PZC! i7 t Consistent beleid versus breed verzet Zeeland landwlnkel Brood 22 SCHOUWEN-DUIVELAND 18 en 19 Scheepswrak Le Serpent is bijna reisvaardig Kentekenplaten gestolen almanak Salaris directie ADRZ-ziekenhuis boven zorgnorm Tip? schouwen-duiveiand@pzc.nl - i Wel of geen windmolens langs de Gouweveerse Zee dijk bij Ouwerkerk? Die vraag beantwoordt de raad binnenkort. Een lastig be sluit voor betrokkenen. Wie kijkt naar het ver leden zal al snel tot de conclusie komen dat er zoveel belof- e tes zijn gedaan aan Windpark Zie- rikzee b.v., dat de raad niet anders kan dan de komst van de molens goed te keuren. Maar dan moeten Sea of Art brengt kunst dichter bij de mensen Vrijdag 3 juni 2011 ANALYSE door Melita Lanting de raadsleden wel over de 404 be zwaarschriften heenstappen die met een goed geregisseerde pu blieksactie zijn vergaard. Een aan tal dat voor een volksvertegen woordiger niet zomaar weg te poetsen valt. Een terugblik leert echter dat de politiek alle seinen al jaren op groen heeft staan. Het verhaal be gint al in 1996, nog voor de ge meentelijke herindeling. Toen is het eerste verzoek voor de bouw van windmolens op die plek inge diend. Het verzoek wordt over de herindeling heen getild en komt een jaar later opnieuw aan de or de. Het windpark wordt opgeno men in de structuurvisie voor Schouwen-Duiveland. Vijfjaar la ter stelt de raad de beleidsvisie Bui tengebied vast en daarin is de loca tie voor de windmolens opnieuw opgenomen. Bij zowel de gemeente als de pro vincie is op dat moment voldoen de draagvlak voor windmolens op die locatie. Het park wordt in 2006 opgenomen in het provinciaal om gevingsplan. Een jaar later stelt de raad de ruimtelijke en strategische visie vast waarin het windpark is opgenomen. Weer een jaar later wordt het bestemmingsplan bui tengebied vastgesteld. Daarin wordt het project opnieuw met na me genoemd en wordt opnieuw vastgesteld dat hieraan medewer king wordt verleend. Een uit spraak die in 2009 nog eens wordt bevestigd en tijdens de verkiezings campagne in 2010 spreken alle par tijen - met uitzondering van Alert! - zich nogmaals uit voor het win denergieproject. Vijftien jaar lang positieve berich ten voor Windpark Zierikzee b.v. en nu is het allerminst zeker dat een meerderheid van de raad voor zal stemmen. Dat heeft te maken met de hoeveelheid protesten, met de komst van enkele nieuwe raads leden waarvan niet zeker is of die zich gehouden zullen voelen aan uitspraken die in het verleden zijn gedaan en met betrokkenheid van enkele raadsleden bij dit project. Zeker is dat Wout van den Berg (WD) niet zal deelnemen aan de discussie. Hij is partner in Wind park Zierikzee. Jos Beije (Alert!) beraadt zich nog op zijn positie. Hij is bestuurslid van Stad en Lan de en deze organisatie is fel tegen stander van het plan. het Grevelingenmeer om daar als bijzonder duikobject te worden afgezonken. Le Serpent ligt sinds 1970 'tijdelijk' bij de Schelphoek ge parkeerd, omdat het destijds waarschijnlijk overbodig was geworden. Rijkswaterstaat wil er nu van af. Samen met Bastian Mathijssen van Duikcentrum Scharendijke en de Neder landse Onderwatersport Bond werd de ver plaatsing in gang gezet. Voorafgaand zijn drie mansgaten gedicht, andere gaten worden ver groot zodat een duiker met flessen op de rug er veilig doorheen kan. foto Dirk-Jan Gjeltema SEROOSKERKE - Aan het scheepswrak Le Ser pent in de Schelphoek bij Serooskerke wordt i de laatste hand gelegd om het schip reisvaar dig te maken. Half juni vertrekt het schip naar SSBBBBSUaaBB Elenbaas Proef het landleven! Landwlnkel Elenbaas tangeweg 34 Arnemuiden De oogst van onze ZEEUWSE ZONNEKERSEM Tussen Arnemuiden en levvetiorp OM 2 juli 2011 Kersenfair 011JS-6OT.Ï37 is weer begonnen en nu te koop. RENESSE - De Zeeuwse politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag rond 04.00 uur op de Roelandsweg in Renesse een 26-jarige man uit Krimpen aan den IJssel (Zuid-Holland) aange houden. De man werd aangehouden omdat hij zich eerder tijdens diezelfde nacht schuldig had gemaakt aan het vernielen van diverse auto's door kentekenplaten van de voer tuigen te slopen. Tip? redactie@pzc.nl Met bijnamen is het oppassen gebla zen. Vaak raken ze zo ingesleten dat je ze zonder boze opzet in alle arge loosheid op het verkeerde moment be zigt. Tegen de betrokkene zelf bij voorbeeld. Dat kan pijnlijk zijn. Zo moest ook die jongepas gehuw de vrouw, die net in dat dorp was ko men wonen, ervaren. Ze wilde snel ingeburgerd raken en prentte daar toe alle namen die aan haar voorbij kwamen gretig in haar hoofd. „Goe de morgen meneer Brood", riep ze dan ook enthousiast tegen de man voor in de straat toen ze naar haar werk liep. De man verstarde en mom pelde een vloek. Hij heette immers geen 'Brood', maar 'Donkersloot'. Wist de jonge vrouw veel. Haar echt genoot legde het 's avonds uit. „O, Jaap Brood. Die kon vroeger als jo chie niet zo goed tellen en daarom zei hij bij de bakker: 'Een brood, een brood en nog een brood. Schrijf het maar op voor Donkersloot'." Dat word je lang nagedragen blijkbaar. k

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 57