Geen rivaal Weerwerk kleurt witte vlek 241 zeeland Honderd huizen ontruimd voor bom comfortabel zitten? www.binnenuit.nl Gemeente dingt mee naar duurzame titel DAGBESTEDING Weerwerk, een particulier initiatief dat zijn be staansrecht in Middelburg dubbel en dwars be wezen heeft, is ook in Goes begonnen. Scholieren komen strand opruimen Bouwvakker gewond na val van vijf meter Weerwerk Banenverlies in onderwijs van ReimerswaaE Bij aankoop van een badkamer GRATIS vloer- en wandtegels! www.dominicus.nl woensdag 11 mei 2011 ZIERIKZEE „Wij zijn geen concurrent van Psyiënt, die buitenwerk aan neemt en begeleidt Het gaat om dezelfde mensen maar we werken in een heel andere tak van sport." De gemeente Schouwen-Duiveland doet opnieuw een gooi naar de ere titel Quality Coast Award. Dit is een Europees keurmerk. In 2009 kreeg de gemeente de ereti tel meest duurzame kustgemeente van Nederland. Of Schouwen-Duiveland dit jaar op nieuw in de prijzen valt, wordt 18 mei bekend gemaakt. ELLEMEET Scholieren gaan komende vrijdag meehelpen om het strand bij Elle- meet schoon te maken. Het doel is bezoekers van het strand bewust te maken van de hoeveelheid afval die daar wordt achtergelaten door mens of natuur. Tijdens de opruim- actie worden gegevens over de soorten afval en (als dat mogelijk is) de herkomst genoteerd. MIDDELBURG Op een bouwplaats aan de Ooster- scheldestraat in Middelburg is dins dag een bouwvakker bij een val ge wond geraakt. Hij zou van een hoogte van een meter of vijf zijn gevallen. De man is met de trauma helikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Zijn toestand was gisteren onduidelijk. door Mieke van der Jagt Er moet nog het één an der gebeuren. Weer werk zit nog maar koud twee weken in een deel van het pand in een hoekje van Klein Frankrijk in Goes. Maar drie deelnemers zijn al lekker aan het werk, terwijl acht anderen aan het fitnessen zijn bij de buurman, Flex. „Het zal hard genoeg gaan", zegt werkbegeleider Erik van Loenen. „VWUI iliCV of autistische beperking is er na melijk niet zo veel. In Middelburg is Weerwerk ook begonnen om een witte vlek in te kleuren en daar zijn al 65 deelnemers actief" Weerwerk biedt een zinvolle dag- Weerwerk biedt mensen met een psychiatrische beperking en men sen met een beperking in het au tistisch spectrum een zinvolle dag besteding. Weerwerk is nadrukkelijk niet ge richt op reintegratie, al komt het weieens voor dat deelnemers door stromen naar de sociale werkvoor ziening of een reguliere baan. Deelnemers kunnen van één tot ne gen dagdelen per week bij Weer: werk terecht Deelname wordt betaald uit per soonsgebonden budgetten en de AWBZ. Een ClZ-indicatie is daar om noodzakelijk. Weerwerk kan helpen om die te krijgen. In het gebouw Klein Frankrijk 7 in Goes worden tal van activiteiten ontplooid als demontage, digitalise ring en creatieve arbeid. Ook bui ten het gebouw worden activitei ten begeleid als zwemmen en fit nessen. besteding aan mensen die door een psychische beperking of een beperking in het autistisch spec trum, niet in een reguliere baan of in de sociale werkvoorziening kun nen werken. Van Loenen: „Wij richten ons niet op re-ntegratie in de arbeids markt. Wel op re-integratie in de samenleving, want voor onze klan ten zat er tot voor kort weinig an ders op dan thuis te zitten. Hier ko men de deelnemers onder de men sen en ze doen ooknogpep-taAnnL- ^-.«rK-vffiden. De activiteiten bij Weerwerk hoe ven lang niet altijd geld op te leve ren. Zo gaan vaste begeleiders fitnessen en zwemmen met groepjes deelne mers, en kan voor sommige op drachten ruim de tijd worden ge nomen. „Bij ons staat er niet de druk op, die je in de sociale werkvoorzie ning ziet. Daar werken de mensen op vaste tijden en moeten ze een bepaalde productie draaien om de zaak rendabel te houden. Dat is hier anders. „Het wordt op een heel andere ma nier betaald. Sommige deelnemers besteden hun persoonsgebonden budget en anderen hebben een ClZ-indicatie. Voor hen wordt de deelname uit de AWBZ betaald." Van Loenen benadrukt dat Weerwerk absoluut geen concurrent is van een instelling als Psyiënt. Erik van Loenen: „Wij werken met dezelfde mensen maar in