aan kinderhuis GELOOF ME NOU, BINNEN 2 MINUTEN.' zeeland 25 GS eisen opheldering over dijk bij Poortvliet tribü buiten meubelen rol gordijnen houten jaloezieën www.binnenuit.nl HHOESSum^HH Hulp is altijd welkom Ontbijtconcert als protest tegen bezuinigingen Oefenende ME-ers jagen schrik aan www.binnenuit.nl www.binnenuit.nl woensdag 11 mei 2011 gen heeft. Ook al eens een koe en stieren om voor de ploeg te zet ten." De aidsremmende medicijnen, die gratis door de Oegandese regering beschikbaar worden gesteld, heb ben het leven in Soropi wel wat vrolijker gemaakt. „Vroeger kwa men de zieke weeskinderen bij ons en werden ze nauwelijks be ter. Nu hebben de kinderen goede een kans. De Figurant heeft enorm veel energie gestoken in de totstandkoming van een kin- der-aidskliniek binnen het zieken huis van Soropi. Theo heeft die vo rig jaar samen met Helen kunnen openen en inmiddels komen daar al meer dan duizend kinderen re gelmatig voor consultatie en medi cijnen." Els werkt zelf het meeste in het tehuis waar alle zieke kinderen het eerst komen. Ze worden onderzocht, goed ge voed en verzorgd en krijgen medi cijnen. Els: „Ook thuis hebben we inmiddels een kleine kliniek. We hebben beademingsapparatuur, kunnen als het nodig is een infüus zetten en ook kinderen die zo zwak zijn dat ze niet meer kunnen eten, kunnen we sondevoeding ge ven. Alleen de kleinste kinderen, die niet naar familie terug kun nen, blijven in het huis waar ze op gevangen worden. Grotere kinde ren gaan naar hun familie als die het medicijnenregime goed onder de knie heeft, of naar het huis er naast, waar ze een soort medicij nentraining krijgen. „Natuurlijk gaat iedereen, van kleuter tot pu ber, naar school. We hebben im mers twee scholen." eugd met een Opdracht, en daar mee ook De Figurant, spaart nu voor de aankoop van het stuk grond dat tussen de beide bestaan de huizen ligt. Daar moet een jon genshuis verrijzen. „Het is geble ken dat het toch beter is meisjes en jongens apart te huisvesten. Daarmee zou er ook iets meer ruimte komen om de kinderen lan ger op te vangen, zodat we zeker weten dat ze het medicijnenregi me op eigen houtje aankunnen." Een andere vurige wens is een ver- www.pzc.nl THOOLSE TIPS Thoolse nieuwstips zijn altijd welkom op de redactie. Bel (0113-315673) of mail (tholen@pzc.nl) uw tips door. Thools nieuws op www.pzc.nl/tholen. pleegkundige. „We kunnen alle vrijwilligers goed gebruiken, laat maar komen, maar een verpleeg kundige zou wel heel geweldig zijn. Op dit moment is Miranda uit Kapelle bij ons, maar zij gaat in decmber weer weg. Een verpleeg kundige die een maand of drie of langer vrijwilligerswerk zou willen doen, is enorm welkom. Zonder verpleegkundige komt het behan delende werk allemaal op mij neer." Vrijwilligers die in Soropi komen werken, wonen in het stafhuis met de rest van het 25-koppige per soneel. „We verwelkomen graag mensen die drie maanden of lan ger kunnen blijven. Je hebt echt wel twee weken nodig om te wen nen, want het cultuurverschil is enorm. De voertaal is Engels, dus dat kan geen al te groot probleem zijn." In Soropi zijn altijd vrijwilligers van Jeugd met een Opdracht en het kindercentrum biedt ook ba nen aan de lokale bevolking. Maar verder komen vrijwilligers toch vooral uit Zeeland", zegt Els. „We hebben zo veel aan Zeeland te danken. Dat komt door de pro jecten van De Figurant, die in Zee land steeds veel steun vinden." In het tehuis in Soropi, Oeganda, worden kinderen opgevangen die door aids wees zijn geworden en die zelf ook seropositief zijn. Eis van Teijlingen werkt onder de vlag van jeugd met een Opdracht, een christelijke organisatie die in ontwikkelingslanden een verschil wil maken. Stichting De Figurant uit Goes steunt de projecten die Els in Soro pi aanpakt al jaren. Met muzikale optredens, lezingen en de verkoop van cd's, weet de stichting geld bij een te krijgen, bijvoorbeeld voor een kinderkliniek in het zieken huis van Soropi. Bijdragen kan altijd op giro 3238 tnv De Figurant. Informatie over vrijwilligerswerk: www.defigurant.nl stavenisse - Muziekvereniging Eu terpe biedt de inwoners van Stave- nisse zaterdag 14 mei een ontbijt concert aan. Hiermee protesteert ze op ludieke wijze tegen de bezui nigingen op de amateurkunst. „Als muziekvereniging zijn wij er in feite voor vier kernen", zegt Gio vanni Geuze van Euterpe. „Stave- nisse is er daar één van. Omdat we in Sint-Maartensdijk al een open luchtconcert hebben gegeven en we dat aan het eind van het sei zoen ook nog doen in Scherpenis- se, hebben we besloten deze actie in dat dorp te houden." Het ontbijtconcert begint om 9.00 uur en vindt plaats op het Van der Lek de Clerqplein. Behalve van de muziek kunnen bezoekers ook ge nieten van broodjes, koffie en ver se jus d'orange. De actie is onderdeel van de Week van de Amateurkunst. burgh-haamstede - Een stuk of vier blauwe ME-busjes kwamen gistermiddag met hoge snelheid het terrein van benzinestation de Schelphoek bij Burgh-Haamstede oprijden. Een vijfde wagen, stopte midden op de weg en keerde. Uit een van de wagens sprongen ver volgens een stuk of acht mannen met helmen op en schilden voor hun gezicht. Ze renden op een an der busje af. Wie niet beter wist, zou hebben gezworen dat de agenten een stel hele zware criminelen op het spoor waren, maar daar was geluk kig geen sprake van. De mannen in kerende auto bleken gewoon collega's van de ME-ers, die toeval lig aan de beurt waren om de boef te spelen. „Het was dus gewoon een oefe ning. Maar evengoed schrokken we ons lam", zegt een medewerk ster van de benzinepomp. „Lekker subtiel." door Rob Paardekam poortvliet - De provincie mengt zich nu ook in de discussie over de al dan niet slechte dijk bij Strijen- ham. Gedeputeerde Staten vragen het waterschap om opheldering. Op de dijk, ten zuiden van Poort vliet, werd onlangs een proef ge daan met een golfsimulator. Daar bij werden gaten geslagen. Volgens SP-senator Kees Slager, die achter de dijk woont, tonen die aan dat de dijk vol puin zit en de bedek kende kleilaag veel te dun is. En dat voor een dijk die drie jaar gele den is versterkt. „Er wordt gesjoe meld met onze veiligheid", conclu deerde Slager. Naar aanleiding van deze klacht, die wordt gedeeld door andere be woners, deed het waterschap twee weken geleden extra onderzoek. Op diverse plekken in de dijk wer den sleuven gegraven om te kijken wat erin zit en hoe dik de kleilaag is. De resultaten komen eind mei. Het onderwerp heeft de interesse van de provincie gewekt. Die eist in een brief aan het waterschap op heldering. „De ongerustheid mag niet langer duren", aldus GS.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 53