Vergrijzing slaat toe 12 economie ING: vrouw beslist over geld voor de vakantie Wereld rijker dan ooit Boeren ontduiken regenverzekering Voetbalplaatjes Albert Heijn passé Spaanse werkloosheid opnieuw gedaald Ambtenaren in actie tegen de nullijn Verlengde vrachtwagen getest UWV Krapte op arbeidsmarkt E-man Service heeft ook gekozen voor tijdregistratie van atrea systemen www.atrea.nl vrijdag 3 juni 2011 AMSTERDAM - Mannen brengen nog altijd het meeste geld in het laatje, maar vrouwen beslissen meestal waaraan het wordt uitgege ven. Ook aangaande het vakantie geld heeft de vrouw de dikste vin ger in de pap, blijkt uit een onder zoek dat het Economisch Bureau van de ING gisteren naar buiten bracht. ING peilde hoe de financiën thuis zijn verdeeld. 45 procent van de ondervraagden gaf aan dat de vrouw de grootste invloed heeft op de besteding van het vakantie geld. Bij 27 procent was dat de man. De rest had geen mening over een specifieke rolverdeling. Uiteraard valt er voor alleenstaan den weinig aan financiële taken te verdelen, maar in de meerper- soonshuishoudens is er zeker een bepaalde rolverdeling op het ge bied van geld. Aan de peilingen van ING doen gemiddeld ruim 74.000 mensen mee. Dat mannen veelal meer verdie nen dan hun echtgenote, is al lan ger bekend. Uit het onderzoek van ING kwam naar voren dat bij twee derde van de ondervraagden de man met het hoogste inkomen thuiskomt. In een kwart van de ge vallen is dat de vrouw. Mannen zijn vaak een paar jaar ouder en dus verder in hun carrière. Vrou wen nemen vaker de zorg voor kinderen op zich, wat veelal terug te zien is in een lager inkomen. Bo vendien krijgen in Nederland man nen gemiddeld nog altijd meer be taald voor hetzelfde werk dan hun vrouwelijke collega's. Al met al beslissen vrouwen vaker wat er met het geld gebeurt, zegt bijna de helft van de ondervraag den. BREDA Het opzeggen van een regenverze kering is drie boeren in Hoeven duur komen te staan. Ze moeten in 2006 ontvangen rijkssteun (ruim 122.000 euro) wegens oogstschade met rente (ruim 143.000 euro) te rugbetalen, omdat ze de voorwaar de hebben geschonden zich vijf jaar lang tegen gewasschade door regen te verzekeren. De boeren zeg den na vier jaar de verzekering op. ZAANDAM De voetbalplaatjesactie, waarbij klanten van Albert Heijn alle voet ballers van de eredivisie konden verzamelen, krijgt geen vervolg. De supermarktketen heeft beslo ten het contract met Eredivisie CV niet verlengen. AH en Eredivisie CV werkten de afgelopen drie jaar samen. De supermarktketen wil niet zeggen hoeveel geld hiermee gemoeid was. MADRID De werkloosheid in Spanje is in mei voor de tweede maand op rij gedaald. Het aantal werklozen zak te met bijna 2 procent tot 4,19 mil joen, aldus het Spaanse ministerie van Arbeid. Dat komt neer op een afname met bijna 80.000 werklo zen. De werkloosheid in Spanje be droeg in het eerste kwartaal 21,3 procent, ruim het dubbele van het gemiddelde Europese niveau. DEN HAAG Ambtenaren van zowel Rijk als ge meenten gaan als het aan Abvaka- bo FNV ligt nog deze maand de straat op voor een goede cao. De bond wil voor de zomervakantie nog een of twee bijeenkomsten or ganiseren om de eisen duidelijk te maken. Abvakabo besloot woens dag het vastgelopen cao-overleg niet te hervatten en door te gaan met het voorbereiden van acties. NIEUWSTADT - Transportbedrijf Peter Appel test een verlengde, zware