een heel andere tak van sport. Ik kan me voorstellen dat we met Psyiënt samenwerken, als onze deelne mers in het najaar eens in de pluk willen of als Psyiënt deelnemers eens wat achter de computer wil len doen." Weerwerk neemt allerlei opdrach ten aan, kleintjes en grote. „Om dat we met normaal begaafde men sen werken, kunnen we een breed scala aan opdrachten aan. Voor de klant hoeft het niet eens veel te kosten als we de spullen ervoor in huis hebben. Voor grote opdrach ten kunnen we ook investeringen doen." Momenteel doen deel nemers in het ge bouw aan Klein montage- en digitaliseringswerk. Rita Lotte haalt de- apparaatjes uit elkaar die je nodig hebt om op in ternet te bankieren. Ze heeft in opdracht van de doua ne al een grote stapel illegale DVD-spelers gedemonteerd. In een andere ruimte treffen Lies- beth van der Garde en Sarah Os man voorbereidingen om een cd-verzameling te digitaliseren. De klant levert de cd's in een grote doos aan. De dames leggen ze op alfabeti sche volgorde om ze vervolgens met z'n allen op één schijfje te zet ten. Erik van Loenen: „We digi taliseren ook negatieven en dia's en we zetten films en video's op DVD." Volgens Van Loenen heeft Weer werk veel te bieden op het gebied van archivering. „We hebben een specialisme ont wikkeld in de begeleiding van au tisten. Als je bijbeeld genealogi sche gegevens of andere archieven gedigitaliseerd wil hebben, kun je dat niemand beter laten doen dan iemand met een autistische beper king." De werkbegeleider besluit: „Dan wordt die beperking plotseling een voordeel, want autisten zijn in de regel erg geconcentreerd en heel precies." Erik van Eoenen probeert het ning af „Het is een grootschalige evacuatie. Zoiets hebben we in de gemeente nog niet gehad. Toch voorzie ik weinig problemen. De bewoners die ik gesproken heb, reageren laconiek. De huizen gaan gewoon op slot, ramen en deuren kunnen dichtblijven. Omdat de bom goed is afgedekt met contai ners, hoeven we geen rekening te houden met luchtdrukverschil bij een ontploffing." Hij gaat uit van een extra inzet van rond de twin tig politiemensen. Museum het Polderhuis is communicatiecen trum voor alle betrokken partijen. Van der Zwaag: „Als alles goed ver loopt, verwacht ik dat de mensen om twee uur hun huis weer in kunnen. Dan wordt het gebied ook weer vrijgegeven." De bewo ners die hun huis moeten verla ten, krijgen een brief met daarin uitleg over de gang van zaken. KRUININGEN - De stichting Samen Onderwijs Maken (SOM), waar de zes Reimerswaalse openbare basis scholen onder vallen, zet de ko mende jaren het mes in de begro ting en in het personeelsbestand. Om een tekort van zes ton in 2014 te voorkomen, moeten vier direc tieleden en zes a zeven personeels leden verdwijnen. Die vloeien zo veel mogelijk af via natuurlijk ver- l loop. Vanaf 2014 schrijft SOM weer zwarte cijfers. Wethouder Hans de Kunder zegt vertrouwen te hebben in de nieu we begroting. „Net als alle scholen kampt de SOM met een terugloop van het aantal leerlingen en nave nant minder middelen." SOM ontstond twee jaar geleden uit de fusie van openbare scholen in Reimerswaal en de Brabantse gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen. KOMENDE WEEK Kom naar de showroom in Westkapelle of Goes en vraag naar de acfievoorwaarden! Kijk voor meer spetterende acties op onze sife! WESTKAPELLE - De vliegtuigbom bij het KNRM-station in Westka pelle wordt dinsdag 31 mei ont manteld. Dan moeten 174 inwo ners hun woning tijdelijk verlaten. Honderd woningen in acht straten moeten leeg zijn tussen acht uur 's ochtends en twee uur 's middags. Het gebied in een straal van 500 meter rondom de vindplaats van de bom, de zogenoemde scherven- zone, wordt volledig ontruimd en afgezet. De geëvacueerde bewo ners kunnen terecht in verenigings gebouw Westkapelle Herrijst. De lege woningen worden verzegeld door de politie. De Explosieven Opruimings Dienst (EOD) verwij dert het ontstekingsmechanisme van de bom ter plekke. Daarna wordt het projectiel afgevoerd en elders tot ontploffing gebracht. Burgemeester Rob van der Zwaag kondigt die dag een noodverorde

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 40