deze manier eindigt' Toch nog kans op redding RBC naar huis sport25 Overlevingskunstenaar Blatter gaat wereldvoetbalbond hervormen Dangelo Martien beviel wel bij RBC vrijdag 3 juni 2011 Bijna 99 jaar geleden, op 3 juli 1912, werd Excelsior, de voorganger van RBC, opgericht. Na een aantal naamsveranderingen en een fusie, ging de club sinds 1927 als Roosendaal Boys Combinatie (RBC) door het leven. VC Vlissingen-speler Dangelo Martien trainde onlangs op proef mee bij RBC en beviel de Roosendaalse club wel. De contacten waren gelegd door Roy Hendriksen, zijn trainer bij Vlissingen, die komend seizoen assistent-trainer blijft bij het gepromoveerde RKC. Links back Martien werd ook uitgenodigd voor een gesprek met RBC, dat volgende week plaats zou vinden. Van een eventuele overgang is nu echter geen sprake meer. een euro hebt, kun je moeilijk éénr euro en twintig cent uitgeven. Die spelers hadden allemaal geen top- contracten. Het stadion was veel te duur om op te kunnen brengen. Ik las dat ze alleen daardoor al 3,5 miljoen euro schuld hebben. Er staat nog een bedrag van 1,3 mil joen euro open bij crediteuren. Voor die mensen vrees ik ook het ergste." „De laatste jaren zag je dat steeds- meer Zeeuwen hun plekje hadden gevonden bij RBC. Ik ben in 1996 op een prettige manier weg ge gaan en er altijd blijven komen. Als ik kwam stond de deur bij wij ze van spreken wagenwijd open. Met Jan Pollemans, die tijdens mijn periode al in de Raad van Commissarissen zat en later direc teur was, heb ik ook altijd goed contact gehouden. Voor zulke club mensen vind ik het ook heel verve lend." „Voor de laatste thuiswedstrijd heb ik aan mensen bij RBC ge vraagd: waarom degraderen jullie niet naar de topklasse? Dan kun je daar helemaal opnieuw beginnen. Maar dan zouden ze qua begroting geloof ik zestig procent terugmoe ten. Dat kon echt niet, is mij toen verteld." Dolf Roks (negen maanden trai ner in het seizoen 2005/2006): „Ik ben naar die laatste wedstrijd tegen Dordrecht geweest. Na af loop was toen sprake van veel emotie en blijdschap, iedereen dacht dat het goed zou komen. Maar als je als club al zoveel jaren achter elkaar het onderste uit de kan hebt gevraagd aan je sponsors; dat kan niet door blijven gaan." „Het leed staat voorop. Als je er als voetballiefhebber naar kijkt, is het een drama. De club bestond bijna honderd jaar. De voetballers ko men wel weer aan de bak, maar er zijn mensen die al tientallen jaren bij RBC werken en nu hun baan kwijt zijn. Bij die mensen moet het heel veel pijn doen. Ik denk dat een doorstart als hoofdklasser ook heel moeilijk gaat worden. Waar gaan ze nog snel al die spe lers vandaan halen? Een paar A-ju nioren van de JVOZ gaan nu ook niet meer naar RBC. Ik ben be nieuwd of de club in welke vorm dan ook nog zal blijven bestaan." door Jan Martens Dolf Roks ROOSENDAAL - Een groep sponsors van RBC probeert de club in leven te houden. De sponsors proberen één miljoen euro bijeen te breng en, het bedrag dat nodig is om het woensdag aangekondigde faillisse ment van de 99 jaar oude voetbal club ut Roosendaal af te wenden. De geldschieters kwamen gister ochtend in het diepste geheim bij een in het bijzijn van crisismana ger Ad van Alebeek. Een akkoord leverde dat nog niet op. Vandaag en - indien nodig - dit weekend, wordt er verder ge praat. Het geld moet voor maan dag 12 uur op tafel liggen omdat RBC heeft laten weten die dag voor 12 uur de faillissementsaan vraag in te dienen. Als dat gebeurt, wordt een dag la ter in een besloten zitting om 9 uur het faillissement ovèr de bijna 99-jarige voetbalclub uitgesproken. Advocaat Hans van Oijen van RBC bevestigt dat er initiatieven gaande zijn om de club te redden. „Maar ik geloof het pas als het geld op mijn rekening staat. Ik heb de afgelopen weken, sinds ik me be zig houd met RBC, al zoveel verha len gehoord en die hebben tot dus ver niets opgeleverd." Van Oijen waakt ervoor om 'valse hoop' te wekken bij de vijftig per soneelsleden van RBC die bij het faillissement hun baan verliezen. „Dat wil ik niet doen tegenover mensen die nog twee maanden sa laris en vakantiegeld te goed