vrachtwagen. Deze vrachtwagens mogen binnenkort in Nederland rijden, maar niet overal. Onlangs heeft minister Schultz-van Haegen (Verkeer) be sloten de verlengde vrachtwagens beperkt tot het Nederlandse wegennet toe te laten, omdat dat daardoor in totaal minder goederentransporten no dig zouden zijn. Belangengroepen als de Fietserbond en oppositiepartij GroenLinks zijn sceptisch over de toelating. foto Marcel van Hoorn/GPD DEN HAAG - Groningen, Limburg en West-Brabant hebben de ko mende jaren het meeste last van een krappe arbeidsmarkt door ver grijzing, aldus een rapport van ar beidsbemiddelaar UWV Werkbe- drijf Deze regio's hebben het hoogste percentage vijftig- tot vijf enzestigjarigen ten opzichte van kinderen. In bijna heel Nederland zullen werkgevers er over een paar jaar te genaan lopen dat ze moeilijker aan geschikt personeel kunnen komen omdat ervaren krachten met pen sioen gaan en er te weinig nieuwe aanwas is, aldus UWV in de stu die. Eigenlijk wonen overal te wei nig kinderen (tot vijftien) om de vijftigplussers te vervangen die de komende vijftien jaar geleidelijk de arbeidsmarkt verlaten. Flevo land is de enige uitzondering. Vooral in de zorg, het onderwijs en bij de overheid is het perso neelsbestand vergrijsd. In de laat ste twee sectoren is meer dan de helft van de werknemers ouder dan vijfenveertig jaar. De groep mensen die zou kunnen werken, wordt al vanaf volgend jaar klei ner, waarschuwt het UWV. Die krimp laat zich over een paar de cennia vooral voelen in Limburg, Rivierenland (Betuwe, Land van Maas en Waal) en de Achterhoek. Voor een deel wordt het efFect van de dalende beroepsbevolking opge vangen. Mensen werken langer door de afschaffing van de vut en de verhoging van de AQW-Ieef- tijd. UWV pleit voor een regiona le aanpak van de problemen door overheid, bedrijfsleven en onder wijs. In verschillende regio's ge beurt dat al. NEW YORK - De rijkdom in de we reld is vorig jaar krachtig hersteld, met 8 procent tot een record van 121,8 biljoen dollar (circa 75.000 miljard euro). Het aantal miljo nairs is met ruim 12 procent om- hooggegaan, blijkt uit een rapport dat de Boston Consulting Grcftip woensdag heeft gepubliceerd. De toename kwam vooral door stij gende aandelenkoersen. Bijna elk continent zag de wel vaart stijgen. Noord-Amerika is 's werelds rijkste regio en zag het be drag aan geld, aandelen en andere bezittingen bovendien het krach tigst herstellen. Het vermogen groeide met zo'n 10 procent tot 38,2 biljoen. Europa zag de wel vaart toenemen met bijna 5 pro cent. De welvaart groeide het snelst in het Verre Oosten, met 17 procent. Bijna 1 op de 100 huishou dens op de wereld is 'dollarmiljo nair'. De aarde telt inmiddels 12,5 miljoen miljonairs. Deze 0,9 pro cent van de huishoudens bezit 39 procent van het wereldwijde ver mogen. De Verenigde Staten heeft met afstand de meeste huishou dens met een miljoen dollar in be zit: 5,2 miljoen. De VS worden ge volgd door Japan, China, het Vere nigd Koninkrijk en Duitsland. 2 JUNI 340,64 -5,31 (-1,53%) EURONEXT AMSTERDAM - Zorgen over de eco nomie in vooral de VS leidden giste ren tot flinke koersverliezen op de Eu ropese beurzen. De AEX sloot 1,5 pro cent in de min op 340,6'4 punten. De MidKap daalde 1,2 procent tot 627,76 punten. Londen, Parijs en Frankfurt zakten 1,4 tot 2 procent. De AEX was bijna helemaal roodge kleurd. ArcelorMittal stond onderaan met een min van 2,4 procent. Bagge raar Boskalis was de enige stijger met een plus van 0,3 procent. Spyker maakte woensdagavond bekend dat topman Hans Go opstapt. Het aandeel Spyker daalde 6,9 procent. Het was de vierde dag op rij van koersdalingen. In die vier dagen is Spyker meer dan 20 procent minder waard geworden. 