241 zeeland c°zitten?bel Els van Teijlingen bouwt verder Oude arbeiderswijk in Smerdiek ondergaat wellicht metamorfose www.binnenuit.ni Avondvierdaagse in Sint Philipsland Bij aankoop van een badkamer GRATIS vloer- en wandtegels! www.dominicus.nl Culturele workshops in Mary's theetuin Fair Trade Day in Goese Wereldwinkel woensdag 11 mei 2011 SINT PHILIPSLAND De avondwandelvierdaagse in Sint Philipsland wordt dit jaar gehou den van maandag 16 tot en met donderdag 19 mei. Inschrijven kan maandag al tussen 15.30 en 17.00 uur in café 't Durp, maar ook vanaf 18.00 uur. Bij datzelfde café vindt om 19.00 uur de start plaats. Lopers kunnen kiezen uit twee afstanden: vijf en tien kilometer. door Mieke van der Jagt Een beetje kort is het wel, drie-en-halve week. Els van Teijlingen, die mo menteel met haar twee aangenomen dochters Sarah en Helen in Goes verblijft, heeft dan ook geen tijd om fondsen en vrij willigers te werven, hoe hard geld en verpleegkundige hulp ook no dig zijn in het kindertehuis in Sor- opi, Oeganda. „Ik ben hier voor een medische check-up voor de meiden. Er is inmiddels wel goed nieuws: bij Sarah, die hartrit mestoornissen heeft, hoeft nog geen defibrillator te worden geïm planteerd. Dat is alweer meegeno men.." Gelukkig heeft Els een onvermoei bare broer, Theo, die met zijn de stichting De Figurant voortdurend bezig is middelen te genereren voor onder meer het kindertehuis in Soropi. Dat bestaat inmiddels uit twee huizen en twee scholen. Onder de vlag van Jeugd met een Opdracht, worden daar seropositie ve kinderen opgevangen, die meestal door HIV wees zijn gewor den. Het streven is om de kinde ren zo veel mogelijk naar hun ei gen omgeving terug te laten keren. Naar een oma of een tante die er voor kan zorgen dat het kind op tijd en regelmatig de aidsremmers neemt Slecht gebruik van aidsrem mers is heel riskant, omdat je resis tentie kun kweken. Wij moeten dus ook veel energie steken in in formatie aan de families. De men sen moeten ervan doordrongen zijn dat de pillen echt twee keer per dag moeten worden ingeno men." Het verhaal van een meisje van tien illustreert de zorgen. „Ik was op bezoek bij een kind dat elke dag aidsremmers moet slikken. Ik vroeg wanneer ze weer naar de kli niek moest en of ik haar medicij nen mocht zien. Ze had een af spraak voor de week erna, maar er zaten nog voor twee maanden me dicijnen in haar doos. Kinderen zijn nu eenmaal kinderen. Als ze zich niet ziek voelen, vergeten ze gemakkelijk de pillen. Bij deze ziekte is het van het allergrootste belang dat de volwassenen in de omgeving de noodzaak van dicipli- ne inzien.." Daarnaast tracht [eugd met een Opdracht ook de ge meenschap, waarin de kin deren terugkeren, economisch te steunen. „Want dat kan een stimu lans zijn om de kinderen op te ne men. We hebben al een geit mee gegeven, die nu al vele nakomelin- KOMENDE WEEK Kom naar de showroom in Westkapelle of Goes en vraag naar de actievoorwaardenl Kijk voor meer spetterende acties op onze site! door Rob Paardekam SINT-MAARTENSDIJK - De naoorlog se arbeiderswijk aan de westkant van Sint-Maartensdijk, waar veel huurwoningen staan, gaat wellicht flink op de schop. Woningcorpora tie Stadlander en de gemeente ont wikkelen op dit moment een visie voor het gebied. Volgens woordvoerder Bert Jansen van Stadlander staan in het gebied zo'n driehonderd woningen, waar van zeventig procent eigendom is van de woningcorporatie. Er is een enorm overschot aan eengezinswo ningen, terwijl de vraag daarnaar niet meer zo groot is. „Verder zijn de huizen oud en is de kwaliteit slecht", stelt Jansen. „Dat geldt ook voor de bejaardenwoningen in de wijk. Die voldoen echt niet meer aan de eisen van deze tijd." Het staan wel ongeveer vast dat veel huurwoningen op termijn ge sloopt gaan worden. „Je kunt dan heel simpel huizen gaan slopen en er iets voor terugbouwen, maar je kunt ook iets verder kijken en een visie voor de hele wijk maken", stelt Jansen. „Dat zijn we nu aan het doen met de gemeente. Samen willen we de kwaliteit van de wijk omhoog krijgen." Volgens de woordvoerder, die ver wacht dat het plan in het vierde kwartaal van dit jaar klaar is, zou het best kunnen dat er wat gescho ven gaat worden. De wijkindeling hoeft dus niet per se zo te blijven als hij nu is. Hoe ingrijpend de plannen zullen zijn, hangt mede af van de financiën. „We kunnen wel mooie plannen maken, maar ze moeten ook betaalbaar zijn", al dus Jansen. „Als corporatie moe ten wij oppassen met de centen en we weten dat ook gemeenten het tegenwoordig niet meer zo breed hebben." Ook de twee basisscholen in het gebied worden meegenomen in de visie. Jansen zegt nog geen idee te hebben welke kant het daarmee opgaat, maar uit het 'Integraal huisvestingsplan scholen' van de gemeente valt op te maken dat nieuwbouw voor de Rieburch en de Juliana van Stolbergschool ze ker niet wordt uitgesloten. Aangezien sloop voor de hand ligt, zal Stadlander veel woningen niet opnieuw verhuren op het mo ment dat ze leegkomen. „De tuin tjes onderhouden we wel", bena drukt Jansen. „Het moet er wel fat soenlijk uit blijven zien." De woordvoerder sluit zelfs niet uit dat er al huizen gesloopt gaan worden, vooruitlopend op de plan nen. Op dit moment is dat echter nog niet aan de orde. DRIEWEGEN De culturele raad van Borsele houdt zaterdag 14 mei een culture le dag in theetuin Mary's Place in Driewegen. Er zijn workshops, de monstraties, een expositie en na tuurlijk de fraaie theetuin. Bij slecht weer worden de kramen in de schuren opgebouwd. Het feest duurt van 11 tot 17 uur. De theetuin ligt aan de Coudorpseweg 7. GOES De Wereldwinkel in Goes besteedt zaterdag 14 mei aandacht aan de in ternationale Fair Trade Day. Elke klant kan die dag met een spe ciale actie zelf zijn korting bepalen. Verder wordt een ontbijtpakket verloot en kunnen lekkernijen wor den geproefd. De wereldwinkel is open van 10.00 tot 17.00 uur. Sarah (13) Els en Helen (5) van Teijlingen. foto Ronald den Dekker

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 52