Kerntaken houden raad Sluis bezig Graauwrock weet toch i8l zeeland Zeven zomerse weken van start met expositie Kapitein Poppelaars heeft z'n schat terug B EN W 'Voor begroting duidelijkheid' almanak Brood VERNIEUWEND Graauwrock heeft zijn naam waargemaakt. De tiende editie trok zo'n 1500 bezoekers die een vernieuwend programma met topacts als Miss Montreal en Yasmin kregen opgediend. Silk* v aiiw t x ik, vrijdag 3 juni 2011 door René Hoonhorst SLUIS - De Sluise gemeenteraad heeft de gemeentelijke kerntaken nog niet benoemd. Maar in de Ka dernota zijn al wel richtingen aan gegeven. Met de uitwerking van onder meer het masterplan Voor zieningen en een onderwijsnota wordt de raad 'vanzelf gedwon gen tot het doorhakken van kno pen. Diverse raadsleden lieten tijdens de vergadering van de commissie Samenleving en Middelen merken dat ze moeite hadden met het vast stellen van de Kadernota. Zo lang nog niet via een officiële kemta- kendiscussie is beslist welke taken en voorzieningen de gemeente kan afstoten, kunnen zij geen vi sies en ramingen voor de toe komst vaststellen, meenden ze. De fractievoorzitters Albert de Bruijn (D66), Adri Rosendaal (Nieuw Gemeentebelang) en Ro bert Evers (PvdA) kwamen burge meester en wethouders te hulp. In twee vertrouwelijke praatsessies hadden raadsleden wel degelijk suggesties gedaan en beleidsrich tingen aangegeven. Schaalvergro ting in het onderwijs - één school per dorp - en heroverweging van subsidies aan muziekschool en bi bliotheekwerk zijn bijvoorbeeld za ken die al hun weerslag vinden in de Kadernota en/of Structuur- en Toekomstvisie, zei De Bruijn. Rosendaal gaf hem gelijk, maar voegde er wel aan toe dat de 'bal bij het college ligt'. Na enig gehar rewar bleek hij op dezelfde lijn te zitten als burgemeester Jaap Sala. B ên W zetten met het opstellen van visies en nota's een aantal al ternatieven op een rijtje. De ge meenteraadsleden discussiëren ver volgens over de alternatieven en maken een definitieve keuze. Met als doel binnen afzienbare tijd van Sluis weer een financieel gezonde gemeente te maken. Financiële meevallers, waaronder een minder lage uitkering uit het Gemeentefonds, geven de Sluise raad wat tijd om weloverwogen keuzes te maken. De conclusie dat het college niet met verenigingen en instellingen kan overleggen over maatregelen als niet bekend is waarop de raad wil bezuinigen, zo als Liber Baarends (D T) vrees de, werd door collega-raadsleden niet gedeeld. Clubs kunnen zelf aangeven wat voor hen belangrijk is. Uiteindelijk bleef alleen Lijst Ba- bijn tegen vaststelling van de Ka dernota. De fractie mist visie en concrete voorstellen van B en w. WATERLANDKERKJE - Stichting Oude Zeeuwse Kerken geeft mor gen de aftrap voor de '7 zomerse weken kunst uit 't Kerkje'. Die star ten met een culturele ontmoetings- week en worden ingeluid met het openen van een tentoonstelling met werk van tientallen Vlamin gen en Zeeuwen met een beper king in het dorpshuis en de kerk. Burgemeester Jaap Sala opent de expositie morgen om 15.00 uur. De tentoonstelling is tot en met 10 juni te bekijken. Verder treedt zondag het Brugse kamerorkest Arco Baleno op in de dorpskerk. De groep speelt vanaf 16.00 uur werk van Bach. Toegang is 15 euro, reserveren kan door te mailen naar waterlandkerkje@ Met bijnamen is het oppassen gebla zen. Zo moest ook een jonge vrouw, die net in een klein dorp was komen wonen, ervaren. Ze wilde snel inge burgerd raken en prentte daartoe al le namen die aan haar voorbij kwa men in haar hoofd. "Goede morgen meneer Brood", riep ze dan ook en thousiast tegen de man voor in de straat toen ze naar haar werk liep. De man verstarde en mompelde een vloek. Hij heette immers geen 'Brood', maar 'Donkersloot'. Haar echtgenoot legde het 's avonds uit. „O, Jaap Brood. Die kon vroeger als jochie niet zo goed tellen en daarom zei hij bij de bakker: 'Een brood, een brood en nog een brood. Schrijf het maar op voor Donkersloot'." Dat word je lang nagedragen blijkbaar. door Harmen van der Werf Jf os de Block, voorzitter van I voetbalvereniging Graauw en I al jaren vrijwilliger bij I Graauwrock, had van te vo- n niets te veel gezegd. „Het wordt met Graauwrock, op Hemel vaartsdag, gewoon perfect weer." De Block mag vaker Weersvoorspel lingen doen. Het was gisteren in