2- TOP 5 StlJCERS AMSTERDAM naam slot +/- Antonov 0,13 0,01 8,33 Accell 20,60 0,45 2,23 - TOP 5 DAiERS AMSTERDAM Spyker Cars SNS Reaal Kas bank Arcelor Mittal Air France KLM 3,43 11,16 22,21 11,28 -3,54 -2,66 WALLSTREET NEW YORK - De effectenbeurzen in New York konden gisteren maar moei lijk richting vinden, na de zware koers verliezen van de voorgaande dag. De handel kende een grillig verloop door aanhoudende angst voor een econo mische terugval. Dat werd woensdag aangewakkerd door sterk tegenvallen de cijfers ovër de Amerikaanse ar beidsmarkt een dag eerder. De Dow-Jones sloot 0,3 procent lager op 12.248,55 punten. De S&P 500-index noteerde een min van 0,1 procent op 1312,94 punten. Volgens handelaren is de 1311-puntengrens, de laagste stand sinds mei. Op de valutamarkt noteerde euro 1,4480 dollar, vergele ken met 1,4450 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen gisteren. pzc.nl/beurs Volg uw eigen fondsen op de beurspagina's op onze website. Meld u aan voor uw persoonlijke selectie. COOL ||/g sharëcömpsny '^COIXSjDtS^ f i Bron: ShareCompany Adverteren? Bel CoolConcepts op 071-566 39 16. www.sharecompany.nlwww.coolconcepts.nl AEX AMX ASCX naam slot +/- ytd% naam slot +/- ytd% naam slot +/- ytd% Aegon 4,65 ■0,11. 1,57 Aalberts 16,60 -0,28 5,26 Accell 20,60 0,45 8,99 Ahold 9,72 -0,07 -1,59 AMG 13,10 -0,15 45,07 Acomo 10,60 -0,08 -4,38 Air France KLM 11,28 -0,28 -17.15 Arcadis 15,94 -0,16 -8,47 Antonov 0,13 0,01 -18,75 AkzoNobel 48,68 -0,82 4.72 ASMI 28,47 -0,68 7.45 Arseus 12,09 -0,06 6,80 Aperam 24,74 -0,18 0,00 BAM 4,61 -0,03 0,30 Ballast Nedam 15,01 0.01 4,24 Arcelor Mittal 22,21 -0.56 -22,10 BinckBank 11,16 -0,08 -3,75 BE Semicond 6,06 -0,15 20,28 ASML 26,51 -0,50 -8,27 Brunei 31,00 -0,18 5,12 Beter Bed 19,70 0,14 •7,36 Boskalis 32,60 0,10 -8,68 CSM 24,06 -0,16 -8,13 Dockwise 19,35 -0,12 -2,96 Corio 47,02 ■0,48 -2,07 Delta Lloyd 15,82 0,02 5,50 Exact 22,04 -0,16 7.25 DSM 45,78 -0,92 7,45 Eurocom Prop 35,93 -0,44 4,31 Fornix 1,52 -0,01 -29,30 Fugro 53,75 -0,79 -12,60 Heijmans 21,11 -0,22 40,27 Grontmij 14,92 -0,08 -13,79 Heineken 41,40 -0,40 12,85 Imtech 25,60 -0,42 -9,83 Kardan 3.48 -0,08 -21,63 ING Groep 8.12 -0,08 11,73 Logica 1.52 -0,02 -1.17 Kas bank 11,16 -0,30 -5,06 KPN 10,10 -0,08 -7,51 Mediq 13,99 -0,11 -0,07 Kendrion 17,55 -0,10 21,03 Philips 18,71 -0,34 -18,37 Nutreco 52,81 -0,37 -7,01 LBI Int 1.77 0,02 12,74 PostNL 6,88 -0,17" -27,60 Ordina 3.43 -0,06 -6,77 Macintosh Ret 18,18 -0,34 -0,33- Randstad 33,68 0,00 -14,73 Pharming 0,14 0,00 -29,95 Nieuwe Steen 14,65 -0,15 -2,20 RD Shell A 24,06 -0,47 -2,73 SNS Reaal 3,43 -0,13 7,52 Prologis 5,86 -0,09 21,83 Reed Elsevier 9,17 -0,08 -0,98 Ten Cate 29,06 0,04 3,77 Punch Graphix 3,48 -0,06 16,86 SBM Offshore 17,58 -0,30 4,83 Unit4 25,10 -0,24 3,06 Qurius 0,27 0,00 -6,57 TNT Express 9,50 -0,15 0,00 USG People 12,47 -0,15 -17,96 Sligro 25,63 -0,12 10,45 TomTom 5,59 -0,10 -29,13 VastNed Retail 51,59 -0,89 -0,75 Spyker Cars 2.98 -0,22 -14,12 Unibail Rodamco 153.15 -2,05 3,65 Vopak 33,60 -0,40 -5,72 TKH 23,10 -0,08 17,77 Unilever 22,34 -0,40 -4,14 