GELOOF ME NOU, BINNEN 2 MINUTEN! Ook particulieren voor beperkte zeeland 125 Eenakteravond in fiZi tevens begin voor WAK rol gordijnen houten jaloezieën tribü buiten meubelen www.binnenuit.nl www.binnenuit.nl www.binnenuit.nl Klepperstee wil uitbreiden met recreatiehuisjes Wereldvrouwen staan stil bij moedersterfte woensdag 11 mei 2011 ZIERIKZEE - Met de Eenakteravond in filmtheater fiZi in Zierikzee wordt donderdag ook de aftrap ge geven voor de Week van de Ama teurkunst op Schouwen-Duive- land (WAK). Coördinator feroen Portier van het Welzijnshuis opent de avond met een kort overzicht van de talrijke manifestaties die het programma voor het WAK in petto heeft. De toneelavond in fiZi biedt een selectie van het Eenakterfestival dat het Zeeuws Centrum voor Amateurtheater in april in Middel burg heeft gehouden. Theatergroep Zierik presenteert het stukje 'De Ontdekking' van Heieen Verburg. Daarna is het de beurt aan Wilma Selen van de Zeeuwse Komedie met een humo ristisch verhaal van Dario Fo over een chaotische echtgenote en moe der. Vervolgens treedt Ans Schil ders uit Kapelle op met de zelf ge schreven monoloog 'Vast'. Na de pauze geeft Theatergroep In termezzo inzicht in het ambitieu ze en verdorven brein van Lady Macbeth. De avond wordt beslo ten door Ron van der Schelde die in de huid van Hansje Brinker kruipt. De toneelavond in fiZi be gint om 20.00 uur. www.pzc.nl CULTUURBLOG Hansje Brinker (duim in dijk) werd groot. Lees erover in het blog: www.pzc.nl/cultuurdichtbij TIPS NAAR schouwen-duiveland@pzc.nl OUDDORP - Recreatiepark De Klep perstee in Ouddorp wil een deel van de kampeerplaatsen bebou wen met recreatiewoningen, die bedoeld zijn voor de vrije ver koop. Ook heeft het bedrijf het plan om uit te breiden met een bungalowpark in de Klepperdui nen. Om deze plannen uit te kun nen voeren, heeft de Klepperstee een intentieovereenkomst geslo ten met de gemeente Goedereede. Met de overeenkomst worden na dere afspraken gemaakt over het verder uitwerken van het project. Met de veranderingen op het re- creatiebedrijf wil De Klepperstee inspelen op 'de actuele marktbe- hoefte'. Eerder gaf de gemeente raad van Goedereede al aan achter de plannen van de ondernemer te staan. Na de verdere uitwerking moet er nog een bestemmingsplan procedure plaatsvinden. ZIERIKZEE - De Zeeuwse Wereld vrouwen besteden vanmiddag tij dens hun wekelijkse bijeenkomst in het Ondernemersatelier aan het Calandplein in Zierikzee aandacht aan de campagne 'Moedernacht'. Deze landelijke 'Moedernachtcam- pagne' is gericht op het terugdrin gen van moedersterfte. Wereld wijd sterven 350.000 vrouwen aan complicaties bij zwangerschap. Dat is 1000 vrouwen per dag. Tijdens de inloopmiddag vandaag bij Wereldvrouwen wordt een ver haal voorgelezen door een jonge moeder uit Niger. Het speciaal voor deze actie geschreven lied May all the children zal worden ge draaid en er wordt een kennisquiz over deze problematiek gehouden. Filmbeelden van deze middag wor den opgenomen in een videocom pilatie met allerlei acties in Neder land tegen moedersterfte. Belangstellende vrouwen zijn van harte welkom tijdens deze inloop middag van 14.00 tot 16.00 uur. Anders dan veel andere dagbestedingsprojecten, werkt Weerwerk ook voor particulieren. Wie bijvoorbeeld zijn negatieven en dia's digitaal wil, kan er terecht Ook om de hele cd-collectie op een schijfje te krijgen. demontagewerk dat Rita Lotte doet ook eens. foto Ronald den Dekker

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 41