Zeeland PZC r Verzet tegen plan Zeeuwse Gronden Smakelijke finale van kookstrijd Elegance door conflict zonder elektriciteit ZEEUWS-VLAANDEREN 22 en 23 24 en 25 HUISVESTING Woonstichting Clavis tijdens beladen informatie-avond zwaar bekritiseerd Vuurwapen gevonden in huis Brederostraat Gebaar Terneuzen aan Graaf Jansfeesten Ravelijn is kern van toekomstplan museum Het Bolwerk Wbensdag 11 mei 2011 Vlooswijk valt straks niet meer uit de toon Tip? zeeuws-vlaanderen@pzc.nl door Wout Bareman TERNEUZEN - De bewoners van de binnenstad van Terneuzen gaan niet zonder slag of stoot akkoord met de nieuwe vestiging van stich ting Zeeuwse Gronden in hun buurt. Een aantal van hen moet daarvoor verhuizen. Dat leidt in verschillende gevallen tot verzet. Woonstichting Clavis wil zestien eengezinswoningen verhuren voor huisvesting van cliënten van de stichting (wonen 8c psychiatrie). Daarvoor moeten de huidige huur ders van elf woningen plaatsma ken. Vijf woningen staan al gerui me tijd leeg. Ze worden straks om gevormd tot één complex met een binnentuin, een kantoor- en een ontmoetingsruimte. Voor die twee laatste functies moet het bestem mingsplan worden gewijzigd. Daar tegen zijn inmidddeis al 95 be zwaarschriften (zienswijzen) inge diend. Tijdens een beladen infor matieavond, maandag in wijkcen trum De Triangel, richtte de kri tiek van de honderd aanwezige be woners zich vooral op verhuurder Clavis. Die had de plannen vooraf veel beter moeten 'communice ren'. Manager Wonen William Dircken bood daarvoor z'n excuses aan, maar dat was voor velen niet ge noeg. „U had uw huiswerk beter moeten doen en veel eerder met uw plannen naar de bewoners toe moeten stappen. Nu is alles al bijna in kannen en kruiken", luid de het verwijt. Bovendien had Dir cken voor verwarring gezorgd door de ene keer te beweren dat er geen bestemmingsplanwijziging nodig was en andere keren dat dat wél moest. Dircken ontkende dat nadrukkelijk. Zeeuwse Gronden huisvest nu al cliënten aan de Grenulaan, in een snel aftakelend pand. De stichting streeft naar een betere locatie. Buurtbewoners beklaagden zich bij directeur Jan van Blaricum over het gedrag van sommigen van hen. In dergelijke overlast heb ben ze geen zin meer. Wethouder Cees Liefting (wonen) kreeg het verwijt dat de gemeente Clavis op de vingers had moeten tikken voor de belabberde aanpak. Een boze bewoner: „Ze hebben ons als dutsen behandeld!" B en W moe ten nu beslissen over het bestem mingsplan. En Clavis moet de be trokken bewoners formeel de huur opzeggen. Een aantal van hen zal zich daartegen fel verzet ten, bleek overduidelijk. TERNEUZEN - Operatiekamer-assis- tente chirurgie Jolanda van den Hemel uit Sas van Gent mag zich een jaar lang Koesterchef noemen. Zij won gisteravond de finale van de Zeeuws-Vlaamse wedstrijd voor hobbykoks. „Dit is echt een verrassing, al lijkt het op de opera tiekamer met al die instrumenten soms ook wel een beetje op ko ken, hè", grapte ze. In restaurant L'Avenir van het ROC Westerschelde in Terneuzen ging Van den Hemel (50) de strijd aan met Daniëlla van de Broek uit Oostburg en Patricia de Waele uit Terneuzen. Nadat in de voorron des 27 andere kandidaten waren af gevallen, mochten zij gerechten met kabeljauw, asperges, coquilles en tonijn voorschotelen aan juryle den als Edwin Vinke van De Kromme Watergang in Slijkplaat en Marc Paesbrugghe van Sir Anthony van Dijck in Antwerpen. Van den Hemel werd tot de finale begeleid door Yannick Mahu van de Petrus Paulushoeve in Lams- waarde, Van de Broek door Dimit- ri Valckx van De Deining in Groe- de en De Waele door Mia Diele- man van Het Wapen van Axel. Aan de wedstrijd konden alleen Koesterpashouders meedoen. Dat zijn medewerkers van onder meer het Zorgsaam-ziekenhuis. TERNEUZEN In een woning aan de Bredero straat in Terneuzen is door de poli tie na een huiszoeking een vuurwa pen gevonden en in beslag geno men. De huiszoeking vond plaats in de nacht van maandag op dins dag. De politie was getipt door een getuige die vertelde dat één van de bewoners een vuurwapen in zijn bezit had. Dat bleek dus het geval. De vuurwapeneigenaar, een 23-jari- ge Terneuzenaar, is aangehouden en zat gisteren nog vast. WESTDORPE De Stichting Graaf Jansfeesten in Westdorpe hoeft van de gemeente Terneuzen een voorschot op zijn subsidie voor 2011 niet terug te be talen. De feesten zijn ter ziele, om dat het bestuur het na een boete van de Voedsel en Warenautoriteit in 2010 niet mogelijk acht nu wel aan de strenge eisen te voldoen. Om de boete van 1200 euro te kun nen betalen, schoot Terneuzen een deel van de 2500 euro subsidie voor de volgende jaargang voor. HHSGEReaai iH'iii I. door Raymond de Frel TERNEUZEN - Sportcentrum Elegan ce Health Centre moet het in zijn vestiging bij skipiste Snowbase in Terneuzen sinds begin deze week zonder stroom en water stellen. Aan die beperkingen ligt een ge schil tussen Elegance en ontwikke laar Health Invest ten grondslag. Algemeen manager René Theelen en clubmanager André Rooimans van Elegance willen nog niet al te veel zeggen over de situatie. Thee len: „Er is een juridisch geschil over betalingen. Dat is nu in han den van advocaten." De twee wil len nog wel benadrukken dat klan ten gewoon kunnen sporten op ap paraten die niet op stroom wer ken. Olivier Beherman van Health invest was gisteren niet bereikbaar voor een reactie. Elegance meldt op zijn website dat Snowbase weigert de voordeur open te doen om het sportcen trum te kunnen bereiken, dus vraagt het bedrijf klanten via de achteringang binnen te komen. Al gemeen directeur Dennis de Bruïj- ne van Snowbase zegt dat zijn be drijf geen partij is in het conflict. „Sinds deze week zijn we later open (vanaf 15.00 uur), omdat Snowbase een seizoensgebonden bedrijf is. Wij ondervinden alleen zijdelings nadelen van dit conflict, bijvoorbeeld door media-aan dacht", aldus De Bruijne. Elegance betrok het pand op de be gane grond van het complex in 2008, vrijwel direct nadat de skipis te zijn deuren officieel had geo pend. Het bedrijf heeft ook een vestiging in Waalwijk. Daniëlla van de Broek, Patricia de Waele en Jolanda van den Hemel (vlnr) troffen gistermiddag in de keuken van het ROC-restaurant L'Avenir voorbereidin gen voor de finale van de kookwedstrijd Koesterchef 2011foto Mark Neelemans

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 43