81 buitenland 'Geen deal VS en Pakistan over Bin Laden' 'Vervroegd vrijlaten Libische bootvluchtelingen aan lot overgelaten Veroordelen is onderdeel spel MICHELLE MARTIN België is geschokt door de aanstaande vrijlating van de ex van Mare Dutroux. De vrouw wist alles van haar man en deed niets. Ze heeft de helft, 15 jaar, van haar straf erop zitten. woensdag 11 mei 2011 Oud-president Musharraf van Pakistan ontkent dat er een deal is over de actie van de VS tegen Osama bin Laden. Ontkennen van de overeen komst en veroordelen van de actie is echter onderdeel van het spel. ISLAMABAD - De voormalige Paki staanse regering, van ex-president Pervez Musharraf, heeft de Vere nigde Staten nooit toestemming verleend om achter Osama bin La den aan te gaan in Pakistan. Dat heeft Musharraf gisteren bij mon de van een woordvoerder gezegd. De ontkenning volgt op een arti kel in de Britse krant The Guar dian, waarin staat dat Pakistan bijna tien jaar geleden een overeen komst sloot met de VS om Ameri kaanse operaties tegen Bin Laden en twee andere Al Qaeda-leiders in Pakistan oogluikend toe te staan. „Pervez Musharraf heeft de berichtgeving in de media gezien, en ik wil duidelijk maken dat er nooit een dergelijke overeenkomst is gesloten", aldus de woordvoer der. Volgens The Guardian, die zich ba seert op informatie van bronnen binnen de Amerikaanse regering en gepensioneerde Pakistaanse re geringsfunctionarissen, maakten toenmalig president George W. Bush en Musharraf de afspraak in 2001, nadat Bin Laden wist te ont komen in het Tora Bora-gebergte. Als er een Amerikaanse operatie binnen Pakistan zou plaatsheb ben, zou Pakistan de unilaterale operatie van de VS negeren zolang die aan de gang was, om hem ver volgens luidkeels te veroordelen, al dus The Guardian. Volgens een Pa kistaanse regeringsfunctionaris werd de overeenkomst begin 2008, in de periode dat generaal Mushar raf nog president was, maar er wel al een nieuwe burgerregering was gekozen, opnieuw afgesproken met het leger. „De beweringen van The Guar dian zijn ongegrond", zei de woordvoerder in Londen, waar Musharraf in ballingschap ver blijft. „Als er al een dergelijke af spraak zou zijn gemaakt, zou deze moeten zijn voorgelegd aan het Pa kistaanse parlement. En de VS zou den hem openbaar moeten heb ben gemaakt." Mocht de overeenkomst hebben bestaan, dan is die in overeenstem ming met het beleid dat Pakistan voert ten aanzien van de aanvallen met onbemande vliegtuigjes, Pre dators, door de Amerikaanse gehei me dienst CIA op Taliban en Ai Qaeda-leiders in de Pakistaanse tri bale gebieden. Volgens uitgelekte diplomatieke be richten op de klokkenluiderssite WikiLeaks zei premier Gilani in 2008 hierover tegen een Ameri kaans diplomaat: „Het kan me niet schelen wat ze doen, zo lang ze maar de juiste mensen raken. We protesteren in het parlement en negeren het verder." Onder president Obama is de in zet van deze vliegtuigjes flink toe genomen. Dat heeft tot protesten van militaire- en burgerleiders ge leid, zelfs toen duidelijk werd dat het Pakistaanse leger medewer king aan de aanvallen verleent. Een gepensioneerde Amerikaanse regeringsmedewerker vertelde The Guardian dat de protesten van Pa kistaanse zijde over de commando raid op Osama bin Laden niet on verwacht kwamen. Het is onder deel van de 'publieke kant' van de overeenkomst. „We wisten dat ze alles zouden ontkennen." Volgens Premier Gilani onder zoekt het leger hoe het mogelijk is dat Osama bin Laden in Abbotta- bad kon schuilen. Qzie onze website:buitenland Britse krant The Guardian volgt de zaak op de voet Het onbegrip in België is buitengewoon groot. Hoe kan de medeplichtige vrouw van Mare Dutroux vrij komen? „Dit kan ik niet aanvaarden." door Hans de Bruijn An en Eefje. Julie en Mé- lissa. Sabine en Laetitia. In België volstaat het om één van deze voor namen te laten vallen, om meteen reacties van walging en woede op te roepen. Het lot van de zes meisjes - de eer ste vier zijn dood, de andere twee getekend voor het leven - laat vijf tien jaar na de feiten nog steeds niemand bij de zuiderburen onbe roerd. Zij waren en zijn de slachtoffers van kinderontvoerder, -verkrach ter en -moordenaar Mare Dutroux. Zij staan weer in het nieuws nu Michelle Martin, (ex-)vrouw en medeplichtige van 'Het Monster' waarschijnlijk snel op vrije voeten komt. Zij heeft er pas de helft