Wavin 11,38 -0,04 -0,09 TMG 13,24 -0,06 -11,91 Wereldhave 67,49 -0,76 -7,62 Wessanen 2,94' -0,03 -0,61 VastNed Off 12,20 -0,08 •2.79 Wolters Kluwer 15,28 -0,20 -6,83 OVERIGE AANDELEN naam slot +/- ytd% naam slot +/- ytd% naam slot +/- ytd% Aamigoo 4,95 0,00 -21,68 Grooth geb 40,25 0,00 3,21 RD Shell B 24,20 -0,44 -2,89 Accsys 0,16 0,01 -60,98 Hal Trust Unit 99.56 -1,00 5,91 Reesink 80,79 0.00 14,60 AFCAjax 7,19 -0,01 3,45 Heineken Hold 36,36 -0,02 11,78 Rood Testhouse 0.27 0,00 65,06 Ageas 1,85 -0,03 8,31 Hes 38,20 0,24 15,76 Roto Smeets 7,30 -0,11 -45,92 Alanheri 4,30 0,00 -17.78 Hitt 6,40 0.15 31,96 Simac Techniek 2,50 -0,21 7,57 AMT 1.96 -0,01 4.47 Holland Col 31,71 -0,29 8,97 Sopheon 0,09 0,00 -10,00 AND Int 3,80 0,08 -14,61 Homburg Invest 1,63 0,03 -47,25 Stern 22,26 0,24 6,31 AP Alternative 13,00 0,19 47,23 Hunter Douglas 33,03 -0,27 -16,53 Tetragon 8,55 -0,09 48,70 Atrium 4,65 0,00 8,14 Hydratec 18,00 0,00 15,02 Thunderbird Res. 3,15 0,00 23,53 Baan Company 0,35 0,00 0,00 ICT 4,90 -0,08 -5,22 Tie 0,11 0,00 -15,20 Batenburg 24,78 -0,62 19,13 Innoconcepts 0,01 0,00 0,00 Tiscali 0,07 0,00 0,00 Bever 2.65 0,00 15,22 Lanschot, van 30,54 0,42 1.63 TMC 12,26 0,01 29,74 Brill 14.49 0,04 10,11 Man. Share 1,90 0,08 400,00 Value8 29,99 -0,50 25.38 Conversus Capital 23.50 -0,25 30,48 MDxHealth 1,74 •0,03 19,18 Vivenda 0,34 0,02 -0.29 Crown v Gelder 5.95 -0,05 -17,93 NB Priv. Eq. Partners 8,98 -0,01 28,84 Volta Finance 4,06 0,06 8.27 Cryo-Save 5,02 -0,08 4,48 Nedap 23.95 -0,60 -0,21 Wegener 4,25 0,00 -24,11 Ctac 2,00 0,00 -4,54 Nedsense 0,44 0,01 -9,80 Yalra 4,28 0,08 -30,41 Dico Internat 3,80 0,00 18,75 Neways 8,70 0,00 -1,86 Docdata 11,64 -0,02 31,45 Oce 8,40 0,00 5,00 DPA 1,49 0,00 -26,86 OctoPlus 1.26 -0,01 -0,71 Ego-Lifestyle 0,90 0,05 373.68 Oranjewoud 5,18 0,00 10,66 Eurocastle 0.23 0.00 -11,54 Porceleyne Fles 8,99 -0,01 -5,27 Galapagos 9,63 -0,02 -19,55 RBS 0,47 0,00 0,00 EUROSTOXX 50 naam siot +/- ytd% AB Inbev 40,98 -0,78 -4,93 Air Liquide 93,09 -2,16 -2,73 Allianz 92.56 -2,16 4.08 Alstom 41,62 -1.12 15.93 Arcelor Mittal 22,21 -0,56 -22,10 AXA 14,66 -0.39 16,53 BASF 61,46 -1,95 2,95 Bayer 55,13 -1,47 -0,31 BBVA 7,92 -0,03 4,83 8MW 60,14 -0,47 2,19 BNP Paribas 52,41 -1,39 8,23 Carrefour 30,24 -0,20 -3,99 Credit Agricole 10,36 -0,18 7.85 CRH 0,00 0,00 0,00 Daimler 47,32 -1.18 -6,71 Danone 50,27 -0,49 5,26 Deutsche Bank 40,11 -0,94 2,58 Deutsche Boerse 54,03 .-0,58 4.31 Deutsche Telekom 10,04 -0,18 3.99 E.On 19,07 -0,32 -16,85 Enel 4,75 0,00 26,90 Eni 16,21 -0.28 -0,80 France Telecom 15,42 -0.24 -1,82 GDF-Suez 24.78 -0,39 -9,05 Generali 14.96 -0,14 5,28 Iberdrola 6,09 -0,01 5,62 ING Groep 8.12 -0,08 11,73 Intesa Sanpaolo 1,75 0,00 -13,89 L'Oreal 85,80 •0,87 1.78 LVMH 118,15 -1,95 -4,22 Muench Rueck 104,00 -1.45 -8,33 Nokia 4,63 -0,10 -39,56 Philips 18,71 •0,34 -18,37 RepsolYPF 22,70 -0,46 8,87 RWE 39,24 -0,87 -21,35 Saint-Gobain 44,70 -0,92 14,73 Sanofi-Aventis 53,20 -0,80 9,35 Santander 8,03 -0,07 1,24 SAP 42,00 -0,89 10,24 Schneider Elec 111,50 -1,70 -1.93 Siemens 89,83 -1.56 -3,10 Societe Gen 40,20 -0,32 -1,63 Telecom Italia 0,98 -0,01 1.03 Telefonica 16,56 •0,14 -2,36 Total 38,64 -0,94 -3.69 Unibail Rodamco 153,15 -2,05 3,65 UniCredit 1,54 0,01 -0,32 Unilever 22,34 -0,40 -4,14 Vinci 43,57 -0,60 5,96 Vivendi Univ 18.95 -0.33 -7,63 member of (he share company group

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 12