Weerwerk kleurt witte vlek 221 zeeland Hekken bij berucht spoorvak Kloetinge Meer Goese ex-zelfstandigen doen beroep op schuldhulpverlening Onderzoek ontucht nog in volle gang Weerwerk, een particulier initiatief dat zijn bestaansrecht in Middelburg dubbel en dwars bewezen heeft, is vorige week ook in Goes begonnen. Er al tien deelnemers. woensdag 11 mei 2011 goes - Het onderzoek naar ver meende ontuchtige handelingen door een gastdocent van de Kohn- stammschool in Goes is nog niet afgerond. Dat liet een politie woordvoerster gisteren desge vraagd weten. Vier leerlingen uit groep 8 van de openbare basisschool deden begin vorige maand aangifte van onzede lijke handelingen door de gastdo cent. De man is vervolgens op non-actief gesteld. Momenteel wordt onderzocht of er daadwerke lijk sprake is van strafbare feiten. Politiewoordvoerster Esther Boot zei vorige maand dat het onder zoek enkele weken in beslag zou nemen, maar het is nog altijd in volle gang. Als het onderzoek is af gerond, bekijkt het Openbaar Mi nisterie of er tot vervolging wordt overgegaan. Van verkrachting zou volgens de politie in elk geval geen sprake zijn. De ouders van groep 8 zijn vorige maand geïnformeerd tij dens een besloten bijeenkomst, de ouders van de andere groepen heb ben een dag later een brief gekre gen. Ondanks verzoeken de zaak buiten de media te houden, is dat niet gelukt. door Luc Oggel goes - Spoorwegbeheerder Prorail plaatst nog voor de zomer hekken langs het spoorvak ter hoogte van de Oostmolenweg in Kloetinge. Het is een preventie-maatregel om het aantal zelfdodingen terug te dringen. De spoorwegovergang zelf wordt niet afgesloten. Doel van de maatregel, onderdeel van het vorig jaar opgestarte pre ventieprogramma van Prorail, is om de impuls om voor de trein te springen te doorbreken. „Door een hek te plaatsen wordt het min der makkelijk", zegt woordvoer ster Anne Kodde van Prorail. „Het probleem volledig oplossen kun nen we niet. Het is ook geen optie om het hele spoor af te sluiten, hulpdiensten moeten erbij blijven kunnen in geval van een calami teit." De overgang in de Oostmolenweg behoort tot de zestig hotspots in Nederland wat betreft zelfdodin gen. De nabijheid van de instelling voor geestelijke gezondheidszorg Emergis heeft daar mee te maken. De gemeente Goes, Emergis en Prorail hebben overleg gevoerd over maatregelen bij de Oostmo lenweg, maar volgens burgemees ter René Verhulst duurt het alle maal te lang. Kodde van Prorail zegt dat de orga nisatie juist de hulp nodig heeft van gemeente, psychiatrishe instel lingen en de wetenschap om doel treffende maatregelen te kunnen nemen. DAGBESTEDING door Mieke van der Jagt Er moet nog het één an der gebeuren. Weer werk zit nog maar koud twee weken in een deel van het pand in een hoekje van Klein Frankrijk in Goes. Maar drie deelnemers zijn al lekker aan het werk, terwijl acht anderen aan het fitnessen zijn bij de buurman, Flex. „Het zal hard ge noeg gaan", zegt werkbegeleider Erik van Loenen. „Voor mensen met een psychische of autistische beperking is er namelijk niet zo veel. In Middelburg is Weerwerk ook begonnen om een witte vlek in te kleuren en daar zijn al 65 deelnemers actief" Weerwerk biedt een zinvolle dag besteding aan mensen die door een psychische beperking of een beperking in het autistisch spec trum, niet in een reguliere baan of in de sociale werkvoorziening kun nen werken. Van Loenen: „Wij richten ons niet op re-ntegratie in de arbeidsmarkt. Wel op re-inte gratie in de samenleving, want vóór onze klanten zat er tot voor kort weinig anders op dan thuis te zitten. Hier komen de deelnemers onder de mensen en ze doen ook nog eens zinnige dingen, die ze leuk vinden." De activiteiten bij Weerwerk hoe ven lang niet altijd geld op te leve ren. Zo gaan vaste begeleiders fit nessen en zwemmen met groepjes deelnemers, en kan voor sommige opdrachten ruim de tijd worden genomen. „Bij ons staat er niet de druk op, die je in de sociale werk voorziening ziet. Daar werken de mensen op vaste tijden en moeten ze een bepaalde productie draaien om de zaak rendabel te houden. Dat is hier anders. Het wordt op een heel andere manier betaald. Sommige deelnemers besteden hun persoonsgebonden budget en anderen hebben een ClZ-indica- tie. Voor hen wordt de deelname uit de AWBZ betaald. Van Loenen benadrukt dat Weer werk absoluut geen concurrent is van een instelling als Psyiënt. „Wij werken met dezelfde mensen maar in een heel andere tak van sport. Ik kan me voorstellen