berco i8l Griffioen praai met Zorgstroom over kosten D r viel geen donder permanent wijkcentrum Jaarmarkt en opening uitgebreid buurthuis En het potje, Cel voor verkrachter Panta Rhei stopt met kiosk in containers op het Scheldeterrein The Slaves aantrekkelijk shoppen Voor uw Staatslot loopt u binnen bij: Vismarkt Veere mag toch verder vrijdag 3 juni 2011 door Carla van de Merbel MIDDELBURG - Het uit enkele porto- cabins bestaande wijkgebouw van Stichting Griffioen De Wijk aan de Griffioenstraat in Middelburg is in september vorig jaar met een aantal portocabins uitgebreid. De vrijwilligers van de stichting zijn toen, met financiële steun van het Oranjefonds, druk aan de slag ge gaan om de cabins in te richten en te schilderen. Toch blijft het een tijdelijk onder komen. Het is de bedoeling dat de stichting een permanent eigen wijkcentrum krijgt in het nieuwe woonzorgcomplex dat Zorgstroom gaat bouwen aan de Griffioen straat. Dit complex moet het huidi ge Swerf-Rust gaan vervangen. Vol gend jaar begint de bouw; in 2014 moet het klaar zijn. Het college van burgemeester en wethouders wil 250.000 euro inves teren in de ruimte die het wijkcen trum krijgt in het nieuwe complex en 7500 euro per jaar bijdragen in de exploitatekosten (gas, water, licht, onderhoud, schoonmaak). Voorwaarde daarbij is wel dat de Stichting Griffioen De Wijk en Zorgstroom het eens worden over hun beider bijdragen in de overige 20.000 euro aan jaarlijkse exploita tiekosten. Omdat de wijkstichting niet ge noeg subsidie en andere vaste in komsten binnenkrijgt, is dat nog onderwerp van overleg tussen stichting en Zorgstroom. De stichting kan geen 10.000 euro per jaar bijdragen, zeggen voorzit ter Kees Joosse en penningmeester Harry Christiaanse. Gesproken wordt nu over het omzetten van dat bedrag in manuren. De vrijwil ligers van de wijkstichting moeten dan door hun inzet voor activitei ten en onderhoud voor omgere kend 10.000 euro bijdragen. Vol gens Joosse en Christiaanse is het 'moeilijk om daarover garanties te geven'. „Wij werken met vrijwilli gers, daar kun je geen eisen aan stellen. En je weet ook niet of er over een paar jaar nog dezelfde mensen even actief zijn als nu." MIDDELBURG - Stichting Griffioen De Wijk houdt zaterdag een grote jaarmarkt op het terrein aan de Griffioenstraat in Middelburg. Ook wordt het uitgebreide en opge knapte wijkcentrum officieel geo pend. Vanaf 9.30 uur met een kleedjes- r markt voor de leerlingen van de ba sisscholen in de wijk. Tot 12.00 uur verkopen de kinderen allerlei spul len. Om 10.00 uur begint de jaar markt. In zo'n zestig kramen wor den allerhande artikelen verkocht, zoals kaas, sieraden, groente en fruit, boeken en servies. Er zijn ook informatiestands: van de goe- VLISSINGEN - The Slaves spelen zon dag in Panta Rhei in Vlissingen. De band speelt een mix van eigen geschreven liedjes en hier en daar 'wat voorzichtig jatwerk'. Inspiratie halen ze uit honderd jaar rock 'n roll, rhytm 'n blues, jazz en flink. Het optreden begint om 17.00 uur. de doelen. Ook de bibliobus is van de partij. Verder kunnen kinderen onder meer een ritje op een pony maken. Het kindertheaterduo Muis en Leeuw begint om 13.00 uur met een optreden. De officiële opening van het vernieuwde wijkgebouw is om 14.00 uur door wethouder Frank Streng. Daarna laten de kin deren ballonnen op. Degene wiens ballon het verst blijkt te zijn gekomen, krijgt een prijs. Rond 14.30 uur begint een optreden van de Great Defenders of the Malt, een coverband uit Nieuwdorpt. De jaarmarkt duurt tot 17.00 uur. lange vorststraat - goes Primera van 't Westende Vrijlandstraat 87 - 89 Middelburg Tel. 0118-613680 Staatsloterij Het leek zo leuk: een cafeetje in een stel opgestapelde contai ners op het Scheldeterrein in Vlissingen. Dat zou het stads park compleet maken. Maar de oude werf wil maar geen park worden. Daarom geeft de horea, Panta Rhei, er nu de brui aan. door Wendy van den Hurk De meeste spullen zijn er al uit ge haald en wat nog mee moet, haalt Willem Jan Buijs deze maand wel op. En dan is het klaar met Alles Stroomt, het industriële zusje van strandpaviljoen Panta Rhei. Jam mer, jazeker. „Het idee van een stadspark sprak me erg aan. Maar het moet wel van twee kanten ko men. Nu heeft het me alleen maar geld gekost." Om te beginnen vier maanden een fulltime arbeidskracht. „Nou ja, reken maar uit. Picknicktafels, terrasmeubilair, geluidsapparatuur, nog wat flauwekul hier en