buitenland 19 is bespottelijk' Luchtaanvallen 'Bosnië staat op springen' Andere betrokkenen OM België niet in cassatie tegen vrijlating Navo op Aardverschuiving eist twaalf levens in China Italiaanse politie pakt maffiabaas op Oud-minister bezwijkt op Mount Everest Ex-minister Egypte cel in voor corruptie 'Hoofddoekverbod in EU-instellingen' Evacuees mogen even spullen ophalen woensdag 11 mei 2011 De vier dodelijke slachtoffers van Mare Dutroux op een poster ten tijde van zijn proces in 2004. 'De gedachte dat zij haar schuld zou hebben afbetaald, is onverdraaglijk' Advocaat van de familie van een van de zes slachtoffers goed te praten. De rechters verbie den Martin contact met de media. Ze moet ook uit de buurt blijven van haar slachtoffers en van hun nabestaanden. In de cel heeft zij het geloof gevon den. Ze toonde zich er een fervent aanhanger van Jehova's Getuigen en verkondigde de blijde bood schap aan haar medegevangenen. België neemt geen genoegen met die 'inkeer'. Daarvoor is haar rol te gruwelijk. Martin, moeder van drie, liet toe Michelle Martin en Mare Dutroux in de beklaagdenbank in maart 2004, acht jaar na hun arrestatie, foto AFP dat Dutroux de meisjes ontvoerde en misbruikte en An en Eefje ver moordde. Julie en Mélissa vonden de dood omdat Martin hen in hun kerker geen eten gaf toen Dutroux enkele maanden de gevangenis in moest voor een ander vergrijp. Dutroux kreeg in 2004 levenslang, Martin kreeg 30 jaar. Beiden wa ren recidivist. In 1989 waren zij ook veroordeeld wegens ontvoe- ring en verkrachting. Maar in 1992 al kwamen zij na een besluit van de minister van Justitie vervroegd vrij. Ze hadden een derde van hun straf uitgezeten. Precies dat besluit leidde tot een wetswijziging, waardoor niet meer de minister maar een speciale rechtbank op objectieve, juridi sche gronden beslist over vervroeg de vrijlatingen. In de wet werden de voorwaarden daarvoor aangegeven. De strafuit voeringsrechtbank heeft nu die wet toegepast. „De gedachte dat zij haar schuld zou hebben afbetaald, is onver draaglijk", zegt de advocaat van één van de getroffen families. Dat kan nog erger worden als ook Du troux ooit vervroegde vrijlating zou aanvragen, wat hij tot nog toe overigens nooit heeft gedaan. „Als Martin onder voorwaarden vrij kan komen, moet dat voor hem ook mogelijk zijn", zegt zijn advo caat. „De samenleving moet zich op die dag voorbereiden", meent hij. Maar die is daar, gezien alle reac ties op de vrijlating van Martin, he lemaal niet toe bereid. In 1996 leid de de onthulling van Dutroux' mis daden tot het grootste volksprotest ooit in België. Hoe objectief zij ook de wet toe passen, de strafuitvoeringsrechters kunnen dat nooit negeren. Michel Leiièvre (1971), handlan ger van Dutroux. Hij speelde een actieve rol bij de ontvoeringen waarvoor hij in 2004 tot 25 jaar ge vangenisstraf werd veroordeeld. Net als Martin zit hij nu iets min der dan 15 jaar in de cel. Leiièvre vroeg deze week tevergeefs 'het re gime van halve vrijheid' aan, wat betekent dat hij overdag buiten de gevangenis mag vertoeven. Hij kreeg in 2008 nog eens zes maan den cel wegens drugsbezit in de ge vangenis. Michel Nihoul (1941), zakenman en oplichter. Hij wordt aanvankelijk gezien als leider van de bende van Dutroux, maar wordt vrijgesproken van betrokkenheid bij ontvoerin gen van de meisjes. Hij krijgt uitein delijk vijfjaar cel voor de levering van drugs aan Dutroux en Leiièvre en bendevorming. In 2006 komt hij vervroegd vrij. Bernard Weinstein (1952), hand langer van Dutroux bij autodiefstal len en de ontvoeringen. Hij zou vol gens Dutroux Julie en Mélissa heb ben gekidnapt en vermoord. Hij werd in 1995 door Dutroux ver moord, omdat hij de gevangen meisjes niet zou hebben verzorgd. BRUSSEL - Het Belgische Openbaar Ministerie tekent geen beroep aan tegen de vrijlating van de ex- vrouw van kindermoordenaar Mare Dutroux, Michelle Martin. Dat meldden Belgische media gis teren. Het Openbaar Ministerie kon tot gisteren 16.00 uur beroep aantekenen tegen de vervroegde invrijheidsstelling. Dit kon echter alleen als er sprake was van proce durefouten en die waren er niet. De Belgische minister van Justitie, Stefaan de Clerck, zei dat Martin voorlopig nog niet op vrije voeten wordt gesteld. „Er moet aan een heleboel voorwaarden worden vol daan en onze diensten moeten dat allemaal controleren", zei hij. TRIPOLI - De Navo heeft in de nacht van maandag op dinsdag ze ker vier doelen in de Libische hoofdstad Tripoli aangevallen. Ge troffen werden een gebouw dat in gebruik was bij de militaire inlich tingendienst en een