heb ben. De aandeelhoudersvergade ring van de club heeft dinsdag avond besloten het faillissement aan te vragen omdat ze geen ande re uitweg meer zag. Dat is nog steeds de situatie. Natuurlijk kan de club gered worden als er vóór dinsdag iemand met een zak geld langkomt. Maar nogmaals: ik ge loof het pas als ik het zie." Van Oijen betwijfelt overigens of een miljoen genoeg is voor de red ding van RBC. „Een schuldsane ring was mogelijk met drie ton van sponsors en een miljoen van de gemeente. Dan is er nu dus 1,3 miljoen nodig." RBC heeft een schuldenlast van in totaal 5,2 miljoen euro. Een half miljoen daarvan moet de club be talen aan de belastingdienst, die in middels beslag heeft gelegd op de inventaris van RBC. Binnen de club wordt alvast nagedacht over de mogelijkheid om na een faillis sement een doorstart te maken in de hoofdklasse. Volgens de regels van de KNVB heeft RBC dan nog tot 15 juni om een amateurselectie samen te stellen. Financiële strop Een faillissement van RBC kan de gemeente Roosendaal flink geld gaan kosten. De gemeente staat ga rant voor de hypotheek die de voetbalclub heeft op het stadion. De lening bedraagt 3,5 miljoen eu ro. „In het geval RBC ophoudt te bestaan zal de gemeente de lening moeten overnemen of ineens afbe talen", schreef het college aan het begin van afgelopen seizoen al aan de gemeenteraad. Het verlies zal moeten worden ge dekt uit de verkoop van het sta dion of de herontwikkeling van de locatie. Het stadion is in betere tijden getaxeerd op 3,9 miljoen eu ro maar wethouder Theunis acht de kans klein dat er kopers voor het stadion zijn die dat bedrag wil len betalen, zei hij woensdag. de verkiezing om als een blad aan de boom. Was er op dinsdag vol gens hem nog geen crisis, op woensdag schudde volgens Blatter de Fifa „op zijn grondvesten". Dat niet het voetbal, maar zijn eigen positie en die van de Fifa-top in ge vaar waren, was iets wat de Zwit ser niet leek in te zien. Blatter nam met zijn toezeggingen de wind uit de zeilen van de Engel sen die om uitstel van de verkie zing hadden gevraagd, juist om een hervormingsgezinde tegenkan didaat in stelling te kunnen breng en. En de Zwitser dropte wat na men van prominenten die het ver anderingsproces bij de Fifa zouden kunnen gaan begeleiden. Zoals de 88-jarige Henry Kissinger, de roem ruchte minister van Buitenlandse Zaken (tussen 1969 en 1977) van de Verenigde Staten, maar ook die van Johan Cruijff Het gekreun van Maria Sjarapova wordt door haar collega-speelsters niet erg gewaardeerd. foto Lionel Cironneau door Hans Leber ZURICH - En wéér is Sepp Blatter door de mazen van het net ge glipt. De 75-jarige overlevingskun stenaar uit Zwitserland kreeg woensdag 186 van de 203 stem men op het Fifa-congres zodat hij nog vier jaar aan kan blijven als voorzitter. Blatter moest er wel een voor zijn doen ongekende portie hervor mingsgezindheid tegenaan gooien. Dat in het vervolg alle 208 afge vaardigden (vijf waren woensdag bij de stemming afwezig) van de aangesloten landen een stem mo gen uitbrengen op kandidaatlan- den voor een WK-organisatie, was zo'n toezegging. En ook het aan trekken van externe deskundigen die de organisatie van de Fifa te gen het licht zullen houden, en düs daadwerkelijk onderzoek gaan doen naar een transparantere be stuurscultuur van de wereldvoet balbond, was een tweede belang rijk offer. Het was, ook voor de zware KN- VB-delegatie in Zürich, reden om rond lunchtijd een blanco stem in een stem voor Blatter te verande ren. Bondsvoorzitter Michael van Praag werd vergezeld door direc teur betaald voetbal Bert van Oost veen en algemeen secretaris Harry Been. Van Praag zei nadien: „We wilden onze stem vóór Blatter, al was het omdat hij de enige kandi daat was, aanvankelijk in een blan co stem omzetten. Maar na over leg met de Europese bonden, en zeker gezien alle toezeggingen die er werden gedaan, hadden we geen reden meer onze steun aan hem te onthouden." De veel bekritiseerde Fifa-baas draaide in de laatste 24 uur voor ploeg uit Roosendaal verdwijnt uit het foto ANP Piet Koster

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 25