Aanrijtijden ambulances aanvaardbaar Ravelijn is kern van 22 zeeland 'Onderzoek voor pontje blusfiinctie Sluiskil' Afgekeurd VERVOER Geen ambulance op westoever almanak IjZENDIJKE Museum Het Bolwerk en dorpsraad zien openstellen van woensdag 11 mei 2011 door Wout Bareman TERNEUZEN - Er worden geen am bulances gestationeerd aan de westkant van het Kanaal Gent-Ter- neuzen. Daar is, volgens burge meester en wethouders van Ter- neuzen, geen enkele reden voor. De ambulancedienst van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen opereert sinds april vanuit de nieu we post bij de brandweerkazerne in de Koegorspolder. Daar staan vier ambulances, waarvan er twee 24 uur per etmaal bemand zijn. Raadslid Giel van Boom (Top Ge meentebelangen) vindt die locatie keuze prima, maar verwacht wel problemen met de aanrijtijden voor hulpverlening aan de west kant van het kanaal. „Specifiek in de spitstijden en bij een open staande brug kan dit mijns inziens tot onacceptabele vertragingen lei den, met alle gevolgen van dien." Zodra de tunnel bij Sluiskil is geo pend, is dat probleem uit de we reld, maar Van Boom oordeelt dat tot de ingebruikname van de tun nel (half 2015) tijdelijke maatrege len moeten worden getroffen. Er moet minstens één ambulance aan de westzijde van het kanaal worden gestationeerd. B en w zien die noodzaak abso luut niet in. Zij wijzen er, in ant woord op vragen van Van Boom, op dat er nu geen wezenlijk ver schil is met de oude situatie. Tot oktober 2008 opereerde de am- bulandienst vanuit ziekenhuis De Honte, op een steenworp afstand van de Koegorspolder. Daarna ver huisde de dienst, vanwege verbou wingen bij het ziekenhuis, tijdelijk naar de oude brandweerkazerne aan de mr. Haarmanweg. En in middels zijn de ambulances al weer een aantal maanden in de nieuwe kazerne gehuisvest. Het college stelt vast dat de aanrij tijden de afgelopen jaren stabiel zijn gebleven: in 2008 was die ge middeld 7 minuten en 37 secon den, in 2009 7 minuten en 45 se conden en vorig jaar 7 minuten en 40 seconden. Staat de Sluiskilbrug open, dan rijden de ambulances om via de sluizen of via de brug bij Sas van Gent. Volgens B en W verwacht Zorgsaam dat de aanrij- tijd door de nieuwe locatie alleen maar zal verbeteren, zeker als de tunnel klaar is. Nu een ambulance aan de andere kant van het kanaal neerzetten, gooit de (goede) dek king van het verzorgingsgebied in de war. door Eugène Verstraeten SLUISKIL - Het pontje van Sluiskil kan mogelijk uitgerust worden met blus- en oliebestrijdingsappa- ratuur. Het Terneuzense raadslid Giel van Boom (TOP Gemeentebe langen) vraagt burgemeester en wethouders dat te onderzoeken. Een blus- en oliebestrijdingsfunc- tie zou een extra manier zijn om de levensvatbaarheid van het pon tje, ook in de toekomst, te garande ren, denkt Van Boom. Bovendien voorziet het in een voorziening die de gemeente nog niet heeft. Eind 2008 vroeg de fractie al om onderzoek te doen naar naar de brandbestrijding vanaf het water op het Kanaal Gent-Terneuzen, De veertigers onder ons kunnen het zich vast nog wel herinneren. The Dukes of Hazzard, de Amerikaanse televisieserie rondom de broertjes Bo en Luke en uiteraard nichtje Daisy. Een prominente rol was weg gelegd voor de General Lee, de Dod ge Charger ig6g RT, inclusief dicht gelaste deuren. Want dat was cool. In de omgeving van Goes rijdt er door Martijn de Koning Ruim drieduizend bezoe kers mocht historisch museum Het Bolwerk in IJzendijke vorig jaar ont vangen. Het bestuur van het mu seum is ambitieus en wil dat