overheidsge bouw dat soms werd gebruikt door leden van het parlement, zei den bewoners. Mogelijk was ook de 'compound' waar leden van de familie van ko lonel Muammar Kaddafi wonen het doelwit van de zware bombar dementen. Vanuit die locatie ste gen grote rookpluimen op. De Italiaanse Navo-generaal Clau- dio Gabellini ontkende dat het mi litaire bondgenootschap op Kad dafi had gemikt. door onze correspondent Joost van Egmond BELGRADO - De keurige diplomaat Valentin Inzko is er de man niet naar om snel naar grote woorden te grijpen. Toch slaat de Oostenrij ker, sinds twee jaar VN-gezant in Bosnië Herzegovina, alarm. Het voortbestaan van het land staat op het spel, waarschuwt hij. Aanlei ding voor zijn noodkreet zijn pro vocaties van de president van de Servische deelrepubliek van Bosnië, Milorad Dodik. Die dreigt met een referendum de autoriteit van het Bosnische hooggerechts hof- dat onder meer gaat over de berechting van oorlogsmisdadigers - te ondergraven. Het is de zoveel ste keer dat Dodik probeert de staat uit te hollen ten voordele van 'zijn' Servische deelrepubliek. Wat de situatie extra pikant maakt, is dat hij nu de confrontatie met Inz ko aangaat. Als hoogste scheids rechter in Bosnië wil Inzko het re ferendum annuleren, maar Dodik kondigde aan dat naast zich neer te leggen. Inzko vraagt nu om steun van de Veiligheidsraad, maar zijn opties zijn beperkt, zegt Mar- ko Prolec, die voor de denktank Crisis Group al talloze rapporten over Bosnië Herzegovina schreef In theorie kan Inzko Dodik uit zijn functie zetten, maar dat kan tot bloedvergieten leiden, waar schuwt hij. En met annulering van het referendum zegt Inzko dat de mening van de Servische deelrepu bliek er niet toe doet. Intussen rommelt het ook in de andere deelrepubliek van Bosnië, de federatie tussen Kroaten en Bosnische moslims. Kroatische po litici willen meer autonomie. Dat dreigt het land nog verder te ver splinteren. „Wat we zien is de defi nitieve strijd om wie het voor het zeggen heeft in het land", stelt Pro lec. De afgelopen 15 jaar was dat de internationale gemeenschap, maar dat blijft niet eeuwig zo. De vraag is wat er voor in de plaats komt. Krijgt het centrale gezag in Sarajevo nog wel iets te zeggen, of wordt het een zeer losse federatie, één die op termijn uiteen kan val len? PEKING Het dodental als gevolg van een aardverschuiving in een groeve in het zuiden van China is gisteren opgelopen tot twaalf. Tien perso nen worden vermist, meldde staats- persbureau Xinhua. Reddingswer kers zoeken nog naar tien vermis ten, maar tot dusverre is van hen geen teken van leven vernomen. De slachtoffers werden maandag bedolven onder de modder. ROME De Italiaanse politie heeft gisteren een maffiabaas gearresteerd en zes honderd miljoen euro aan bezittin gen en tegoeden in beslag geno men. De maffiabaas, Feliciano Mal- lardo, bijgenaamd 'Scarface', stond aan het hoofd van de Giugliano- clan, een tak van de Camorra. De bezittingen die in beslag zijn geno men zijn onder andere luxe auto's, vastgoed en bankrekeningen. KATHMANDU Een Nepalese oud-minister van Bui tenlandse Zaken van 82 jaar is op een flank van de Mount Everest in elkaar gezakt en overleden. Shailen- dra Kumar Upadhyay wilde de oudste mens worden die de berg heeft beklommen. Het record voor de oudste beklimmer van de Ever est staat op naam van een Nepalees die op 76-jarige leeftijd de 8850 me ter hoge top bereikte. CAIRO De voormalige Egyptische minis ter van Toerisme Zuheir Garana is gisteren tot vijf jaar cel veroor deeld wegens corruptie. Hij speel de grond van de staat door aan twee zakenmannen. Die zijn bij verstek veroordeeld tot vijfjaar cel. Eerder kreeg de voormalige minis ter van Binnenlandse Zaken, Habib el-Adly, tot twaalf jaar cel wegens corruptie en witwassen. AMSTERDAM De PW wil een hoofddoekverbod in alle instellingen van de Europe se Unie. De hoofddoek is in strijd met de waarden van de EU, stellen PW-europarlementariërs Daniël van der Stoep en Barry Madlener in een brief aan Europese instellin gen en het Europees Parlement Ze wijzen naar het EU-verdrag, waar in wordt verwezen naar dë gelijk heid tussen man en vrouw. FUKUSHIMA Voor het eerst sinds ze geëvacu eerd werden uit de zone rond de ontplofte kerncentrales in Fukushi- ma mogen de bewoners even naar huis om wat spullen op te halen. Ja pan besloot gisteren de plannen te schrappen om in 2030 voor de helft in de energiebehoefte van het land te voorzien door kernenergie. In plaats daarvan gaat het zich richten op duurzame energiebronnen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 9