derdaad perfect festivalweer. Maar de weersomstandigheden kunnen een festival natuurlijk nooit alleen maken of breken, de geprogram meerde muziek moet ook aanspre ken. Graauwrock heeft wat dat be treft een traditie hoog te houden. De tiende editie mocht er weer zijn, met als topacts: de zangeres sen Miss Montreal en Yasmin en de Amsterdamse rockband The .Scene met zanger Thé Lau. Carlo Saman, ook één van de vrij willigers van het eerste uur, was aan het begin van de avond ietwat sombertjes gestemd. „Je merkt toch dat er zaterdagavond in Hulst alweer een muziekfestival is, Vest- rock. We vieren onze tiende edi tie, Vestrock de tweede, daar had de gemeente wel rekening mee mogen houden." De concurrentie drukt de belangstelling, denkt Sa- man. Hij rekent op 1100 bezoekers, terwijl 1500 het gemiddelde is. Maar er is ook een lichtpuntje. „Hoor je die band spelen, Stefany June, zo goed." Stefany June won afgelopen zaterdag The Road to Graauwrock en stootte door naar het echte Graauwrock. „We heb ben ze gelijk voor volgend jaar ge boekt." Het is acht uur geweest. Miss Montreal, één van de topacts van de avond, maakt aanstalten te beginnen. De bandleden van 'slot akkoord' The Scene komen de kan tine van W Graauw binnen, met zanger Thé Lau. „Vaak kom ik niet in Zeeland", zegt de Amsterdam mer, „in Terneuzen ben ik wel eens geweest, in Porgy 8c Bess, dat was leuk, intiem." De bandleden willen voor het optreden nog even eten. Saman verwijst hen naar een restaurant in Graauw. Miss Montreal is aangetreden, de zangeres die vaak stottert, als ze ge woon praat, maar zingt als de bes te. Een groepje vriendinnen uit Graauw, Adriana van Damme, Ag nes van Campen, Anika van de Vij ver en Natasha Redding, zijn voor haar gekomen. Of ze ook naar Vest rock gaan? „Nee, Graauwrock is veel gezelliger", zeggen ze in koor. Peter Strating is speciaal uit Goes naar Graauwrock afgereisd. Hij prijst de opzet. „Een mooie afwis seling van nieuwe en gevestigde namen." Ondertussen probeert Miss Mon treal het publiek in gang te krij gen. „Zijn we al een beetje wak ker?" Er wordt gezwaaid. „Oké, we komen er wel." Ze zet 'It got to be perfect' in en er komt inderdaad beweging in de voorste rijen. Car los de Smet uit Vogelwaarde kijkt toe, met een plastic glas bier in de hand. Hij komt voor The Scene, vertelt hij. „Meer van mijn leef tijd." Net zoals organisator Saman heeft hij er geen goed woord voor over dat de muziekfestivals in Hulst niet beter op elkaar zijn afge stemd. „Al zat er maar twee we ken tussen, dan was het al beter." Saman loopt voorbij. Hij ziet er al wat vrolijker uit. „We halen toch wel de 1250 a 1500 bezoekers." Hij wijst naar de stralend blauwe lucht. „Het weer is ook perfect." zeeuwsekerken.nl. De kunstweken worden verder ingevuld met de volgende exposities in de kerk: 18 tot en met 25 juni: Ina Marcus (beelden in klei en brons) en Ma- rielouise Steijaert (schilderijen); 2 tot en met 9 juli: Marcel en Naomi Buijsse (olieverfschilderijen en fo to's); 16 tot en met 23 juli: Sara Naeye en Eljohara (aquarellen en glaskunst); 30 juli tot en met 6 au gustus: Cathy van Tuijn en Loes Mathijsen (schilderijen); 13 tot en met 20 augustus: Ineke Bussema- ker (schilderijen); 3 tot en met 10 september: Marlies Ingels (schilde rijen). De kerk aan de Molenstraat is steeds open van'13.00 uur tot 16.30 uur, zondag en maandag ge sloten. Miss Montreal gisteravond in concert op Graaüwrock. mus. Tip? redactie@pzc.nl NIEUWVLIET-BAD - Dijkgraaf en óud-gedeputeerde Toine Poppe laars was woensdag een dagje kapi tein. Hij hees zich in een middel eeuws kostuum ter ere van de vie ring van het gereedkomen van het kustversterkingswerk bij de Zwar te Polder bij Nieuwvliet. Zo'n honderd schoolkinderen hiel pen Poppelaars met het zoeken naar een verloren schat. Het op spuiten van de enorme hoeveel heid zand van afgelopen tijd maak te dat tot een lastige klus, waar schuwde de kapitein vooraf. Dat bleek mee te vallen voor de en thousiaste schatgravers. Na het spe len van 'piratenspelletjes' op het strand werd de buit gevonden. Vooral waardemunten voor een ijs je vielen in de smaak. m gjNyj Dijkgraaf Toine Poppelaars in actie als kapitein op het strand van Nieuw- vliet-Bad. foto Peter Nicolai

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 48