van haar dertig jaar cel opzitten, maar zal vervroegd worden vrijgelaten. Het onbegrip bij de Belgen en spe cifiek bij de familie van de slachtof fers is groot. „Wat zij gedaan heeft, is zo erg, dat vervroegde vrijlating bespottelijk is", zegt de moeder van An Marchal. „Ze laten een monster terug op straat. Mensen moeten een tweede kans krijgen, maat ik kan dit niet aanvaarden", zegt de vader van Julie Lejeune. Justitieminister Stefaan De Clerck zegt dat 'dit oude wonden open rijt'. Maar hij kan er niets tegen doen. Het is de wet. Wie een der de van zijn straf heeft uitgezeten en aan een reeks voorwaarden vol doet, kan vervroegde vrijlating vra gen. Martin (51) deed dat al drie keer en steeds werd het verzoek afgewe zen. Maar de zogeheten strafuit- voeungsrechtbank zag nu geen ar gumenten meer om dat opnieuw te doen. Martin verlaat België en duikt on der in een Frans klooster. Dat lijkt een gebruik te worden voor Bel gische kindermishandelaars. Roger Vangheluwe, de oud-bisschop van Brugge die twee neefjes heeft mis bruikt, vond ook al onderdak bij Franse nonnen. En hij gebruikte die schuilplaats vervolgens om in een live tv-interview zijn daden door Carel Goseling Niemand wil er iets van weten: de lotgevallen van een boot met 72 vluchtelingen die op 25 maart vanuit de Libische hoofd stad Tripoli koers zette naar het Ita liaanse eiland Lampedusa. Het schip kwam nooit aan. Op to april dreef het stuurloos terug het strand bij Ziitan (Libië) op. Aan boord waren nog elf overlevenden. Volgens ooggetuigen raakte het schip zo'n 90 kilometer ten noor den van Tripoli, midden op de Mid dellandse Zee, in nood. Via satelliet- telefoon werd de Italiaanse kust wacht geïnformeerd. Die stelde vol gens een zegsman de Maltese auto riteiten op de hoogte aangezien het schip naar Maltese territoriale wate ren voer. Ook werden alle schepen in de buurt gealarmeerd. Overlevenden hebben journalisten van de Britse krant The Guardian verteld dat er kort na het uitzen den van het alarm een legerhelikop- ter boven het schip heeft gehan gen. De bemanning leverde water en biscuits af en liet blijken dat men een reddingsschip zou sturen. Dat schip kwam echter nooit. Omdat de motor niet meer werkte dreef het schip rond. Op 29 of 30 maart zagen de opva renden een vliegdekschip. Dat stuurde twee gevechtsvliegtuigen de lucht in. Die vlogen laag over het schip met de vluchtelingen. En opnieuw gebeurde er niets. In de dagen daarna begonnen de opva renden te sterven, van honger, dorst en uitputting. De gebeurtenis staat centraal bij een overleg morgen in Brussel van de EU-ministers van Binnenlandse Zaken met vertegenwoordigers van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en het EU-bureau voor asielzoekers EASO. Het gaat dan vooral over de opvang van vluchte lingen in EU-lidstaten. Volgens internationale wetgeving zijn alle schepen, ook militaire, ver plicht gehoor te geven aan een noodkreet van een ander schip. De UNHCR en de Raad van Europa hebben al een onderzoek geëist naar de gang van zaken. Volgens UNHCR-zegsvrouwe Laura Boldri- ni moeten degenen die de vluchte lingen aan hun lot overgelaten heb ben, gestraft worden. De Italiaanse autoriteiten ontken nen elke betrokkenheid, net als hun collega's op Malta. Volgens een Navo-zegsman weet die organi satie niets van een noodkreet van een schip met vluchtelingen. Er is geen helikopter gezonden. Het vliegdekschip viel ook niet onder Frans of Navo-commando. Volgens UNHCR zijn er sinds de start van de Libische burgeroorlog 12.360 vluchtelingen uit Libië in gammele boten op Malta en Lam pedusa aangekomen. Zo'n 1400 an deren hebben de reis niet over leefd. Afgelopen weekeinde redde de Italiaanse kustwacht nog 528 vluchtelingen uit zee toen hun boot zonk. Volgens professor Niels Frenzen, ge specialiseerd in juridische vragen rond vluchtelingen, is het een zoot je op de Middellandse Zee, omdat er momenteel zoveel landen en or ganisaties manoeuvreren. Er zijn daarnaast permanent conflicten over de jurisdictie die ieder land of organisatie heeft en over de gren zen van gebieden waarbinnen ge zocht wordt. Door de burgeroorlog in Libië zijn bijna 750.000 mensen dat land ont vlucht, de meeste over land. De EU heeft volgens UNHCR tot nu toe nog geen 2 procent van het aantal vluchtelingen opgevangen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 8