daar. Maar qua omzet is er niets van te ruggekomen. Ia, met Onderstroom was het druk. Maar dan zet de Cul- tuurwerf zelf ook nog even een drankkioskje neer. En als er dan eens wat te doen was, moest het al lemaal voor een appel en een ei. Hartstikke leuk als zo'n projectbu reau met een goed salaris vierhon derd kinderen zonder geld komt la ten sporten, maar dan kan ik een beetje voor lunchpakketjes zorgen. En je hoeft mij echt niet te vertel len dat als je iets organiseert, dat je dat zelf ook geld kost, maar ik blijf wel ondernemer. Op z'n Vlissings gezegd: d'r viel geen donder mee te verdienen." Alex Bezem, die de kiosk beman de, stond zich de meeste tijd te ver velen. „Als er niks was georgani seerd, hadden wij gewoon niks te doen. Voor zover mensen al wisten wat het stadspark was, kwamen ze niet. Het terrein zou leuk worden ingericht en er zouden speeltoestel len komen, maar die heb ik nooit gezien. Ia, wat stokjes in de grond. En een expositieruimte waar geen kip op af kwam. Het projectbu reau heeft echt wel zijn best ge daan om mensen te trekken en dat gebeurde soms ook wel, maar op tien dagen per jaar kunnen wij niet draaien." Aan wie dat te wijten valt? Niet aan de ondernemer. Buijs: „Ik heb zelfs nog een steigertje laten aan leggen. Ook weer 7500 euro. Maar het is gewoon geen park. Met al die dronken types die er rondhan- Ï/J TT."" yf"';"S VEERE - De rechtbank Middelburg heef het verzoek om een voorlopi ge voorziening tegen de verleende vergunning voor de Vismarkt op de Kaai in Veere afgewezen. Dat; betekent dat de vismarkt toch mag doorgaan. Dat is vanaf nu ie dere zaterdag gehouden in de pe riode van 1 mei tot 31 oktober. Er loopt nog een bezwaarprocedu re. Afhankelijk van de uitkomst hiervan en of er dan nog iemand in beroep gaat, maakt de gemeen te de vergunning definitief Een zeldzaam beeld in het stadspark op het Vlissingse Scheldeterrein. gen ga je er niet gezellig wandelen, laat staan op het terras zitten. We hebben de gemeente regelmatig ge vraagd om eens te handhaven. De politie kwam dan vervolgens wel, maar greep alleen in als er echte problemen waren. Sinds ons ver trek vond mijn kok behalve lege blikken bier ook uitwerpselen voor de deur. Er is vier keer inge broken. Alles haalden ze weg: van ijsjes tot de chocomelmachine. Dan is er de lol er gauw af" Spijt? „Ach, wat is spijt? Ik ben er met mijn volle verstand aan begon nen. De gemeente wil wel dat ik nog doorga, maar dat doe ik niet. Organisatorisch komt het me niet eens zo slecht uit dat we Alles Stroomt niet meer doen, want ei genlijk heb ik nu al mijn aandacht nodig voor de nieuwbouw van Panta Rhei. En dat loopt wel altijd als een trein." Het Scheldeterrein is in kor te tijd veranderd in een aantrekkelijk en veelge bruikt stadspark, evalueerde de ge meente Vlissingen in maart 2010. Auteur van de nota was Onno Bak ker, die toen nog een paar maan den leiding zou geven aan het pro jectbureau Scheldekwartier. Samen met een communicatieadvi seur en iemand die de evenemen ten coördineerde, was het zijn op dracht om het oude scheepswerf terrein in twee jaar tijd om te tove ren tot stadspark. Daar had de gemeente Vlissingen 800.000 euro voor beschikbaar ge steld in de grondexploitatie voor het Scheldekwartier. Ruim vijf ton daarvan ging gelijk al op aan 'ont- MIDDELBURG - Een Vlissinger (60) is woensdag door de Middelburgse rechtbank veroordeeld tot een cel straf van 24 maanden. Zes daarvan zijn voorwaardelijk. De man kreeg de straf omdat hij zich op 13 maart van dit jaar had vergrepen aan een Vlissingse vrouw. Hij had haar in haar eigen bed verkracht tijdens een feestje in het huis waar ze woonde. Twee weken geleden vroeg raads man E. Smit aan de rechtbank om zijn cliënt integraal vrij te spreken omdat er van dwang geen sprake was. Officier van justitie W. Suij- kerbuijk stelde echter dat wel spra ke was van dwang en dat de vrouw duidelijk had aangegeven dat ze met rust gelaten wilde wor den. In haar slachtofferverklaring stelde ze dat ze sinds het misbruik het vertrouwen in mannen is ver loren, bang is en ze het respectloos vindt hoe ze is behandeld. De man krijgt een proeftijd van vijf jaar. Ook moet hij gedragscur sussen volgen. MEEST GELEZEN 1. 'Ik voel me niet serieus genomen' 2. 'Eindelijk een andere wind' 3. Vismarkt Veere mag verder STUUR UW TIPS NAAR redactie@pzc.nl Zet uw foto in een album op www.pzc.nl/foto

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 18