES - Sociaal werkbedrijf De Betho herbouwt op bedrijventer rein Klein Frankrijk, waar in de nacht van 12 op 13 januari het hoofdgebouw volledig uitbrandde. De Betho krabbelde na de desas treuze brand snel op. Directie en management wisten de 700 werk nemers vrij snel weer aan het werk te helpen. Na zeven weken was iedereen aan de slag. Veel werknemers van het productiebe drijf huizen nu in een bedrijfs pand aan de Scottweg op bedrij venterrein Poel II. Samen met de gemeente Goes, die verouderde be drijventerreinen zoals Klein Frank rijk wil opfrissen, zijn verschillen de locaties voor nieuwbouw beke ken. De Betho wil echter niet per manent op het moderne bedrijven terrein Poel II blijven. De argumen ten om te herbouwen op de funda menten van het hoofdgebouw in Klein Frankrijk wegen zwaar. VLISSINGEN - In de Nieuwstraat in Vlissingen is woensdagavond tus sen 23.15 uur en 23.30 uur een man mishandeld. Bij het passeren van een groep raakte hij bijna één van de twee vrouwen uit de groep. Twee van de mannen uit de groep sloegen hem hierna. Djembé Bedlam is een percussiegroep uit Borssele en staat onder leiding van Klaus Streitwolf. „Als je eenmaal een ritme onder de knie hebt, dan heb je meer plezier in het spelen en dat geeft een zeer voldaan gevoel", houdt hij de leden voor. foto Ronald den Dekker Henriëtte van Gent, initiatiefneemster van het Hemelvaart-kunstfestival Sea of Art bij de ingang van haar eigen Atelier Aprodite aan het Prunjewek- ken 18 in Serooskerke. Zij beoogt een gevarieerde en laagdrempelige manifestatie te bieden. foto Ronald den Dekker door Ali Pankow CULTUUR DICHTBIJ Esme Soesman zag obs De Meerpaal in één groot museum veranderen. Zie: www.pzc.nl/cultuurdichtbij UW MENING TELT Aanpassing Havenpark niet op tijd ge reed om subsidie te krijgen. Reageer op: www.pzc.nl/schouwen-duiveland TIPS NAAR: schouwen-duiveland@pzc.nl Zet uw foto in een album op www.pzc.nl/foto ELLEMEET - Tijdens een feestelijke dorpsbijeenkomst werd woensdag avond in Ellemeet de officiële af trap gegeven voor het bouwpro ject 'PR8plan (lees 'prachtplan') El lemeet. Dit project aan de Kuijer- damseweg, Loostraat en Burgmees ter De Bruijnstraat omvat de bouw van tien gezinswoningen en vier zogeheten levensloopbestendi- ge woningen, die aangepast kun nen worden aan de zorgbehoeften van oudere bewoners. 'Geeft je gezin zeeën van ruimte', luidt de ondertitel voor dit nieuw bouwproject in deze kleine kern. Het startsein werd gegeven met de onthulling van het bouwbord op de locatie. Twee jeugdige inwoners Demian (14) en zijn zusje Chayen- ne(i2) Kostense mochten het doek voor het bord verwijderen. De fa milie Kostense is een van de toe komstige bewoners in dit 'Pr8plan'. Na de onthulling van het bord lie ten leerlingen van openbare basis school 't Mêêtje ballonnen de lucht in gaan als vrolijke omlijs ting. „Juist voor het voortbestaan van de school is het van groot be lang dat zich nieuwe gezinnen op ons dorp vestigen", benadrukte voorzitter John Elenbaas van de Dorpsraad Ellemeet. Hij bedankte woningbouwvereniging Zeeuw- land voor het mogelijk maken van dit bouwproject. Woordvoerder Jeffrey van Doorenmalen van Zeeuwland gaf aan dat er de ko mende tijd nog wel wat werving nodig zal zijn om alle tien gezins woningen bezet te krijgen. „Als dat lukt, betekent dat in verhou ding met de huidige 338 inwoners van Ellemeet een aanwas van de bevolking van tien procent", aldus Van Doorenmalen. Het 'Pr8plan' wordt in twee fasen gerealiseerd. De eerste fase zal naar verwachting in december dit jaar gereed zijn.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 58