aan tal op termijn graag verdrievou digd zien. Dat gaat niet vanzelf, en dus ontplooit Het Bolwerk allerlei activiteiten en ideeën. Het meest in het oog springt het idee om het Ravelijn in IJzendijke open te stellen. Het in goede staat verkerende onderdeel van het ruim vierhonderd jaar oude ves tingwerk rond het stadje wordt nu nog omringd door een groot hek en bewoond door kippen en her ten. Akkoord, je kan er omheen lo pen (al moet je dan oppassen dat je niet in het water valt) en aan de achterzijde kun je de vesting be klimmen en daar twee oude ka nonnen bewonderen, maar bijna niemand weet dat, zegt museum bestuurder Anne-Lies Soet. „Ik moet eerlijk zeggen dat ik hier ook nauwelijks kom", vertelt ze. „Als je er niet hoeft te zijn, zoek je het ook niet op." Museum Het Bolwerk heeft onder meer als doel bezoekers meer te vertellen over de tijd dat Prins Maurits de regio verrijkte met een fors aantal vestingwerken; de zoge naamde Staats-Spaanse Linies. „We hebben een overblijfsel daar van bij de deur, maar doen er niks mee", constateert Soet, wijzend op het Ravelijn. Het museumbestuur kwam, ge steun door de dorpsraad, op het idee om tijdens Fortennacht, in september, het Ravelijn eenmalig open te stellen en er verschillende activiteiten te organiseren. „We denken in elk geval aan een toneel voorstelling over Prins Maurits", zegt André Soomers, voorzitter van de dorpsraad. De dag van For tennacht (die gelijk valt met Open Monumentendag) moet uit groeien tot een dorpsfeest met de naam Mauritsdag: een dag met fietstocht langs Staats-Spaanse Li nies, rondleidingen, lezingen, expo sities, muziek en met een belangrij ke rol voor Het Ravelijn. Waarom dan niet, vinden beide besturen, het vestingwerk permanent open stellen en er IJzendijke als 'Maurits- stad' én de functie van het mu seum ermee versterken? Daarnaast omdat mogelijke branden bij be paalde windrichtingen moeilijk al leen vanaf de wal te bestrijden. Volgens Van Boom zal de komen de jaren de binnenvaart naar Parijs explosief toenemen. „We dienen nu reeds als gemeente Terneuzen actie te nemen om op deze toena me in te spelen en onze 'spin in het webfunctie' te verstevigen." Daarom zou de mogelijkheid om vanaf het water te blussen geen overbodige luxe zijn, denkt hij. Het pontje van Sluiskil wordt door Rijkswaterstaat overgedragen aan een stichting, die de veerverbin- ding gaat exploiteren. Rijkswaterstaat geeft er geld bij om tot 2015 te kunnen blijven va ren. Het Ravelijn wordt nu nog afgesloten door een weliswaar fraai, maar ondoordringbaar toegangshek. Wie de hertjes wil aaien of voeren, moet dat door de spijlen heen doen. foto's Mark Neelemans Tip? redactie@>pzc.nl ook eentje rond, weliswaar geen Dodge, maar een Opel Manta met wel twee overeenkomsten. Een even felle kleur oranje en uiteraard dicht gelaste deuren. De monteur, een twintiger, had daar bij de verplichte APK-keuring geen weet van. Afge keurd dus. Ach ja, weet hij veel. Moet hij de serie toch maar op dvd aanschaffen. KOOKWEDSTRIJD Kijk naar een video en foto's van de kookwedstrijd Koesterchef 2011 op www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen MEEST CELEZEN 1. Sportcentrum Elegance zonder... 2. Stroomstoring deel Terneuzen. 3. Tweede brandweerkazerne in... TIPS NAAR zeeuws-vlaanderen@pzc.nl Zet uw foto in een album op www.pzc.nl/foto Familie en bekenden hadden gisteren de voordeur van het appartement van Jan Jonkman en Lena Geelhoedt fraai versierd. foto Mark Neelemans

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 44