dat we met Psyiënt samenwerken, als onze deelnemers in het najaar eens in de pluk willen of als Psyiënt deelnemers eens wat ach ter de computer willen doen." Weerwerk neemt allerlei opdrach ten aan, kleintjes en grote. „Om dat we met normaal begaafde men sen werken, kunnen we een breed scala aan opdrachten aan. Voor de klant hoeft het niet eens veel te kosten als we de spullen ervoor in huis hebben. Voor grote opdrach ten kunnen we ook investeringen doen." Momenteel doen deelne mers in het gebouw aan Klein Frankrijk vooral de montage- en digitaliseringswerk. Rita Lotte haalt de apparaatjes uit elkaar die je nodig hebt om op in ternet te bankieren. Ze heeft in op- Liesbeth van der Garde en Sarah Osman gaan een cd-collectie op een schijfje zetten. 3SSSSÏ2S* door Luc Oggel goes - Tegen de landelijke trend in blijft het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening in de gemeen te Goes stabiel. Wel doen er meer ex-zelfstandigen een beroep op de regeling, terwijl particuliere aan vragen juist afnemen. Het feit dat Goes 'preventief goed bezig is', zou een verklaring kun nen zijn voor de afname van de particuliere aanvragen, denkt de wethouder. „Een uitkeringsaan vraag wordt anders bekeken, zijn er bijvoorbeeld latente schulden." Vorig jaar klopten 115 mensen aan bij de gemeente en volgens wet houder Jan de Pooter (PvdA) zal dat dit jaar ongeveer hetzelfde zijn. Die stabilisatie vindt hij posi tief, al groeit het aantal ex-zelfstan- digen wel fors. „Dit jaar acht on dernemers op veertig dossiers. En het gaat dan niet om mensen die pas zijn begonnen, maar om on dernemers die al 10, 15 jaar een be drijf hebben", aldus De Pooter. De gemiddelde schuld bedraagt zo'n 50 a too.000 euro, bij particu lieren 30.000 euro. Het blijkt vaak lastig om de omvang van de schul den in kaart te brengen. „De dos siers worden complexer. Niet al leen door wet- en regelgeving, dracht van de douane al een grote stapel illegale DVD-spelers gede monteerd. In een andere ruimte treffen Lies- beth van der Garde en Sarah Os man voorbereidingen om een cd-verzameling te digitaliseren. De klant levert de cd's in een grote doos aan. De dames leggen ze op alfabetische volgorde om ze vervol gens met z'n allen op één schijfje te zetten. Erik van Loenen: „We digitalise ren ook negatieven en dia's en we zetten films en video's op DVD." Volgens Van Loenen heeft Weer werk veel te bieden op het gebied van archivering. „We hebben een specialisme ontwikkeld in de bege leiding van autisten. Als je bijbeeld genealogische gegevens of andere archieven gedigitaliseerd wil heb ben, kun je dat niemand beter la ten doen dan iemand met een au tistische beperking. Dan wordt die beperking plotseling een voordeel, want autisten zijn in de regel erg geconcentreerd en heel precies." Weerwerk Weerwerk biedt mensen met een psychiatrische beperking en men sen met een beperking in het au tistisch spectrum een zinvolle dag besteding. Weerwerk is nadrukkelijk niet ge richt op reïntegratie, al komt het weieens voor dat deelnemers door stromen naar de sociale werkvoor ziening of een reguliere baan. Deelnemers kunnen van één tot ne gen dagdelen per week bij Weer werk terecht Deelname wordt betaald uit per soonsgebonden budgetteri en de AWBZ. Een ClZ-indicatie is daar om noodzakelijk. Weerwerk kan helpen om die te krijgen. In het gebouw Klein Frankrijk 7 in Goes worden tal van activiteiten ontplooid als demontage, digitalise ring en creatieve arbeid. Ook bui ten het gebouw worden activitei ten begeleid als zwemmen en fit nessen. www.pzc.nt maar ook door de diversiteit aan schulden. Er zijn per geval veel meer schuldeisers, gemiddeld 25 te genover tien of vijftien een paar jaar geleden." In tegenstelling tot andere gemeen ten kunnen aanvragers volgens De Pooter in Goes altijd terecht. „Wat heel belangrijk is, is dat een situa tie tot rust wordt gebracht. Men sen worden gek van brieven van schuldeisers. We schakelen met een budgetbeheer in en proberen afspraken te maken met schuld eisers. Het aantal uithuiszettingen is bijna nul. We proberen ook om binnen vier maanden een akoord te bereiken met de schuldeisers." MEEST GELEZEN 1. Politie vindt hennepkwekerij. 2. Nieuwe woonwijk aan Stenevate. 3. Dertig mensen bijeen in Klooster. BLOGS Verschillende redacteuren van de PZC houden een weblog bij. Bekijk ze allemaal via www.pzc.nl/blogs. TIPS NAAR bevelanden@pzc.nl Zet uw foto in een album op www.pzc.nl/foto

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 50