Droogte houdt aan in lange, warme zomer B%ipv19%btw binnenland 17 Bijbaantje geliefd onder Zeeuwse jongeren Brandweer Zeeland wil kleinere teams op wagen WEERSVOORSPELLING Kans op hittegolven in juni groot OP DE VOLGENDE MERKEN: 18» sanindusa" ^ROHE Sphinx KERAMAG VANAF €299,- AKTIE GELDT OOK OP ALLE GEPRESENTEERDE f£gf|S IN DE SHOWROOMS! DUS 1 WIEK LANG OP DEZE MERKEN GEEN BTW. EN DIT OP ONZE TOCH AL LAAGSTE PRIJZEN! DE GROOTSTE EN ALTIJD DE GOEDKOOPSTE! KIJK VOOR KOOPZONDAGEN EN OPENINGSTIJDEN OOK OP WWW.SANIDUMP.Nl woensdag 11 mei 2011 Een stier zoekt verkoeling in de Waal in Nijmegen. Het tekort aan neerslag in Nederland is op dit moment uitzonderlijk en de droogte zal volgens de weersvoorspellingen de hele zomer een probleem blijven. archieffoto Koen Suyk/ANP DEN HAAG - De zomer van 2011 wordt zo'n een tot twee graden warmer dan het gemiddelde, dat in de maanden juni, juli en augus tus op 21,4 graden ligt. De buiig heid zal in juli en augustus toene men, maar door de hogere tempe raturen verdampt er ook meer vocht en maken de buien geen ein de aan de droogte. Vooral in augus tus zijn er veel stortbuien en is er lokaal veel wateroverlast. Een en ander staat in de zomerver- wachting van Meteovista, dat on der andere voor deze krant en web site Weeronline voorspellingen ver zorgt. Volgens de zomerverwach- ting moeten boeren en natuurbe heerders in juni, juli en augustus rekenen op aanhoudende droogte. Omslag naar zeer natte omstandig heden, zoals die zich voordeed in juli vorig jaar, wordt niet ver wacht. „Landbouw en natuur kun nen nog geruime tijd last houden van uitgedroogde bodems, met na me op de hoger gelegen zandgron den", aldus de verwachting. Om een einde te maken aan de droogte is bovengemiddelde neer slag nodig. Wat in juli en augustus valt is waarschijnlijk gemiddeld, onvoldoende om het neerslagte kort (als er meer verdampt dan dat er valt) te compenseren. Meteovista acht de kans op hitte golven vrij groot, vooral in juni. Het tekort aan vocht zorgt voor steeds hogere temperaturen, om dat er minder verdampt wordt. De problemen als gevolg van de droog te zijn tot nu toe redelijk beheers baar, melden Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen. Wel groeit het aantal gebieden waar niet meer mag worden gesproeid, door een laag grondwaterpeil en weinig mogelijkheden water naar die plekken te leiden. Ook worden veendijken intensief gecontroleerd op uitdroging. Die kan de dijken aantasten. Beide organisaties ver wachten een toenemende vraag naar water vanuit de landbouw nu het groeiseizoen pas goed op gang begint te komen. Door de lage wa terstand in onder meer de IJssel mogen schepen elkaar daar tussen Zutphen en Arnhem op een aan tal plekken niet meer passeren. door Ab van der Sluis MIDDELBURG - Zeeuwse jongeren hebben gemiddeld per maand 129 euro aan verdiensten. Dat bestaat uit: zak- en kleedgeld en bijbaan tjes. Alleen de Friezen verdienen meer. Zij hebben gemiddeld 139 euro per maand aan inkomsten. Het Nationaal Instituut voor Bud getvoorlichting (Nibud) kijkt al meer dan dertig jaar wat middelba re scholieren te besteden hebben. Gemiddeld gaat dat om 103 euro. Zeeuwse jongeren willen blijkbaar volgens de laatste mode gekleed gaan, want zij krijgen van alle jon geren in Nederland het meeste kleedgeld, 71 euro. De Friese jonge ren en de leerlingen uit Overijssel krijgen respectievelijk 52 en 54 eu ro. Zeeuwse jongeren werken ook vaak in hun vakantie. Zestig pro cent van hen vindt dat ook belang rijk. Bijna alle scholieren mogen al tijd of meestal zelf weten hoe zij hun zelf verdiende geld uitgeven. Hou ouder de scholier, des te meer hij dat zelf mag weten. Sparen doen de jongeren ook. Daarnaast sparen ouders voor hun kinderen. Dat gebeurt het minst in Drenthe en Flevoland en het meest in Brabant. ■BBBNMMHMMI door Marcel Modde MIDDELBURG - De brandweer in Zeeland wil toegroeien naar een kleinere, flexibelere organisatie voor een snelle inzet bij standaard situaties. De praktijkervaring die (noodgedwongen) is opgedaan met het vrijwilligerskorps van Noord-Beveland en met de intro ductie van de speciale eenheden voor de Westerscheldetunnel in Temeuzen en Borssele, staat mo del voor een uniforme aanpak in de regio. Morgen wordt de formele aftrap gegeven voor het haalbaarheidson derzoek naar die nieuwe organisa tie. In januari moeten de mogelijk heden duidelijk zijn, vertelt pro jectleider Remco Duerink van de Veiligheidsregio Zeeland. „We heb ben hier al de nodige ervaring met een flexibele voertuigbezetting op gedaan. Nu willen we de volgende stap zetten." Grote brandweerwagens met zes mensen zijn lang niet altijd nodig. In de praktijk kan vaak worden volstaan met een bezetting van vier manschappen en een eenvou dige wagen voor een snelle eerste inzet, aldus Duerink. Uitgangs punt is dat ook de kleinere eenhe den als volwaardig team zelfstan dig kunnen optreden. „Maar waar nodig, zoals bijvoorbeeld bij een woningbrand, zal er altijd een tankautospuit worden bijgeroe pen. In een aantal gevallen zal di rect de gezamenlijke inzet worden gezocht." Volgens Duerink is de opzet van de nieuwe organisatie niet gedre ven vanuit het oogpunt van bezui nigingen. „Het is ook niet gezegd dat het straks goedkoper zal zijn. We gaan gebruikmaken van ande re voertuigen en nieuwe brand- blustechnieken. Dat kost ook geld. Maar wat we ook doen, de veilig heid van onze mensen staat altijd voorop." Landelijk wordt momenteel door bestuurders en vakbonden volop gediscussieerd over de wenselijk heid van een kleinere bezetting op brandweerauto's. In diverse regio's wordt al de proef op de som geno men. Eind deze maand praat de Tweede Kamer over de inzet van snelle interventieteams. Villeroy &Boch lifemoments COMPLETE WANDCLOSET AKTIE SET MAAR NU VOOR IETS MEER EEN SUPER LUXE COMBINATIE: BADKAMERMEUBELEN VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN ROTTERDAM Stadionwas45a 3077 AS Rotterdam SUEDRECHT Lccfltrwatorstraat 83 3384 AE STiodrecht SOlSAJBTrtburo

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 7